Browsing by Author "Melolinna, Marko"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-14 of 14
 • Melolinna, Marko (2010)
  Suomen Pankki. BoF online 4/2010
  Tuotantokuilu on tärkeä kansantaloustieteen käsite, jonka merkitys on viime aikoina korostunut erityisesti maailmantaloutta kohdanneen syvän taantuman johdosta. Tuotantokuilulla on myös olennaista merkitystä rahapolitiikan kannalta, koska se on keskeinen tulevia inflaatiopaineita kuvaava mittari. Tässä selvityksessä esitellään tuotantokuilun käsitettä ja esitetään yksinkertaisiin aikasarjamenetelmiin perustuvia tuotantokuilulaskelmia euroalueelta ja Suomesta. Samalla tarkastellaan tapoja tilastollisiin menetelmiin pohjautuvan potentiaalisen tuotannon laskemiseksi. Tarkoitus ei ole tehdä kattavia, talousteoreettisiin malleihin perustuvia laskelmia, vaan luoda yleiskuva alan käsitteisiin ja painottaa yksinkertaisia aikasarjamenetelmiä.
 • Melolinna, Marko; Taipalus, Katja (2006)
  EURO & TALOUS 4
  Niin akateemisessa kuin talouspoliittisessakin keskustelussa on viime aikoina yhä useammin kiinnitetty huomiota osake- ja asuntomarkkinoiden hintojen suuriin vaihteluihin.Näiden vaihteluiden yhteyksiä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja reaalitalouden toiminnan kannalta on pohdittu.Samoin on keskusteltu siitä, pitäisikö ja jos pitäisi, niin millä tavalla keskuspankkien reagoida varallisuusesineiden voimakkaisiin hintavaihteluihin. Tässä artikkelissa selostetaan osake- ja asuntomarkkinoiden hintakuplia, niiden vaikutuksia taloudessa sekä niiden merkitystä keskuspankin keskeisten tavoitteiden kannalta.Lisäksi artikkelissa esitellään lyhyesti Suomen Pankissa kehitetty menetelmä, jonka avulla varallisuusesineiden hintojen ylilyöntejä voidaan havaita ja ennakoida.
 • Melolinna, Marko; Kariluoto, Jarmo (2000)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 1/2000
 • Melolinna, Marko; Vauhkonen, Jukka (2011)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1/2011
  Macroprudential policy is aimed at reducing the systemic risks that develop or gain strength within the financial system and whose realisation would have serious r epercussions for the real economy. Successful macroprudential policy reduces the probability and potential severity of a financial crisis and thus promotes long-run economic growth. Macroprudential policy can increase the ability of the financial system to withstand a crisis eg by requiring financial institutions to maintain larger-than-normal capital and liquidity buffers during good times and allowing them to run them down when times are not so good. Having some common goals and transmission channels as well as occasionally being at odds provide a rationale for coordination of macroprudential and monetary policy.
 • Melolinna, Marko; Vauhkonen, Jukka (2011)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1/2011
  Makrovakauspolitiikalla pyritään hillitsemään rahoitusjärjestelmän sisällä syntyviä tai vahvistuvia järjestelmäriskejä, joiden toteutumisella olisi vakavia reaalitaloudellisia seurauksia. Onnistuneella makrovakauspolitiikalla voidaan pienentää finans sikriisien todennäköisyyttä ja voimakkuutta ja siten edistää pitkän aikavälin talouskasvua. Makrovakauspolitiikalla vahvistetaan rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä mm. vaatimalla rahoituslaitoksia ylläpitämään tavanomaista suurempia pääoma- ja maksuvalmiuspuskureita hyvinä aikoina ja sallimalla näiden puskureiden purkaminen huonoina aikoina. Yhteiset tavoitteet ja vaikutuskanavat sekä ajoittaiset ristiriidat puoltavat makrovakauspolitiikan ja rahapolitiikan keskinäistä koordinointia.
 • Melolinna, Marko; Taipalus, Katja (2006)
  Bank of Finland. Bulletin 2006 ; 4
  Recent discussions, in academia and among policymakers, have increasingly paid attention to price gyrations in the stock and housing markets.A major concern has been the connection between these price movements and both financial stability and real economic performance.A related concern has been whether - and if so, how - central banks should respond to wide fluctuations in asset values.This article discusses price bubbles in the stock and housing markets, their effect on the economy, and their importance vis-à-vis the primary objectives of central banks.In addition, we briefly introduce a method that was developed at the Bank of Finland as an aid to identifying and predicting overshooting in asset prices.
 • Melolinna, Marko (2014)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Rakennepoliittiset uudistukset parantavat pitkällä aikavälillä euroalueen taloudellista hyvinvointia. Lyhyellä aikavälillä uudistukset voivat myös heikentää talouden kehitystä. Kokonaisuudessaan euroalueen rakennepolitiikan sekä empiirinen että teoreettinen tarkastelu viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että rakennepoliittisiin uudistuksiin on kipeästi tarvetta. Rakenneuudistukset ovat ainoa tie talouden tuotantopotentiaalin kasvattamiseen tilanteessa, jossa useiden euroalueen talouksien tuleva pitkän aikavälin kehitys ja julkisen talouden kestävyys näyttävät synkiltä.
 • Kortelainen, Mika; Melolinna, Marko (2010)
  EURO & TALOUS 1
  Maailmantalouden tasapainottomuuksien eli globaalien vaihtotasepätasapainojen kasvusta on viime vuosikymmenen aikana tullut merkittävä maailmantaloutta Leimaava ilmiö. Näiden epätasapainojen korjaantuminen tulee todennäköisesti vaatimaan sekä rakenteiden muutoksia että valuuttakurssien sopeutumista maailman suurimmissa talouksissa. Vaihtotaseiden epätasapainot nivoutuvat kulutuksen, säästämisen ja investointien epätasaiseen jakautumiseen maailmantaloudessa. On ilmeistä, että epätasapainojen sopeutuminen vaatii sekä säästämisasteen nousua Yhdysvalloissa että sen laskua ja kulutuskysynnän lisääntymistä Kiinassa. Valuuttakursseilla on potentiaalisesti tärkeä rooli vaihtotaseiden epätasapainojen pienentämisessä.
 • Melolinna, Marko (2014)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  Structural reforms will boost long-term economic prosperity in the euro area. In the short term, reforms could weaken economic performance. Nevertheless, on the whole, both an empirical and a theoretical examination of structural policy in the euro area strongly suggest there is an urgent need for structural reforms. These provide the only way to boost the potential output of the economy in a situation in which the long-term prospects for many euro area economies and the outlook for general government sustainability look bleak.
 • Melolinna, Marko (2003)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 2/2003
  Tässä paperissa tarkastellaan USA:n asuntoluottoyhtiöiden, eli Freddie Macin ja Fannie Maen, historiaa, toimintaympäristöä ja niiden toimintaan liittyviä riskejä.Yhtiöt ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti, ja huolimatta suotuisasta tu-loskehityksestä niiden toimintaan liittyvät riskit ovat samalla nousseet koko kan-santalouden kannalta merkittäviksi.Myös yhtiöiden arvopaperistamien asuntolai-nojen jälkimarkkinat ovat kasvaneet jo niin suuriksi, että niillä saattaa olla vaiku-tusta USA:n valtion joukkovelkakirjamarkkinoihin.Yhtiöt altistuvat toiminnas-saan korko-, luotto- ja operationaaliselle riskille.Näistä luotto- ja operationaali-sella riskillä on toistaiseksi ollut vähäinen merkitys.Korkoriskin hallintaan sen sijaan liittyy suurempia epävarmuustekijöitä erityisesti siksi, että yhtiöt tekevät korkotason muutoksilta suojautuakseen suuria määriä osittain hyvin monimutkai-sia johdannaissopimuksia.Yhtiöt ovat kuitenkin toistaiseksi hallinneet riskinsä pääosin ongelmitta.Niiden pääomapohja on viime vuosien tuloskehityksen an-siosta myös suhteellisen vahva, ja yhtiöiden ajautuminen selvitystilaan vaatisi to-dennäköisesti samanaikaisia merkittäviä häiriöitä sekä korkomarkkinoilla että yh-tiöiden käyttämillä johdannaismarkkinoilla.Tällaisten häiriöiden vaikutukset saattaisivat kuitenkin olla koko USA:n kansantalouden kannalta huomattavat, minkä vuoksi paine yhtiöiden valvonnan tehostamiseen ja pääomavaatimuksen kasvattamiseen tulee todennäköisesti lisääntymään.Asiasanat: USA, luottolaitokset, riskit
 • Melolinna, Marko (2008)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 9/2008
  Ilmestynyt myös Finnish Economic Papers 24 ; 1 ; 2011 sekä European Central Bank. Working paper series 1318 ; 2011.
  This paper introduces a methodology for identifying oil supply shocks in a restricted VAR system for a small open economy. Financial market information is used to construct an identification scheme that forces the response of the restricted VAR model to an oil shock to be the same as that implied by futures markets. Impulse responses are then calculated by using a bootstrapping procedure for partial identification. The methodology is applied to Finland and Sweden in illustrative examples in a simple 5-variable model. While oil supply shocks have an inflationary effect on domestic inflation in these countries during the past decade or so, the effect on domestic GDP is more ambiguous. Keywords: oil futures, partial identification, macroeconomic shocks JEL classification numbers: C01, E32, E44
 • Melolinna, Marko (2011)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 2/2011
  Published in OPEC Energy Review, 35, 4, December 2011: 287-307
  This paper studies the existence of risk premia in crude oil futures prices with simple regression and Bayesian VAR models. It also studies the importance of three main risk premia models in explaining and forecasting the risk premia in practice. Whilst the existence of the premia and the validity of the models can be established at certain time points, it turns out that the choice of sample period has a considerable effect on he results. Hence, the risk premia are highly timevarying. The study also establishes a model, based on speculative positions in the futures markets, which has some predictive power for future oil spot prices.
 • Melolinna, Marko (2014)
  BOFIT Discussion Papers 18/2014
  This paper studies the effects of demand shocks caused by Emerging Asian (EMA) countries on oil prices over the past two decades, using vector autoregression models. The analysis builds on previous work done on identifying different types of oil shocks using structural time series methods. However, uniquely, this paper introduces a commodity demand indicator for EMA economies that is based on data independent of oil production and consumption data, thus properly accounting for oil demand pressures stemming from macroeconomic conditions in the EMA economies and the rest of the world. The analysis strongly suggests that EMA demand shocks have had a persistent and statistically significant effect on the level and variation of global oil prices over the past two decades. This result differs from some of the previous literature and hence proves that the choice of oil demand indicator in an oil-market VAR makes a material difference for the results. Furthermore, tentative evidence suggests that the effect of EMA demand is mainly driven by demand dynamics in China. The results of the benchmark model are robust to different sample periods and to variations in the definition of the oil demand indicators, as well as to an alternative identification strategy based on sign restrictions. Publication keywords: macroeconomic shocks, oil markets, sign restrictions, vector autoregression
 • Melolinna, Marko (2011)
  Suomen Pankki. BoF online 3/2011
  Tässä artikkelissa käsitellään yhteenvedonomaisesti viimeaikaisessa kirjallisuudessa tavaksi muodostuneita menetelmiä tutkia öljysokkien vaikutuksia makrotalouden muuttujiin, ja erityisesti rahapolitiikan suhdetta öljysokkeihin. Luvussa 2 tarkastellaan öljysokin vaikutuskanavia, luvussa 3 öljysokkien määrittelyä ja yhteyttä rahapolitiikkaan, ja luvussa 4 öljysokkien mallinnusta. Luvun 5 yhteenvedossa esitetään politiikkasuosituksia analyysin pohjalta. Aluksi mainittakoon, että alan kirjallisuus on voimakkaasti keskittynyt (lähinnä datan saatavuussyistä) tutkimaan öljysokkien vaikutuksia Yhdysvalloissa, ja esimerkiksi euroalueen osalta empiirisiä tuloksia on olemassa niukemmin. Tämä seikka ohjaa myös tätä artikkelia, vaikka eräitä empiirisiä tuloksia euroalueen osalta esitelläänkin.