Browsing by Author "Hella, Heikki"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Hella, Heikki (2000)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 2/2000
 • Hilpinen, Jorma; Hella, Heikki (1999)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 18/1999
  This paper attempts to describe and compare developments in the components of Finland's net international investment position (NIIP).The data consist of sectoral flows and valuation items over the period 1985 - 1998, which is, for analytical purposes, broken down into two subperiods: before and after the Finnish markka was floated.The study focuses on the main sectors, ie banks, corporations and the central government.Valuation items (changes in exchange rates and equity prices) are also important in the decomposition of the NIIP, particularly as regards recent history of equity prices.The mean and variability of each item is estimated, and for some items also bivariate robust variance tests are carried out. The major feature in Finland's balance of payments has been nonresidents' increased interest in Finnish equities as an object of investment.This phenomenon, along with the boom in share prices, has in recent years raised the equity holdings of foreigners to the rank of most significant item in Finland's international investment position.Another important feature in the BOP is the rapid growth of the central government's foreign debt due to the deep recession of 1991 - 1994.In respect to Finland, it is important to note the different stories told by developments in NIIP vs net external debt components: NIIP figures indicate that ownership of corporations based in Finland has indeed become global and that the value of shares has been increasing, whereas net external debt figures indicate that the economy has succeeded in restoring external indebtedness to pre-recession levels. The results also confirm that the Finnish banks still contribute prominently to variations in Finnish BOP flows.As regards the late 1980s and early 1990s, this can be inferred from the highly bank-oriented structure of Finnish financial markets, but the same holds true during the 1990s as well in the period of recovery from economic crisis.
 • Hella, Heikki; Härkönen, Tony; Salmela, Maija (2007)
  Suomen Pankki. BoF online 2007/20
  Tässä pilottiraportissa tarkastelujen kohteeksi valittiin osia maksutaseen ulkomaisten saamisten ja velkojen kuukausikyselyn (SV) ja vuosikyselyn (SVA) vastausaineistoista. SVaineisto sisälsi kuukausittaiset kyselyn vastaukset aikaväliltä 2003-2006 ja SVA-aineisto vastaavasti vuosittaiset kyselyn vastaukset vuosilta 2005 ja 2006. Tarkemmin tarkasteltiin ulkomaisten arvopaperisaamisten muuttujia: osakkeet, rahasto-osuudet, joukkolainat ja rahamarkkinapaperit. Tavoitteena oli ensinnäkin sovittaa erilaisia menetelmiä osoittamaan poikkeamia valituissa poikkileikkaus- ja aikasarja-aineistoissa. Toisena tavoitteena oli estimoida aineistoista tilastollisia tunnuslukuja, joita voitaisiin hyödyntää kynnysrajojen ja - sääntöjen muodossa aineiston tilastollisen laadunvalvonnan välineenä. Lisäksi sivutuotteena saatiin tietoa SV- ja SVA-kyselyaineistojen valittujen osien rakenteesta tarkasteluajalta. Tarkastelut osoittivat, että ainakin valitussa aineistossa mediaania tai keskiarvoa ja standardipoikkeamaa voidaan käyttää kynnyssääntöjen luomisessa. Aineiston perusteella on suositeltavaa käyttää sekä klassisia että robusteja versioita tilastollisista menetelmistä ja myös ei-parametrisia menetelmiä tulisi käyttää, koska aineistojen tilastollisesta jakaumasta ei ole tietoa. Systemaattista otantaa voidaan hyödyntää, mikäli käytettävissä on riittävästi havaintoja. Lisäksi nähtiin, että aineiston rakenteesta saadaan nopeasti ja selkeästi tietoa graafisten esitysten, erityisesti box-plot - ja qq-plot -kuvioiden, avulla. Tarkastelut osoittivat myös, että jako suuriin ja muuhun osaan vastaajista on varsin selvä, ja että on tärkeää tarkastella sekä aikasarja- että poikkileikkausaineistoa niiden täydentäessä toisiaan. Avainsanat: Tilastollinen laadunvalvonta, poikkeava havainto, kynnyssääntö, robustit menetelmät
 • Hella, Heikki (2003)
  Suomen Pankki. E 27
  Tilastoaineistossa on usein joitakin havaintoja, jotka poikkeavat merkittävästi aineiston muusta osasta.Nämä poikkeavat havainnot (outlierit) aiheuttavat huomattavia ongelmia tilastollisessa analyysissä ja päättelyssä.Valitettavasti monet klassisen tilastotieteen menetelmät, kuten tavallinen pienimmän neliösumman menetelmä, ovat hyvin herkkiä näiden poikkeavien havaintojen vaikutuksille, eli ne eivät ole robusteja.Lineaarisille regressiomalleille ja viime aikoina myös aikasarjamalleille on kuitenkin kehitetty useita robusteja estimointi- ja diagnostiikkamenetelmiä.Aikasarjamallien robustia täsmentämistä koskeva kirjallisuus ei ole vielä kovin laajaa, mutta kasvaa nopeasti.Mallien täsmentäminen on hankala juttu robustissa aikasarjaanalyysissä (Martin ja Yohai 1986).Jos aikasarjan tiedetään tai oletetaan sisältävän poikkeavia havaintoja, mallintamisen ensi vaihe pitäisi suorittaa robustein täsmentämismenetelmin. Robustin version kehittäminen niin sanotusta laajennetusta autokorrelaatiofunktiomenetelmästä (EACF-proseduuri), jonka alun perin kehittivät Tsay ja Tiao (1984) yhden muuttujan ARIMAmallien alustavaksi täsmentämiseksi, ja robustin menetelmän tulosten vertailu perinteisen menetelmän antamiin tuloksiin. 2.Laajennetun autokorrelaatiofunktion kertoimien (eli ESACF -matriisin elementtien) otosjakaumien simulointi klassisin ja robustein menetelmin sekä puhtaiden että outliereillä saastuneiden aikasarjojen tapauksissa. 3.Laajennetun autokorrelaatiofunktion kertoimille simuloitujen keskivirheiden vertaaminen teoreettisiin estimaatteihinsa. Robustointi koskee kahta ESACF-proseduurin vaihetta: iteratiivista autoregressiota, AR(p), ja autokorrelaatiofunktiota, jota käytetään vähemmän harhaisten estimaattien tuottamiseksi.Simulointikokeiden lisäksi robusteja versioita ESACF-proseduurista sovelletaan työssä eräisiin synteettisiin ja aitoihin aikasarjoihin, joista muutamia on kirjallisuudessa käytetty havainnollisina esimerkkeinä. Simulointikokeet osoittavat, että koska robusti MM-estimaattori on tehokas myös outliereitä sisältämättömien aikasarjojen tapauksissa, tätä robustia ESACF-proseduuria voidaan aina soveltaa. Menetelmästä saatava tuki robustiin yksikköjuuritestaukseen on ilmeinen, mutta vaatii lisää tutkimusta. Avainsanat: robusti täsmentäminen, robusti laajennettu autokorrelaatiofunktio, outlieri, robusti regressioestimointi, Monte Carlo -simulointi, aikasarjamallit
 • Hella, Heikki; Sorsa, Maria (1999)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 5/99
 • Hella, Heikki (2010)
  Suomen Pankki. BoF online 5/2010
  Selvityksessä tarkastellaan aikasarjoissa esiintyvien poikkeavien havaintojen (outlier) mallintamista suhdannesarjojen kausipuhdistusprosessissa. Tarkastelun erityiskohteena on Tilastokeskuksen kansantalouden neljännesvuositilinpidossa vuoden 2008 viimeiseen ja 2009 ensimmäiseen kausipuhdistettuun havaintoon sovittamien tasomuutosten (tasosiirtymien) arviointi. Tasomuutosten seurauksena vuoden 2009 sisäinen kasvuprofiili muuttui merkittävästi. Selvityksessä tarkastellaan lyhyesti myös tilastotuotannon käytännön toimintaan liittyviä asioita. Tilastotuotannon yleinen laatuluokitus kehitettiin viime vuosikymmenellä. Nykyinen talouskriisi on paljastanut ongelmia ja puutteita kausi- ja kalenteripuhdistuksen käytännön menettelyissä, suositusten luokitteluissa ja sarjojen revisiointimenettelyissä. Näitä kaikkia tulisi edelleen yhdenmukaistaa ja selkeyttää koskemaan koko EU-alueen virallista tilastotuotantoa.