Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-303
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Kehitysmaatutkimuksen laitos
Tekijä-Författare-Author
Reenkola, Aino Sofia
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Aesthetics of Security and Achille Mbembe's Postcolony
Oppiaine-Läroämne-Subject
Kehitysmaatutkimus
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-10-05
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
118 s.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tarkoituksenani on määritellä esteettinen näkökulma turvallisuuden käsitteeseen, ja tätä kautta tutkia poliittisen vallan ja subjektiviteetin luonnetta Afrikan postkoloniaalisessa valtiossa. Lähestyn turvallisuutta vertaamalla Achille Mbemben kirjassaan On the Postcolony esittämiä käsityksiä afrikkalaisesta postkoloniaalisesta valtiosta ja Frank Ankersmitin näkemystä länsimaisen liberaalin demokratian luonteesta teoksessa Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond Fact and Value. Molemmat teoreetikot lähestyvät politiikkaa estetiikan kautta. Turvallisuuden estetiikalla tarkoitan sitä, että yhteisön turvallisuus rakentuu ihmisten välisille suhteille joita määrittävät kokemus ja tunteet. Vastaavasti, yhteisön turvattomuus on merkki ongelmista kansalaisten välisissä suhteissa. Tutkimalla kansalaisten välisen vuorovaikutuksen heijastumista poliittiseen todellisuuteen pyrin määrittelemään turvallisuuden ja demokratian suhteen toisiinsa. Postkoloniaalisessa valtiossa poliittista todellisuutta määrittävät turvallisuusuhat (kuten väkivalta, köyhyys ja valtion mielivalta), sekä kansalaisten kyvyttömyys osallistua poliittiseen keskusteluun. Länsimaisissa demokratioissa taas turvallisuus on niin itsestään selvää, että politiikka rutinoituu ja kansalaiset unohtavat aktiivisen roolinsa demokraattisen keskustelun ylläpidossa, sillä seurauksella että demokraattinen päätöksenteko on uhattuna. Käsittelen postkoloniaalista poliittista subjektiviteettia ns. laajan turvallisuuden käsityksen avulla, joka liittää turvallisuuteen muun muassa poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen puolen. Määrittelen turvallisuuden sosiaalisesti rakentuneeksi ilmiöksi, mukaillen kriittisen turvallisuustutkimuksen Kööpenhaminan koulukuntaa. Keskeinen tutkimuskysymys on, kuinka turvallisuus esteettisesti määriteltynä liittyy demokratiaan ja poliittiseen edustuksellisuuteen. Turvallisuus tarkoittaa ensisijaisesti ihmisten luottamusta toisiinsa sekä siihen, että heillä on hallussaan välineet oman hyvinvointinsa turvaamiseksi. Käytännössä turvallisuus perustuu ajatukselle yhteisöstä, joka kykenee yhteisymmärryksessä ja yhteistoiminnan kautta tavoittelemaan yhteistä hyvää. Tällainen yhteisöllisyys on myös demokratian edellytys. Kaikki poliittinen valta perustuu turvallisuudelle. Valtioiden sisäisen turvallisuuden analysoinnin lisäksi ulotan tarkasteluni kansainväliselle tasolle, jossa sekä valtioiden väliset historialliset suhteet että kansainvälisen talouden rakenteet vaikuttavat valtioiden sisäiseen kehitykseen. Postkoloniaalisen valtion ulkoinen ja sisäinen suvereniteetti, ja siksi myös turvallisuus, ovat puutteellisia. Ulkoiset olosuhteet häiritsevät valtion ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta, ja siten estävät valtion sisäistä eheytymistä ja legitimiteettiä. Postkoloniaalisen valtion turvallisuusuhkien nähdään uhkaavan koko kansainvälisen järjestelmän turvallisuutta, ja tämän seurauksesta kehityskeskustelussa turvallisuus on yhä tärkeämpi aihe. Demokratioilla on paremmat mahdollisuudet tavoitella etujaan kansainvälisellä areenalla, ja siksi demokratia on paras mahdollinen poliittisen organisaation malli. Demokratiaa ja poliittista autonomiaa ei kuitenkaan voida antaa ulkoapäin, vaan sille tulee luoda sisäisesti otolliset olosuhteet valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen kautta. Tässä vuorovaikutuksessa turvallisuudella on olennainen rooli.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
Africa aesthetics of security democratization postcolonial states Afrikka demokratisoituminen postkolonialismi poliittinen kehitys turvallisuus - estetiikka
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information