Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-210
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Sosiologian laitos
Tekijä-Författare-Author
Olander, Anni
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Darth Vader ja lahjan arvoitus : vaihdon merkitykset lasten vertaissuhteissa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2008-09-08
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
94
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassani tarkastelen lasten harjoittamaa vaihtoa kulttuurisena käytäntönä, jolla rakennetaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita vertaisryhmän sisällä. Käsitän lasten suhtautumisen tavaroihin esimerkkinä lasten omista, jäsentyneistä merkitysjärjestelmistä, jotka kyllä heijastelevat aikuisten luomia merkityksiä, mutta eivät ole palautettavissa niihin. Vaikka kiinnostukseni kohteena onkin ensisijaisesti lasten harjoittama vaihto, kiinnitän huomiota myös sukupolvien väliseen suhteeseen ja tarkastelen lasten toimintaa aikuisten toiminnan kontekstissa. Tutkielmani perustuu etnografiseen havaintoaineistoon, joka on kerätty seuraamalla helsinkiläisten 8-vuotiaiden poikien muodostaman poikaporukan elämää kolmen kuukauden ajan. Työssäni käytän antropologista teoriaa vaihdosta metodologisena työkaluna, joka auttaa jäsentämään havaintojani ja esittämään aineistolle oikeanlaisia kysymyksiä. Erityisesti hyödykkeen ja lahjan välistä eroa koskeva keskustelu on työni kannalta hedelmällinen, sillä sen avulla on mahdollista hahmottaa lasten ja aikuisten toiminnan välisiä jännitteitä. Lasten vaihtosuhteiden analyysin kautta kommentoin antropologisen lapsitutkimuksen esiin nostamaa kysymystä lasten ja aikuisten luomien merkitysten, "maailmojen", välisestä suhteesta. Aineistoni perusteella tavaroiden vaihdolla, antamisella ja lainaamisella on merkittävä osa lasten keskinäisessä toiminnassa. Henkilö muodostuu sosiaalisten suhteidensa kautta, ja tässä vaihdolla on tärkeä rooli: vaihdannan kautta asemoidutaan suhteessa muihin. Vaihtoon osallistumisen myötä määrittyy sosiaalinen osallisuus, joten vaihtaminen ei liity liittyvän ensisijaisesti haluun saada joku tietty tavara, vaan haluun laajentaa sosiaalisia suhteita. Lasten kannalta keskeistä on ylipäätään vaihtosuhteisiin osallistuminen, ei vaihdettavien asioiden materiaalinen vastaavuus. Esineiden merkitys liittyy niiden suhteisiin henkilöihin. Havaintojeni mukaan aikuiset pyrkivät aktiivisesti rajoittamaan lasten tavaran vaihtoa. Aikuisten väliintuloissa erottuu kolme keskeistä pyrkimystä: tavaroiden tulisi pysyä alkuperäisellä omistajalla, tavarassa keskeistä on sen taloudellinen arvo, joten tavaroita pitäisi vaihtaa vain taloudellisesti samanarvoisiin, eikä sosiaalisten suhteiden tai kaveruuden hankkiminen tavaroiden avulla ole hyväksyttävää. Aikuisten puheessa käy ilmi huoli tavaroiden katoamisesta, harmi lasten välinpitämättömyydestä tavaroita kohtaan sekä epäsuorasti huoli lapsen hyväksikäytöstä tavaroiden kautta. Lapsille nämä huolenaiheet eivät ole keskeisiä, eivätkä aineistoni valossa mielekkäitä. Hyödykkeen ja lahjan käsitteiden välinen jaottelu selventää aikuisten ja lasten käsitysten yhteensopimattomuutta. Aikuisille vaihdossa on kyse taloudellisesta toiminnasta, lapsille sosiaalisista suhteista: aikuiset painottavat esineiden hyödykeluonnetta, kun taas lapsille keskeistä tavaroissa on se, mitä niillä voi sosiaalisissa suhteissa tehdä.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
vertaisryhmät koululaiset vaihto sosiaaaliset suhteet lapsitutkimus
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information