Browsing by Author "Halme, Tomi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
 • Helenius, Jyri; Mattinen, Olli; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Suihko, Jaana; Halme, Tomi; Virkkunen, Juhana (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on säilynyt vahvana. Myös pankkisektorin tehokkuus on hyvällä tasolla. Suomen talouden käänne antaa hyvät edellytykset pankkisektorin tuloksentekokyvyn säilymiselle lähitulevaisuudessa. Sitä rasittavat kuitenkin digitalisaatiokehityksen takia tehtävät investoinnit, jotka ovat välttämättömiä digitaalisen toimintaympäristön kehit-tyessä kiihtyvällä tahdilla. Näillä investoinneilla tehostetaan toimintaa ja kehitetään palveluja, joilla muun muassa vastataan teknologiayritysten haasteeseen pankkitoimialalle.
 • Helenius, Jyri; Uusi-Äijö, Harriet; Aro, Helena; Mattinen, Olli; Järvenpää, Maija; Halme, Tomi; Virkkunen, Juhana (2016)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Suomen talous on kääntymässä vähitellen hitaaseen kasvuun. Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana monet tekijät loivat kuitenkin epävarmuutta orastaviin kasvunäkymiin. Samanaikaisesti korkotaso säilyi poikkeuksellisen alhaisena. Haasteellisessa toimintaympäristössä kotimaisen pankkisektorin kannattavuus heikkeni selvästi.
 • Helenius, Jyri; Taskinen, Sinikka; Uusi-Äijö, Harriet; Aro, Helena; Mattinen, Olli; Järvenpää, Maija; Virkkunen, Juhana; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Suomen pankkisektorin tulos heikkeni hieman vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vakavaraisuus oli vahva ja parani edelleen. Pankkisektorin tuloksentekokykyä rasittaa edelleen matala korkotaso. Digitalisaation aiheuttama haaste pankkien tuotoille on konkretisoitumassa uuden maksupalveludirektiivin tultua voimaan. Uusi direktiivi avaa pankkien maksuliikenneliiketoiminnan lähitulevaisuudessa aivan uudenalaiselle kilpailulle.
 • Helenius, Jyri; Uusi-Äijö, Harriet; Halme, Tomi; Mattinen, Olli; Nokkala, Jan; Peltokangas, Risto (2016)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Suomen talouskehitys jäi viime vuonnakin heikoksi ja historiallisen alhaisen korkotason kausi jatkui. Markkinakorot liukuivat alaspäin koko vuoden ajan, kunnes ne lopulta vuoden 2016 alussa painuivat negatiivisiksi. Heikosta toimintaympäristöstä huolimatta kotimainen pankkisektori onnistui parantamaan kannattavuuttaan ja vahvistamaan vakavaraisuuttaan.
 • Helenius, Jyri; Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo; Halme, Tomi; Mattinen, Olli (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Suomen luottolaitossektori yksi Euroopan keskittyneimmistä Digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos näkyvät pankkien strategioissa Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus vahva Suomen pankkisektorin vakavaraisuus selvästi eurooppalaista keskitasoa vahvempi Pankkisektorin vakavaraisuuden merkittävä heikkeneminen edellyttäisi poikkeuksellisen suuria muutoksia pankkien kannattavuudessa tai riskeissä Finanssivalvonnan asettamalla asuntoluottojen riskipainolattialla vähäiset välittömät vakavaraisuusvaikutukset IFRS 9 -standardin välitön vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen marginaalinen Luottolaitostoiminnan kasvaneet pääomavaatimukset heikensivät rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuutta Hyvä tuottokehitys kompensoi kasvaneita kuluja Korkokate edelleen merkittävin tulonlähde Suomalaiset pankit ovat keskimäärin eurooppalaisia pankkeja tehokkaampia Maksupalvelutuottojen osuus kokonaistuotoista vaihtelee suuresti Kotitaloussektorin järjestämättömien saamisten osuuden nousu tasaantunut Pankkisektorin lyhyen ajan maksuvalmius hyvällä tasolla Riippuvuus markkinaehtoisesta varainhankinnasta EU:n suurimpia Markkinariskin pääomavaatimusten merkitys laskenut; nyt lähellä eurooppalaista keskitasoa Pankkien sijoitukset riskipitoisiin velkakirjoihin pysyneet vähäisinä Suomalaispankeilla ei merkittäviä valuuttariskejä Pankkisektorin osakeriskit kokonaisuudessaan vähäiset Korkojen nousulla myönteinen vaikutus pankkien korkokatteeseen