Browsing by Author "Valvanne, Heikki"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-18 of 18
 • Valvanne, Heikki (1956)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 18
  I. JOHDANTO 9 A. Tutkimuksen tarkoitus 9 B. Käsite "budjettierotus" 11 II. HUOMIOITA BUDJETTIPOLITIIKAN TEORIAN KEHITYKSESTÄ 14 A. Käyttöbudjettiteoria 16 B. Kerrointeoria 21 1. "Deficit spending" sekä "deficit without spending" 22 2. "Spending without deficit" 29 III. VALTION TULOJEN JA MENOJEN TULOTALOUDELLINEN ANALYYSI 34 A. Malli I: Suljettu talous, jossa valtiolla ori vain yhdenlaatuisia tuloja ja menoja 34 1. Algebrallinen analyysi 36 2. Kuvioanalyysi 39 3. Päätelmiä budjettierotuksesta 46 B. Malli II: Suljettu talous, jossa valtiolla on useammanlaatuisia tuloja ja menoja 51 1. Kuvioanalyysi 53 2. Päätelmiä budjettierotuksesta ja sen muutoksista 57 C. Malli III: Avoin talous, jossa valtiolla on useammanlaatuisia tuloja ja menoja 61 1. Algebrallinen analyysi 62 2. Kuvioanalyysi 67 D. Eräitä yleisiä näkökohtia valtion finanssipoliittisten tulojen ja menojen staattisesta tulotaloudellisesta analyysista 71 1. Finanssipoliittiset tulot ja menot 72 2. Mallien rakenteen ja käyttäytymisen todenmukaistaminen 74 E. Siirtyminen staattisesta analyysista dynaamiseen 81 1. Malli IV: Malli I dynamisoituna 81 2. Huomioita budjettierotuksesta 85 IV. VALTION TULOJEN JA MENOJEN RAHATALOUDELLINEN ANALYYSI 92 A. johdanto 92 B. Malli V: Suljettu puhdas shekkitalous 94 1. Valtiolla vain finanssipoliittisia tuloja ja menoja 94 2. Valtiolla mvös rahapoliittisia tuloja ja menoja 105 a. Valtio lainaa pankeilta 105 b. Valtio lainaa myös yleisöltä 110 C. Malli VI: Suljettu sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 112 D. Malli VII: Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 114 E. Rahapoliittisen budjetin käyttely 124 1. Suljettu puhdas shekkitalous 125 2. Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 130 F. Päätelmiä 136 1. Kansantaloudellisen tasapainon ehdot 136 a. Yleisiä huomioita 136 b. Tasapainon ehdot pitemmällä tähtäimellä 140 2. Tasapainon saavuttaminen budjettipoliittisin keinoin 143 G. Valuuttapoliittiset tulot ja menot 149 V. BUDJETTIEROTUKSEN KÄYTTÖARVO VALTIONTALOUDEN VAIKUTUSTEN ANALYYSISSA 154 A. Käsitteestä "vaikutus" 154 B. Budjettierotuksen määräytyminen 156 C. Budjettierotuksen merkitys muuttujana 161 D. Erilaisten budjettierotusten tarkastelua 164 1. Käytännön budjettien erotukset 165 2. "Puhdistetut" budjettierotukset 167 E. Yrityksistä mitata valtiontalouden kokonaisvaikutuksia "konstruoitujen" budjettierotusten nojalla 175 VI. YHTEENVETO 181 KIRJALLISUUSLUETTELO 184 BUDGET BALANCE IN THE MACROECONOMIC THEORY OF BUDGETARY POLICY Contents 189 Summary 191 LIITE - APPENDIX Luettelo käytetyistä symboleista - List of symbols used
 • Valvanne, Heikki (1961)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 35 ; 2 ; February
 • Valvanne, Heikki (1948)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 22 ; 11-12 ; November-December
 • Valvanne, Heikki (1949)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 23 ; 11-12 ; November-December
 • Valvanne, Heikki (1950)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 24 ; 7-8 ; July-August
 • Valvanne, Heikki (1951)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 25 ; 7-8 ; July-August
 • Valvanne, Heikki (1952)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 26 ; 9-10 ; September-October
 • Valvanne, Heikki (1953)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 27 ; 7-8 ; July-August
 • Valvanne, Heikki (1955)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 29 ; 10 ; October
 • Valvanne, Heikki (1956)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 30 ; 8 ; August
 • Waris, Klaus; Valvanne, Heikki (1959)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 33 ; 1 ; January
 • Waris, Klaus; Valvanne, Heikki (1960)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 34 ; 1 ; January
 • Valvanne, Heikki (1962)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 36 ; 1-2 ; January-February
 • Valvanne, Heikki (1965)
  Suomen Pankki. D 10
  One cannot, avoid forming,the impression that in recent years monetary policy discussion in Finland have chiefly focused on current short-term questions; the longer-term problems that the central bank has to face in pursuing its monetary policy and that should also form the background against which its measures are appraised have been touched upon very infrequently. It is these long-term problems, that constitute the subject matter of my paper.
 • Valvanne, Heikki (1954)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 28 ; 8 ; August
 • Valvanne, Heikki; Lassila, Jaakko (1964)
  Bank of Finland. Series D 4
  Whether a firm is able to achieve a sound financial structure depends decisively on the structure and way in which the financial markets function.Thus one set of measures which ought to be included in overall plans for economic growth is that which covers the means by which the credit market can best be developed in order that capital is utilized for the most productive investments, and is available to firms in the forms best suited to their needs. These questions, from the viewpoint of the investor, have been considered in another article.Here the same problem will be approached from the entrepreneur's angle.The discussion will mainly relate to industrial enterprises, but the conclusions reached will generally be applicable to other enterprises. .
 • Valvanne, Heikki (1949)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 10
  I. Tutkimuksen tarkoitus ja periaatteet 9 II. Budjetin rakenne ja valtion tilijärjestelmä tutkimuksen periaatteiden kannalta 14 A. Budjetin rakenteen ja valtion tilijärjestelmän kehitys sekä nykyinen muoto 14 B. Valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen tulo- ja menolukujen puutteellisuudet 18 III. Valtion kassatulojen ja -menojen selvittäminen 23 A. Tulo ja menorästit sekä siirretyt määrärahat 23 1. Tulorästit 23 2. Menorästit 23 3. Siirretyt määrärahat 24 B. Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien rahastojen tulot ja menot 26 C. Muut budjetin ulkopuoliset tulot ja menot 29 1. Varastot 29 2. Erinäisten velallisten ja velkojain tileille kirjatut suoritukset 30 D. Tulot ja menot, jotka eivät merkitse maksuvälinesuorituksia 33 1. Korvauslakien nojalla suoritettavat korvaukset 34 a. Korvausobligaatiot 34 b. Holding-yhteisön osuustodisteet 35 c. Pidätetyt varat 39 d. Muut korvauksiin liittyvät viennit ja yhteenveto 41 2. Muut velkapapereilla "maksetut" menot 42 3. Veronmaksu valtion velkapapereilla 44 4. Eräät puhtaasti kirjanpidolliset tulot ja menot 45 E. Valtion toimivallan ulkopuolella olevat lainatulot ja -menot 46 1. Postisäästöpankin toiminnasta johtuneet valtion lainatulot ja -menot 46 2. Valtion hallussa olevien ”vieraiden” varojen muutokset 51 F. Valtion kassavarojen muutokset 51 1. Kassavarat ulkopuolella Suomen Pankin 51 2. Kassavarat Suomen Pankissa 55 G. Tulojen ja menojen ryhmittely sekä "nettoperiaate" 56 IV. Valtiontalouden rahoitus vuosina 1945-1947 68 A. Laskelmien analyysi 68 B. Talo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen tasoitus laskelmien valossa 71 C. Valtion vekseliluotto Suomen Pankista sekä valtion pano- ja ottotili 75 D. Postisäästöpankin merkitys valtiontalouden rahoituksessa 78 V. Valtion tulojen ja menojen kehitys vuosina 1945-1947 81 VI. Valtionvelka ja sen kehitys vuosina 1945-1947 88 A. Valtionvelan määrittely 88 B. Valtionvelan kehitys vuodesta 1944 vuoteen 1947 94 C. Valtionvelan korot ja kuoletukset vuosina 1945-1947 96 VII. Valtiontalouden kehityksen jatkuva seuraaminen 98 Loppusanat 103
 • Valvanne, Heikki (1947)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 6
  Johdanto 11 A. Tutkimuksen tarkoitus 11 B. Tutkimuksen suoritus 15 1. Aineisto 15 2. Käsittely 16 I. Osakeyhtiöt 18 A. Taloudellinen kehitys 18 B. Maksuunpannut verot 26 1. Tuloverot 26 a. Valtion säännöllinen tulovero korotuksineen ja lisäyksineen 26 b. Suhdannevero 35 c. Ylimääräinen tulovero 50 d. Kunnan ja kirkon verot 51 2. Omaisuusverot 53 a. Säännöllinen omaisuusvero korotuksineen 53 b. Ylimääräinen varallisuusvero 55 c. Omaisuudenluovutusverot 56 3. Maksuunpantujen verojen kokonaisrasitus 60 C. Perityt verot 68 1. Perittyjen verojen kokonaisrasitus 68 2. Ennakkoperinnän vaikutus 79 D. Verotuksen vaikutus yhtiöitten talouteen 83 E. Kaksinkertainen verotus 87 II. Osuuskunnat 93 A. Taloudellinen kehitys 93 B. Verot 95 Loppusanat 102