Browsing by Author "Kiviniemi, Arttu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 23
 • Kiviniemi, Arttu (2022)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2022
  The primary task of macroprudential buffer requirements is to promote financial stability, but significant cross-country differences in the calibration of the buffers may weaken the level playing field for banks. When comparing the size of macroprudential buffer requirements, account should be taken of the nature of systemic risks covered by the buffers. There are, namely, significant country- and bank-specific differences in the systemic risks underlying the buffer requirements. At present, the structural macroprudential buffer requirements imposed on the Finnish banking sector are lower on average than the buffers in peer countries with similar structural risks.
 • Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
 • Kiviniemi, Arttu (2019)
  Valtiovastuut muodostavat merkittävän riskikeskittymän euroalueen pankeissa ..2 Vakavaraisuussääntely sivuuttaa monelta osin valtiolainoihin liittyvät riskit ..4 Valtiovastuiden vakavaraisuuskäsittelyä koskevat muutosehdotukset ..6 Valtiovastuiden keskittyneisyyteen perustuvien riskipainolisien vakavaraisuusvaikutus jäisi todennäköisesti maltilliseksi ..9 Yhteenveto ..11
 • Kiviniemi, Arttu (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Pandemia rasittanut eri yritystoimialoja eri tavoin – myös näkymissä huomattavia eroja toimialojen välillä 2 Pandemian negatiiviset työmarkkinavaikutukset ja velkaantuneisuuden kasvu heikentäneet kotitalouksien häiriönsietokykyä 4 Tukitoimet kohdentuneet erityisesti pandemiasta pahiten kärsineille toimialoille – näillä toimialoilla luottoriskit kohonneet keskimääräistä voimakkaammin 5 Osa koronakriisin vaikutuksista realisoitunee vasta viiveellä – kiinteistösektorin kehityksellä merkittävä vaikutus pankkien luottoriskeihin 8 Suomalaispankeilla hyvät edellytykset tukea talouden tervettä ja kestävää jälleenrakennusta 10
 • Laakkonen, Helinä; Nyholm, Juho; Kiviniemi, Arttu; Kauko, Karlo (2022)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2022
  The Finnish banking sector’s key vulnerabilities are structural and linked to the Nordic housing market. The result of the Bank of Finland’s and Financial Supervisory Authority’s (FIN-FSA) joint stress testing exercise indicate that the Finnish banking sector is resilient enough to withstand a severe economic and financial crisis on the Nordic housing market. In the stress test, the Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio for the banking sector weakens by 1.4–4.7 percentage points, but still remains above minimum capital requirements. The major losses incurred by the banks would stem from an increase in credit risks, whereas market risks have a clearly minor importance for banks’ capital adequacy.
 • Alhonsuo, Sampo; Granlund, Peik; Kiviniemi, Arttu; Mattinen, Olli; Taskinen, Sinikka; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Koskinen, Kimmo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Topi, Jukka; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2018)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2018
  1 Esipuhe..5 2 Yhteenveto..8 3 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat..10 3.1 Kokonaisluoton liittyvät vakausuhkat..10 3.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat..14 4 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus..20 Liiteartikkeli 1. Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta (G-SII/B) ja muut rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja näiden lisäpääomavaatimukset vuonna 2018..23 Liiteartikkeli 2. Suomalaisille luottolaitoksille uusi pääomavaatimus..29
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo; Taipalus, Katja (2019)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2019
  1 Esipuhe..6 2 Yhteenveto..9 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat..11 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat..15 Liiteartikkeli 1. Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset vuonna 2019..23 Liiteartikkeli 2. Järjestelmäriskipuskurin riskimittarit..28
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Björklund, Nina; Jantunen, Lauri; Mattinen, Olli; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Topi, Jukka; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2017)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2017
  1 Esipuhe 5 2 Yhteenveto 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 14 5 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 21 Liiteartikkeli 1. Uusien asuntolainojen ehdoista 23 Liiteartikkeli 2. Luottolaitoslakiin säännökset järjestelmäriskipuskurista 27 Liiteartikkeli 3. Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset 29
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka; Voutilainen, Ville (2018)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2018
  Sisällys 1 Esipuhe 5 2 Yhteenveto 8 3 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 10 3.1 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 3.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 13 4 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 20 Liiteartikkeli: Kotitalouksien asuntolainojen ja kokonaisvelkojen määrä suhteessa vakuuksiin ja tuloihin 23
 • Kauko, Karlo; Laakkonen, Helinä; Kiviniemi, Arttu; Nyholm, Juho (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2021
  Stress tests are important analytical tools that measure the resilience of banks to sudden, dramatic disruptions to the operational environment. The Bank of Finland and the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) have together developed a new stress testing framework as a more flexible means of testing the loss-absorbing capacity of banks when facing certain local systemic risks. The tool can also be used, for example, when setting macroprudential (capital) buffers.
 • Kiviniemi, Arttu (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Vähimmäisomavaraisuusastevaatimuksen arvioidaan kasvattavan Suomen pankkisektorin pääomavaatimuksia maltillisesti .. 2 Suomalaispankit täyttävät tämänhetkiset MREL-vaatimukset selvästi .. 2 Pankkipaketti muuttaa myös MREL-vaatimuskehikkoa – suurimpien suomalaispankkien MRELinstrumenttien laatuvaatimukset tiukentuvat .. 4 Basel III -uudistusten arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteita huomattavasti .. 5 Basel III -uudistusten vaikutukset pääomavaatimuksiin riippuvat uuden lattiasäännön toteutustavasta ja lisäpääomavaatimusten kehityksestä .. 7
 • Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 18.9.2019
  Heikkenevä taloussuhdanne ja matalan korkotason ympäristö varjostavat Suomen pankkisektorin näkymiä – kotitalouksien korkea velkaantuneisuus voi voimistaa shokkeja .. 3 Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät mutta pysyivät edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempina .. 4 Ylimääräisten pääomapuskurien laskutrendi jatkui.. 6 Suomen pankkisektorin omavaraisuusaste hieman eurooppalaista keskitasoa parempi – tulevan vähimmäisvaatimuksen arvioidaan kasvattavan pääomavaateita maltillisesti .. 7 Pankkitoiminnan pääomavaatimusten kasvu heikensi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdetta .. 8 Heikentyneet tuotot ja alkuvuoteen ajoittuvat kulut söivät kannattavuutta – pankkien kannattavuusnäkymät melko optimistisia riskikyselyn mukaan .. 9 Korkokate muodostaa edelleen puolet sektorin tuotoista .. 10 Pankkisektorin taseen rakenteessa ei muutoksia alkuvuonna .. 11 Suomen pankkisektorin tehokkuus hieman eurooppalaista keskitasoa parempi – pankkisektorin ulkopuolinen kilpailu lisääntyy .. 12 Kotitalouksien velkaantumisaste kääntyi uudelleen nousuun alkuvuonna 2019 .. 13 Toimintaympäristön kohonneet riskit eivät ole vielä vaikuttaneet ongelmalainojen määrään .. 14 Järjestämättömien luottojen määrissä ja muutoksissa huomattavia eroja eri sektorien ja toimialojen välillä .. 16 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit kasvaneet .. 17 Luotonantostandardien odotetaan pääsääntöisesti pysyvän ennallaan – asuntoluottojen ehdoissa havaittavissa merkkejä löystymisestä .. 17 Likviditeettireservien laatu hyvä .. 17 Pysyvän varainhankinnan vaatimuksen (NSFR) soveltaminen alkaa kesäkuussa 2021 .. 18 Riippuvuus markkinavarainhankinnasta Suomen pankkisektorilla EU-alueen korkeimpia – markkinavarainhankinnan merkityksen odotetaan korostuvan entisestään .. 18 Katetut joukkolainat kasvattavat taseen sitoutuneisuutta ja lisäävät pankkien ja asuntomarkkinoiden kytkeytyneisyyttä .. 20 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus kaikista pääomavaateista maltillinen .. 21 Korkoriski muissa valuutoissa merkittävä .. 21 Kuvioliite .. 23
 • Kiviniemi, Arttu; Heino, Jyri; Mattinen, Olli; Risku, Marjo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Pankkien toimintaympäristö heikkeni voimakkaasti alkuvuonna 2020 – pandemian toinen aalto ja toipumisen eritahtisuus varjostavat talouden elpymistä 2 - Pankkien vakavaraisuussuhteet pysyivät vahvoina toimintaympäristön merkittävästä heikkenemisestä huolimatta 3 - Makrovakausvaatimusten kevennykset vahvistivat pankkisektorin tappionsieto- ja luotonmyöntökykyä 4 - Pankkitoiminnan pääomavaatimusten lasku vahvisti rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuutta 5 - Arvonalentumiset kasvoivat huomattavasti – taso kuitenkin edelleen selvästi eurooppalaista keskitasoa matalampi 5 - Järjestämättömien luottojen määrä pysynyt maltillisena – suomalaispankeilla luottoja pandemian vaikutuksille erityisen alttiille yrityssektoreille vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin 6 - Suomalaispankkien yritysluottojen merkittävin riskikeskittymä kiinteistösektorilla – alttiiden sektorien maksuvaikeudet voivat kohottaa myös kiinteistöyritysten luottoriskejä 8 - Pandemiakehitykseen liittyvä epävarmuus, laaja-alaiset lyhennysvapaat sekä erot luottojen luokittelukäytännöissä heikentävät näkyvyyttä luottoriskeihin 10 - Arvonalentumisten huomattava kasvu ja alkuvuoden markkinaturbulenssi rasittivat pankkisektorin liiketulosta 12 - Peruspankkitoiminnan tuotot ovat toistaiseksi kärsineet kriisistä hyvin vähän 12 - Koronakriisi on rasittanut suomalaispankkien kannattavuutta keskimääräistä vähemmän – luottokannan hyvä laatu tukee kannattavuutta kriisiaikoina 14 - Suomen pankkisektorin maksuvalmius pysynyt vahvana raha- ja pääomamarkkinoiden häiriöistä huolimatta 15 - Suomen pankkisektorin riippuvuus markkinavarainhankinnasta edelleen Euroopan korkeimpia – keskuspankkirahoituksen hyödyntäminen kasvattanut taseen sitoutuneisuutta 16 - Pankkisektorin vahva likviditeettipuskuri suojaa voimakkailta rahoitusmarkkinahäiriöiltä 18 - Kuvioliite 20
 • Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 22.3.2019
  Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät Nordean kotipaikan siirron myötä – vakavaraisuus kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi ..2 Vertailukelpoisen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde vahvistui ..4 Pankkisektorin omat varat ylittävät vakavaraisuusvaatimukset selvästi – pankkikohtaiset erot kuitenkin suuria ..5 Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen ..6 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuus heikentyi hieman ..7 Korkokate merkittävin tuottoerä – sijoitustoiminnan nettotuotot heiluttavat tulosta ..8 Pankkisektorin tase kasvoi merkittävästi – painopiste luotoissa ..10 Nordean kotipaikan muutos nosti yritysten järjestämättömiä saamisia suhteessa luottokantaan ..11 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit kasvaneet viime vuosina ..13 Pankkisektorin maksuvalmius parani, LCR selvästi yli EU-alueen keskiarvon ..13 Riippuvuus markkinavarainhankinnasta kasvoi entisestään – erityisesti lyhytaikaisen varainhankinnan osuus kasvoi ..14 Kaupankäyntitoiminta moninkertaistunut, mutta markkinariskien vaikutus pankkien vakavaraisuuteen edelleen rajallinen ..16 Rahoitustaseen korkoriski on kasvanut, pankkikohtaiset erot ovat suuria johtuen osittain erilaisista laskentaoletuksista ..17 Kuvioliite ..19
 • Kiviniemi, Arttu; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo; Seitz, Deni (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.3.2022
  Pankkisektorilla vuosi 2021 oli vakaa – riskitasot nousseet merkittävästi 2 Pankkisektorin vakavaraisuus pysyi vahvana 2 Suomalaispankeilla edelleen runsaasti pääomia vaatimuksiin nähden – liikkumavara MRELvaatimuksiin nähden pienempi etenkin suurilla pankeilla 3 Järjestämättömät saamiset laskeneet edelleen – kotitalouksien velkaantumisaste ennätystasolla 5 Luottoriskeissä eroja eri toimialojen välillä 8 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit edelleen kasvaneet 9 Pankkisektorin positiivinen tuottokehitys vahvisti liiketulosta 10 Tuloslaskelman kaikki päätuottoerät nousivat – erityisen vahvaa oli palkkiotuottojen nousu 12 Suomen pankkisektorin kannattavuus eurooppalaista keskitasoa parempi 13 Suomalaispankkien maksuvalmius edelleen hyvä, vaikka likviditeettireservit supistuivatkin vuoden jälkipuoliskolla 14 Talletusten kasvu ja edullinen keskuspankkirahoitus ovat vähentäneet joukkovelkakirjarahoituksen tarvetta 15 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus yhä maltillinen 17 Rahoitustaseen korkoriskissä ei mainittavia muutoksia 18
 • Kiviniemi, Arttu; Mattinen, Olli; Groschup, Torsten; Risku, Marjo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet vahvistuivat ja pysyivät eurooppalaista keskitasoa korkeampina .. 2 Ylimääräisten pääomapuskurien laskutrendi jatkui – Suomen pankkisektorin häiriönsietokyky kuitenkin euroalueen keskimääräistä tasoa vahvempi .. 3 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhde heikkeni sektorin rakennemuutosten myötä .. 4 Pankkisektorin liiketulos heikkeni kertaluonteisten erien vaikutuksesta .. 5 Luottokannan kasvu ja edullinen varainhankinta kasvattivat korkokatetta .. 6 Suomen pankkisektorin tehokkuus on edelleen hieman eurooppalaista keskitasoa parempi .. 7 Sääntelymuutokset lisäävät kilpailua ja tunnistusmenetelmien turvallisuutta .. 8 Pankkien konttoriverkosto supistunut .. 8 Yritysten ja kotitalouksien järjestämättömät saamiset maltillisella tasolla .. 9 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit kasvaneet viime vuosina .. 11 Pankkisektorin maksuvalmius LCR:lla mitattuna vahva .. 11 Riippuvuus markkinavarainhankinnasta Suomen pankkisektorilla EU-alueen merkittävimpiä .. 12 Markkinariskipääomavaatimuksen osuus kaikista pääomavaateista maltillinen .. 14 Rahoitustaseen korkoriskin merkitys pienentynyt monilla pankeilla .. 15
 • Kiviniemi, Arttu; Arala, Mika; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen finanssisektorin pääriskeinä arvopaperimarkkinoiden riskihinnoittelun äkilliset muutokset ja pankkien luottoriskien realisoituminen 1 Suomen talous elpyy ripeästi 2 Talouskehityksen alasuuntaiset riskit edelleen koholla – kotitalouksien korkea velkaantuneisuus heikentää kriisinsietokykyä 5 Sijoittajille kuluva vuosi on ollut varsin suotuisa 7 Osakemarkkina on jatkanut tasaista nousua 7 Euroopassa korot pysyneet matalina 8
 • Helenius, Jyri; Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo; Halme, Tomi; Mattinen, Olli (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Suomen luottolaitossektori yksi Euroopan keskittyneimmistä Digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos näkyvät pankkien strategioissa Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus vahva Suomen pankkisektorin vakavaraisuus selvästi eurooppalaista keskitasoa vahvempi Pankkisektorin vakavaraisuuden merkittävä heikkeneminen edellyttäisi poikkeuksellisen suuria muutoksia pankkien kannattavuudessa tai riskeissä Finanssivalvonnan asettamalla asuntoluottojen riskipainolattialla vähäiset välittömät vakavaraisuusvaikutukset IFRS 9 -standardin välitön vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen marginaalinen Luottolaitostoiminnan kasvaneet pääomavaatimukset heikensivät rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuutta Hyvä tuottokehitys kompensoi kasvaneita kuluja Korkokate edelleen merkittävin tulonlähde Suomalaiset pankit ovat keskimäärin eurooppalaisia pankkeja tehokkaampia Maksupalvelutuottojen osuus kokonaistuotoista vaihtelee suuresti Kotitaloussektorin järjestämättömien saamisten osuuden nousu tasaantunut Pankkisektorin lyhyen ajan maksuvalmius hyvällä tasolla Riippuvuus markkinaehtoisesta varainhankinnasta EU:n suurimpia Markkinariskin pääomavaatimusten merkitys laskenut; nyt lähellä eurooppalaista keskitasoa Pankkien sijoitukset riskipitoisiin velkakirjoihin pysyneet vähäisinä Suomalaispankeilla ei merkittäviä valuuttariskejä Pankkisektorin osakeriskit kokonaisuudessaan vähäiset Korkojen nousulla myönteinen vaikutus pankkien korkokatteeseen
 • Kiviniemi, Arttu; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen pankkisektorin tappionsieto- ja luotonmyöntökyky pysynyt vahvana 2 Kaikki suomalaispankit täyttävät kesäkuussa voimaan astuneen vähimmäisomavaraisuusastevaatimuksen 3 Suomalaispankkien ongelmaluotot pysyneet maltillisella tasolla 4 Luottoriskit kohonneet pandemiasta eniten kärsineillä palvelutoimialoilla – näiden toimialojen osuus pankkien yritysluotoista kuitenkin pieni 6 Kiinteistösektoriluottojen laatu pysynyt vakaana 8 Suomen pankkisektorin kriisinsietokyky eurooppalaista keskitasoa vahvempi 11 Pankkisektorin liiketulos vahvistui arvonalentumisten laskun ja tuottojen kasvun siivittämänä 13 Tuotot kasvoivat laaja-alaisesti 13 Suomen pankkisektorin kannattavuus pysynyt pandemian aikana eurooppalaista keskitasoa vahvempana 15 Suomalaispankkien maksuvalmiusasema pysynyt vahvana 17 Talletusten ja keskuspankkirahoituksen kasvu pienentänyt joukkovelkakirjarahoituksen tarvetta 19 Kaikki suomalaispankit täyttävät kesäkuussa voimaan astuneen pysyvän varainhankinnan vaatimuksen 20 Suomalaispankkien markkinariskit maltillisella tasolla 20