Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2009-177
Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntahistorian laitos
Tekijä-Författare-Author
Hujala, Timo Juhani
Työn nimi-Arbetets titel-Title
2000-luvun alun Romania sijoituskohteena: Romanian valtion kertomus ja suomalaisyritysten kokemus
Oppiaine-Läroämne-Subject
Poliittinen historia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2009-05-11
Sivumäärä-Sidantal- Number of pages
74
Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aiheena on Romanian 2000-luvun alun kansainvälisten suorien sijoitusten politiikka ja kansainvälisiin suoriin sijoituksiin liittyvät instituutiot. Tutkimustehtävänä on on ollut selvittää minkälaisena sijoituskohteena Romanian valtio on maan EU-jäsenyyden ensimmäisinä vuosina esiintymään ja toisaalta minkälaisena sijoituskohteena romaniaan sijoittaneet suomalaisyritykset ovat Romanian kokeneet. Erityisesti olen kiinnittänyt huomiota virallisten instituutioiden esitysten ja koetun todellisuuden välisiin jännitteisiin. Päätökset siitä, minkälaisena sijoituskohteena jokin valtio kustantamissaan markkinointimateriaaleissa esitetään ovat yhtä lailla poliittisia, kuin muutkin valtion rahankäyttöön liittyvät päätökset. Näissä materiaaleissa kerrotun ja koetun todellisuuden väliset erot kertovat politiikan vaikutusmahdollisuuksista. Vertailukohtana 2000-luvun alun Romanialle ja näkökulman antajana ovat olleet suorat kansainväliset sijoitukset Suomessa 1960- ja 1970 -lukujen vaihteessa. Tutkimustapa on ollut vertaileva. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on ollut Douglass C. Northin institutionaalinen teoria ja instituutioiden merkitystä korostava siirtymätalouksien tutkimus. Lähteinä on käytetty ”Romanian Agency for Foreign Investment” viraston julkaisemaa markkinointimateriaalia sekä Romaniaan sijoittaneiden suomalaisyritysten henkilökunnan haastatteluista koostuvaa haastatteluaineistoa. Suomen osalta lähteinä on käytetty muun muassa Ulkomaisten investointien neuvottelekunnan ja Suomen pankin yhdessä julkaisemaa esitekirjasta ”Establishing a Business in Finland” sekä tämän kirjasen valmisteluaineistoa. Tutkielman pääasiallisia tutkimustuloksia ovat, että viralliset instituutioiden kuvaukset eivät 2000-luvun alun Romaniassa antaneet kattavaa kuvaa yritysten kokemasta institutionaalisesta todellisuudesta. Epävirallisilla instituutioilla oli yritysten kokemusten mukaan vahva asema tuon ajan Romanian liike-elämässä. Toisaalta virallisten instituutioiden luonteella, erityisesti EU-jäsenyydellä vaikutti olevan suuri merkitys tutkittujen yritysten alkuperäisiin sijoituspäätöksiin.
Avainsanat-Nyckelord-Keywords
instituutiot - Romania suorat kansainväliset sijoitukset - Romania investoinnit - Romania sijoitustoiminta - Romania siirtymätalous
Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited
Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information