Browsing by Author "Junnila, Tuure"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Junnila, Tuure (1947)
    Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 8
    JOHDANTO 9 I INFLAATION HISTORIAA 13 1 luku. Inflaatiot metallirahakannan vallitessa 13 2 luku. Paperirahainflaatiot ennen ensimmäistä maailmansotaa 18 3 luku. Inflaatiokausia Ruotsi-Suomen historiassa 27 4 luku. Rahaolojen kehitys ensimmäisen maailmansodan ja sen jälkivaiheiden aikana 31 5 luku. Toisen maailmansodan vaikutukset rahanarvoon eri maissa 39 II INFLAATION RAHANARVOTEOREETTINEN SELITYS 90 A. Eräiden rahanarvon määräytymistä koskevien pääteorioiden kehitys kansantaloustieteessä 90 6 luku. Rahanarvoteorian alkuvaiheet Ricardoon asti 91 7 luku. Ricardon yksipuolinen kvantiteettiteoria. Bullion-report ja eurreney-koulu 100 8 luku. J. St. Millin synteesi rahanarvoteorian siihenastisista aineosista 105 9 luku. Irving Fisherin vaihdon yhtälö 110 10 luku. Wicksell ja Cassel kvantiteettiteorian syventäjinä 115 11 luku. Rahan määrä ja työllisyyden aste rahan arvon määrääjinä Keynesin "yleisessä teoriassa" 127 12 luku. "Tuloteorian" esiinmurtautuminen 1900-luvun rahanarvoteoriassa 135 13 luku. Yhteenveto: kvantiteettiteorian vaihtuminen tuloteoriaan 153 B. Inflaation synty ja kehittyminen rahanarvoteorian valossa 159 14 luku. Inflaation syntyminen vapaan hinnanmuodostuksen vallitessa 159 15 luku. Inflaatio säännöstelytaloudessa 181 III INFLAATIOKEHITYS SUOMESSA TOISEN MAAILMANSODAN AIKANA JA SEN JÄLKEEN 186 16 luku. Monetäärinen inflaatio (maksuvälineistön paisuminen) Suomessa vuosina 1939–1946 187 17 luku. Kokonaiskysynnän paisuminen Inflaatioperiodin aikana vuosina 1939–1946 208 18 luku. Tarjonnan supistuminen 249 19 luku. Hintakehitys 262 20 luku. Loppukatsaus 292
  • Junnila, Tuure (1945)
    Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 3
    Johdanto - 9 I Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimus veroteoreettisessa kirjallisuudessa ennen Preussin veroreformia - 23 1 luku. Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen käsittely Englannissa - 25 2 luku. Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimus saksalaisessa veroteoriassa - 35 II Omaisuusvero tuloveron täydentäjänä eri maiden verotuslainsäädännössä 49 3 luku. Tuloveroa täydentävän omaisuusveron käytäntöön otto Saksassa ja lähimaissa - 51 4 luku. Preussin täydennysverolaki (Ergänzungssteuergesetz) - 56 5 luku. Tuloveroa täydentävä omaisuusverotus Saksan valtakunnassa 63 a. Valtakunnan omaisuusverolaki 10 päivältä elokuuta 1925 - 63 b. Omaisuusverolaki lokakuun 16 päivältä 1934 - 68 6 luku. Omaisuusverotus Ruotsissa - 73 a. Omaisuusverotus tuloverotuksen yhteydessä - 73 b. Erillinen omaisuuteen kohdistuva verotus - 84 7 luku. Tuloverotusta täydentävä omaisuusverotus Suomen verotuslainsäädännössä - 86 a. Esivaiheet ja vuoden 1920 laki - 86 b. Vuoden 1924 laki ja siihen tehdyt muutokset - 90 c. Uusi tulo- ja omaisuusverolaki 19 päivältä marraskuuta 1943 - 93 III Omaisuusvero vakautetun tulon lisäverotuksen toteuttajana - 99 8 luku. Omaisuusverotus ja verotuksen maksukyvymuukaisuuden vaatimus - 101 a. Tulevaisuudesta huolehtimisen erilaisuus eri yksilöillä ja omaisuusveron kaavamaisuus - 104 b. Omaisuusvero ja "sekamuotoiset" tulot - 107 c. Omaisuusvero ja omaisuuden tuottavuuden vaihtelut - 110 d. Omaisuusvero ja tuloverotuksen progressiivisuus - 112 e. Omaisuusvero ja suhdannevaihtelut - 123 9 luku. Omaisuusverolakien ja vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen välisiä ristiriitaisuuksia - 134 a. Verotettavan omaisuuden määrääminen eräissä omaisuusverolaeissa 134 b. Tuloveroa täydentävän omaisuusveron kohdistaminen juridisiin henkilöihin - 138 c.Omaisuusveroasteikkojen progressiivisuus - 140 IV Omaisuusverotus ja omaisuudettoman luokan yhteiskunnallinen nousu - 145 10 luku. Proletaarisen luokkaliikkeen kehittyminen Euroopan johtavissa maissa 1800-luvulla - 147 11 luku. Sosiaaliset reformit proletaarisen kumousliikkeen hillitsijänä - 152 12 luku. Köyhälistön luokkaliikkeen ja yhteiskunnallisen uudistuspolitiikan heijastuminen Preussin veroreformissa - 156 13 luku. Loppupäätelmiä - 166 Kirjallisuusluettelo - 173