Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-231
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntapolitiikan laitos
Tekijä-Författare-Author
Raatikainen, Anna-Kaisa
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Vaikeaa ellei jopa mahdotonta: mielenterveyspalveluiden saatavuus internetin keskustelupalstan valossa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalityö
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-09-07
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
69 s.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni aiheena on mielenterveyspalveluiden saatavuus Suomessa. Tutkin aihetta internetin keskustelupalstan ja lähdekirjallisuuden perusteella. Tutkimusaineistoni olen kerännyt internetissä toimivalta Tukiasema.net –keskustelupalstalta. Olen kerännyt aineistoni ajanjaksolla 25.7.2008.26.1.2009 ja tarkastellut yhteensä 31 nimimerkin kirjoituksia. Aineiston analyysissä olen käyttänyt sisällönanalyysia. Tutkimukseni osoitti, että mielenterveyspalveluiden saatavuudessa on maassamme suuria ongelmia. Mielenterveyspalveluiden saaminen on vaikeaa, koska palveluista ei saa tietoa ja ohjaus palveluiden piiriin on puutteellista. Esimerkiksi terapian saatavuus koetaan erittäin vaikeana. Lisäksi apua ja hoitoa mielenterveysongelmiin on mahdollista saada vasta kun on erittäin huonossa kunnossa. Terapian ja muiden palveluiden saatavuutta rajoittaa tutkimukseni mukaan myös palveluiden korkeat hinnat sekä asiakkaan suuri omavastuuosuus. Myös mielenterveyspalveluiden hakeminen koetaan tutkimukseni mukaan hyvin vaikeana ja monimutkaisena. Ihmisten luottamus palvelujärjestelmäämme kohtaan alkaa olla hyvin heikko, sillä ihmiset eivät yrityksistä huolimatta saa apua ongelmiinsa. Lisäksi mielenterveystyön ammattialaisten suhtautuminen asiakkaisiin koetaan negatiivisena, eikä palveluiden vaikuttavuuteen uskota. Kynnys avun hakemiseen on myös hyvin korkea, sillä ammattilaisten suhtautumista pelätään. Mikäli hoitoa sattuu saamaan, se on hyvin yksipuolista eikä vaihtoehtoja ole tarjolla tai ainakaan niitä ei tarjota. Tutkimustulosteni perusteella voidaan sanoa, että mielenterveyslaki ja Sosiaali- ja terveysministeriön antamat mielenterveyspalveluiden laatusuositukset eivät juurikaan toteudu. Kunnat eivät pysty järjestämään lain velvoittamalla tavalla riittäviä mielenterveyspalveluita asukkailleen. Lisäksi mielenterveyspalveluiden laatusuositukset esimerkiksi kunnan palveluiden tarjoaman avun helposta saatavuudesta, ammattilaisten asenteellisen valmiudesta ja riittävästä tietotaidosta ja tarkoituksenmukaiseen tutkimuksen ja hoitoon pääsemisestä eivät toteudu.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
mielenterveyspalvelut - saatavuus verkkokeskustelu keskustelupalstat palvelujärjestelmät sosiaalityö
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information