Browsing by Author "Leinonen, Harry"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 28
 • Leinonen, Harry; Pauli, Ralf (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 3
 • Leinonen, Harry (2011)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 3/2011
  Published in European Competition Journal, Volume 7, No 3, December 2011: 527-557
  Cards and cash are competing payment instruments at point-of-sale. The twosided market platform theory, based on general benefit assumptions, supports the use of multilateral interchange fees for card payments as a means of promoting the use of cards. However, analysis of the issue from the concrete processing cost viewpoint leads to the opposite conclusion: collection of debit card interchange fees by issuers results in subsidisation of cash and so actually promotes the use of cash instead of cards. Banks use card interchange revenues to cover cash distribution costs. For merchants, interchange fees increase payment costs and thus reduce the possibilities to pass through to customers the cost savings flowing from card efficiency. Moreover, because of high merchant fees due to high interchange fees, merchants are also more reluctant to accept payment cards. An MIF based on the tourist level approach will result in all parties being indifferent between cash and cards and thereby delay the realisation of the cost benefits of increased debit card usage. The resent actions of authorities to increase transparency and reduce cross-subsidisation seem to point in the right direction towards more efficient resource allocation in payments.
 • Leinonen, Harry (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 2
 • Leinonen, Harry (2009)
  Bank of Finland. Expository studies. A 113
  This publication consists of seven studies on retail payment issues presented as preliminary versions at the annual Bank of Finland Payment Habits Seminar in 2008. Interest in retail payment services has recently been growing at a fast pace among authorities and the general public. For this, there are several reasons: developments in technology, changes in the competitive framework and globalization. Authorities have become increasingly concerned about the efficiency and standardization issues of retail payments. A key topic of research appears to be the extent to which the payment habits of the general public can and should be switched to options that are more efficient for the society as a whole, as well as the means of achieving this. The current marketing setup seems to bias customers against change and to promote the use of legacy solutions and old habits instead of the modern solutions. However, recent trends for change seem to be pointing in new directions for the evolution of payment habits. Keywords: payment services, payment costs and pricing, card payments, electronic and mobile payments JEL classification numbers: G10, G18, F15, H4, L86, 033
 • Leinonen, Harry (2007)
  Bank of Finland. Bulletin 4
 • Leinonen, Harry (1998)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 16/1998
  Over the next few years, we will see a pronounced increase in the speed at which payment transactions are executed and in the share of cross-border transactions, particularly in the euro area. Counterparty risks and liquidity needs connected with the transfer of funds continue to evolve and to provoke discussion.The fact that funds transfers occur and systems operate on a real-time and gross basis will significantly alter the operational character and technical solutions in this field.Systems following a daily timetable are being replaced by continuously operating systems, which will have a significant impact on banks' liquidity management.The trend toward immediate real-time payment transactions seems inevitable in the light of present trends. It is generally presumed that RTGS systems operating on a gross basis require more liquidity than netting systems.Liquidity needs depend on payment system structures and payment flows.An even flow of payments requires less liquidity than an uneven flow.Liquidity needs can be significantly reduced by choosing an appropriate pa yment system structure, taking measures to even out payment flows and agreeing on market practices.The pricing, collateral and reserve requirement policies of the central bank affect also the efficiency of alternative payment systems.Thus the overall efficiency of a gross or net system depends on many factors. Factors arguing for a gross system are differences in counterparty risks, lack of reciprocity, steady interday payment flows and stable liquidity needs, both within and between days.Factors favouring net systems are the existence of small and varying counterparty risks and structurally unsteady payment flows that result in large interday variations in liquidity, even though overnight variations may be moderate. Current, daily-oriented practices have focused on overnight liquidity needs.In a continuously operating enviroment, liquidity needs are continuously monitored across time-period borders.This means that banks' liquidity management will in the future operate under a new and broader time perspective. Significant liquidity needs and large counterparty risks are inherent parts of Finland's present funds-transfer solutions. Liquidity can be freed for other uses and counterparty risks reduced by changing the structures.The necessary changes have been agreed and soon we will see fundamental changes in Finnish payment systems. Key word: payment system settlement, gross settlement, RTGS, payment system counterparty risks, payment system liquidity needs
 • Leinonen, Harry (2005)
  Bank of Finland studies. E 31
  This publication consists of eleven separate studies on payment and settlement systems conducted using simulation techniques. Most have been carried out using the payment and settlement system simulators BoF-PSS1 or BoF-PSS2 provided by the Bank of Finland and presented at the simulator seminars arranged by the Bank. The main focus in the analyses is on liquidity requirements, settlement speed, gridlock situations, gridlock resolving methods, liquidity economising, systemic risk, and the impact of shocks on system performance. The studies look at systems in several countries and cover both RTGS and netting systems as well as securities settlement systems.
 • Iivarinen, Timo; Leinonen, Harry; Lukka, Matti; Saarinen, Veikko (2003)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 103
  Tässä julkaisussa tarkastellaan aluksi maksujärjestelmien sääntelyä, valvontaa ja riskienhallintaa sekä riskianalyysiä yleisellä tasolla.Sen jälkeen esitellään maksujärjestelmien kansainvälistä valvontaa ja sääntelyä painottaen Kansainvälisen järjestelypankin (BIS), Euroopan keskuspankin (EKP) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) sekä kansallisten elimien roolia.Kansallisten maksujärjestelmien valvontaa ja sääntelyä tarkastellaan Suomen näkökulmasta.Maksujärjestelmäriskien hahmottamiseksi esitetään kirjoittajien käsitys keskeisistä maksujärjestelmäriskeistä sekä niiden luokittelusta ja arvioinnista. Esitetyn järjestelmäkohtaisen riskiluokittelun ja -kehikon perusteella voidaan systemaattisesti tarkastella erityyppisiin maksujärjestelmiin ja -välineisiin liittyviä riskejä erikseen ja kokonaisuutena.Riskikehikkoa käyttäen julkaisussa esitetään arvio suomalaisten järjestelmien riskeistä.Lisäksi esitetään tuotekohtainen riskimalli.Sitä voidaan käyttää esimerkiksi pankeissa arvioitaessa yksittäisten maksujenvälitystuotteiden riskejä ja niiden merkittävyyttä.Malli on kehitetty yhteistyössä pankkien ja viranomaisten kesken. Julkaisussa esitellään keinoja, joilla riskejä voidaan poistaa tai supistaa, sekä kerrotaan, miten riskejä on vähennetty suomalaisissa maksujärjestelmissä.Siinä kuvaillaan myös riskinäkökulmasta pankkien väliset maksujärjestelmät Suomessa sekä suomalaisten pankkien liittymät kansainvälisiin maksujärjestelmiin.EKP:n ja IMF:n arviointien mukaan suomalaiset maksujärjestelmät täyttävät kansainväliset standardit ja järjestelmien riskit ovat vähäiset. Maksujenvälityksen tuleviin kehitysnäkymiin luodaan julkaisun lopussa yleiskatsaus.Keskeisiä muutostrendejä ovat globaalistuminen, elektronisoituminen ja järjestelmien integroituminen. Asiasanat: maksujärjestelmät, maksuliike, sääntely, valvonta, riskit
 • Leinonen, Harry (1998)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 9/1998
  Maksuliike on kaikkiaan nopeutumassa ja kansainvälistymässä voimakkaasti lähivuosina erityisesti euroalueella ja suurten maksujen osalta.Maksuliikkeen katteensiirtoon liittyvät vastapuoliriskit ja likviditeettitarpeet ovat myös keskustelun ja muutoksien kohteena.Katteensiirtokäytäntöjen ja järjestelmien reaaliaikaisuus ja tapahtumakohtaisuus tulevat merkittävästi muuttamaan toiminnan luonnetta ja teknisiä ratkaisuja. Päivärytmillä toimivista järjestelmistä ollaan siirtymässä jatkuvan toiminnan järjestelmiin erityisesti suurten maksujen käsittelyssä. Tämä tulee vaikuttamaan huomattavasti pankkien likviditeetin hallintaperiaatteisiin.Muutoksen suunta kohti välitöntä reaaliaikaista maksuliikettä näyttää vääjäämättömältä nykykehityksen valossa. Yleinen olettamus on, että bruttoperusteiset RTGS-järjestelmät vaativat enemmän likviditeettiä kuin nettopohjaiset järjestelmät. Likviditeetin tarve riippuu maksujärjestelmien rakenteista ja käsiteltävistä maksuvirroista.Maksuvirtojen yleinen tasaisuus vähentää likviditeettitarvetta.Likviditeettitarvetta voidaan ratkaisevasti vähentää maksujärjestelmärakenteiden valinnoilla, maksuvirtoja tasaavilla toimenpiteillä ja sopimalla markkinakäytännöistä.Keskuspankin hinnoittelu-, vakuus- ja vähimmäisvarantokäytännöt vaikuttavat myös vaihtoehtoisten järjestelmien edullisuuteen.Brutto- ja nettojärjestelmän kokonaisedullisuus riippuu siten tapauskohtaisista tekijöistä. Bruttojärjestelmää suosivia tekijöitä ovat vastapuolien erilaiset riskitasot, vastavuoroisuuden puute maksuliikenneriskeissä, maksuvirtojen päivänsisäinen tasaisuus ja päivänsisäisen ja päivien välisen likviditeettivaihtelujen yhtenäisyys.Nettojärjestelmiä suosivia tekijöitä ovat pienet ja samantasoiset vastapuoliriskit sekä rakenteellisesti epätasaiset maksuvirrat, jotka aiheuttavat suuria vaihteluita päivänsisäisessä likviditeettitarpeessa päivien välisten vaihteluiden pysyessä kuitenkin kohtuullisina. Nykyinen päivärytmiin kiinnitetty toimintatapa on myös keskittänyt huomion päivänkatkoon liittyvään likviditeettitarpeeseen. Jatkuvatoimisessa ympäristössä tarkastelu on yli aikarajojen ulottuva jatkumo.Pankkien likviditeetinhallinta operoi jatkossa tämän vuoksi aiempaa laajemmalla ja uudella aikaperspektiivillä. Suomalaisista nykyisistä katteensiirtoratkaisuista voidaan yleensä todeta, että tällä hetkellä ne kuluttavat huomattavia määriä likviditeettiä ja sisältävät laajojakin vastapuoliriskejä. Muuttamalla rakenteita voidaan tarvittaessa vapauttaa likviditeettiä ja vähentää vastapuoliriskejä.Tällaisista muutoksista on sovittu ja suomalaisten järjestelmien tilanne muuttuu oleellisesti lähiaikana. Asiasanat: maksujärjestelmien katteensiirto, bruttoselvitys, RTGS, maksujärjestelmien vastapuoliriskit, maksujärjestelmien likviditeettitarpeet
 • Leinonen, Harry (1999)
  EURO & TALOUS 4
  Rahaliiton alkaminen ja maksuliikkeen nopeutuminen ovat tuoneet uusia haasteita pankkien maksujenvälityksessä tarvitsemansa likviditeetin hallinnalle.Pankkien on mitoitettava likviditeettinsä oikein, pidettävä se oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa saatavilla samalla kun ne pyrkivät minimoimaan siihen liittyviä kustannuksia.Maksujenvälitys- ja selvitysjärjestelmät tulevat kustannus- ja tehokkuussyistä ennen pitkää keskittymään suuriin, yhteisiin järjestelmiin ainakin euro-alueella, mahdollisesti maailmanlaajuisestikin.
 • Leinonen, Harry (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • Leinonen, Harry (2007)
  EURO & TALOUS 4
 • Leinonen, Harry (2002)
  Bank of Finland. Bulletin 76 ; 4
 • Leinonen, Harry (2007)
  Suomen Pankki. BoF online 4/2007
  1 Introduction 5 2 Payment services are transportation services using fund transfer systems 7 3 Costs of transportation of funds 11 4 Pricing mechanisms of payment services 14 5 Transparent surcharging or embedded merchant payment costs 17 6 The impact of cross-subsidisation, embedded prices, MIFs and different cost structures 20 6.1 Scenario 1): transparent cost-based pricing without an MIF 21 6.2 Scenario 2): mostly bank subsidised payment costs in a win-win situation without MIF 21 6.3 Scenario 3): mostly bank subsidised payment costs in a win-lose situation with MIF 23 6.4 Scenario 4): the impact of an oversized MIF 25 7 Authority reactions to perceived oversized MIFs 27 8 Embedded versus transparent prices 29 9 Summary 31
 • Leinonen, Harry; Soramäki, Kimmo (1999)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 16/1999
  The operating speed of a payment system depends on the stage of technology of the system's communication and information processing environment.Frequent intraday processing cycles and real-time processing have introduced new means of speeding up the processing and settlement of payments.In a real-time environment banks face new challenges in liquidity management.They need to plan for intraday as well as interday fluctuations in liquidity.By employing various types of hybrid settlement structures, banks may be able to even out intraday fluctuations in liquidity demand.The aim of this study is to develop a framework for analysing fluctuations in liquidity demand and assessing the efficiency of different settlement systems in terms of speed and liquidity needs. In this study we quantify the relationship between liquidity usage and settlement delay in net settlement systems, real-time gross settlement systems and hybrid systems, as well as the combined costs of liquidity and delay in these systems.We analyse ways of reducing costs via optimization features such as netting of queues, offsetting of payments and splitting of payments.We employ a payment system simulator developed at the Bank of Finland, which enables us to evaluate the impact of changes in system parameters and thus to compare the effects of alternative settlement schemes with given payment flows.The data used covers 100 days of actual payments processed in the Finnish BoF-RTGS system.Our major findings relate to risk reduction via real-time settlement, effects of optimization routines in hybrid systems, and the effects of liquidity costs on banks' choice of settlement speed.A system where settlement takes place continuously in real-time and with queuing features is more efficient from the perspective of liquidity and risks than a net settlement system with batch processing.Real-time processing enables a reduction in payment delay and risks without necessarily increasing liquidity needs. Participants will operate under immediate payment/settlement if liquidity costs are low enough relative to delay costs and if the liquidity arrangements are sufficiently flexible.The central bank can therefore support risk reduction and payment speed objectives by providing low cost intraday liquidity as well as more flexible ways for participants to add or withdraw liquidity from the system. Optimizing and gridlock solving features were found to be effective at very low levels of liquidity.The efficiency of the different optimization methods for settlement systems are affected by the actual flow of payments processed.Gains from netting schemes with multiple daily netting cycles were found to be somewhat more limited.Key words: payment systems, clearing/settlement, liquidity, efficiency, gridlock
 • Alhonsuo, Sampo; Leinonen, Harry (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/16
  Jokainen pankki- ja finanssikriisi vaikuttaa syntyessään hyvin erikoiselta tapahtumalta. Toisaalta väitetään, että kaikki pankkikriisit noudattavat lopulta samanlaista kaavaa. Täsmälliset syyt kriisin puhkeamiseen vaihtelevat ja ovat "ainutkertaisia", mutta syy-yhteydet, tapahtumien kulku ja myös kriisin ratkaisut noudattavat yleensä samoja malleja. Pankkitoiminta on normaalioloissa tasaista ja vakaata, mutta rahoitusmarkkinoilla syntyy pankkikriisejä ja epävakautta useimmiten yllättäen ja nopeassa tahdissa. Jokaisessa kriisissä joudutaan vastaamaan samoihin peruskysymyksiin: . Miten kriisit syntyvät ja mistä ongelmat johtuvat? . Miksi pankkeja pelastetaan? . Mitä markkinoilla tapahtuu kriisien aikana? . Mitä vaihtoehtoja on olemassa kriisien hoitamiseksi? . Miten tulevia kriisejä voitaisiin välttää tai ainakin vähentää niiden todennäköisyyttä ja hoitokustannuksia? Artikkeli kuvaa pankkitoiminnan yleisiä lainalaisuuksia, rakenteita ja vaihtoehtoja yleisellä tasolla pankkikriiseissä.
 • Alhonsuo, Sampo; Leinonen, Harry (2009)
  EURO & TALOUS 1
  Miten pankkikriisit syntyvät? Mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu kriisien aikana? Miksi pankkeja pelastetaan? Pankkikriisit nostavat esiin aina samat kysymykset ja vaihtoehdot kriisien hoitamiseksi. Siitä huolimatta kriisejä esiintyy ja niiden hoito tulee kalliiksi.
 • Leinonen, Harry (2008)
  Bank of Finland. Expository studies. A 111
  Payment services are constantly developing. However, current payment methods have developed out of paper-based services during a period with severe limitations on ICT resources. These limitations have now almost entirely disappeared, and customers are interested in new forms of digitalised and integrated payment instruments. Within the payment industry, we can see a trend towards internationally standardised network-based services, as in several other similarly ICT-dependent industries. This publication seeks to summarise current development trends, user demands, cost and pricing issues, technology and business trends as well as official views on payment developments. It endeavours to identify the most important factors affecting future payment habits for the period post-2010. Based on the analysis, technological developments will support completely integrated electronic payments processed in real time. The mobile phone seems likely to become an important device for initiation and acceptance of payments. The information conveyed as part of a payment transaction will be extended to encompass all information necessary for further and later use (for example, ordering and invoicing data). However, the prevailing practice of widespread (cross-)subsidisation makes it hard for end-users to perceive the actual cost differences between alternative means of payment, thus delaying the adoption of more efficient payment habits. The current market structures also contain strong barriers to competition in the form of monopoly, oligopoly or service provider cooperation. Official measures by authorities to increase competition along the lines of modern policies for other network industries would speed up developments in payment services as well. Keywords: payment services, electronic payments, payment trends, future payment instruments JEL classification: G10, G18, F15, H4, L86, O33
 • Leinonen, Harry; Saarinen, Veikko (1998)
  Bank of Finland studies. A 101
  Regulation and control of payment system risks can be justified by the fact that, since payment Systems are an integral part of the financial sector infrastructure, disturbances therein can spread widely through the society.The payment system risks that need to be controlled are classified here in the following basic categories: credit risks; liquidity risks; environment risks; clearing and settlement risks; and operating risks.Payment systems subject to supervision are categorized by the payment media used, so that the risk profiles within in each category are as uniform as possible.The report also discussed means of reducing payment system risks. The report scrutinizes in particular the risks inherent in Finnish payment and settlement systems.In Finland overall payment system regulations and norms are based on legislation governing credit institutions, the Bank of Finland and the Financial Supervision Authority as well as on self-regulation.The Bank and the Financial Supervision Authority are jointly responsible for the supervision of Finnish payment systems.The Bank is responsible for controlling systemic risk and for overseeing payment systems as a whole, and the Financial Supervision Authority supervises and monitors individual credit institutions in respect of payment system risks. Because risks are constantly changing, regulation and supervision of payment systems need to be continually updated.As the new operating environment including the European Central Bank and the ESCB unfolds, new features will mark the supervision of payment systems and in general we will see more intense international cooperation in the area of payment systems.
 • Leinonen, Harry (2000)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 17/2000
  Payment systems are undergoing rapid changes stimulated largely by technological progress.Distributed network technology, real-time processing and customers' willingness to use electronic banking interfaces will further reshape payment systems during the coming years.Internet and e-commerce will have a major impact on payment systems. This paper presents the current developmental trends.It analyses the need to develop payment standards and the content of payment instructions in order to fully automate the payment process.Since interbank settlements comprise an essential part of payments, they should be made an integral part of the payment process within the Internet environment.With cross-border payments increasing in importance, any new developments should take an international perspective. Payment system development requires cooperation between the banks and other participants involved.In order to build the necessary consensus, banking industry organizations as well as central banks and other regulators will need to work together to re-engineer the present payment systems, making full use of the possibilities created by modem technology. Key words: payment systems, settlement systems, RTGS, payment system integration