Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-68
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntapolitiikan laitos
Tekijä-Författare-Author
Vogt-Airaksinen, Tiina
Työn nimi-Arbetets titel-Title
"...nuorisorangaistus ja intti ne on periaattees saanu mut rauhoittumaan...": kerronnallinen lähestymistapa nuorten rikosoikeudellisissa seuraamuksissa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalityö
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-04-02
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
115 s.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten kokemuksia rangaistuna olemisesta sekä pohtia millaiset käänteet ohjaavat nuorta kohti parempaa elämää. Kiinnostukseni kohteena ovat myös selviytyvyys sekä suojaavat tekijät, joilla arvellaan olevan myönteinen vaikutus nuorten elämään. Lähestyn tutkimuskysymystä erottamalla toisistaan nuoriso-ongelmat ja nuorten ongelmat. Ensimmäisellä käsitteellä tarkoitan aikuisyhteiskunnan määrittelemiä ongelmia ja nuorten ongelmilla tarkoitan nuorten itsensä subjektiivisesti kokemia ongelmia. Kerronnallinen lähestymistapa rikoksia tehneisiin nuoriin on punainen lanka, jota kuljetan läpi tutkimuksen. Se on kiinnostunut nuorten ongelmista, eli nuorten itsensä kokemista ja määrittelemistä ongelmista. Lähestymistavalle on ominaista herkistyä nuorten kertomien elämäntarinoiden moninaisuudelle, nähdä hänen tekojensa taakse, haluten näin ymmärtää nuoren vaikuttimia ja toimintatapoja. Haastattelin tutkimustani varten kymmenen nuorisorangaistukseen tuomittua nuorta miestä. Tulkitsin aineiston elämäkerrallisuuden ja narratiivisuuden näkökulmista, käyttäen temaattista sisällönanalyysiä. Aineiston manuaalinen käsittely tuotti joukon teemoja, joita analysoin ikään ja elämänvaiheeseen pohjautuvalla jaottelulla. Nuorten haastatteluista kävi ilmi, että he eivät erottaneet seuraamuksessa olemista ratkaisevalla tavalla muusta elämästään. He eivät kokeneet, että nuorisorangaistuksella olisi ollut heidän elämäänsä kovin suurta merkitystä. Heidän mielestään tapaamisissa käytiin pääsääntöisesti läpi samoja asioita vain näkökulman muuttuessa. Nuoria kiusasi jonkin verran käydä keskusteluissa ja sovittaa seuraamuksen suorittaminen omaan arkeensa, mutta suurin osa ei nähnyt rangaistusta haitallisena itselleen. Suurelle osalle haastatelluista nuorista nuorisorangaistus oli subjektiivisella ja tietoisella tasolla jokseenkin yhdentekevä. Nuorisorangaistuksen suorittaminen oli osa heidän elämäänsä, eivätkä nuoret miettineet sen hyötyjä tai haittoja. Nuorista suurin osa aikoi kuitenkin lopettaa rikosten teon ja tulevaisuuden suunnitelmiin kuului työ tai opiskelu, itsenäinen asuminen ja riittävä toimeentulo. Monien nuorten kohdalla normaaliin arkielämään liittyvät tapahtumat, kuten varusmiespalveluksen suorittaminen, parisuhde tai omien lasten syntyminen, merkitsivät myönteistä käännettä elämässä. Myös seuraamuksen sisällöllä saattoi olla nuorelle iso merkitys. Esimerkiksi osallistumalla Suuttumuksen hallinta –kurssille osana seuraamusta oli mahdollista oppia hillitsemään aggressiivista käyttäytymistään.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
narratiivisuus nuoret - ongelmat nuoret - rikokset - seuraamukset nuorisorangaistus selviytyminen
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information