Browsing by Author "Finansinspektionen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 263
 • Arala, Mika (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Financial Supervision; Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (1995)
 • Financial Supervision; Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (1996)
 • Financial Supervision; Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (1997)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2010)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2011)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2014)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Financial Supervisory Authority in brief 2 Director General’s Review 4 Strategy 2017–2019 6 State of financial markets 7 Supervision responsive to changes in operating environment 10 Anti-money laundering 13 Regulation related to virtual currencies to be developed 14 Macroprudential measures were applied to strengthen the risk resilience of credit institutions and households 16 Board 18 Management Group 19 Appendices 20
 • Financial Supervision; Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (1994)
 • Alhonsuo, Sampo (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Suomessa euroalueen alhaisimmat asuntolainakorot jo pitkään Suomi–Ruotsi: Ruotsissa selkeästi korkeammat asuntolainakorot Korkojen nousu ja ennätyksellinen velkaantuminen on huono yhdistelmä
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2011)
  Finanssivalvonta. Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 2
 • Finansinspektionen; Rahoitustarkastus; Financial Supervision; Pankkitarkastusvirasto; Bankinspektionen; Banking Supervision (1994)
 • Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 18.9.2019
  Vähimmäisomavaraisuusaste vähintään kolme prosenttia .. 1 Pysyvän varainhankinnan suhdeluku vähintään sata prosenttia .. 2 Kaupankäyntivaraston markkinariskille raportointivaatimus .. 2 Suurten asiakasriskien rajoitukset kiristyvät .. 2 Pilari 2 -lisäpääomavaatimusten asettamisehtoja selvennetään.. 2 Suhteellisuus, huojennuksia .. 2 G-SII-pankkien tappionkattamiskyvylle asetettuja vaatimuksia kiristetään .. 3 Makrovakausvälineisiin tarkennuksia .. 3 Työ jatkuu .. 3
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
  Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
  Bankfullmäktige övervakar den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet. I övervakningen av ändamålsenligheten bedömer bankfullmäktige hur det i lagen föreskrivna målet för verksamheten har förverkligats. I övervakningen av den allmänna effektiviteten i verksamheten följer bankfullmäktige framför allt upp Finansinspektionens personalutveckling och allmänna budgetutveckling i förhållande till Finansinspektionens uppgifter samt ändringar som föranleds av lagstiftningens eller marknadens utveckling.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2014)
  Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direction minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.