Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-387
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Sosiologian laitos
Tekijä-Författare-Author
Vauhkonen, Katja
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Buddhalaisuuden ja shamanismin vastakkainasettelun merkitykset Nepalissa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-12-07
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
86 s. 1 liites.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu-tutkielma käsittelee shamanismin ja buddhalaisuuden välisen suhteen merkityksiä Nepalissa. Tutkielman aineisto perustuu Nepalissa tekemääni kenttätyöhön. Tutkimusmenetelmiin kuuluivat tiibetinbuddhalaisten rituaalisten parantajien työn osallistuva havainnointi ja heidän haastattelunsa. Työn laajempi kehys on nepalilainen rituaalinen parantaminen, jonka harjoittajista tämä työ käsittelee shamaaneja sekä buddhalaisia munkkeja, lamoja ja henkiparantajia. Kaikki edellä mainitut parantajat käyttivät yhtenä parantamistekniikkanaan ns. puhaltamista (nep. phukne). Tuntemieni buddhalaisten parantajien mielestä puhaltaminen oli kuitenkin periaatteiltaan ja motiiveiltaan erilaista heidän ja shamaanien kohdalla. Tähän näkemykseen perustuu myös buddhalaisten parantajien shamaaneja kohtaan esittämä kritiikki. Tarkastelen työssäni tämän kritiikin taustaa, teemoja ja merkitystä tamangien etnisen ryhmän uskonnollisen järjestelmän muutoksen kannalta. Tuon esiin, kuinka kritiikki seurailee samoja teemoja, jotka tulevat esiin buddhalaisuuden ja shamanismin välistä kilpailua kommentoivissa, Himalajan alueen etnisten ryhmien myyteissä. Analysoin, mitä tämä buddhalaisten parantajien uudelleen tuottama vastakkainasettelu ja kritiikki shamanismia kohtaan merkitsevät. Aikaisemmassa antropologisessa tutkimuksessa (esim. Holmberg 1989) tamangien shamanismin ja buddhalaisuuden suhdetta on luonnehdittu toisiaan täydentäväksi. Oma aineistoni kuitenkin viittaa siihen, että tamangien buddhalaista järjestelmää edustavat munkit, lamat ja maallikot näkevät näiden rituaalisten harjoittajien eron aikaisempaa jyrkempänä. Tätä muutosta voidaan selittää tamangien luostarijärjestelmän vahvistumisella ja modernisaation mukanaan tuomien sosioekonomisten prosessien vaikutuksella. Näkemyksen taustalla on oletus, että buddhalaisuus on pyrkimyksiltään individualistista, kun taas shamanismi edustaa relationaalista maailmankuvaa (esim. Ortner 1978, Mumford 1989). Individualistisen maailmankuvan vahvistuessa tamangien yhteisössä relationaaliset kulttuurin muodot, kuten shamanismi, joutuvat kasvavan kritiikin ja paineen alaisiksi. Haastan työssäni tämän näkemyksen seuraamalla Sherry Ortnerin (1995) ja Michelle Rosaldon (1980) asioiden tai ilmiöiden olemuksiin (essence) perustuvia tulkintoja kritisoivaa teoriaa. Osoitan, etteivät buddhalaisuus ja shamanismi asetu pysyvästi tiettyihin kategorioihin, vaan ne voidaan tiettyä tarkoitusta tai kontekstia varten esittää joko individualistisena tai relationaalisena. Koska buddhalaisuuden ja shamanismin määritelmät ovat tulkinnanvaraisia, ei niiden keskinäistä vaikutussuhdettakaan voida näin ollen määritellä pysyvästi yksipuoliseksi, vääjäämättömäksi liikkeeksi relationaalisesta kohti individualistisempaa maailmankuvaa. Tiibetinbuddhalaisten rituaalisten parantajien esittämä kritiikki shamanismia kohtaan voi kertoa aikaisempaa voimakkaammasta ideologisesta linjanvedosta. Se ei kuitenkaan kerro lopullista totuutta buddhalaisuuden tai shamanismin olemuksista, jotka muuttavat muotoaan kulttuurisessa diskurssissa tilanteita tulkitsevan osapuolen näkökulmasta riippuen. Kun ihmiset – parantajat tai maallikot - työstävät näkemyksiään ja omaan suhdettaan eri parantajiin, he tekevät sen aina käsillä olevan kontekstin, tilanteen ja tiettyjen ideologisten linjausten perusteella.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
buddhalaisuus shamanismi lamalaisuus parantaminen - tekniikat uskonnot - kilpailu Nepal
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information