Browsing by Author "Korhonen, Kari"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Korhonen, Kari (2001)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Osakeselvitysaste on parantunut hieman yli 96 %:n tasoon syksyn järjestelmämuutosten ja osakelainauksen joustavoittamisen jälkeen, mutta lisäparannuksia selvitysjärjestelmien toimintaan kaavaillaan. CPSS:n ja IOSCO:n yhteisvoimin luonnostelemat kansainväliset selvitysjärjestelmäsuositukset muodostavat tulevaisuuden yleisvalvonnan periaatteet.
 • Korhonen, Kari (2004)
  EURO & TALOUS 4
  Euroopan unionissa panostetaan siihen, että arvopaperikauppojen selvitys- ja toimitusprosessit toimisivat tulevaisuudessa nykyistä kitkattomammin ja että ulkomaisten arvopapereiden hankintakustannukset pienenisivät.Tämä edellyttää suuria rakennemuutoksia näihin prosesseihin ja sääntelyn modernisoimista. Miksi arvopaperikaupan selvitysja toimitusprosessit ovat tärkeitä?
 • Taipalus, Katja; Korhonen, Kari; Pylkkönen, Pertti (2003)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 104
  Julkaisun tarkoituksena on lisätä tietoa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla nopeasti yleistyneestä arvopaperistamisesta. Aluksi selvitetään arvopaperistamistoiminnan lähtökohtia, sen perusrakenteita sekä erilaisten arvopaperistamistapojen eroja pääpiirteissään.Samalla pohditaan myös arvopaperistamistoiminnan motiiveja lähinnä pankkien ja yritysten näkökulmasta.Lisäksi arvioidaan arvopaperistamisen vaikutuksia rahoituksen saatavuuteen ja rahoitusmarkkinoihin.Julkaisussa pyritään arvioimaan myös arvopaperistamiseen liittyviä mahdollisia ongelmia.Lisäksi tarkastellaan arvopaperistamista Suomessa sekä arvopaperistamisen mahdollisia esteitä maassamme ja esitellään suomalaisten pankkien ja sijoittajien näkökulmia arvopaperistamiseen. Viranomaisten kiinnostus arvopaperistamiseen on lisääntynyt, koska arvopaperistaminen on uudistanut rahoitusmarkkinoita sekä tuonut markkinoille uusia riskienhallintamenetelmiä ja keinoja jakaa riskejä uudelleen.Keskuspankkien näkökulmasta on hyödyllistä pyrkiä arvioimaan arvopaperistamisen vaikutuksia erityisesti rahapolitiikan välittymisen näkökulmasta sekä sitä, mitä mahdollisuuksia arvopaperistaminen luo vakuuskäytännön kehittämiseksi. Julkaisussa esitellään myös arvopaperistamista koskevaa sääntelyä ja pyritään arvioimaan tarvetta sääntelyn kehittämiseen.Pankkien vakavaraisuussääntely on uudistumassa, ja uusissa vakavaraisuusvaatimuksissa otettaneen käyttöön esimerkiksi arvopaperistettuja eriä koskevia säännöksiä.Julkaisussa arvioidaan tulevien vakavaraisuussäännösten vaikutuksia mm. pankkien tase-erien arvopaperistamiseen. Julkaisun lopussa luodaan katsaus arvopaperistamisen kehittymiseen, tehtyihin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin sekä muihin toimiin, joihin eräissä maissa on ryhdytty arvopaperistamisen edistämiseksi. Asiasanat: arvopaperistaminen, riskienhallinta, sääntely, vakavaraisuuskohtelu
 • Korhonen, Kari (2002)
  EURO & TALOUS 2
  Pääomamarkkinoiden yhdentymistä Euroopan unionissa ja erityisesti euroalueella on pyritty edistämään monin eri toimin.Ensimmäinen kierros euroalueen osakemarkkinoiden rakenneintegraatiosta on nähty, mutta viime aikoina kehitys näyttää pysähtyneen. Rakenteelliset muutokset vaativat huomattavasti resursseja, eikä kansallisten intressien sovittaminen kokonaisuuden kannalta tehokkaisiin toimintamalleihin ole helppoa, joten nopea eteneminen on epätodennäköistä.Suomessa tarvitaan keskustelua tavoista, joilla suomalaisille instituutioille ja yksityisille sijoittajille voidaan turvata riittävät kaupankäynti-, selvitys- ja toimitustoiminnot rahoitusmarkkinoiden integraation edetessä.
 • Korhonen, Kari (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The competition between global custodians and their local service providers and key European central securities depositories has become a hot topic in integration and regu-lation. In practice, two banking groups provide the required services to global custodian banks on the Nordic securities market.
 • Korhonen, Kari (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Eurojärjestelmän hanke kehittää euroalueelle yhtenäinen arvopaperien selvitysjärjestelmä (TARGET2-Securities, T2S) on lähestymässä tärkeää päätöksentekovaihetta. Arvopaperikeskusten odotetaan ilmaisevan kiinnostuksensa hankkeen jatkokehitykseen heinäkuun alussa keskusteltuaan keskeisten käyttäjien kanssa tulevaisuuden tarpeista. EKP:n neuvoston on määrä päättää järjestelmän määrittely-vaiheen aloittamisesta kesän aikana.
 • Korhonen, Kari (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Globaalisti toimivien säilyttäjäpankkien sekä niiden alueellisten palvelujen tuottajien kilpailuasetelmat Euroopan keskeisimpien arvopaperikeskusten kanssa ovat tulleet integraation ja sääntelyn ajankohtaisiksi kysymyksiksi. Käytännössä kaksi pankkiryhmää tuottaa globaalien säilyttäjäpankkien tarvitsemat palvelut Pohjoismaiden arvopaperimarkkinoilla.
 • Korhonen, Kari (2001)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 24/2001
  The aim of this paper is to clarify the concept of alternative trading systems (ATS) and to present an interpretation of their role in the securities markets.The discussion focuses on trading venues related to debt instruments and equities.Geographically, the American and European markets are the focus of interest.In brief, the primary aim of the paper is to demystify ATSs.Secondly, the paper analyses general policy issues raised by ATSs and concludes with an analysis of selected issues related to the Investment Services Directive.The main sources available on the subject are reports published by market participant lead associations, regulators or international organisations.As in all fields of the 'new economy', the most up-to-date information sources are publications issued by operators themselves.Moreover, the use of news articles (often online publications) has been deemed appropriate in this context.Key words: alternative trading system, ATS, ECN, exchange, equities market, bond market, oversight, supervision, systemic risk, investment services directive
 • Korhonen, Kari (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The Eurosystem's initiative to create a harmonised securities settlement system (TARGET2-Securities, T2S) for the euro area is reaching an important moment of decision. Central securities depositories are expected to express their interest in participating in the development of the project by the beginning of July, after discussions with the key users on their future needs. The Governing Council of the ECB is scheduled decide in summer 2008 whether to proceed to the system specification phase.
 • Korhonen, Kari; Rantalainen, Kristina (2007)
  EURO & TALOUS 2
  Euroopan keskuspankin neuvosto päätti huhtikuun 2007 lopussa, että eurojärjestelmä alkaa suunnitella markkinaosapuolten kanssa yhteistä teknistä järjestelmäalustaa arvopaperikauppojen selvitystä varten. Suunnitteluun osallistuu arvopaperikeskusten edustajien lisäksi pankkien ja välittäjien edustajia. Hankkeen tavoitteena on parantaa yli kansallisten rajojen solmittujen arvopaperikauppojen selvityksen tehokkuutta ja arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä. Tämän TARGET2-Securities-nimellä tunnetun hankkeen on tarkoitus konkretisoitua vuonna 2013, jolloin keskus-pankit voivat tarjota uusia palveluja rahoitusmarkkinoille
 • Heikkinen, Päivi; Korhonen, Kari (2006)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 110
  Sisällysluettelo: Erkki Liikanen A central bank's view on technology based efficiency and productivity in the financial markets9 Päivi Heikkinen - Kari Korhonen Introduction 15 Matti Pohjola ICT, productivity and economic growth: what will be the next wave? 23 Robert DeYoung The limits of information technology: how much will the banking industry change? 35 Jacob A Bikker - Jaap W B Bos Recent developments in efficiency and performance of European banks 47 Jukka Rosenberg IT-outsourcing as a strategic choice85 Bo Harald Second phase of electronic banking - significant contributor to efficiency in society at large 97 Päivi Heikkinen Convergence of the business processes of corporate customers and financial institutions 119 David Breden Managing operational risk in a continuously changing environment 129 John Trundle Managing operational risk in Euroclear 141 Tim Beck Rating agency's approach to operational risk - case of Fitch 151 Päivi Heikkinen - Kari Korhonen Editors' concluding comments 173 Tiivistelmä: The purpose of this publication is to highlight the potential for improved efficiency with intelligent use of information and communication technology (ICT).The publication is composed of several articles that discuss the potentials of ICT in the financial markets, and the dimensions of ICT usage in both improving business processes and risk management.The articles are based on presentations of the Conference on Technology Driven Efficiencies and Risks in Financial Markets, which was arranged by the Bank of Finland in November 2005. The European economy is in need of improved productivity.This applies also to the financial sector.Labour productivity can be promoted by intelligent use of general purpose technology.In the financial industry this means extensive use of ICT.The concept of e-banking refers to highly automated straight through processed financial transactions, multi-channel services, and integration of financial services into companies' business operations.By improving efficiency, the application of technology also promotes competition, better customer service, and growth.Solutions for macro-level problems can be found at the micro level. The use of ICT in re-engineering processes and in creating new financial products and delivery channels alters the risks in the financial sector.Functions become dependent on ICT, and the technologies used are the main source of vulnerability.At the same time, ICT gives the industry new tools to manage both traditional and new risks. Key words: financial markets, technology, ICT, e-banking, payment and settlement systems, structural changes, efficiency, risks, oversight, supervision
 • Korhonen, Kari (2001)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Syksy
  Vaihtoehtoiset kaupankäyntijärjestelmät keskittävät Euroopan viitelainamarkkinoita. Puolet kaupankäynnistä Nasdaq-osakkeilla tapahtuu ECN:issä.