Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-90
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Sosiaalipsykologian laitos
Tekijä-Författare-Author
Kukkonen, Eeva
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Teknologinen innovaatio ja käyttäjien asenteet: Kätevä-työkalun arvottaminen julkisen hallinnon organisaatiokontekstissa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalipsykologia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-04-06
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
92 s., 2 liites.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan teknologista innovaatiota kohtaan ilmaistuja asenteita julkisen hallinnon organisaatiokontekstissa. Tarkoituksena on selvittää, millaisia asenteita Kätevä-projektiin osallistuneet julkisen hallinnon esimiehet ilmaisevat projektissa kehitettyä esimiestyön tukivälinettä, Kätevä-työkalua, kohtaan. Samalla kiinnostuksen kohteena ovat kaksi teknologisten innovaatioiden omaksumisen ja leviämisen teoriaa, teknologian hyväksymismalli ja innovaatioiden diffuusion teoria, joita käytetään yhtäältä aineiston tuottamiseen ja toisaalta tutkitaan aineistohavaintojen valossa. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, miten Kätevä-työkalun arvioitu käyttö kietoutuu sen arvottamiseen. Empiirisenä aineistona on neljätoista Kätevä-projektiin osallistuneen esimiehen haastattelua, jotka toteutettiin laadullisen asennetutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Haastatteluissa haastateltavat saivat kommentoitavakseen Kätevä-työkalua koskevia väittämiä, jotka oli muotoiltu teknologisten innovaatioiden omaksumisen ja leviämisen teorioiden avulla. Haastatteluaineistoa analysoitiin argumentatiivisena puheaineistona kiinnittäen huomio väittämiä koskeviin kannanottoihin ja niiden perusteluihin. Tulkinnan avulla kannanottojen ja perustelujen muodostamista havaintojoukoista tunnistettiin yhteensä neljätoista laadullisesti erilaista asennetta, jotka rakentuivat arvottamisen aseman, arvottamisen tavan ja arvottamisen kohteen yhdistelmästä. Aineiston analyysin perusteella Kätevä-työkalu on moninainen arvottamisen kohde, jota voidaan arvottaa useasta eri asemasta käsin. Tutkimus asettaa kyseenalaiseksi teknologian hyväksymismallin ja innovaatioiden diffuusion teoriat, joissa teknologinen innovaatio näyttäytyy yksioikoisena asenteen kohteena. Teorioiden oletus siitä, että teknologian ominaisuudet ennustaisivat asennoitumisen kautta sen käyttämistä, osoittautuu tutkimuksessa kestämättömäksi. Analyysin perusteella Kätevä-työkalun arvottaminen kietoutuu moninaisin tavoin sen arvioituun käyttöön ja ennen kaikkea käyttämättömyyteen. Tutkimus osoittaa, että julkisessa hallinnossa uuden teknologian arvottaminen kiinnittyy erityisesti organisaatiokontekstiin. Tulevaisuudessa teknologiaa tulisi tutkia huomioiden se, että teknologia voi tarkoittaa eri käyttäjille eri asioita ja myös sama käyttäjä voi antaa teknologialle erilaisia merkityksiä arvottamisen asemasta riippuen. Tutkimuksen perusteella teknologian kohdistuvia asenteita ja käyttöönottoa ei voida tyhjentävästi tarkastella yksinkertaistavien mallien avulla, joissa ei huomioida teknologian, käyttäjien sekä niiden välisen suhteen sosiaalista rakentumista. Tulevassa tutkimus- ja kehittämistyössä huomio tulisi kiinnittää erityisesti organisaatiokontekstin merkitykseen teknologiaan asennoitumisessa ja sen käyttämisessä. Keskeisimmät lähteet: Michael Billigin (1987) Arguing and thinking: a rhetorical approach to social psychology; Kari Vesalan ja Teemu Rantasen (2007) Argumentaatio ja tulkinta. Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa; Everett Rogersin (2003) Diffusion of Innovations; Fred Davisin, Richard Bagozzin ja Paul Warshawn (1989) User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
teknologia - käyttäjät asenteet arvottaminen teknologia - innovaatiot teknologia - käyttöönotto julkinen hallinto
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information