Browsing by Author "Hirvonen, Juhani"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-9 of 9
 • Hirvonen, Juhani (1971)
  Suomen Pankki. D 27
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kokeilla vuosiaineistoon perustuvan yksinkertaisen kansainvälisen talouden ekonometrisen simultaanimallin muodostamista ja estimointia.
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Lahtinen, Juhani (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 8/1975
  Seuraavassa esitetään suhdannemallilla tehdyn ennustelaskelman tuloksia vuosille 1974 - 1980. Lisäksi vertaillaan näitä tuloksia KT:n keskipitkän aikavälin ennusteeseen ja pyritään selvittämään ennusteiden eroja. Liiteosassa esitetään myös malliennustetta täydentävä kevään 1975 tulopoliittisia tarkistusneuvotteluja koskeva finanssipoliittinen lisälaskelma .
 • Hirvonen, Juhani; Virén, Matti (1996)
  Suomen Pankki. A 97
  Tutkimus perustuu noin 5 700 yritykselle tehtyyn kyselyyn.Kyselyn suoritti Suomen Pankki keväällä 1995. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella käy selvästi ilmi, että käteisrahan käyttö yrityssektorilla on edelleenkin hyvin yleistä.Teollisuuden ja palvelualojen yrityksillä on käteisrahaa noin 1.5 mrd. markkaa eli lähes 15 % siitä käteisrahasta, joka on pankkien ulkopuolella. Käteisrahan määrä vastaa siten yhden päivän liikevaihtoa Luku on verraten suuri, jos mittapuuna käytetään aiempia arvioita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Eniten käteisrahaa on vähittäiskaupan ja muiden palveluiden piirissä.Sen sijaan rakennustoiminnassa ja osin teollisuudessa käteisrahan määrät ovat pieniä. Vaikka käteisrahan määrä kasvaakin toimipaikan koon mukaan, supistuu käteisrahan ja liikevaihdon suhde hyvin selvästi. Todella suurissa yrityksissä käteisrahan suhteellinen määrä onkin olemattoman pieni. Käteisrahan määrät ja käteisrahan käyttö, eli osuus suoritetuista ja saaduista maksuista, noudattavat varsin samanlaista kaavaa niin toimialoittain kuin yritysten toimipaikkojen koonkin suhteen tarkasteltuna. Kyselyn mukaan yritysten saamista maksuista suoritetaan yhä runsaat 17 % käteisrahalla. Yritysten suorittamista maksuista osuus on kuitenkin vain hieman vajaat 6 %. Luvut ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä esimerkiksi kotitalouksien maksutavoista tiedettiin etukäteen. Sama käy ilmi myös ulkomaisista tutkimustuloksista, vaikkakin niitä on poikkeuksellisen vähän käytettävissä. Se, että yrityksissä on niinkin paljon käteisrahaa kuin edellä todettiin, viittaa siihen, että Suomessa käteisrahan hallussapitoon ei liity mitään suurempia selvittämättömiä ongelmia tai paradokseja. Silti on tarpeen edelleenkin laatia arvioita sektoreittaisista käteisrahakassoista ja niihin liittyvistä tunnusmerkeistä. Näiden arvioiden perusteella voidaan taas laatia ennusteita ja arvioita tulevien vuosien kehityksestä. Näitä ennusteita tarvitaan paitsi käteisrahan valmistustarpeiden arviointia varten myös koko rahahuollon suunnittelua varten. Euroopan unionin talous- ja rahaliiton myötä ennusteiden tarve on ymmärrettävistä syistä erityisen ajankohtainen.
 • Hirvonen, Juhani; Virén, Matti (1996)
  MARKKA & TALOUS 1
  Suomen Pankin tekemän maksuvälinekyselyn mukaan Suomessa toimivilla yrityksillä on edelleenkin huomattavan paljon käteisrahaa teollisuudessa ja palvelualoilla sitä on lähes 15 % yleisön hallussa olevasta käteisrahasta.Aiemmassa vastaavanlaisessa selvityksessä kotitalouksien käteisrahakassojen suuruudeksi saatiin yli kaksinkertainen määrä.Yritysten rahakassojen välillä on erittäin suuria eroja sekä toimialoittain että suhteessa toimipaikkojen kokoon.
 • Hirvonen, Juhani (1975)
  Bank of Finland. Series D 36
  This study is a part of the work carried out at the Bank of Finland under the direction of Dr. Pertti Kukkonen on the construction of an econornetric model for the Finnish economy. The original Finnish version of this report has been completed in spring 1974.
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Lahtinen, Simo (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion papers 5/1975
  Tässä muistiossa esitetään näkökohtia suhdannemallin koekäytöstä lähimmän vuoden aikana Kansantalouden osaston ennustekäytännön yhteydessä. Koska suhdannemalli perustuu olennaisesti ATK:n hyväksikäyttöön, sivutaan tässä samalla ATK:n käytön tehostamista Kansantalouden osaston työssä. Muistion liiteosassa esitetään alustava esimerkki mallin ennustekäytöstä.
 • Arimo, Antero; Hirvonen, Juhani (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 7/1975
  This monograph consists of four parts . First, the model will be described briefly. In the second part, the data used and the estimation of the model will be examined, the ADP system will also be described in this context. The third part deals with the use of the model in short-term simulation and forecasting. Finally a tentative experiment with the use of the model in medium-term (1974 - 1980) forecasting and fiscal policy simulation will be reported .
 • Hirvonen, Juhani; Virén, Matti (1996)
  Bank of Finland. Bulletin 70 ; 3 ; March
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Koskenkylä, Heikki; Willman, Alpo (1981)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 52/1981
  SISÄLLYS Esipuhe 3 1. Ruotsin talouden pitkän aikavälin kehityspiirteet 7 2. Taloudellinen kehitys ja stabilisaatiopolitiikka 1970-1uvulla 12 3. Keskipitkän aikavälin kehitysnäkymät 16 4. Talouden sopeutumis- ja toimintakyky 19 5. Rakenteelliset tekijät 23 6. Tekninen kehitys ja kasvu 27 7. Johtopäätökset 30 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 Ruotsin keskipitkän aikavälin kehitysarvio Teollisuuden toimintaedellytysten arviointi 35 ja teollisuuspoliittinen keskustelu Ruotsissa 53 Mietintö: "Teitä lisääntyvään hyvinvointiin" 89 Ruotsin teknillis-teollinen kilpailukyky 107 80-luvun valinnat Ruotsissa 137 Lähdekirjallisuus 163