Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-51
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Sosiaalipsykologian laitos
Tekijä-Författare-Author
Oksanen, Saara
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Sukupuoli ja etninen identiteetti: diskursiivinen näkökulma Suomessa kasvaneiden nuorten somalinaisten puheeseen
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalipsykologia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-03-16
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
103 s., 6 liites.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä työssä tarkastellaan sitä, millaisia ajatuksia sukupuoli ja etnisyys herättävät toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisissa nuorissa. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sukupuolen ja etnisyyden suhde on moninainen ja vaatii usein erilaisia neuvotteluja. Nuoret, joilla ei ole omakohtaista maahanmuuton kokemusta, saattavat antaa etniselle taustalleen omia erityisiä merkityksiä. Myös nuorten sukupuoli-ihanteet voivat olla sellaisia, ettei niitä voida ymmärtää pelkästään kulttuurien näkökulmasta, sillä ne heijastavat yhtälailla sitä sosiaalista kontekstia, jossa maahanmuuttajataustaiset nuoret elävät. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kuutta 16–19-vuotiasta somalinaista, jotka ovat saapuneet Suomeen 2–7-vuoden ikäisinä. Aineiston analyysissä on sovellettu diskursiivisen psykologian menetelmällistä viitekehystä, jolloin fokuksessa on ihmisen aktiivisen toimijuuden tarkastelu merkitysten tuottamisen prosessissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten haastatellut somalinaiset konstruoivat naiseutta ja miten käsitykset etnisestä identiteetistä yhdistyvät siihen. Sukupuolta koskevat diskurssit rakentuvat kolmen teeman ympärille, joita ovat itsenäisyyteen tähtääminen, omaan yhteisöön sitoutuminen ja naisen arvon määrittäminen. Itsenäisyyteen tähtäämistä kuvaava puhe koskee omien päämäärien toteuttamista, somalinaiseuden muutoksia ja suomalaisnaisten liiallista vapautta ja välinpitämättömyyttä. Omaan yhteisöön sitoutumiseen viitataan puhumalla aiempien somalinaisia koskevien odotusten jatkamisesta, somalinaiseen kohdistuvista säännöistä ja rajoituksista, maineen suojelusta sekä epäaktiivisista ja muista riippuvaisista somalinaisista. Naisen arvon määrittämistä lähestytään puhumalla tasa-arvosta naisen ja miehen välillä sekä sellaisista käsityksistä, jotka sijoittavat somalinaisen alempiarvoiseen asemaan. Myös naisen arvottamisen ylittäminen mainitaan. Määritellessään omia käsityksiään ihanteellisesta naiseudesta haastatellut tekevät monenlaisia etnisyyteen perustuvia vertailuja ja konstruoivat näin sidettään somalialaisuuteen eri tavoin. Haastatellut antavat puheessa itselleen kolmenlaisia subjektipositioita suhteessa somalialaisuuteen. Ne ilmaisevat samaistumista, erottautumista ja etnisyyskategorioiden ylittämistä. Samaistumista ilmaisevissa subjektipositioissa haastatellut somalinaiset saavat naiseutta koskeville käsityksilleen tukea etnisyydestä, kun taas erottautumista ilmaisevissa subjektipositioissa omat naiseuden määritelmät eivät yhdisty puheessa mainittuihin somalialaisuuden elementteihin. Etnisyyspositiot ylittävässä puheessa naiseutta tarkastellaan kyseenalaistamalla etnisyyskategoriat tai määrittelemällä niitä uudelleen. Kaiken kaikkiaan haastateltujen puhetta voidaan tarkastella pohdintoina nuoruuden kokemuksesta, joka heille on tullut mahdolliseksi maahanmuuton myötä. Aikuiseksi ja naiseksi kasvun pohdinnoissa on samanlaisia elementtejä kuin suomalaisnuorten kohdalta on löydetty sillä erotuksella, että nuorten somalinaisten kasvu kohti aikuisuutta edellyttää myös kannanottoa omaan etnisyyteen. Burr, 2003; Howard & Hollander, 1997; Verkuyten, 2005; Willig, 2001
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
maahanmuuttajat somalit - naiset sukupuoli etninen identiteetti diskurssianalyysi
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information