Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-294
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntapolitiikan laitos
Tekijä-Författare-Author
Kapanen, Karoliina Maria
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Nollataanko nollamaksuluokka? : verkkokeskustelu lasten päivähoidon asiakasmaksuista vuonna 2007
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalipolitiikka
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-10-02
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
112 s., 3 liites.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuskohde on vuonna 2007 käyty kansalaiskeskustelu lasten päivähoidon asiakasmaksuista ja varsinkin niiden alapuolelle jääneestä maksuttomasta (kokopäivä)hoidosta eli niin sanotusta nollamaksuluokasta. Tuona vuonna tapahtui mielenkiintoinen käänne hoitomaksujen saralla: valtioneuvosto esitti joidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lähiajan muutoksista. Samassa yhteydessä esitettiin "vähimmäismaksun käyttöönottoa" lasten kokoaikaiseen päivähoitoon aivan pienituloisimmille asiakkaille, korvaamaan vallinneen käytännön eli maksuttoman hoidon. Hallitus kuitenkin päätyi itse toiseen ratkaisuun vain muutamia kuukausia suunnitelmansa julkistamisen jälkeen. Nollamaksuluokka pelastui. Tässä opinnäytteessä esitellään kansalaisten näkemyksiä valtioneuvoston suunnitelmasta ja siitä luopumisesta, sekä yleensä päivähoidon tuloluokkaperusteisesta asiakasmaksujärjestelmästä. Tutkimuskohde on yksityinen, epävirallinen puhetaso virallisen ja asiantuntijatason asemasta. Opinnäytteen aihealueet ja käsittelytavat kiinnittyvät lasten elinolojen, kuten päivähoidon ja taloudellisen toimeentulon, tutkimukseen. Tutkimusote on laadullinen. Keräsin kirjallisen alkuperäisaineiston ja hyödynsin sen käsittelyssä teema-analyysi -menetelmää. Tutkielman lähtökohtana oli analysoida vuonna 2007 kansalaisten käymää, informaalia verkkokeskustelua nollamaksuluokan lakkauttamisehdotuksesta ja yleensä päivähoidon asiakasmaksuista. Tutkimuskohteena olivat 597 Kaksplus -lehden verkkosivuston maksuttomaan keskusteluryhmään jätettyä anonyymiä viestiä ajanjaksolla 1.5.–31.12.2007. Verkkokeskustelu analysoitiin kolmessa vaiheessa. Ensinnäkin, Kaksplus -keskustelijoita yritettiin identifioida sekä tarkastella vuorovaikutuksessa esiintyneitä ilmaisuja ja tapoja. Toiseksi, viesteistä irrotettiin niiden (selkeimmin näkyvä) tavoite tai pyrkimys. Kolmanneksi, viestit purettiin koodeihin ja jälleen osista kokonaisuuksiksi. Keskustelua tarkasteltiin siinä nollamaksuluokan poistoehdotukseen ja/tai yleensä vallinneeseen asiakasmaksukäytäntöön suhtautumisten perusteella. Saadut tulokset osoittavat esimerkiksi, että keskustelu päivähoidon asiakasmaksuista kytkeytyi myös laajemmin lapsiperheasioihin, kuten muihin yhteiskunnallisiin palveluihin ja tukiin sekä ”hyvän vanhemmuuden” ja ”legitiimin päivähoitoasiakkuuden” käsityksiin.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
lapsiperheet päivähoito - maksut päivähoito - asiakkaat toimeentulo verkkokeskustelu
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information