Browsing by Author "Huomo, Ahti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Huomo, Ahti; Lehmussaari, Olli-Pekka (1992)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 40/1992
  Talouspolitiikan liikkumavara on Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana supistunut ja samalla talouspolitiikan työnjako on muuttunut. Talouspoliittiset päätökset Suomen lähialueilla ovat heijastuneet myös talouspoliittiseen päätöksentekoon Suomessa. Talouspolitiikan työnjaossa tapahtuneiden muutosten taustalla on ollut ennen kaikkea pääomanliikkeiden vapautuminen ja siihen liittyvä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden merkityksen kasvu sekä korkosäännöstelyn purkaminen. Tämän kehityksen seurauksena rahapolitiikan liikkumavara on kaventunut kun taas finanssipolitiikan, tulopolitiikan sekä työmarkkinoiden jouston merkitys suhdannepolitiikassa on korostunut. Rahapolitiikan ohjausvälinevalikoiman muuttuminen kertoo raha- ja pääomamarkkinoiden monipuolistumisesta ja markkinaehtoisten keinojen lisääntymisestä suoran vaikuttamisen sijasta. Viime vuosina Euroopan taloudellinen ja raha taloudellinen yhdentyminen on edennyt nopeasti mm. Euroopan yhteisen sisämarkkinaprosessin myötä. Euroopan raha- ja valuuttayhteistyön tilalle kaavaillaan sitä huomattavasti kattavampaa Euroopan talous- ja rahaliittoa (EMU). Toteutuessaan EMU merkitsee, että EY-maissa siirrytään vaiheittain yhteiseen keskuspankkiin, pysyvästi kiinteisiin valuuttakursseihin ja viime kädessä yhteiseen valuuttaan. Tämä sekä Euroopan integraation yleispiirteet on kirjattu ns. Maastrichtin sopimuksessa. Tanskan ja Ranskan kansanäänestysten tulosten vaikutuksesta Maastrichtin sopimuksen ratifiointi saattaa viivästyä suunnitellusta aikataulusta. Eräät EY-maat ovat myös joutuneet ottamaan taka-askelia jo toteutuneiden tavoitteiden osalta kun ne ovat joko irrottautuneet yhteisestä valuuttakurssijärjestelmästä tai ovat turvautuneet uudelleen valuutansäännöstelytoimiin raha- ja valuuttamarkkinoilla ilmenneiden levottomuuksien vuoksi. Näiden toimien odotetaan olevan tilapäisiä. Vastoinkäymiset ovat kuitenkin lisänneet keskustelua valuuttakurssijärjestelmän toimivuudesta sekä raha- ja talous liiton tulevaisuudesta. Euroopan talous- ja rahaliittosuunnitelman toteuttaminen vaikuttaa talouspolitiikan harjoittamiseen myös Suomessa. Riippumatta siitä, minkälaiseen integraatioratkaisuun Suomi lopulta päätyy, Suomi ei voi olla ottamatta huomioon Keski-Euroopan kehitystä. Kaikissa oloissa EY-maiden talouspoliittiset ratkaisut tulevat entistä selkeämmin vaikuttamaan Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan. Vaikka Maastrichtin sopimuksen perusteella on vaikea yksityiskohtaisesti hahmottaa, kuinka talouspolitiikan yhteensovittaminen toteutetaan integroituneessa Euroopassa, on selvää, että rahapolitiikan itsenäisyys Suomessa kaventuu entisestään ja häviää kokonaan, mikäli Euroopan talousalueelle perustetaan yhteinen keskuspankki ja Suomi on mukana Euroopan rahaliitossa. Myös finanssipolitiikkaan kohdistuu jo varhaisessa vaiheessa budjetin alijäämään ja julkisen sektorin velkaantumiseen liittyviä rajoituksia. Kun valuuttakurssi on vakaa, hintakilpailukyvyn ylläpitäminen ja talouden sopeutuskyky edellyttävät aikaisempaa suurempaa hintojen ja palkkojen joustavuutta.
 • Huomo, Ahti; Luukkainen, Hannele; Seppovaara, Juhani (1974)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 48 ; 8 ; August
 • Hilpinen, Jorma; Huomo, Ahti; Taivalaho, Timo (1975)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 49 ; 5 ; May
 • Huomo, Ahti (1982)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 56 ; 10 ; October
 • Huomo, Ahti (1981)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 55 ; 10 ; October
 • Heinonen, Kerstin; Huomo, Ahti (1989)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 38/1989
  Säilyttääkseen keskeisen panoksensa velkaantuneiden kehitysmaiden auttamisessa IMF on jatkuvasti muunnellut luototuspolitiikkansa. Velkaongelman pitkittyessä rahasto on yhä uudelleen joutunut arvioimaan perinteisen luototusstrategiansa toimivuutta. Selvityksessä tarkastellaan tätä prosessia 80-luvulla ja sen heijastusvaikutuksia valuuttarahaston sopeutusohjelmien sisältöön ja muotoon.
 • Huomo, Ahti; Korkman, Sixten (1979)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 1/1980
  Kysymyksiä siitä kuinka aktiivista rahapolitiikka on ollut ja mihin tavoitteeseen se on pyrkinyt on Suomessa selvitetty varsin vähän. Eräs ilmeinen syy tähän on rahapolitiikan arviointiin liittyvät vaikeudet. Ongelmia aiheuttavat tässä yhteydessä mm. seuraavat seikat: Ensinnäkin harjoitetun rahapolitiikan luonnehdinta on vaikea tehtävä. Tämä johtuu siitä, että laajasti käytetyt luonnehdinnat "kireä" ja "keveä" ovat käsitteellisesti moniselitteisiä, ja siitä että kireysasteen mittaaminen on vaikeaa. Lisäksi kulloinkin vallitseva kireysaste heijastaa keskuspankista välittömästi riippumatonta kehitystä yhtä lailla kuin keskuspankin toimenpiteitäkin. Toiseksi rahapolitiikkaa suppeassa mielessä olisi tarkasteltava osana laajempaa kokonaisuutta. Varsinainen rahapolitiikkahan edustaa vain osaa keskuspankin politiikkaa, jota vuorostaan voidaan tarkastella osana koko valtiovallan harjoittamaa talouspolitiikkaa. Kolmanneksi ongelmana ovat relevanttien vaikutusväylien heikko tuntemus sekä harjoitetussa politiikassa heijastuvat viiveet ja ennustevirheet.
 • Huomo, Ahti (2002)
  EURO & TALOUS 1
  Kansainvälisen yhteisön keinot auttaa velanmaksukriisiin joutunutta maata ovat rajalliset.Kriisien leviämisen pelossa Kansainvälinen valuuttarahasto on joutunut lisäämään omaa rahoitusosuuttaan kriisien hallinnassa.Koska tämäkään ei välttämättä takaa vakauden palautumista, on alettu etsiä uusia keinoja.Julkisen sektorin ulkomaisten velkojen uudelleenjärjestely hyvin koordinoidulla tavalla voi rajoittaa pääoman joukkopakoa kriisimaista ja nopeuttaa maan toipumista kriisistä.Valuuttarahaston aratoimitusjohtaja Anne Krueger on vastikään tehnyt tämänsuuntaisen ehdotuksen.
 • Huomo, Ahti; Luukkainen, Hannele; Pauli, Ralf (1976)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 50 ; 9 ; September
 • Huomo, Ahti; Luukkainen, Hannele; Pauli, Ralf (1976)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 50 ; 9 ; September
 • Huomo, Ahti; Korhonen, Tapio; Seppovaara, Juhani (1975)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 49 ; 9 ; September
 • Hietalahti, Jorma; Huomo, Ahti (1987)
  Suomen Pankki. A 67
  Jorma Hietalahti PÄÄOMANLIIKKEIDEN RAKENTEELLISISTA MUUTOKSISTA JA SÄÄTELYJÄRJESTELMÄN YLEISPIIRTEISTÄ VUOSINA 1977 - 1986 Ahti Huomo VALUUTANSÄÄNNÖSTELYN TALOUSPOLIITTINEN KÄYTTÖ ERÄISSÄ OECD-MAISSA Ahti Huomo OECD-MAIDEN PÄÄOMANLIIKKEITÄ KOSKEVAT VARAUMAT JA LIBERALISOINTIPROSESSIN NYKYTILANNE