Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-195
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Sosiaalipsykologian laitos
Tekijä-Författare-Author
Aaltonen, Annina Katariina
Työn nimi-Arbetets titel-Title
”Me ollaan kaikki Sankareita, Limperin Hilmoja, Selviytyjiä” Laadullinen tapaustutkimus Voimapiiri-tekstiviestipalvelun vertaistukiryhmien vuorovaikutuksesta ja sosiaalisesta tuesta sekä selviytymiskeinoista
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalipsykologia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-05-11
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
154
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin päihdetyön tekstiviestipalvelun kahta vertaistukiryhmää, joissa keskustelivat tekstiviestien välityksellä ihmiset, jotka pyrkivät muuttamaan alkoholin käyttöään. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida päihdetyön uuden matkapuhelinteknologiaa hyödyntävän menetelmän funktionaalisuutta laadullisella teorialähtöisellä ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimus jakautui kahteen tutkimustehtävään, joissa aiheina olivat: a) ryhmissä esiintyvän vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen laatu, ja b) ryhmissä esitetyt käsitykset alkoholin ongelmakäytön muuttamisen keinoista sekä tekstiviestiryhmistä selviytymisresursseina. Tutkimustulokset osoittivat: a) tekstiviestiryhmien vuorovaikutus oli pääosin kannustavaa ja yhteistoiminnallista, mutta siinä esiintyi myös lannistavia konflikteja, b) tekstiviestiryhmissä esiintyi monenlaista sosiaalista tukea, c) ryhmissä esiintyi relevanttia tietoa alkoholin ongelmakäytön muuttamisen keinoista, ja d) ryhmien jäsenet esittivät käsityksiään tekstiviestiryhmien vahvuuksista ja heikkouksista, jotka tukivat ensimmäisen tutkimustehtävän tuloksia siitä, että ryhmät voivat yhtäältä tukea jäseniään ja toisaalta myös ehkäistä tuen saamista ja selviytymistä.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
alkoholiongelmat selviytyminen - keinot selviytyminen - resurssit sosiaalinen tuki vertaistuki vuorovaikutus verkkoyhteisöt verkkopalvelut
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information