Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-53
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntapolitiikan laitos
Tekijä-Författare-Author
Laihiala, Tuomo
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Toinen sukupuoli kulttuurin kuluttajana: miestapainen kulttuurimaku Suomessa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalipolitiikka
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-03-16
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
118 s., 23 liites.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kulttuurin kulutus ja kulttuurimaku ovat sukupuolen mukaan jäsentyneitä. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä on miehille tyypillinen eli miestapainen kulttuurimaku Kulttuuripääoma ja sosiaalinen differentiaatio 2000-luvun Suomessa -tutkimushankkeen kyselyaineiston perusteella. Jonkin toimintatavan nimeäminen miestapaiseksi on empiirinen havainto. Lisäksi miestapaisuus on lähellä habituksen käsitettä, joka koostuu muun muassa ruumiiseen sisäistetyistä käyttäytymisen ja toiminnan tavoista. Tutkielma nojaa Pierre Bourdieun teoreettiseen viitekehykseen sosiaalisesta erottautumisesta, jossa keskeisiä ovat maku sekä kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen pääoma, joiden laadussa ja määrässä luokat eroavat toisistaan.Tutkielmassa esitetään, että sosiaalinen erottautuminen ja sukupuolinen erottautuminen ovat yhteydessä toisiinsa. Aineiston empiirinen analyysi lähtee liikkeelle sen selvittämisestä, millaisia miesten maku- ja kulttuurimieltymykset ovat naisiin verrattuna. Lähemmän tarkastelun kohteeksi valitaan ne kysymykset, joissa sukupuolten väliset suhteelliset erot ovat suuria. Miestapainen maku on operationalisoitu luokittelemalla miehille naisia tyypillisempää kulttuurimakua vastaavat kulttuuriset käytännöt miestapaiseksi mauksi. Miestapainen kulttuurimaku määrittyy useassa tapauksessa negatiiviseksi jonkin asian tekemättömyyttä tai siitä pitämättömyyttä osoittavaksi mauksi kuten oopperan inhoamiseksi tai kaunokirjojen lukemattomuudeksi. Miehille tyypillinen, miestapainen kulttuurimaku onkin pääsääntöisesti vastakohtaista naisten hallitsemalle korkeakulttuurille. Miestapaisesta mausta on rakennettu summamuuttujat seitsemälle kulttuurin aihealueelle (televisio ja elokuvat, lukeminen, vapaa-ajan ja lomanvietto, musiikki, urheilu ja liikunta, ulkonäkö ja terveys sekä ulkona syöminen ja ruokailu). Nämä summamuuttujat on myös yhdistetty yhdeksi summamuuttujaksi. Varianssianalyysin avulla tutkitaan, miten eräät perustavat sosiaaliset taustatekijät (ikäluokka, ammattiluokitus, koulutusaste ja asuinpaikka) vaikuttavat miestapaiseen makuun. Siinä missä makuero perustuu jo määritelmänsä mukaisesti sukupuoleen, miestapainen kulttuurimaku selittyy lisäksi nuorella iällä, matalalla koulutuksella ja työntekijäasemalla. Asuinpaikan mukainen vaihtelu on pientä. Tutkielman lopussa päätellään, kuinka erityisesti nuorten miesten tulee erottautua maullaan ja habituksellaan naisista.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
miestapaisuus kulttuuri - kulutus - miehet kulttuuri - kulutus - sukupuolierot kulttuuri - maku - miehet habitus erottautuminen
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information