Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-124
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Sosiologian laitos
Tekijä-Författare-Author
Wilenius, Heikki
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Yhdessä pellolla ja yksin metsässä: toimeentulostrategiat kalimantanlaisessa kaskiviljelytaloudessa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-05-08
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
98 s.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman kohteena ovat Indonesian Borneolla Sekadau-joen laaksossa asuvien menterapia puhuvien dayakien toimeentuloon ja taloudelliseen toimintaan liittyvät strategiat ja käytännöt. Erityisesti keskitytään kahteen tärkeimpään toimeentulostrategiaan, kaskiriisin viljelyyn ja kumin keräämiseen. Tutkielmassa perehdytään näiden toimeentulostrategioiden keskinäiseen rakenteeseen, analysoidaan millaisia merkityksiä niille annetaan, ja tutkitaan miten ne artikuloituvat laajempiin kulttuuristaloudellisiin konteksteihin. Analyysissä painottuu käytäntöjen ekologinen juurtuneisuus, niiden historiallinen rakentuminen, ja kulttuuriset arvostukset. Tutkielma perustuu Borneossa tehtyyn kolmen kuukauden mittaiseen kenttätyöhön, ja aluetta käsittelevään etnografiseen ja historialliseen kirjallisuuteen. Tutkielman viitekehys on yhtäältä toimintateoreettinen ja toisaalta informoitunut ekologisesta antropologiasta. Keskeistä tutkimusteorialle on ajatus taloudellisen toiminnan hahmottamisesta moniulotteisena kenttänä, jossa vallitsee dynaaminen tasapaino. Toinen olennainen ajatus on historiallisen ekologian käsite maisemasta, ja talouden kentän suhde tähän maisemaan. Taloudelliset käytännöt muokkaavat maisemaa, ja maiseman muutoksen myötä talouden kentän rakenne voi puolestaan muuttua. Tutkielmassa otetaan kantaa keskusteluihin kaskiviljelyn ekologisesta kestävyydestä, riisinviljelyn keskeisyydestä Borneon dayakien toimeentulostrategioissa, ja ajatukseen erilaisten vaihtojärjestelmien moraalisuudesta. Tutkielman tärkeimpiä johtopäätöksiä on, että toimeentuloon liittyvät käytännöt linkittyvät kahdenlaisten keskenään ristiriitaisten kulttuuristen arvostusten ympärille. Nämä sosiaalisen elämän kannalta hyvin keskeiset arvot liittyvät toisaalta jakamisen velvoitteeseen ja toisista riippuvaisuuden ilmaisuun, ja toisaalta henkilökohtaisen arvostuksen tavoitteluun ja riippumattomuuden ihannointiin. Vertailevina johtopäätöksinä tutkielmassa esitetään ensinnäkin, että riisin- ja kuminviljelyn yhdistämisen levinneisyys ympäri Borneota voidaan selittää paitsi sen tehokkuudella ja ekologisella yhteensopivuudella, ennen kaikkea sen sopivuudella paikalliseen historiaan, maisemaan ja kulttuurisiin arvostuksiin. Huolimatta siitä, että tämä yhdistelmä tekee viljelijöiden työpäivistä erittäin pitkiä, se katsotaan mielekkääksi tavaksi tulla toimeen. Toiseksi, kaskiviljelyn ja kuminviljelyn suhde toisiinsa ei ole mitenkään yksinkertainen, eikä se asetu hyödyke–lahja-jaottelun tai edellä mainitun kulttuurisen ristiriidan kanssa homologiseen suhteeseen. Tätä moniulotteista asetelmaa kuvataan tutkimuksen käytännöllis-ekologisen lähestymistavan avulla, mikä ei olisi mahdollista vastaavalla tavalla esimerkiksi symbolisen ekologian viitekehyksessä. Kolmanneksi, vertailu eri puolilla Länsi-Kalimantania vallitsevien olosuhteiden välillä paljastaa, että maisemanmuokkausstrategiat voivat vaihdella paljonkin, vaikka yleinen kumin- ja kaskiviljelyn yhdistämisen malli olisi lähes samanlainen. Eri institutionaalisten toimijoiden vaikutus maisemaan, ja erityisesti maan niukkuus näyttävät olevan tässä keskeisiä tekijöitä, mutta strategioiden muokkaaminen vaihtuvissa olosuhteissakin tulee ymmärrettäväksi tarkastellessa muutosta talouden kentän rakenteen muutoksena.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
kulttuuriantropologia ekologia toimintateoria toimeentulo - strategia talous maatalous metsätalous kaskiviljely riisi - viljely kumipuu - viljely Indonesia Borneo
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information