Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-105
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Valtio-opin laitos
Tekijä-Författare-Author
Lehto, Lasse
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Työnantajamaine ja sen rakentuminen: laadullinen tapaustutkimus kohdeorganisaationa Tapiola-ryhmä
Oppiaine-Läroämne-Subject
Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-04-30
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
93 s., 1 liites.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tavoitteena on luoda teoreettinen viitekehys sille, mistä ja miten organisaation maine työnantajana rakentuu, sekä toisaalta selvittää sitä, millainen työnantajamaine tutkimuksen kohdeorganisaatio Tapiola-ryhmällä on. Tutkimuksen teemaa lähestytään koko läntistä maailmaa uhkaavalla työvoimapulalla, jonka seurauksena organisaatioiden työnantajamaineen merkitys korostuu osaavien työntekijöiden houkuttelussa. Organisaatioiden mainetta on tutkittu vähän työnantajanäkökulmasta, joten tutkimuksessa tukeudutaan yleisiin maineen, imagon (mielikuvan) ja identiteetin käsitteisiin. Näitä käsitteitä on käytetty osittain toistensa synonyymeina, joten tutkimuksessa pyritään ensin selkiyttämään tutkittavaa ilmiötä tarkastelemalla keskeisten käsitteiden sisältöjä ja eroja. Tutkimuksessa luodaan aiemman kirjallisuuden pohjalta hypoteettinen malli, joka kuvaa organisaation työnantajamaineen rakentumista ja maineulottuvuuksia. Mallia täydennetään tutkittavan tapauksen avulla. Tutkimuksen empiirisenä primääriaineistona toimii 10 teemahaastattelua, joiden avulla kartoitetaan Tapiolan mainetta työnantajana asiantuntijatason työntekijöiden keskuudessa. Sekundääriaineistona toimii kaksi vuonna 2008 julkaistua työnantajamainetutkimusta, joissa tutkitaan Tapiolan mainetta työnantajana. Tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysia, jonka avulla pyritään kohti käsitteellistä näkemystä tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen tulosten perusteella organisaation työntekijöiden tarinat, organisaation oma toiminta, henkilökohtaiset kokemukset organisaatiosta sekä mediajulkisuus vaikuttavat voimakkaasti organisaation työnantajamaineen rakentumiseen. Aiemmissa tutkimuksissa todetut työnantajamaineen ulottuvuudet saivat vahvistusta tässä tutkimuksessa. Organisaation maineen, työilmapiirin ja organisaatiokulttuurin, työnantajavastuun, urakehitysmahdollisuuksien ja monipuolisten työtehtävien, organisaation toimialan, organisaation palveluiden ja tuotteiden, taloudellisten ja muiden kannusteiden lisäksi tässä tutkimuksessa korostui kaksi uutta maineulottuvuutta, joita aiemmassa tutkimuksessa ei ole juuri huomioitu: organisaation koko ja yhtiömuoto. Tapiolan työnantajamaineessa korostui tulosten perusteella muutamia keskeisiä piirteitä. Tapiolan voidaan todeta olevan työnantaja, joka on etenkin luotettava, jokseenkin konservatiivinen, vastuullinen ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava. Tapiola koettiin myös yrityksenä, jossa on hyvä työilmapiiri ja jossa on monipuoliset työtehtävät ja urakehitysmahdollisuudet. Lisäksi voidaan todeta, että Tapiolan keskinäinen omistustausta on muokannut voimakkaasti Tapiolan mainetta työnantajana. Tutkimustuloksia on kuitenkin syytä peilata tutkimuksessa valitun lähestymistavan mukaisesti: Työnantajamaine ei välttämättä ole samankaltainen erilaisten kohdeyleisöjen joukossa. Samoin maineen rakentumisen logiikkaan vaikuttaa voimakkaasti se, millaisesta yleisöstä kulloinkin on kyse.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
työnantajat - maine organisaatiot - maine työnantajat - mielikuvat yrityskuva organisaatiot - vetovoimaisuus työvoimapula
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information