Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-78
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Statsvetenskapliga fakulteten
Laitos-Institution-Department
Tekijä-Författare-Author
Bergman-Pyykkönen, Marina Gisella
Työn nimi-Arbetets titel-Title
”... för jag berättar ju det här också för mig själv.”: aktionsforskning om livsberättelser som redskap i arbete med arbetslösa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Työn laji-Arbetets art-Level
Aika-Datum-Month and year
2009-04-06
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
112 s., 6 liites.
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Med praxisforskning menas forskning som öppet strävar efter att förstå och förändra praxis. Aktionsforskningen i denna avhandling kan ses som ett uttryck för praxisforskning i socialt arbete. Denna avhandling handlar om en aktionsforskning där livsberättelserna är en ingrediens. Forskningen har bl.a. inspirerats av teorin om det narrativa kretsloppet som utvecklats av Vilma Hänninen (2000; 2004). Forskningsfrågorna har uppstått i forskarens arbete med arbetslösa vuxna på arbetskraftspolitisk vägledande utbildning. Forskningen har ett dubbelt syfte: a) att utveckla upplägget för en arbetskraftspolitisk utbildning som fokuserar på karriärplanering: kan livsberättelserna vara ett sätt att tillsammans med deltagarna utveckla karriärutbildningarna till det bättre? och b) hur konstruerar vuxna på arbetskraftspolitisk karriärutbildning sin livsberättelse i förhållande till arbetslivet och det samhälle som vi lever i, samt hurudana nya perspektiv ger livsberättelserna den individuella arbetslivskarriären och de arbetskraftspolitiska utbildningarna som sysselsättningsåtgärd. Det dubbla syftet ledde till val av aktionsforskning som forskningsstrategiskt närmandesätt. Materialet i avhandlingen består i huvudsak av sex livsberättelseintervjuer. Under aktionsforskningens gång tar forskningen en ny vändning och den analytiska bearbetningen av livsberättelsematerialet sker som en teoristyrd innehållsanalys. Den styrande teorin är Martin E. Fords Motivational Systems Theory (1992; 1995). Aktionsforskningens resultat kan ses som en utveckling av den arbetskraftspolitiska utbildningen: de studerande upplever livsberättelsearbetet som något positivt och att det väl kan vara ett frivilligt element i utbildningen. Det viktigaste var ändå stämningen på utbildningen och att alla, både lärare och studerande, arbetade som jämlikar mot ett gemensamt mål, en bättre framtid. Resultatet av den analytiska bearbetningen visar att det inte är nog att man ställer upp klara mål. Lika viktigt är att utreda uppfattningarna om de egna möjligheterna att nå målen och uppfattningarna om omgivningens stöd. Ett tredje resultat av aktionsforskningen var forskarens egen utveckling som socialarbetare som forskare. Aktionsforskningen visade även att vägledande utbildningar med tonvikt på mångsidig karriärplanering tillsammans med de studerande, är en beaktansvärd arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
aktionsforskning livsberättelser narrativitet praxisforskning socialt arbete arbetslöshet arbetsmarknadspolitik sysselsättning - åtgärder vägledande utbildning empowerment motivation sosiaalityö työttömyys työllistäminen - toimenpiteet työllisyyspolitiikka työmarkkinapolitiikka motivaatio narratiivisuus kertomukset toimintatutkimus elämäntarinat
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information