Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 28
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2008)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2008
  Kiinan kasvu hidastui kuluvan vuoden alkupuoliskolla odotetusti. Ulkomaankaupan yli-jäämän kasvu taittui ja investointien osalta oli nähtävillä ensimmäisiä hidastumisen merk-kejä. Kotimainen kulutuskysyntä sen sijaan jatkaa vahvaa kasvuaan. Suomen Pankin edelliseen ennusteeseen verrattuna maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet entisestään, minkä vuoksi Kiinan kasvuennustetta tälle ja ensi vuodelle on korjattu hieman alaspäin. Kiinan talouskasvu jatkuu silti vahvana.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2008)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2008
  Kiinan talous kasvoi vuonna 2007 erittäin nopeasti, mutta lähivuosina kokonaistuotannon kasvun odotetaan hieman hidastuvan. Vaikka maailmantalouden heikentyneet näkymät hidastavat Kiinan viennin kehitystä, kotimainen kysyntä jatkuu vahvana. Maailmantalouteen liittyvän epävarmuuden ohella Kiinan suurimpia haasteita ennustejaksolla on inflaatiovauhdin hillitseminen.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2009)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2009
  Kiinan talouskasvu on hidastunut jyrkästi maailmantalouden vaikeuksien syvenemisen myötä, sillä vientiteollisuuden ylikapasiteetin suuntaaminen kotimarkkinoille on vaikeaa. Kiina onkin aloittanut mittavat raha- ja finanssipoliittiset elvytystoimet lisätäkseen kotimaista kulutuskysyntää ja investointeja. Elvytystoimista huolimatta Kiinan talouskasvun odotetaan kuluvana vuonna hidastuvan noin 5 prosenttiin. Kiinalla on edelleen potentiaalia tätä nopeampaan kasvuun, mutta vientinäkymien heikkous ennustejaksolla rajoittaa kasvun kovin nopeaa elpymistä. Maailmantalouden poikkeuksellinen tilanne ja Kiinan talouspolitiikkaan ja tilastoihin liittyvät epävarmuudet tarkoittavat sitä, että riskien merkitys korostuu ja ennusteluvut on syytä tulkita lähinnä suuntaa antaviksi.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2009)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2009
  Kiinan talouskasvu hidastui jyrkästi viennin ja yksityisten investointien vaikeuksien myötä, mutta mittavan elvytyspolitiikan avulla kehityksen suunta saatiin nopeasti käännettyä. Kiinan kokonaistuotannon kasvun ennustetaan kuluvana ja ensi vuonna olevan noin 8 % ja kiihtyvän tästä hieman ennustejakson lopulla 2011. Elvytyspolitiikkaan liittyvä massiivinen luototuksen kasvu uhkaa aiheuttaa epätasapainoja Kiinan talouteen, mikä saattaa vaikeuttaa talouspolitiikkaa ja rajoittaa talouskasvua. Nykyinen talouspolitiikka on vahvistanut investointi- ja vientivetoista talouden rakennetta ja kotimaisen kulutuskysynnän rooli on pysynyt pienenä.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2010)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2010
  Kiinan talous toipui nopeasti kansainvälisestä finanssikriisistä voimakkaan elvytyksen tuella. Maa korvasi supistuneen viennin lähinnä julkisia ja valtionyritysten investointeja kasvattamalla. Kuluvan vuoden alussa talouden kasvu on ollut odotettua nopeampaa ja BKT:n kasvuennuste on nostettu vuoden 2010 osalta 10 prosenttiin. Tulevien vuosien kasvuennusteita ei ole muutettu, ja BKT:n odotetaan kasvavan reaalisesti 9 % vuonna 2011 ja 8 % vuonna 2012. Epävarmuutta ennusteisiin luo etenkin kehitys kiinteistösektorilla, sillä asuntohintojen odotettua nopeampi lasku mm. vähentäisi investointeja, heikentäisi pankkien lainasalkkujen laatua ja supistaisi paikallishallintojen tuloja. Paikallishallintojen velkaisuudesta on saatu uusia arvioita, jotka osoittavat niiden taloustilanteen olevan odotettua huonompi, mikä saattaa myös osaltaan vähentää julkisia investointeja ja hankintoja.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2010)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2010
  Vaikka Kiinan BKT:n kasvu hidastui voimakkaasti kansainvälisen finanssikriisin pyörteissä, Kiina onnistui mittavan elvytysohjelman avulla saavuttamaan lähes 9 prosentin koko-naistuotannon kasvun vuonna 2009. Kasvun odotetaan jatkuvan yhtä vahvana eli 9 prosentissa sekä kuluvana vuonna että vuonna 2011. Vuonna 2012 talouskasvun arvioidaan hidastuvan hieman eli 8 prosenttiin. Ennustejakson aikana Kiinan talous tulee nojaamaan yhä enemmän kotimaiseen kulutuskysyntään. Elvytyspolitiikkaan liittynyt nopea luotonannon kasvu on heikentänyt liikepankkien lainasalkkujen laatua ja lisännyt inflaatiopaineita, mikä tulee vaikeuttamaan talouspolitiikkaa ennustejaksolla.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2011)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2011
  Kansainvälisen finanssikriisin aikana Kiina säilytti nopean talouskasvun investointipainotteisen elvytyspaketin ansiosta. Vuonna 2010 maan talous kasvoi 10,3 %. Elvytyspaketista johtuneen valtaisan luototuksen sekä elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hintojen nousun aiheuttamien inflaatiopaineiden takia talouspolitiikan painopiste on sittemmin siirtynyt inflaation hillintään rahapolitiikkaa kiristämällä. Tämän seurauksena BKT:n reaalikasvun uskotaan hidastuvan 9 prosenttiin vuonna 2011. Vuosina 2012-2013 kasvun ennustetaan hidastuvan edelleen 8 prosenttiin. Ennustejaksolla maailmantalouden uusien epävarmuuksien lisäksi inflaatio ja kiinteistösektorin ongelmat ovat suurimmat välittömät riskit tasa-painoiselle talouskehitykselle.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2011)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2011
  Kiinan talouskasvu on kuluvana vuonna hieman hidastunut, kun lainanantoa on kiristetty inflaation hillitsemiseksi. Kasvu jatkuu kuitenkin vahvana. Tänä vuonna Kiinan BKT kasvaa 9 % ja vuosina 2012-2013 noin 8 % vuodessa. Euroopan ja Yhdysvaltojen taloustilanteen paheneminen on riski myös Kiinalle. Kiinan rahoitussektorilla on ongelmia, jotka saattavat kärjistyä, jos talouskasvu maassa hidastuu merkittävästi.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2012)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2012
  Kiinan talouskasvu jatkuu vahvana, vaikka vauhti hieman hidastuukin. Vuosina 2012-2013 Kiinan BKT kasvaa 8 %, minkä jälkeen kasvu hidastuu 7 prosenttiin vuonna 2014. Kasvun hidastuminen johtuu talouden rakennetekijöistä. Talouspolitiikassa päänvaivaa aiheuttaa elvytyspolitiikan synnyttämän luottokuplan aiheuttamien ongelmien selvittäminen. Toinen vaikea politiikkalohko on talousuudistusten jatkaminen.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2012)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2012
  Kiinan talouskasvu on hidastunut edelleen kevään ja kesän aikana. Jo tehtyjen ja tulossa olevien elvytystoimien ansiosta kasvun uskotaan vuosina 2012-2013 yltävän kuitenkin vielä 8 prosentin tuntumaan. Tulevaisuudessa rakennetekijät hidastavat kasvua yhä suuremmalla painolla. Vuonna 2014 kasvuvauhdin odotetaan painuvan 7 prosenttiin. Elvytystoimia ja talouspolitiikan toimintavapautta rajoittavat edellisen elvytyskierroksen ylisuuresta luototuksesta aiheutuneet ongelmat. Riskit ennustettua huonommasta kehityksestä ovat kasvaneet kansainvälisen tilanteen heikkenemisen myötä.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2013)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2013
  Viime vuonna Kiinan BKT kasvoi lähes 8 prosentin vuosivauhtia ja tänä vuonna yllettäneen suunnilleen yhtä nopeaan kasvuun. Maan resurssisyöppö investointivetoinen kasvu-malli on kuitenkin tulossa tiensä päähän ja tulevaisuudessa kasvu nojaakin aikaisempaa enemmän kotimaiseen kulutuskysyntään. Rakennemuutoksen myötä talouden kasvuvauhti hidastuu 7 prosentin paikkeille vuosina 2014-2015. Reaalitalouden muutosten ohella rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen aiheuttaa väistämättä epävarmuutta ennustejaksolla.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2013)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2013
  Kiinassa talouskasvu hidastui alkuvuonna 2013 odotettua nopeammin, mutta kokonaiskuva talouskehityksestä ja kasvun hidastumisesta vastaa aikaisempaa näkemystämme. Tänä vuonna odotamme BKT:n kasvun yltävän vielä noin 7,5 prosenttiin, minkä jälkeen kasvu hidastuu 7 prosentin paikkeille vuosina 2014 ja 2015. Kasvun hidastuminen johtuu rakenteellisista tekijöistä, eikä nykyinen - edelleen hyvin nopea - kasvuvauhti näytä edellyttävän suurimittaista raha- ja finanssipoliittista elvytystä. Muutenkin talouspolitiikan liikkumavaraa rajoittavat paikallishallinnon ja yritysten velkaongelmat. Talousuudistuksissa uusi johto on lunastamassa siihen kohdistuneita toiveita.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2014)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2014
  Kiinassa talouskasvu on viime vuosina vähitellen hidastunut niin, että kahtena viime vuotena kasvua on ollut alle 8 %. Tähänastisen runsaasti resursseja vaativan ja investointivetoisen kasvumallin muuttuminen enemmän yksityistä kulutusta suosivaksi ja ympäristöystävällisemmäksi hidastaa kasvuvauhtia myös tulevaisuudessa. Tänä ja ensi vuonna talouskasvun odotetaan vielä yltävän noin 7 prosenttiin, mutta ennustejakson lopulla vuonna 2016 kasvuvauhti hidastunee 6 prosentin paikkeille. Velkaantuminen ja kehitys rahoitusmarkkinoilla aiheuttavat kuitenkin lisääntyvässä määrin häiriöitä. Tilanne edellyttää vahvaa ja määrätietoista uudistuspolitiikkaa, jotta ongelmat eivät kumuloidu ja kärjisty koko taloutta vahingoittavaksi kriisiksi. Markkinauudistusten etenemisen vuoksi pelin säännöt ovat joka tapauksessa muuttumassa, ja kehitykseen liittyy uusia riskejä, joihin toimijoiden on syytä varautua.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2014)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2014
  Kiinan talouskasvu on viime vuosina painunut alle 8 prosentin, ja kasvu hidastuu edelleen tulevina vuosina. Aikaisempaan tapaan BKT:n kasvun uskotaan vuosina 2014–2015 yltävän noin 7 prosenttiin ja hidastuvan 6 prosentin paikkeille ennustejakson lopulla vuonna 2016. Myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää kuitenkin yritysten ja paikallishallinnon velkaongelman pitämistä kurissa sekä vahvaa uudistuspolitiikkaa uusien kasvumoottoreiden synnyttämiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Kiinan kasvumallin muuttumisen ja rakenteellisten uudistusten takia ajoittaiset markkinahäiriöt ovat ilmeisiä myös vastaisuudessa.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2015)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2015
  Kiinan talouskasvu hidastui vuonna 2014 reiluun 7 prosenttiin. Kasvun hidastuminen on odotettua ja vastaa BOFITin näkemystä Kiinan pitkän aikavälin kehityksestä. Talouskasvun odotetaan yltävän kuluvana vuonna vielä noin 7 prosenttiin ja hidastuvan 6 prosenttiin vuosina 2016–2017. Hyvin nopean kasvun vuodet ovat Kiinassa takanapäin. Suotuisan talouskehityksen ylläpitäminen käy yhä vaikeammaksi ja edellyttää määrätietoista uudistusten jatkamista. Kasvun hidastuessa talouden riskit lisääntyvät.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2015)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2015
  Kiinan talouskasvu on jatkanut hidastumistaan odotetulla tavalla. Vuonna 2015 kasvun uskotaan yltävän vielä noin 7 prosenttiin, mutta hidastuvan 6 prosentin paikkeille vuosina 2016–2017. Uusien kasvumoottoreiden kehittäminen sekä ongelmien hoitaminen edellyttävät kuitenkin määrätietoisia uudistuksia, joihin sopeutuminen tuo mukanaan eriasteisia talouden häiriöitä. Kun kasvu hidastuu ja velkaantuminen lisääntyy, riski talouden ennustettua huonommasta kehityksestä suurenee.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2016)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2016
  Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkui vuonna 2015 ja BKT kasvoi hieman vajaat 7 %. Negatiivisista markkinareaktioista huolimatta pitkän aikavälin kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kasvun maltillinen hidastuminen jatkuu ja talouden rakennemuutos etenee. Kiinan talouden odotetaan kasvavan aiemmin ennustetun kaltaisesti, noin 6 % vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2018 kasvu hidastuu 5 prosentin paikkeille. Talouden avautuminen etenee, mutta luo samalla uusia riskejä, joiden lieventämiseksi politiikkatoimilta vaaditaan selkeyttä ja avoimuutta. Korkeaksi kasvanut velka-aste lisää vakavien häiriöiden mahdollisuutta.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2016)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2016
  Kiinan talous on kuluvana vuonna kasvanut valtion elvyttävän politiikan siivittämänä hieman odotettua nopeammin. BKT:n odotetaan kasvavan noin 6,5 % vuonna 2016. Kasvunäkymissä ei kuitenkaan ole tapahtunut muutoksia, vaan kasvun odotetaan hidastuvan 6 prosenttiin vuonna 2017 ja 5 prosenttiin vuonna 2018. Kasvun hidastuminen on luonnollinen kehityskulku. Talouden rakennemuutos etenee, ja kulutuskysynnän sekä palveluiden rooli taloudessa lisääntyy. Talouskehitykseen liittyvät huolet ovat lisääntyneet edelleen, eikä voida sulkea pois mahdollisuutta, että talouskasvu hidastuu selvästi ennustettua nopeammin.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2017)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2017
  Kiinan virallisten tilastojen mukaan BKT:n kasvu hidastui viime vuonna 6,7 prosenttiin, mikä on aavistuksen vähemmän kuin vuonna 2015. Kehitys on pääpiirteissään vastannut syksyllä ennustettua. Tänä vuonna BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan noin 6 prosenttiin, minkä jälkeen se painuu 5 prosentin paikkeille vuosina 2018–2019. Ennusteen peruskuva on hyvin myönteinen, sillä kasvu jatkuu vahvana ja hidastumisen odotetaan tapahtuvan hallitusti. Tämä edellyttää kuitenkin velkakehityksen saamista kuriin ja määrätietoista reformi-politiikkaa, ja näiltä osin tilanteen odotetaan parantuvan nykyisestä. Hallituksen tiukka sitoutuminen BKT:n 6,5 prosentin kasvutavoitteeseen vääristää talouspolitiikkaa ja kannustaa tilastojen manipulointiin, mikä saattaa jo nyt olla ongelma.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2017)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2017
  Kiinan talouskasvu on kuluvan vuoden aikana piristynyt viime vuodesta ja virallisten tilastojen mukaan BKT kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,9 % vuotta aiemmasta. Kasvun odotetaan hidastuvan vuoden loppua kohti ja koko kuluvan vuoden kasvun ennustetaan olevan 6,5 prosentin paikkeilla. Vuosina 2018 ja 2019 talouskasvun ennustetaan hidastuvan asteittain siirryttäessä nykyisestä velkavetoisesta talouspolitiikasta kestävämpään politiikkaan. Kasvun hidastuminen on ennen kaikkea talouden rakenteiden muutosta heijasteleva luonnollinen kehityskulku. Huolet rahoitusmarkkinoiden tilasta ovat lisääntyneet. Jos talouskasvun pakottaminen pitkän aikavälin kasvutavoitteeseen velkarahalla jatkuu, rahoitusmarkkinoiden riskit kasvavat entisestään ja muodostavat uhan talouskasvulle. Tilastoihin liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet, mikä vaikeuttaa kehityksen arviointia.