Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-163
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntapolitiikan laitos
Tekijä-Författare-Author
Loikkanen, Hanna
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Asiantuntijoiden argumentointia psykiatrisen avohoidon tilasta ja potilaan asemasta 1990-luvulla
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalityö
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-05-11
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
92
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on Suomessa 1990-luvun aikana tapahtunut psykiatrisen hoitojärjestelmän muutos, jossa potilaat siirrettiin laitospainotteisesta hoidosta avohoitoon. Rakennemuutos oli 1980-luvulla hallittu ja tasapainoinen, mutta vauhti kiihtyi rajusti laman seurauksena 1990-luvun alussa. Vuonna 1991 astui voimaan uusi mielenterveyslaki, joka painotti avohoitopalvelujen kehittämistä. Julkisuudessa on 1990-luvulla käyty vilkasta keskustelua mielisairaalapaikkojen vähentämisestä. Suhtautuminen on ollut ristiriitaista: on nähty avohoitoon siirtymisen humaanisemmat puolet, kuten elämänlaadun parantumisen ja leimaantumisen vähenemisen, mutta keskustelua käyty myös heitteillejätetyistä potilaista, joista kukaan ei ole ottanut vastuuta. Tähän keskusteluun ovat osallistuneet myös mielenterveysalan asiantuntijat Helsingin Sanomien mielipide - ja vieraskynäpalstoilla. Tutkimustehtävänä on tarkastella 34:n mielenterveydenalan asiantuntijan kirjoitusten tapaa käsitellä psykiatrisen hoitojärjestelmän rakennemuutosta ja sitä, minkälaisena ilmiö hahmottuu kirjoitusten pohjalta. Mielenkiinto kohdistuu kirjoitusten retoriikkaan eli siihen, minkälaisista asioista yleisö pyritään saamaan vakuuttuneeksi, millaisia retorisia keinoja käytetään ja mihin kirjoituksilla pyritään. Tutkimuksen tarkoitus on kirjoitusten pohjalta lähestyä psyykkisen sairauteen liittyvää problematiikkaa 1990-luvun yhteiskunnan kontekstissa, jossa psyykkistä sairautta hoidetaan avohoidossa laitoshoidon sijaan. Tarkastelu kohdistuu aikuisväestön palveluja koskevaan rakennemuutokseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu psykiatrisen hoitojärjestelmän rakennemuutokseen vaikutteista tekijöistä ja Nikolas Rosen ja Peter Millerin teoriasta, joka käsittää hallitsemismentaliteetin ja asiantuntijuuden muutoksen hyvinvointi-ideologisesta hallinnoinnista kohti uusliberalistista hallinnointia. Tutkimus nojautuu sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty Jonathan Potterin (1996), Michael Billigin (1999, 2001) ja Chaïm Perelmanin (1995) teorioihin pohjautuvaa retorista analyysia. Keskeisinä metodioppaina ovat toimineet myös Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen teokset Diskurssianalyysin aakkoset (1993) Diskurssianalyysi liikkeessä (1999). Aineiston argumentaation keskeisiksi funktioiksi erottuivat hyvinvointivaltion tehtävään vetoaminen, syrjäyttävän ja epäoikeudenmukaisen yhteiskunnan konstruointi, psyykkisen sairauden konstruointi faktaksi, psyykkisen sairauden hoidon legitimointi, psykiatrian ja mielenterveysalan asiantuntijuuden puolustus ja legitimointi ja psyykkisen ja somaattisen sairauden rinnastus. Lisäksi tutkimuksen tulokseksi voidaan lukea sekä traditionaalista hyvinvointivaltiota ja asiantuntijuutta puolustava puhe että uusliberalistisen ajattelun mukaisen yhteiskunnan hahmottaminen. Lisäksi tutkimuksessa korostui psyykkisen sairauden määrittelyn ja psyykkisesti sairaiden oikeuksien määrittelemisen merkityksen keskeisyys uusliberalistisen ajattelun mukaisesti ohjautuvassa tehokkuutta, autonomiaa, vapautta ja itseohjautuvuutta korostavassa yhteiskunnassa. Keskeiset lähteet: Juha Hyvönen: Suomen psykiatrinen hoitojärjestelmä 1990-luvulla historian jatkumon näkökulmasta (2008), Markku Salo: Sietämisestä solidaarisuuteen (1996), Kaisa Kostamo-Pääkkö: "Puheet avohuoltopainotteisia, toimenpiteet laitoskeskeisiä" - analyysi paikallisesta palvelujärjestelmästä mielenterveyssektorilla (2001), Edward Shorter: Psykiatrian historia (2005), Nikolas Rose: Eriarvoisuus ja valta hyvinvointivaltion jälkeen (1995) ja Peter Miller & Nikolas Rose: Köyhiä ohjelmoimassa: köyhyyslaskelma ja asiantuntija-tieto (1997).
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
avohoito - psyykkisesti sairaat - 1990-luku avohoito - psykiatriset potilaat psykiatrinen hoito asiantuntijuus hallinnointi retoriikka argumentointi
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information