Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-130
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Kansantaloustieteen laitos
Tekijä-Författare-Author
Eloranta, Lauri
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Taajuuslisenssihuutokauppojen tehokkuus: kuinka luoda sosiaalisesti optimaalinen huutokauppamekanismi
Oppiaine-Läroämne-Subject
Kansantaloustieteen yleinen linja
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-05-08
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
76
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia erilaisia matkaviestinverkkojen taajuuslisenssien jakomenetelmiä sekä selvittää, mikä menetelmä tuottaisi yhteiskunnan kannalta tehokkaimman markkinarakenteen. Aihe on erittäin ajankohtainen Suomessa, sillä Suomen hallitus ehdotti 26.3.2009, että huutokauppaa kokeillaan vuoden 2009 marraskuussa taajuuslisenssien jakomenettelynä. Suomessa teleoperaattoreiden toimilupia ei ole aiemmin jaettu huutokauppamenetelmällä, vaan viranomaiset ovat itse päättäneet, kuka tai mikä taho toimiluvat saa. Kun viranomaiset jakavat teleoperaattoreille toimilupia, tulee heillä olla mahdollisimman hyvä käsitys yrityksistä sekä niiden toiminnasta. Jos näin ei ole, toimiluvat saattavat päätyä yhteiskunnan kannalta tehottomilla yrityksille. Huutokauppamekanismilla pyritään siihen, että taajuuslisenssit päätyisivät taloudellisesti tehokkaimpien yritysten haltuun. Esittelen tutkielmassani argumentteja, jotka puhuvat huutokaupan puolesta tehokkaana taajuuslisenssien allokointimekanismina. Muita lisenssien jakomenetelmiä historian saatossa ovat olleet muun muassa kauneuskilpailu sekä toimilupien arvonta. Huutokauppa jakaa toimiluvat suurella todennäköisyydellä niitä eniten arvostaville. Se on tasapuolinen sekä läpinäkyvä toimintamalli, sillä yritykset tietävät, miten ne voivat lisenssin voittaa. Se kerää tuloja valtiolle vääristämättä markkinoita ja paljastaa yritysten arvostukset lisenssejä kohtaan. Tutkielmassani esitän anglo-hollantilaisen huutokauppamekanismin, joka pyrkii ratkaisemaan uusien ja vanhojen operaattoreiden epäsymmetrisyyttä silloin, kun jaettavien lisenssien sekä vanhojen operaattoreiden lukumäärä on yhtä suuri. Anglo-hollantilaisen huutokaupan etuja on myös sen kolluusioita ehkäisevä vaikutus sekä sen taipumus jakaa lisenssit niitä eniten arvostaville tarjoajien epäsymmetrisyydestä huolimatta. Tutkielman luvussa 9 esittelen tehokkaan markkinarakenteen tuottavan hyppivän englantilaisen huutokaupan. Se perustuu sosiaalisen hyvinvointifunktion maksimoimiseen, jossa otetaan huomioon niin yritysten, kuluttajien kuin regulaattorinkin näkökulma. Malli tuottaa tehokkaan markkinarakenteen endogeenisesti eli siten, että toimilupien määrää ei ole ennalta määrätty. Hyppivä englantilainen huutokauppa jakaa lisenssit niitä eniten arvostaville. Siinä myös voidaan ottaa huomioon perittävien lisenssimaksujen taloutta tehostava vaikutus. Teen johtopäätöksiä erilaisista huutokauppamalleista lyhyiden esimerkkien avulla. Lopuksi arvioin hallituksen huutokauppalakiesitystä tutkielmassa saatujen tulosten pohjalta. Tärkein lähteeni tutkielmassa oli Georg Gebhardtin sekä Achim Wambachin artikkeli: ”Auctions to implement the efficient market structure", jonka pohjalta esitän työssäni hyppivän englantilaisen huutokauppamekanismin. Muita tärkeitä lähteitä työssäni olivat Paul Klempererin huutokauppateoriaan liittyvät artikkelit sekä Helmuts Azacisin sekä Roberto Burguetin artikkeli ”Incumbency and entry in license auctions: The Anglo-Dutch auction meets another simple alternative”.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
huutokauppa lisenssit telemarkkinat verkostotalous langaton tekniikka matkaviestinverkot toimiluvat
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information