Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 22
 • Kukkonen, Pertti (1968)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 28
  1. INTRODUCTION 9 2. THE METHOD OF ITERATED MOVING AVERAGES 2.1. General Remarks 12 2.2. Weighted Moving Averages 13 2.3. Computational Steps 15 3. THE METHOD OF ITERATED MOVING AVERAGES AS A METHOD OF ESTIMATION 3.1. Constant Seasonal Patterns 18 3.1.1. The Method of Moving Averages in Operator Notation 19 3.1.2. Some Concepts of Spectral Analysis 21 3.1.3. The Efficiency of Iteration 22 3.1.4. HANNAN's Estimator for Constant Seasonal Patterns 24 3.2. Changing Seasonal Patterns 25 3.2.1. The Frequency Response Function of the Filters C 26 3.2.2. Expectation of the Estimate of the Seasonal Component 31 3.2.3. Iteration and the Slutzky-Yule Effect 36 3.2.4. On the Treatment of the First and Last Observations in a Time Series 42 3.3. Examples of the Application of the Method of Iterated Moving Averages 45 3.4. Alternative Methods 48 4. REGRESSION ANALYSIS AS A METHOD OF ESTIMATING SHORT-TERM VARIATIONS 4.1. Effect of the Residual Component on the Forecast Error in the Case of Optimal Linear Filters 51 4.2. On Defining the Seasonal and Calendar Variations in Regression Analysis 53 4.3. Various Types of Models Employed in the Regression Analysis of Seasonal and Calendar Variations 59 4.4. The Least Squares of Differences Method 61 4.4.1. The Criterion Suggested by RUIST 62 4.4.2. The Least-squares Criterion for Differences and the Classical Linear Regression Model 63 4.4.3. Restrictions on the Parameters 67 4.4.4. The Method of Restricted Least Squares 69 4.4.5. A Computational Procedure for the Method of Restricted Least Squares 70 4.5. Elimination of Seasonal and Calendar Variations from the Time-series Data for Econometric Models through the Regression Method 75 4.5.1. LOVELL's Theorem 76 4.5.2. The Effect of Linear Restrictions 79 4.5.3. The Trend-cycle Component, Calendar Variations and Short-term Changes in the Seasonal Pattern 82 4.6. Applications of the Regression Method 84 4.6.1. Specification of the Trend-cycle Component in Applications of the Least Squares of Differences Method 85 4.6.2. Abrupt Changes in the Seasonal Pattern 97 4.6.3. Calendar Variations100 4.6.4. The Special Seasonal Variations due to Unseasonal Weather Conditions103 4.6.5. The Impact of the Choice of a Seasonal Adjustment Method on the Estimation of a Demand for Labour Model109 4.6.6. A Summary of the Application of the Least Squares of Differences Method114 REFERENCES 115 LIST OF SYMBOLS 117 APPENDIX 1. The Bank of Finland Method of Iterated Moving Averages for the Analysis of Seasonal Variations 119 APPENDIX 2. The Weights of Alternative Smoothing Formulae in the Method of Iterated Moving Averages 123 APPENDIX 3. Finnish Economic Time Series Data Used in Applications 128
 • Valvanne, Heikki (1956)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 18
  I. JOHDANTO 9 A. Tutkimuksen tarkoitus 9 B. Käsite "budjettierotus" 11 II. HUOMIOITA BUDJETTIPOLITIIKAN TEORIAN KEHITYKSESTÄ 14 A. Käyttöbudjettiteoria 16 B. Kerrointeoria 21 1. "Deficit spending" sekä "deficit without spending" 22 2. "Spending without deficit" 29 III. VALTION TULOJEN JA MENOJEN TULOTALOUDELLINEN ANALYYSI 34 A. Malli I: Suljettu talous, jossa valtiolla ori vain yhdenlaatuisia tuloja ja menoja 34 1. Algebrallinen analyysi 36 2. Kuvioanalyysi 39 3. Päätelmiä budjettierotuksesta 46 B. Malli II: Suljettu talous, jossa valtiolla on useammanlaatuisia tuloja ja menoja 51 1. Kuvioanalyysi 53 2. Päätelmiä budjettierotuksesta ja sen muutoksista 57 C. Malli III: Avoin talous, jossa valtiolla on useammanlaatuisia tuloja ja menoja 61 1. Algebrallinen analyysi 62 2. Kuvioanalyysi 67 D. Eräitä yleisiä näkökohtia valtion finanssipoliittisten tulojen ja menojen staattisesta tulotaloudellisesta analyysista 71 1. Finanssipoliittiset tulot ja menot 72 2. Mallien rakenteen ja käyttäytymisen todenmukaistaminen 74 E. Siirtyminen staattisesta analyysista dynaamiseen 81 1. Malli IV: Malli I dynamisoituna 81 2. Huomioita budjettierotuksesta 85 IV. VALTION TULOJEN JA MENOJEN RAHATALOUDELLINEN ANALYYSI 92 A. johdanto 92 B. Malli V: Suljettu puhdas shekkitalous 94 1. Valtiolla vain finanssipoliittisia tuloja ja menoja 94 2. Valtiolla mvös rahapoliittisia tuloja ja menoja 105 a. Valtio lainaa pankeilta 105 b. Valtio lainaa myös yleisöltä 110 C. Malli VI: Suljettu sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 112 D. Malli VII: Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 114 E. Rahapoliittisen budjetin käyttely 124 1. Suljettu puhdas shekkitalous 125 2. Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 130 F. Päätelmiä 136 1. Kansantaloudellisen tasapainon ehdot 136 a. Yleisiä huomioita 136 b. Tasapainon ehdot pitemmällä tähtäimellä 140 2. Tasapainon saavuttaminen budjettipoliittisin keinoin 143 G. Valuuttapoliittiset tulot ja menot 149 V. BUDJETTIEROTUKSEN KÄYTTÖARVO VALTIONTALOUDEN VAIKUTUSTEN ANALYYSISSA 154 A. Käsitteestä "vaikutus" 154 B. Budjettierotuksen määräytyminen 156 C. Budjettierotuksen merkitys muuttujana 161 D. Erilaisten budjettierotusten tarkastelua 164 1. Käytännön budjettien erotukset 165 2. "Puhdistetut" budjettierotukset 167 E. Yrityksistä mitata valtiontalouden kokonaisvaikutuksia "konstruoitujen" budjettierotusten nojalla 175 VI. YHTEENVETO 181 KIRJALLISUUSLUETTELO 184 BUDGET BALANCE IN THE MACROECONOMIC THEORY OF BUDGETARY POLICY Contents 189 Summary 191 LIITE - APPENDIX Luettelo käytetyistä symboleista - List of symbols used
 • Suomen Pankki (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 5
  Sisällysluettelo: Johdanto 9 I luku. Julkisten yhdyskuntien kokonaisverolulot ja niiden suhde kansan tuloon vuosina 1938 ja 1944 12 II luku. Fyysillisten henkilöiden välitön verotus vuosina 1938 ja 1945 17 1. Tuloverotus 18 A. Valtiolle maksettavat tuloverot 18 a. Tulo- ja omaisuusverolain mukainen tuloverotus 19 b. Erilaiset lisätuloverot nykyisessä- valtionverotuksessa 23 B. Kunnallis- ja kirkollisverotus 36 C. Kokonaistuloverorasitus 40 2. Omaisuusverotus 44 A. Omaisuusverotus ja vakautetut tulot 45 B. Omaisuusverot suhteessa verotettavaan omaisuuteen 53 3. Inflaatio ja tulo- ja omaisuusverojen progressiivisuus 62 III luku. Välillinen verotus eri tuloluokissa ja perheellisyystyypeissä vuosina 1938 ja 1945 (kirj. G. Modeen) 66 1. Tullit 67 2. Valmisteverot 71 3. Liikevaihtovero 72 4. Loppukatsaus 74 5. Alkoholi- ja mallasjuomaverotus 75 IV luku. Tuloverojen ja välillisten verojen yhteisrasitus 78
 • Junnila, Tuure (1947)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 8
  JOHDANTO 9 I INFLAATION HISTORIAA 13 1 luku. Inflaatiot metallirahakannan vallitessa 13 2 luku. Paperirahainflaatiot ennen ensimmäistä maailmansotaa 18 3 luku. Inflaatiokausia Ruotsi-Suomen historiassa 27 4 luku. Rahaolojen kehitys ensimmäisen maailmansodan ja sen jälkivaiheiden aikana 31 5 luku. Toisen maailmansodan vaikutukset rahanarvoon eri maissa 39 II INFLAATION RAHANARVOTEOREETTINEN SELITYS 90 A. Eräiden rahanarvon määräytymistä koskevien pääteorioiden kehitys kansantaloustieteessä 90 6 luku. Rahanarvoteorian alkuvaiheet Ricardoon asti 91 7 luku. Ricardon yksipuolinen kvantiteettiteoria. Bullion-report ja eurreney-koulu 100 8 luku. J. St. Millin synteesi rahanarvoteorian siihenastisista aineosista 105 9 luku. Irving Fisherin vaihdon yhtälö 110 10 luku. Wicksell ja Cassel kvantiteettiteorian syventäjinä 115 11 luku. Rahan määrä ja työllisyyden aste rahan arvon määrääjinä Keynesin "yleisessä teoriassa" 127 12 luku. "Tuloteorian" esiinmurtautuminen 1900-luvun rahanarvoteoriassa 135 13 luku. Yhteenveto: kvantiteettiteorian vaihtuminen tuloteoriaan 153 B. Inflaation synty ja kehittyminen rahanarvoteorian valossa 159 14 luku. Inflaation syntyminen vapaan hinnanmuodostuksen vallitessa 159 15 luku. Inflaatio säännöstelytaloudessa 181 III INFLAATIOKEHITYS SUOMESSA TOISEN MAAILMANSODAN AIKANA JA SEN JÄLKEEN 186 16 luku. Monetäärinen inflaatio (maksuvälineistön paisuminen) Suomessa vuosina 1939–1946 187 17 luku. Kokonaiskysynnän paisuminen Inflaatioperiodin aikana vuosina 1939–1946 208 18 luku. Tarjonnan supistuminen 249 19 luku. Hintakehitys 262 20 luku. Loppukatsaus 292
 • Lassila, Jaakko (1960)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 23
  Sisällysluettelo: JOHDANTO 9 1. KANSANTALOUDEN TILINPIDON KEHITYSHISTORIASTA 13 2. KANSANTULOKÄSITTEISTÄ JA NIIDEN MITTAAMISESTA 18 2 1. Kansantulokäsitteet tarkasteltuina yrityksen tuotantotilin avulla 25 2 1 1. Suljettu talous ilman julkista valtaa 25 2 1 2. Avoin talous ilman julkista valtaa 28 2 1 3. Suljettu talous, jossa julkisen vallan toiminta otetaan huomioon 32 3. KANSANTALOUDEN KIRJANPITO 36 3 1. Talouden kiertokulku ja johdatus kansantalouden kirjanpitoon 36 3 2. Institutionaalinen ja funktionaalinen kirjanpito 38 3 3. Luokitus 43 3 3 1. Näkökohtia luokituksen. suorittamisesta 44 3 3 2. Taloustoimen käsitteestä ja taloustoimien luokituksesta 45 3 3 2 1. Taloustoimen. käsite 45 3 3 2 2. Taloustoimien luokitus havaittavien tuntomerkkien perusteella 47 3 3 2 3. Taloustoimien luokitus suoritettuna niiden taloudellisen merkityksen perusteella 49 3 3 3. Sektorijako-ongelma 51 4. ERILAISET KANSANTALOUDEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄT 53 4 1. Ns. stonelainen kansantalouden kirjanpitojärjestelmä 53 4 2. Norjalainen ekosirkjärjestelmä 63 4 3. Lindahl'in algebrallisten peruskäsitteiden järjestelmä 70 4 4. Panos-tuotostaulut 75 4 5. Rahoitusvirtakirjanpito 81 LÄHDELUETTELO 89
 • Junnila, Tuure (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 3
  Johdanto - 9 I Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimus veroteoreettisessa kirjallisuudessa ennen Preussin veroreformia - 23 1 luku. Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen käsittely Englannissa - 25 2 luku. Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimus saksalaisessa veroteoriassa - 35 II Omaisuusvero tuloveron täydentäjänä eri maiden verotuslainsäädännössä 49 3 luku. Tuloveroa täydentävän omaisuusveron käytäntöön otto Saksassa ja lähimaissa - 51 4 luku. Preussin täydennysverolaki (Ergänzungssteuergesetz) - 56 5 luku. Tuloveroa täydentävä omaisuusverotus Saksan valtakunnassa 63 a. Valtakunnan omaisuusverolaki 10 päivältä elokuuta 1925 - 63 b. Omaisuusverolaki lokakuun 16 päivältä 1934 - 68 6 luku. Omaisuusverotus Ruotsissa - 73 a. Omaisuusverotus tuloverotuksen yhteydessä - 73 b. Erillinen omaisuuteen kohdistuva verotus - 84 7 luku. Tuloverotusta täydentävä omaisuusverotus Suomen verotuslainsäädännössä - 86 a. Esivaiheet ja vuoden 1920 laki - 86 b. Vuoden 1924 laki ja siihen tehdyt muutokset - 90 c. Uusi tulo- ja omaisuusverolaki 19 päivältä marraskuuta 1943 - 93 III Omaisuusvero vakautetun tulon lisäverotuksen toteuttajana - 99 8 luku. Omaisuusverotus ja verotuksen maksukyvymuukaisuuden vaatimus - 101 a. Tulevaisuudesta huolehtimisen erilaisuus eri yksilöillä ja omaisuusveron kaavamaisuus - 104 b. Omaisuusvero ja "sekamuotoiset" tulot - 107 c. Omaisuusvero ja omaisuuden tuottavuuden vaihtelut - 110 d. Omaisuusvero ja tuloverotuksen progressiivisuus - 112 e. Omaisuusvero ja suhdannevaihtelut - 123 9 luku. Omaisuusverolakien ja vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen välisiä ristiriitaisuuksia - 134 a. Verotettavan omaisuuden määrääminen eräissä omaisuusverolaeissa 134 b. Tuloveroa täydentävän omaisuusveron kohdistaminen juridisiin henkilöihin - 138 c.Omaisuusveroasteikkojen progressiivisuus - 140 IV Omaisuusverotus ja omaisuudettoman luokan yhteiskunnallinen nousu - 145 10 luku. Proletaarisen luokkaliikkeen kehittyminen Euroopan johtavissa maissa 1800-luvulla - 147 11 luku. Sosiaaliset reformit proletaarisen kumousliikkeen hillitsijänä - 152 12 luku. Köyhälistön luokkaliikkeen ja yhteiskunnallisen uudistuspolitiikan heijastuminen Preussin veroreformissa - 156 13 luku. Loppupäätelmiä - 166 Kirjallisuusluettelo - 173
 • Puntila, Markku (1969)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 29
  Esipuhe 7 1. JOHDANTO 9 1. 1. Tutkimuksen tavoitteet 9 1. 2. Tutkimuksen puitteet 9 2. KESKUSPANKIN RAHOITUSVARANNOT 14 2. 1. Rahoitusvarantojen ryhmittely 14 2. 2. Liikkeessä oleva setelistö 16 2. 3. Keskuspankin nettosaatava ulkomailta 25 2. 4. Keskuspankin nettosaatava pankeilta 32 2. 5. Keskuspankin nettosaatava valtiolta 35 2. 6. Keskuspankin luotot yleisölle 37 2. 7. Keskuspankin taseen muut erät, netto 39 2. 8. Keskuspankin nettotaseen loppusumma 41 3. PANKKIEN RAHOITUSVARANNOT 42 3. 1. Rahoitusvarantojen ryhmittely 42 3. 2. Yleisön talletukset pankeissa 44 3. 2. 1. Yleisön käteistalletukset 44 3. 2. 2. Yleisön aikatalletukset 49 3. 2. 3. Yleisön kokonaistalletukset 54 3. 3. Pankkien nettovelka keskuspankille 57 3. 4. Pankkien nettovelka ulkomaille 60 3. 5. Pankkien luotot yleisölle 62 3. 6. Pankkien nettosaatava valtiolta 68 3. 7. Pankkien taseiden muut erät, netto 70 3. 8. Pankkien nettotaseen loppusumma 71 4. PANKKIJÄRJESTELMÄN RAIIOITUSVARANNOISTA KASVUPROSESSISSA 73 4. 1. Rahoitusvarantojen vaikutus kokonaisvaihdon arvon kasvuun 74 4. 2. Rahoitusvarantojen pitkän ajan kasvutasapaino 78 4. 3. Rahoitusvarantojen lyhyen ajan vaihtelut 85 4. 4. Yhteenveto 88 SYMBOLILUETTELO 90 LÄHDELUETTELO 92 LIITE 1. Rahoitusmarkkinoiden kireydestä 94 LIITE 2. Hintatason muutoksista 99 LIITE 3. Käytetyt perussarjat 101 LIITE 4. Selittävien muuttujien korrelaatiomatriisi 105 Contents 107 List of Symbols 109 Summary 111
 • Lassila, Jaakko (1966)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 25
  Esipuhe 7 Johdanto 9 I. TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TUTKIMUSONGELMA 11 I. 1. Tutkimusongelman hahmotus 11 I. 2. Rahalaitokset taloustieteen analyysissa 11 I 2. 1. Luottokerroinanalyysin tarkastelua 17 I. 2. 2. Ns. luotonsaatavuusteoria 27 I 3. Rahateoreettista taustaa 31 I. 3. 1. Rahateorian yleispiirteitä 31 I. 3. 2. Rahantarjonnan joustavuudesta 36 I. 3. 3. Rahoituksesta sekä investointi- ja säästämispäätösten korkojoustosta 41 I. 4. Yhteenveto 49 II. RAHALAITOSTEN KÄYTTÄYTYMINEN 51 II. 1. Rahalaitoksen maksuvalmius 53 II. 2. Käteispoistuma ja antolainauskerroin 66 II. 3. Rahalaitoksen toiminnan tavoite 72 II. 3. 1. Voitonmaksimointi ja täydellinen ennakkotietämys 78 II. 3. 1. 1. Riippuvuusolettamus 81 II. 3. 2. Jatkuvuustavoite ja epätäydellinen ennakkotietämys 86 II. 3. 2. 1. Rahalaitosten välinen kilpailu 87 II. 4. Velkaantumishalukkuus keskuspankissa 99 II. 5. Rahalaitoksen omaisuustaseen koostumus 104 II. 6. Yhteenveto 108 III. LUOTTOEKSPANSIOPROSESSI 112 III. 1. Luottoekspansion ongelma 113 III. 2. Dynaamisen analyysin tekniikasta 116 III. 3. Mallin perushypoteesit ja taseyhtälöt 120 III. 4. Kokonaismalli 127 III. 5. Malliteknillinen tarkastelu 136 III. 5. 1. Rahalaitoksilla ei ole keskuspankkivelkaantumisen mahdollisuutta 137 III. 5. 2. Rahalaitoksilla rajoittamattomat mahdollisuudet velkaantua keskuspankissa 146 III. 5. 3. Rahalaitoksilla rajoitetut mahdollisuudet velkaantua keskuspankissa 152 Yhteenveto 161 Lähdeluettelo 165 Contents 169 Summary 170
 • Bäckman, Ole (1954)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 14
  MAKSUSOPIMUKSET YLEENSÄ 9 Vapaa valuutta 9 Unilateraalinen clearing 10 Maksusopimus 11 Valuuttaclearing 11 Sidottu maksusopimus 11 Sidotun maksuliikkeen edellytykset 12 Sekasopimus 13 Kompensaatiosopimus 13 Clearing- sopimus 14 Desentralisoitu maksusopimus 14 VARHAISEMMAT MAKSUSOPIMUKSET 16 Ensimmäiset maksusopimukset 16 Laki vientikaupan turvaamisesta 17 Viron sopimus 18 Muita maksusopimuksia 19 MAKSUSOPIMUKSEN YLEINEN RAKENNE 21 Sopimusneuvottelun yleinen kulku 21 Valtakirja 22 Sopimuskieli 22 Valtiosopimus 22 Voimaantulo 24 Voimassaoloaika 24 Sopimusten erilaisuus 25 Suomen Pankki 25 Sopimustilit 25 Kurssikysymys 26 Sopimusvaluutta 28 Sopimusalue 30 Alkuperäperiaate 31 Tavaramaksut 32 Juoksevat maksut 32 Yleisklausuuli 33 Pääomantuotto 33 Pääomansiirto 34 Poikkeuksia yleissäännöstä 34 Velan syntymisaika 35 Domisiiliperiaate 35 Laskutusvaluutta 35 Sopimustilin käyttö vientimaksuihin 37 Maksujen suoritusjärjestys 37 Luottoraja 38 Luottorajan ylitys 39 Oma valuuttasäännöstely 40 Sopimuksen täytäntöönpanon turvaaminen 41 Tilisaldo sopimuksen päättyessä 41 Maksu- vai kauppasopimukseen kuuluvia säännöksiä? 42 Kompensaatiokaupat 43 Kolmikantasopimus 44 MAKSUSOPIMUSTEN ARVIOINTI 46 MULTILATERAALINEN SOPIMUS 48 LIITE 51 SUOMEN VOIMASSAOLEVAT MAKSUSOPIMUKSET 53 Clearingsopimukset 53 Argentiina 53 Brasilia 54 Bulgaria 55 Islanti 57 lsrael 57 Italia 58 Japani 60 Jugoslavia 61 Kiinan kansantasavalta 61 Kolumbia 62 Kreikka 62 Norja 64 Puola 65 Romania 67 Saksa 68 Itä-Saksa 73 Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto 74 Sveitsi 76 Tshekkoslovakia 78 Turkki 79 Unkari 81 Desentralisoidut maksusopimukset 83 Alankomaat 83 Belgia 84 Portugali 85 Ranska 86 Länsi-Saksa 87 Tanska 88 KIRJALLISUUSLUETTELO 91
 • Tamminen, Mikko (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 4
  I LUKU. JOHDANTO 9 1§ Tutkimuksen tarkoitus 9 2§ Tutkittavan ajanjakson rajoittaminen 11 II LUKU. ASUNTOTUOTANNON VAIHTELUT 13 3§ TuotantovoIyymin mittayksikön valinta 13 4§ Kaupunkien asuntotuotannon kehitys tilaston valossa vuosina 1912–1943 15 5§ Asuntotuotannon vaihtelujen luonne 19 6§ Asuntotuotanto ja suhdannevaihtelut 24 III LUKU. ASUNTOTUOTANNON LIIKKEELLEPANEVAT VOIMAT 32 7§ Yleisiä huomautuksia 32 8§ Kysyntä asuntomarkkinoilla 34 9§ Tarjonta asuntomarkkinoilla 41 10§ Spekulatiivinen ja ei-spekulatiivinen asuntotuotanto 42 11§ Asuntomarkkinain rakenne 47 12§ Asuntomarkkinain mekanismi 52 IV LUKU. ASUNTOJEN TARVE 57 13§ Asunnontarpeen mittapuu 57 14§ Avioliittoisuus 60 15§ Muuttoliike 64 16§ Muita asuntojen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä: rakennuskannan uusiminen ja ns. keskustan siirtyminen 74 17§ Uusien asuntojen kokonaistarve: menetelmä sen laskemiseksi 78 18§ Asuntojen tarve tuotannon vaihtelujen selitysperusteena 82 V LUKU. ASUNTOJEN KYSYNTÄ 86 19§ Asuntojen kysyntään vaikuttavat tekijät 86 20§ Kysynnän joustavuus: käsite ja lajit 89 21§ Suomen kaupunkiväestön asuntomenojen joustavuus 93 22§ Muut asuntojen kysynnän joustavuuden lajit 101 23§ Pitkän ja lyhyen ajan joustavuus 107 24§ Kaupunkiväestön tulonmuodostus vuosina 1923–1938 109 25§ Vuokratason kehitys vuosina 1923–1938 115 26§ Menetelmä empiirisen kysyntäkäyrän rekonstruoimiseksi 117 27§ Kysyntäkäyrän tulkintayritys 124 28§ Kaupunkien asuntoreservin kehitys 133 VI LUKU. KIINTEISTOMARKKINAT 140 29§ Asuntokiinteistöjen hinnanmuodostuksen luonne 140 30§ Odotukset ja luottamus 143 31§ Asuntokiinteistöjen tulot 145 32§ Asuntokiinteistöjen menotalous 147 33§ Rakennuksen kestävyysikä 153 34§ Tappionvaaran yleinen merkitys 155 35§ Asuntokiinteistöjen tulojen ja menojen kehitys vuosina 1923–1938 157 36§ Uusien asuntokiinteistöjen kannattavuuden ja myyntihintojen todennäköisen kehityksen havainnollistaminen. Menetelmä 162 37§ Maailmansodan jälkeinen inflaatiokeinottelu 170 38§ 1930-luvun kiinteistöpula 174 39§ Kiinteistömarkkinain kehitys uudisrakennustoiminnan vaihtelujen selitysperusteena 179 40§ Tilastoa asuntokiinteistöjen myyntihinnoista Helsingissä 182 VII LUKU. YRITTÄJÄTOIMINNAN EDELLYTYKSET 184 41§ Kysymyksen asettelu 184 42§ Kaupunkien tonttipolitiikka 186 43§ Tontinhintojen kehitys 189 44§ Rakennuskustannusten kehitys 193 45§ Asuintalojen tuotantokustannusten muodostuminen vuosina 1923 - 1938 198 46§ Kannattavuuden kehitys 202 47§ Rakennusyritteliäisyyden mukautumiskyky 206 VIII LUKU. ASUNTOTUOTANNON RAHOITUS 209 48§ Rahoituskysymyksen yleinen merkitys 209 49§ Pääomanmuodostus ja rahamarkkinat itsenäisyyden aikana 211 50§ Julkisin varoin tuettu yleishyödyllinen asuntotuotanto 219 51§ Yksityisen rakennusyritteliäisyyden rahoitus 1920-luvulla 222 52§ Asuntotuotanto ja vuoden 1928 pääomapula 234 53§ Asuntotuotannon rahoitus 1930-luvulla 242 54§ Johtopäätöksiä 246 IX LUKU. LOPPUKATSAUS 252 55§ Kaupunkien asuntotuotannon vaihtelujen »selitys» 252 56§ Tulosten tarkastelua.Eräitä viimeaikaisia tutkimustuloksia ulkomailla 258 Lähdeluettelo 265 The Fluctuations in Residential Building and their Causes in the Towns of Finland during the Time of Independence 273 Summary 273 List of Graphs 279 Liitetaulukko: Asuttavaan kuntoon valmistuneet asunnot ja asuinhuoneet kaupungeissa vuosina 1912-1943.
 • Rossi, Reino (1956)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 17
  I. TUTKIMUKSEN PUITTEET JA TARKOITUSPERÄT 9 II. RAHAMÄÄRÄISET VARAT JA VELAT SUOMEN KANSANTALOUDESSA 11 III LUOTTOJÄRJESTELMÄN RAKENNE 16 1. Suomen Pankki 16 2. Rahalaitokset 33 2 1. Liikepankit 33 2 2. Säästöpankit 55 2 3. Osuuskassajärjestö 66 2 4. Osuuskauppojen säästökassat 76 3. Muut luottolaitokset 77 3 1. Postisäästöpankki 77 3 2. Kiinnitysluottolaitokset 81 3 3. Vakuutuslaitokset 85 3 4. Kansaneläkelaitos 85 IV. RAHALAITOSTEN KASSA- JA LIKVIDIYSASEMA 87 1. Maksuvalmiuden käsitteestä 87 2. Rahalaitosten kassan suuruuteen vaikuttavista tekijöistä 89 2 1. Keskuspankkirahan kokonaismäärä 91 2 2. Valtion käteiskassa 95 2 3. Yleisön käteiskassat 98 2 4. Rahalaitosten mahdollisuudet vaikuttaa oman kassansa suuruuteen 101 2 5. Rahalaitosten kassavarannot ja varojen siirrettävyys 106 2 6. Rahalaitosten maksuvalmiusarvostus 110 V. RAHALAITOSTEN LUOTONANTOKYVYSTÄ 113 1. Rahalaitosten kassan, luotonantokyvyn ja luotonoton välisestä suhteesta 113 1 1. Rahalaitosten luotonantokyky ja talletusten synty puhtaassa "shekkitaloudessa" 114 1 2. Puhdas "shekkitalous", jossa keskuspankkirahaa käytetään ainoastaan rahalaitosten kassavarantona 115 1 3. Suljettu sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 119 1 4. Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 121 1 5. Talletusten synty sekamuotoisessa shekki- ja käteistaloudessa 124 2. Keskuspankkirahan määrän vaihtelut ja niiden vaikutukset rahalaitosten luotonantokykyyn 133 2 1. Talletus- ja luottokertoimet 133 2 2. Talletus- ja luottokerrointen vaihteluista 137 3. Yksityisten rahalaitosten luotto- ja talletuskerrointen suuruudesta 140 4. Säästäväisyyden ja säästämisen muutosten vaikutuksesta rahalaitosten luotonantokykyyn 145 4 1. Säästöasteen muutokset ja rahalaitosten luotonantokyky 145 4. 1. 1 Setelien tesaurointi 147 4 1 2. Shekkitilisäästäminen 148 4 1 3. Ns. varsinainen talletussäästäminen 149 4 1 4. Obligaatio- ja muu "arvopaperisäästäminen" 155 4 1 5. Henkivakuutussäästäminen 157 4 1 6. Reaaliomaisuussäästäminen 157 4 1 7. Luottojen lyhentäminen 158 4 2. Säästövirran koostumuksen muutokset ja rahalaitosten luotonantokyky 160 4 3. Omaisuuden koostumuksen muutosten vaikutuksesta pankkijärjestelmän luotonantokykyyn 162 VI. HINNANMUODOSTUKSESTA LUOTTOMARKKINOILLA 165 1. Koronmuodostuksen yleisistä periaatteista 165 2. Rahalaitosten soveltamien korkojen muodostumisesta. 167 3. Korkotason muutosten talouspoliittisesta merkityksestä 170 VII. KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKASTA SUOMEN OLOISSA 173 KIRJALLISUUTTA 185 CONTENTS 190
 • Viita, Pentti (1959)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 22
  I. JOHDANTO 9 1. Elinkeinojen tukeminen 9 2. Tutkimustehtävän asettaminen ja tutkimuksen suorittaminen 11 II. TUTKlMUKSEN PERIAATTEELLINEN OSA 15 1. Optimitilanne 15 a, Hyödykkeiden kysyntä ja taloudenpitäjien hyvinvoinnin muutokset 15 b. Tuotannon optimi 18 c. Tuotannontekijäin käytön optimi 20 d. Vaihtoehtoiskustannusten käsite 24 e Kansainvälisen kaupan optimi 25 f. Kansainvälisen kaupan optimiin liittyvät edut 28 g. Vaihtosuhteen muuttuminen 34 h. Kansainvälisen kaupan hyödykkeet ja hinnat 36 2. Kansainvälisen kaupan optimista poikkeaminen 38 a. Rakennetekijät 38 b. Talouspolitiikka 39 c. Hintojen erotus poikkeaman osoittajana 43 3. Hinnat kansainvälisessä kaupassa ja vientimaissa 48 4. Valuuttakurssit 49 5. Kotimaisten hyödykkeiden tuotantokustannushintojen arviointi 51 a. Elinkeinon tulostili 51 b. Valtion tuotantopoliittiset menot 52 c. Välilliset verot 55 d. Laajennettu elinkeinon tulostili 55 6. Hintojen erotuksen arviointi elinkeinoittain 57 7. Siirtyminen optimaaliseen kansainväliseen kauppaan 58 8. Elinkeinon tuen käsite 61 III. LASKELMAT 66 1. Yleisperiaatteet 66 2. Teollisuus vuosina 1953-1957 72 a. Alustava laskelma tuotteittain 72 b. Elintarvike- yms. teollisuus 76 c. Tekstiili- yms. teollisuus 79 d. Kemian teollisuus 80 e. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus 80 f. Muut teollisuudenalat 81 g. Teollisuudenalojen yhdistäminen 82 h. Teollisuuden hyväksi maksetut valtion tuotantopoliittiset menot 83 i. Metsätalouden hyväksi maksetut valtion tuotantopoliittiset menot 86 j. Välilliset verot 86 k. Tuotannon arvo kotimaisin ja kansainvälisen kaupan hinnoin 89 l. Erotuksen jakaminen 90 3. Maatalous vuosina 1953 - 1957 93 a. Alustava laskelma tuotteittain 93 b Maatalouden hyväksi maksetut valtion tuotantopoliittiset menot 96 c Tuotantopoliittiset menot asutustoiminnan yhteydessä 97 d Välilliset verot 100 e. Tuotannon arvo kotimaisin ja kansainvälisen kaupan hinnoin 100 f. Erotuksen jakaminen 101 4. Ennakkolaskelmat vuodelta 1958 103 a. Yleisperiaatteet 103 b. Teollisuus 103 c. Maatalous 108 IV. LASKELMIEN YHDISTELMÄ 110 V. TALOUSPOLIITTISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 115 VI. MAATALOUDEN JA TEOLLISUUDEN VERTAILU 125 1. Tuotantokustannukset ja kansainvälisen kaupan hinnat 125 2. Maatalous- ja teollisuustuotannon edellytykset 126 VII. TUTKIMUKSEN YHDISTELMÄ 133 1. Tutkimuksen tarkoitus ja tulokset 133 2, Hintojen erotus tulevaisuudessa 137 3. Tutkimuksen laajentaminen 138 LIITTEET 140 KIRJALLISUUSLUETTELO 145 FACTOR COST PRICES IN FINNISH AGRICULTURE AND INDUSTRY COMPARED WITH INTERNATIONAI, MARKET PRICES IN 1953-1958 Contents 149 Summary 151
 • Rossi, Reino (1951)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 12
  I. JOHDANTO 11 1. Tutkimuksen tarkoitus 11 2. Tutkittavan ajanjakson rajoittaminen 14 A. Teoreettinen tausta. II. ERÄITÄ KORKOTEORIAN KEHITYKSEN PÄÄPIIRTEITÄ 16 1. Reaalikorko- ja agioteoria 16 2. Klassillinen tasapainokorkoteoria 17 3. Uusklassillinen korkoteoria 19 4. Klassillisen korkoteorian arvostelu 21 5. Keynesin likviditeettikorkoteoria 22 6. Luottokorkoteoria 25 7. Korkoteorian nykyinen tila 28 8. Keynesin korkoteorian soveltamisesta Suomen oloihin 29 9. Säästämisen, pankkien likviditeetin ja korkotason välisistä yhteyksistä. 34 III. KORKOPOLITIIKAN TEORIASTA JA PÄÄMÄÄRISTÄ 37 1. Korkopolitiikan kehittyminen ja suhde korkoteoriaan 37 2. Wicksellin tasapainokorko korkopolitiikan teoreettisena ohjeena 39 3. Tasapainokoron käsite uudenaikaisen (monetäärisen) korkoteorian valossa 43 4. Käytännön korkopolitiikan päämääristä ja keinoista 48 B. Suomen Pankin korkopolitiikka vuosina 1914-1938 IV. PAPERIRAHATALOUS VUOSINA 1914-1925 71 1. Rahanrunsauden aika 1914-1917 71 2. Rahamarkkinain kiristyminen ja inflaatio vuosina 1918-1920 101 3. Rahan arvon vakauttaminen vuosina 1921-1925 140 4. Korkotason muutosten syistä ja selittämisestä 177 V. KULTAKANNALLA VUOSINA 1926-1931 186 1. Noususuhdanteesta vuoden 1928 kriisiin 186 2. Lamaa kohti vuosina 1929-1931 220 VI. "HOIDETUN VALUUTAN" AIKA 1931-1938 235 1. Luopuminen kultakannasta 235 2. Suomen Pankin rahapolitiikan päämäärät 237 3. Vaatimukset Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta ja luottoekspansion aikaansaamisesta 240 4. Suomen Pankin korko- ja luottopolitiikka 249 5. Suhdannekehityksestä ja "halvan rahan" politiikan merkityksestä 262 6. Suomen korkotasoon 1930-luvulla vaikuttaneista tekijöistä 271 VII. KORKOPOLIITTISIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 279 1. Loppukatsaus korkopolitiikkaan 279 THE INTEREST RATE POLICY OF THE BANK OF FINLAND IN 1914-1938. Summary 292 The texts of the diagrams 295 Lähdeluettelo 299 Kuvioiden lähteet 308 Taulukkoliitteet ja liitekuviot 310
 • Karjalainen, Ahti (1959)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 21
  I. JOHDANTO 9 1. Tutkimuksentarkoitus,sisällön jaottelu sekä eräitä keskeisiä käsite määritelmiä 9 2. Tutkimusaiheen käsittelystä taloustieteellisessä kirjallisuudessa 13 3. Tutkittavan kysymysryhmän merkityksestä käytännön talouspolitiikassa 16 II. ERÄITÄ KESKUSPANKIN JA HALLITUKSEN SUHTEISIIN LIITTYVIÄ KOORDINOINTI ONGELMIA, Periaatteellisia näkökohtia 18 A. Keskuspankkijärjestelmän valintaan vaikuttaneita talouspoliittisia näkökohtia 18 4. Vaihtoehtoisia setelinantojärjestelmiä koskenut keskustelu kansantalous tieteen piirissä 18 a. Keskuspankki kontra pankkien vapaa setelinanto-oikeus 19 b. Keskuspankki kontra hallitus setelirahan luojina 24 5. Rahapolitiikan ja keskuspankin riippumattomuuden vaatimus 27 B. Rahapolitiikan ja finanssipolitiikan koordinointiongelmia kansantaloudellisen tasapainon politiikassa 31 6. Kansantaloudellinen tasapaino valtiovallan talouspolitiikan tavoitteena 31 7. Kansantaloudellisen tasapainon talouspoliittisten ehtojen lisääntyminen ja niiden tärkeysjärjestyksen ongelma 35 8. Tavoitekoordinointi 42 9. Tasapainopolitiikan välineitten lisääntymisen vaikutus rahapolitiikan ja finanssipolitiikan koordinointiin 44 10. Välinekoordinointi 50 11. Institutionaalinen koordinointi 57 III. KESKUSPANKKIEN JA VALTIONTALOUDEN SUHTEISTA ULKOMAILLA 61 12. Keskuspankin ja valtion talouspoliittisista suhteista Englannissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa 61 a. Englannin Pankki ja hallitus 62 b. Federal Reserve-järjestelmä ja Yhdysvaltain liittohallitus 67 c. Keskuspankkijärjestelmän ja hallituksen suhteista Saksassa 72 13. Eräitä keskuspankkien ja valtion suhteitten institutionaalisia kehityspiirteitä ulkomailla 79 a. Keskuspankkien ja hallitusten (valtiovarainministeriöiden) suhteitten lainsäädännöllinen järjestäminen 79 b. Talouspoliittisten erimielisyyksien ratkaisemismenetelmiä 82 C. Keskuspankkien omistussuhde 83 IV. SUOMEN PANKIN JA VALTIONTALOUDEN SUHTEET 87 A. Suomen Pankin ja valtion suhteet yleispiirteittäin ennen ensimmäistä maailmansotaa 87 14. Suomen Pankki »hallituksen pankkina» vuosina 1811-1867 87 15. Riippumattoman keskuspankkipolitiikan loistoaika vuosina 1867-1914 91 B. Ensimmäisen maailmansodan ja vapaussodan vaikutus Suomen Pankin ja valtion suhteisiin 96 16. Venäjän valtion painostus Suomen Pankkia kohtaan 96 17. Suomen valtion finanssipolitiikan maksuvalmiusvaikutukset 99 a. Valtion talouden kassavaikutukset 99 b. Valtionvelkapolitiikan muutokset ensimmäisen maailmansodan aikana 101 c. Valtion talouden välillinen kokonaiskassavaikutus 103 18. Finanssi- ja rahapolitiikan koordinointiyrityksiä ensimmäisen maailmansodan aikana 106 C. Suomen Pankin riippumattomuuden lujittaminen 1920-luvulla 109 19. Valtion talouden rahapoliittinen »saneeraus» 109 a. Valtion talouden kassavaikutukset vuosina 1921-1928 109 b. Valtionvelkapolitiikka 1920-luvulla 110 c. »Saneerauskauden» finanssipolitiikan rahanarvopoliittiset perustelut 111 20. Suomen Pankin ja valtion suhteet 1920-luvun alkupuolella harjoitetussa talouspolitiikassa 114 a. Valtionvelkapolitiikkaa koskenut Suomen Pankin ja hallituksen erimielisyys 115 b. Suomen Pankin pyrkimys vaikuttaa hallituksen talouspolitiikkaan 116 c. Kultakannalle palaaminen 120 D. Suomen Pankin ja valtion suhteet 1930-luvun lamavuosina 122 21. Lamavuosien finanssipolitiikan pääpiirteet 122 a. Valtion talouden kassavaikutukset 122 b. Lamavuosien valtionvelkapolitiikka 123 22. Lamakauden rahapolitiikan pääperiaatteet 126 23. Hallituksen ja Suomen Pankin suhde laman aikana harjoitetussa talouspolitiikassa 131 24. Lamakauden vaikutus Suomen Pankin talouspoliittiseen asemaan 137 E. Toinen maailmansota ja sen jälkeinen aika 140 25. Finanssipolitiikan vaikutukset maksuvalmiuteen 1940-luvulla 140 a. Valtion talouden kassavaikutukset 140 b. Valtionvelkapolitiikka 1940-luvulla 141 26. Suomen Pankin ja valtion talouspoliittiset suhteet 1940-luvulla 145 F. Suomen Pankin suhde valtioon nykyisin 153 27. Finanssipolitiikan ja rahapolitiikan koordinointi Suomessa 153 28. Rahapolitiikan riippumattomuus Suomen Pankin valtio-oikeudellisen aseman valossa 157 V. LOPPUPÄÄTELMIÄ 162 29. Keskuspankin »riippumattomuudesta» keskuspankin ja valtion yhteistoimintaan 162 Liitetaulukko 1. Valtion talouden kassavaikutukset vuosina 1918-1953 168 Liitetaulukko 2. Yhteiskunnan kassavarat ja niiden muutokset sekä valtion talouden kokonaiskassavaikutus vuosina 1914-1953 170 Liitetaulukko 3. Valtion velka vuosien 1918-1950 lopussa 172 Lähdeaineisto 174 Summary
 • Alho, Keijo (1949)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 11
  JOHDANTO 9 I LUKU. SUOMEN TEOLLISUUS ENNEN TEOLLISTUMISKAUDEN ALKUA 15 1. Sahateollisuus ennen höyrysahaa 15 2. Muu varhaisempi teollisuus 27 II LUKU. UUDENAIKAISEN TEOLLISUUDEN PERUSTAMISKAUSI VUOSINA 1860-1890 41 1. Teollistuminen muissa maissa 41 2. Suomen sahateollisuuden suuri läpimurto 49 3. Puuhioke-, selluloosa- ja paperiteollisuudet syntyvät 70 4. Käsityöstä ja pienteollisuudesta kohti suurtuotantoa 93 III LUKU. SUOMEN TEOLLISUUDEN SUURNOUSU VUOSINA 1890-1914 118 1. Yleinen taloudellinen kehitys 118 2. Puunjalostusteollisuus vuosina 1890-1914 125 3. Kotimaisten markkinain varassa työskentelevän teollisuuden esiinmarssi 144 IV LUKU. SUOMEN TEOLLISUUDEN KEHITYKSEN YLEISET EDELLYTYKSET 175 1. Väestönkehitys ja teollisuuden työvoimakysymys 176 2. Vallankumous liikenneoloissa 181 3. Uudenaikaisen luottolaitoksen syntyminen 201 4. Teollisuuden voimakysymys 211 V LUKU. LOPPUKATSAUS 217 Lähdeviittaukset 230 Kirjallisuusluettelo 238
 • Korpelainen, Lauri (1967)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 26
  Esipuhe 7 Johdanto 9 1. KESTOKULUTUSHYÖDYKKEIDEN JA NIIDEN KYSYNNÄN LUONTEESTA 13 1 1. Kulutus ja kestohyödykkeet 13 1 2. Kestohyödykkeiden kysynnän moniulotteisuus 20 1 2 1. Tavaroiden vaiko palvelusten kysyntä? 21 1 2 2. Uusintakysyntä ja innovaatioon perustuva kysyntä 23 1 2 3. Uusien ja käytettyjen kestohyödykkeiden kysyntä 27 1 2 4. Fyysinen vaiko monetaarinen kysyntä? 28 1 3. Kestohyödykkeiden kysyntä ja säästäminen 28 1 4. Tiivistelmä 32 2. KESTOHYÖDYKKEIDEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 34 2 1. Tarkastelun taustaa 34 2 2. Valintateoreettinen perusta 35 2 3. Täydentävä tarkastelu 39 3. KYSYNTÄFUNKTIOLASKELMAT VUOSILTA 1948-1964 48 3 1. Palvelusten laskemisesta 48 3 2. Kysyntämalli ja muuttujat 54 3 3. Estimointiongelmasta ja tulosten tulkinnasta 62 3 4. Laskelmat I: Perusmalli 71 3 5. Laskelmat II: Sopeutumismalli 84 4. YHTEENVETO 94 Liitteet 97 Lähdeluettelo 129 Contents 135 Summary 136
 • Helelä, Timo (1963)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 24
  Esipuhe 7 1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN RAJAAMINEN 9 1. 1. Tutkimuksen palkkapoliittinen tausta 9 1. 2. Tutkimuksen palkkateoreettinen tausta 11 1. 3. Tutkimustehtävän asettaminen 15 2. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKOJEN MÄÄRÄYTYMISEN INSTITUTIONAALISET PUITTEET 20 2. 1. johdanto 20 2. 2. Järjestäytyneisyys 21 2. 2. 1. Teollisuustyöntekijöiden järjestäytymisen taustatekijöistä 23 2. 2. 2. Tvönantajien järjestöverkosto 30 2. 2. 3. Yhteenveto 32 2. 3. Kysymys työehtosopimuksista 33 2. 4. Palkkasäännöstelyn työehtosopimuspolitiikalle asettamat puitteet 40 2. 5. Työmarkkinajärjestöjen palkkapolitiikasta ja sen keinoista 44 2. 5. 1. Palkkapolitiikan suuntaviivat 44 2. 5. 2. Työnantajien käyttämät keinot 48 2. 5. 3. Tvöntekijöiden käyttämät keinot 53 2. 5. 4. Teollisuuden työnseisaukset 57 2. 5. 5. Tiivistelmä 59 3. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖlDEN PALKKOJEN MUUTOSTEN MITTAAMINEN 60 3. 1. Käsitteistö ja indeksien rakenne 60 3. 2. Palkkaindeksit 66 4. HYPOTEES1T, SELITTÄJÄT JA MALLI 73 4. 1. Liikakysyntä palkkojen muutosten selittäjänä 73 4. 1. 1. Liikakysyntähypoteesi 73 4. 1. 2. Liikakysynnän indikaattorit 80 4. 2. Voitot palkkojen muutosten selittäjänä 84 4. 2. 1. Voittohypoteesi 84 4. 2. 2. Teollisuuden voitot 85 4. 3. Tuottavuushypoteesi 87 4. 4. Neuvotteluvoimaa koskevat hypoteesit 89 4. 5. Teollisuustuotanto ja palkkojen muutokset 90 4. 6. Mallin valinta 91 5. LASKELMIEN TULOKSET 96 5. 1. Ansiotason muutokset selitettävänä muuttujana 96 5. 1. 1. Liikakysyntämallit 96 5. 1. 2. Voittomallit 100 5. 1. 3. Aktiviteettimallit 103 5. 1. 4. Yhteenveto 104 5. 2. Palkkakustannusindeksin muutokset selitettävänä muuttujana 106 6. INSTITUTIONAALINEN TARKASTELU 109 7. YHDISTETYT HYPOTEESIT 112 7. 1. johdanto 112 7. 2. Hinnat palkkojen muutosten lisäselittäjänä 113 7. 3. Eräitä lisäkokeita 116 8. LOPPUMIETELMÄT 118 8. 1. Tutkimuksen näkökulma 118 8. 2. Olosuhdeolettamukset 119 8. 3. Laskelmat 123 8. 4. Katse eteenpäin 126 Liitteet 129 Viitekirjallisuus 163 Contents 171 Summary 173
 • Vartiainen, Henri J. (1967)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 27
  Esipuhe 7 Johdanto 9 1. AUTOMATIIKAN KÄSITTEET JA SISÄLTÖ 11 1 1. Valtiontalous kansantaloudessa 11 1 2. Automatiikan talouspoliittiset puitteet 14 2. AUTOMATIIKAN TULONMUODOSTUSMALLEJA 20 2 1. Yksinkertainen staattinen malli 20 2 2. Malli, jossa investoinnit muuttuvat 22 2 3. Automaattisen vastavaikutuksen mitta 25 2 3 1. Vertailupohjana muuttumaton valtiontalous 25 2 3 2. Vertailupohjana neutraali valtiontalous 31 2 4. Automatiikka dynaamisissa malleissa 35 3. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA 40 3 1. Menotalouden automatiikasta 40 3 2. Menoautomatiikan yksiselitteisyys 44 3 3. Menotalouden parametreista 46 3 4. Finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutus 50 3 5. Bent Hansenin mallin kritiikkiä 53 3 6. Aktiivisen finanssipolitiikan tutkimuksia 57 4. TULO- JA OMAISUUSVEROT 64 4 1. Maksuunpannut verot 66 4 2. Ennakkoperintäjärjestelmä 72 4 2 1. Veronkoontimenettely 73 4 2 2. Ennakot ja maksuunpano 75 4 2 3. Suhdannevaikutus 83 4 2 4. Valtion- ja kunnallisverot 85 4 3. Tosiasiallinen veronkertymä 92 5. FINANSSIPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN KVANTITATIIVINEN ARVIOINTI 104 5 1. Vertailuperuste 105 5 2. Veronmuutosten kvantifiointi 108 5 3. Käytännön näkökohtia 116 6. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA VUOSINA 1950-1964 122 6 1. Yleisperiaatteita 122 6 2. Välittömät verot 123 6 2 1, Maksuunpannut verot 125 6 2 2. Kertymän mukaiset verot 133 6 3. Välilliset verot ja muut tulot 137 6 3 1. Liikevaihtovero 139 6 3 2. Alkoholitulot 142 6 3 3. Tupakkavalmisteverot 146 6 3 4. Tuontitulli 147 6 3 5. Muut valtion tulot 152 6 3 6. Yhdistelmä 155 7. TOIMENPITEIDEN JA AUTOMATIIKAN FINANSSI- JA SUHDANNE- POLIITTINEN MERKITYS 159 7 1. Automatiikan osuus tulojen kasvussa 159 7 2. Automatiikka ja toimenpiteet menotalouden rahoituksessa 161 7 3. Tulot ja menojen kasvun rakenne 167 7 4. Toimenpiteet ja suhdannepolitiikka 173 7 5. Loppupäätelmiä 175 Liitteet 179 Lähdeluettelo 204 Contents 209 Summary 210
 • Valvanne, Heikki (1949)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 10
  I. Tutkimuksen tarkoitus ja periaatteet 9 II. Budjetin rakenne ja valtion tilijärjestelmä tutkimuksen periaatteiden kannalta 14 A. Budjetin rakenteen ja valtion tilijärjestelmän kehitys sekä nykyinen muoto 14 B. Valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen tulo- ja menolukujen puutteellisuudet 18 III. Valtion kassatulojen ja -menojen selvittäminen 23 A. Tulo ja menorästit sekä siirretyt määrärahat 23 1. Tulorästit 23 2. Menorästit 23 3. Siirretyt määrärahat 24 B. Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien rahastojen tulot ja menot 26 C. Muut budjetin ulkopuoliset tulot ja menot 29 1. Varastot 29 2. Erinäisten velallisten ja velkojain tileille kirjatut suoritukset 30 D. Tulot ja menot, jotka eivät merkitse maksuvälinesuorituksia 33 1. Korvauslakien nojalla suoritettavat korvaukset 34 a. Korvausobligaatiot 34 b. Holding-yhteisön osuustodisteet 35 c. Pidätetyt varat 39 d. Muut korvauksiin liittyvät viennit ja yhteenveto 41 2. Muut velkapapereilla "maksetut" menot 42 3. Veronmaksu valtion velkapapereilla 44 4. Eräät puhtaasti kirjanpidolliset tulot ja menot 45 E. Valtion toimivallan ulkopuolella olevat lainatulot ja -menot 46 1. Postisäästöpankin toiminnasta johtuneet valtion lainatulot ja -menot 46 2. Valtion hallussa olevien ”vieraiden” varojen muutokset 51 F. Valtion kassavarojen muutokset 51 1. Kassavarat ulkopuolella Suomen Pankin 51 2. Kassavarat Suomen Pankissa 55 G. Tulojen ja menojen ryhmittely sekä "nettoperiaate" 56 IV. Valtiontalouden rahoitus vuosina 1945-1947 68 A. Laskelmien analyysi 68 B. Talo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen tasoitus laskelmien valossa 71 C. Valtion vekseliluotto Suomen Pankista sekä valtion pano- ja ottotili 75 D. Postisäästöpankin merkitys valtiontalouden rahoituksessa 78 V. Valtion tulojen ja menojen kehitys vuosina 1945-1947 81 VI. Valtionvelka ja sen kehitys vuosina 1945-1947 88 A. Valtionvelan määrittely 88 B. Valtionvelan kehitys vuodesta 1944 vuoteen 1947 94 C. Valtionvelan korot ja kuoletukset vuosina 1945-1947 96 VII. Valtiontalouden kehityksen jatkuva seuraaminen 98 Loppusanat 103
 • Tamminen, Mikko (1948)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 9
  JOHDANTO 9 I LUKU. VALUUTTAMARKKINAT 13 1§ Kansainvälisten maksujen luonne 13 2§ Kansainvälisten maksujen tekniikka 15 3§ Ulkomaan valuutta ja valuuttakurssit: käsitteiden määrittelyjä 19 II LUKU. MAKSUTASE 24 1§ Alustavia huomautuksia 24 2§ Vienti ja tuonti. Kauppataseen "edullisuus" ja "epäedullisuus" 29 3§ Maksutaseen muut juoksevat erät 31 4§ Kansainväliset pääomanliikkeet. Yleistä 39 5§ Pitkän ajan pääomanliikkeet 41 6§ Lyhyen ajan pääomanliikkeet. Kullanliikkeet 44 7§ Pääomanliikkeiden suhde vaihtotaseeseen 51 8§ Maksutaseen tasapaino 60 III LUKU. VALUUTTAKURSSIT VAPAASTI MUODOSTUVINA HINTOINA 65 1§ Tasapainokurssin käsite 65 2§ Maksutaseen ja valuuttakurssien välinen riippuvuussuhde. Ns. maksutaseteoria 68 3§ Analyysin edellytykset 75 4§ Tuonti ja vienti ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan ainoana lähteenä. Kysynnän ja tarjonnan joustavuus 78 5§ Aikatekijä 86 6§ Kustannustatason muutokset 91 7§ Tuotannon tehokkuuden merkitys 98 8§ "Spontaaniset" muutokset kansainvälisessä kysynnässä ja muita maidenväliseen tavaranvaihtoon ja valuuttakursseihin vaikuttavia tekijöitä 106 9§ Ulkomaankauppaan perustuvan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus 113 10§ Maksutaseen "näkymättömien" erien vaikutus kurssinmuodostukseen 121 11§ Valuuttakurssit ja pitkän ajan pääomanliikkeet 126 12§ Maksutaseen näkymättömiin eriin ja pitkän ajan pääomanliikkeisiin perustuvan ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus. 131 13§ Ulkomaan valuutan kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muodostuminen ilman lyhyen ajan pääomanliikkeitä 139 14§ Tasoittavat lyhyen ajan pääomanliikkeet 153 15§ Valuuttakeinottelu, ns. psykologiset tekijät ja termiinakaupat 160 16§ Useamman kuin kahden maan tapaus. Arbitraashi 169 IV LUKU. OSTOVOIMAPARITEETTITEORIA 175 1§. Kysymyksen asettelu 175 2§. Ostovoimapariteettiteoria Casselin esittämänä 178 3§. Ostovoimapariteettiteorian arvostelua 184 4§. Ostovoimapariteetin tilastollinen toteaminen 197 5§. johtopäätöksiä 210 Kirjallisuusluettelo 214 Foreign Exchange Rates and Currency Policy. Vol. I. (Contents in English) 218