Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-335
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Statsvetenskapliga fakulteten
Laitos-Institution-Department
Tekijä-Författare-Author
Cederberg, Arla Johanna
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Det uppfostrande inflytandet af den bildade kvinnans personliga beröring : barnavårdsföreningens kvinnliga aktörers verksamhet inom det tidiga barnskyddet 1893 - 1923
Oppiaine-Läroämne-Subject
Työn laji-Arbetets art-Level
Aika-Datum-Month and year
2009-11-02
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
98 s.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syfte med avhandling är att granska och synliggöra kvinnliga aktörernas verksamhet inom det tidiga barnskyddet i en lokal förening, Barnavårdsföreningen i Finland, r.f. samt analysera hur föreningens och dess kvinnliga aktörers verksamhet och verksamhetsprinciper formades i den aktuella samhällskontexten. Centrala frågor för forskningen är; 1)Vilka faktorer i den aktuella samhällskontexten bidrog till föreningens grundande och återspeglades i Barnavårdsföreningens tidiga verksamhet och verksamhetsprinciper? 2) På vilket sätt kön och samhällsklass påverkade kvinnors aktörskap vid sekelskiftet? 3) Hur kan man förklara Barnavårdsföreningens kvinnliga aktörers stora aktivitet och intresse för föreningen och barnskyddsfrågor? Den teoretiska referensramen i denna avhandling belyser och beskriver den aktuella samhällskontexten under tiden då föreningen grundades. Särskilt uppmärksammas faktorer som påverkade kvinnors aktörskap vid sekelskiftet, d v s det växande behovet av barnskydd, nationalitetsandan, förändrade relationer mellan sociala klasserna och den för tiden aktuella arbetsfördelningen mellan könen. Materialet för den empiriska undersökningen består av Barnavårdsföreningens skrivna dokument, ursprungskällor, från den undersökta tiden 1893-1923. Som metod för analys av materialet användes metoden för historieforskning (se Kalela 2002). Centrala element i denna metod är användning av ursprungskällor samt argumentation och rekonstruktion (Kalela, 2002, 54-66) Under sekelskiftet och långt in i 1900-talet differentierades kvinnors intressen och möjligheter att delta i samhällslivet utgående från deras klasstillhörighet vilket betyder att när det gäller engagemang i samhällsfrågor var situationen och intressen annorlunda för de högre ståndskvinnorna än för arbetarklassens kvinnor. I Finland hängde idén om nationalstaten starkt ihop med den obildade befolkningens upplysning(se Satka 1995). Detta hade även präglat Barnavårdsföreningens tidiga verksamhet, den centrala tanken i Barnavårdsföreningens verksamhet var idén om upplysning och uppfostran av de obildade mödrarna inom arbetarklassen. Denna uppgift passade väl för Barnavårdsföreningens kvinnliga aktörer; dels eftersom det ansågs vara den bildade kvinnans plikt och skyldighet att förverkliga detta sk samhälleligt moderskap, och dels för att den erbjöd ett tillträde till den officiella samhälleliga arenan för kvinnor (se Saarinen, 1985), under tiden de inte annars skulle ha haft möjlighet till det.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
barnskydd kvinnliga aktörer kön klass
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information