Browsing by Subject "ekonometriset mallit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-32 of 32
 • Tarkka, Juha (1986)
  Suomen Pankki. D 61
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että suomalaiset rahamarkkinat voidaan mallittaa uusklassisen rahateorian mukaisesti. Tutkimuksen teoreettisessa osassa laajennetaan uusklassista näkökulmaa siten, että pankkiluottomarkkinoiden korkosäännöstelytilanteen käsittely yhtenä mallin erikoistapauksena tulee mahdolliseksi. Tutkimuksen empiirisessä osassa taas sovitetaan kehitetty malli Suomen tilastoaineistoon.
 • Suomen Pankki; Tarkka, Juha; Willman, Alpo (1985)
  Suomen Pankki. D 59
  Oheinen julkaisu koostuu BOF3-mallin makroteoreettista kehikkoa, mallin eri osalohkoja ja mallin toimivuutta koskevista luvuista sekä mallin yhtälö- ja muuttujaluettelosta. Eri luvut ovat mallin tätä versiota tehneiden tutkijoiden laatimia, suhteellisen itsenäisiä tutkimusraportteja.
 • Suomen Pankki; Tutkimusosasto; Research Department (1982)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 9/1982
  BOF3 on Suomen kansantalouden toimintaa kuvaava ekonometrinen neljännesvuosimalli, jonka tarkoituksena on koota ja tuottaa tietoa kansantalouden toiminnasta. Mallia voidaan käyttää arvioitaessa talouspolitiikan tai kansainvälisen kehityksen vaikutuksiaSuomen talouteen sekä työvälineenä tuotettaessasuhdanne- ja keskipitkän aikavälin ennusteita.
 • Suomen Pankki; Tutkimusosasto; Research Department (1983)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 2/1983
  Suomen kansantaloutta koskevat taloudelliset tilastot sisältävät runsaasti kuukausittaista ja neljännesvuosittaista tietoa. Neljännesvuositasolla umpeen menevää ja vuositietoihin täsmäävää kansantalouden tilinpitoa tai rahoitustilinpitoa nämä sarjat eivät kuitenkaan muodosta. Niiden olemassaolo on kuitenkin mahdollistanut sellaisen neljännesvuosipohjaisen aikasarjatiedoston luomisen, joka Suomen Pankin neljännesvuosimallin sisältämän sektori- ja toimialajaotuksen puitteissa täyttää tilinpidolliset identiteettirajoitukset. Aineiston toimialaluokitus on seuraava: maatalous, palvelukset ym., metsätalous ja teollisuus. Rahoitustilinpidollisesti aineisto umpeutuu seuraavalla sektorijaolla: valtio, Suomen Pankki, ulkomaat, pankit ja muu yksityinen sektori (sis. kunnat ja KELAn). Tähän tiedostoon sisältyviin sarjoihin on vuosien varrella kohdistunut runsaasti kysyntää. Tämän takia on neljännesvuosimallin aikasarjatiedosto päätetty julkistaa tämän monisteen muodossa. Toimenpide on kuitenkin kertaluonteinen. Monistetta ei siten ole tarkoitus säännöllisesti päivittää. Jokaisesta aikasarjasta esitetään kuitenkin lyhyt selostus sen konstruointitavasta ja lähteistä. Useimpien sarjojen kohdalla tämä informaatio on riittävä sarjojen jatkamiseksi.
 • Lyytikäinen, Ilkka (1984)
  Suomen Pankki. D 58
  Tutkielman tavoitteena on rakentaa yksinkertainen ekonometrinen työvoimamalli, joka kuvaa Suomen työmarkkinoiden kehitystä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Keskeisimmille kiinnostuksen kohteina oleville muuttujille muodostetaan selitysyhtälöt, joihin mallitetaan tärkeimmät työn kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät sekä niiden välittymismekanismit. Yhtälöt johdetaan soveltamalla relevantteja uusklassisen mikrotalousteorian perustuloksia sekä eräitä empiirisempiä hypoteeseja. Työn hinnan (ansiotasojen) määräytymisen problematiikka sen sijaan jätetään tarkasteltavan mallin ulkopuolelle.
 • Arimo, Antero; Hirvonen, Juhani (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 7/1975
  This monograph consists of four parts . First, the model will be described briefly. In the second part, the data used and the estimation of the model will be examined, the ADP system will also be described in this context. The third part deals with the use of the model in short-term simulation and forecasting. Finally a tentative experiment with the use of the model in medium-term (1974 - 1980) forecasting and fiscal policy simulation will be reported .
 • Bank of Finland (1990)
  Bank of Finland. Series D 73
  This book has been compiled from a series of reports published in the Bank of Finlands Discussion Paper series in 1988 - 1990. Only minor changes and corrections have been made to the original papers during the editing of the book, which presents the model as it stood in the autumn of 1989. The previous generations of BOF models have been presented in the Bank of Finlandls publication series D:29 (BOF1, 1972) and D:59 (BOF3, 1985). The BOF2 version used in the latter half of the 1970's has not been fully documented in a single publication, but it was reviewed in a report published in 1976 on fiscal policy effects (D:38) and in a number of articles and unpublished mimeographs. All in all, the BOF model project has given rise to dozens of published reports, the most important of which are listed in a bibliography at the end of the book. The first chapter describes the macroeconomic foundations of the BOF4 model and presents results from simulation experiments carried out with it. The following chapters review the structure of the model block by block. A complete list of equations and variables is given in an appendix. To avoid repetition, the actual equations are not presented in the text. Rather, reference is made to the list of equations in the appendix.
 • Ambrocio, Gene (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 37/2017
  This study provides estimates of the real effects of macro-uncertainty de- composed into fundamental and overconfidence bias components. Crucially, overconfidence biases lower ex-ante measures of uncertainty, while fundamen- tal uncertainty raises both ex-ante and ex-post measures. This distinction is useful since the estimates on the real effects of the overconfidence component of uncertainty mitigate endogeneity concerns. I first document evidence for overconfidence biases from survey density forecasts in the US survey of pro- fessional forecasters. Then, using a sign and zero restrictions identification scheme in a vector autoregression (VAR), I find that increases in fundamental uncertainty and declines in overconfidence tend to lower real activity.
 • Halttunen, Hannu (1972)
  Suomen Pankki. D 30
  Kansantaloustieteen lisensiaattitutkimus Helsingin yliopistossa 1972. Julkaistaan tiedonantona käynnissä olevasta tutkimuksesta. Tutkimus liittyy osana Suomen kansantalouden ekonometrisen mallin rakentamiseen, josta on jUlkaistu kaksi aikaisempaa osaraporttia (D:28 ja D: 29).
  Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa suoritettavalle Suomen kansantalouden ekonometrisen neljännesvuosimallin rakentamiselle on ominaista tarkoituksenmukaisen työnjaon soveltaminen. Tällöin on ensinnäkin kansantalous jaettu lohkoihin, joiden rakentamisesta vastaavat eri tutkijat. Toisaalta mallilIe asetettavat vaatimukset lyhyen aikavälin ennustekäytön ja politiikkasimuloinnin muodossa ovat niin moninaiset, että yhden henkilön on yksin lähes mahdotonta hallita koko mallinrakennusprosessin kulku teorianmuodostuksen, parametrien estimoinnin ja mallin validaation kautta itse mallin varsinaiseen käyttöön. Näin ollen työnjakoa on sovellettu sekä vertikaalisesti, mallin eri lohkojen kesken, että horisontaalisesti, ajassa etenevänä prosessina.
 • Lahtinen, Simo (1973)
  Suomen Pankki. D 31
  Suomen Pankissa vuodesta 1970 lähtien rakennettua Suomen kansantalouden ekonometrista kokonaismallia on esitelty tämän sarjan julkaisussa D:29. Sen 9. luvussa olen esittänyt työn kysyntäteorian tiivistelmän ja neljään sektoriin jaetun kansantalouden työn kysyntäyhtälöt. Niiden pohjana on ollut tämä tutkimus, joka käsittää laajemman teoreettisen tarkastelun ja kokonaismallin ensimmäisen rakennusvaiheen mukaiset kahdeksan sektoria.
 • Crowley, Patrick M.; Hudgins, David (2019)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 11/2019
  It is widely recognized that the policy objectives of fiscal and monetary policymakers usually have different time horizons, and this feature may not be captured by traditional econometric techniques. In this paper, we first decompose U.S macroeconomic data using a time-frequency domain technique, namely discrete wavelet analysis. We then model the behavior of the U.S. economy over each wavelet frequency range and use our estimated parameters to construct a tracking model. To illustrate the usefulness of this approach, we simulate jointly optimal fiscal and monetary policy with different short-term targets: an inflation target, a money growth target, an interest rate target, and a real exchange rate target. The results determine the reaction in fiscal and monetary policy that is required to achieve an inflation target in a low inflation environment, and when both fiscal and monetary policy are concerned with meeting certain economic growth objectives. The combination of wavelet decomposition in an optimal control framework can also provide a new approach to macroeconomic forecasting.
 • Aurikko, Esko (1973)
  Suomen Pankki. D 33
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on Suomen vaihtotase-erien ekonometrisen mallin muodostaminen ja estimointi. Tutkimuksen lähtökohtana ja puitteina on Suomen Pankissa käynnissä oleva ekonometrinen tutkimusprojekti, jonka päämääränä on kokonaistaloudellisen mallin rakentaminen Suomen kansantaloudelle. Malli on luonteeltaan neljännesvuosiaineistoon perustuva suhdannemalli ja sitä voidaan käyttää simulointitarkoituksiin esimerkiksi finanssi-, raha-, valuutta- ja tulopolitiikan vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi on pyrkimyksenä käyttää mallia ennustamiseen.