Browsing by Author "Peisa, Paavo"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-18 of 18
 • Peisa, Paavo; Vehmas, Maritta (1998)
  Bank of Finland. Bulletin 72 ; 6-7 ; June-July
 • Peisa, Paavo (1989)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 16/1989
  This paper evaluates the power of aggregate and sector-specific disturbances ta output growth in the Finnish econc:Jrqy using armual data on the growth of value added in 31 industries over the period 1961-87. The unifonn power distribution assumptions implicit in the standa.J:d randam and fixed effects m:rlels are considered and tested by analyzing the power of disturbances by frequency band.
 • Peisa, Paavo (1990)
  Bank of Finland. Bulletin 64 ; 9 ; September
 • Peisa, Paavo (1986)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 60 ; 10 ; October
 • Peisa, Paavo (1996)
  Suomen Pankki. A 96
  Tässä julkaisussa tarkastellaan Maastrichtin sopimukseen johtanutta kehitystä, sopimuksen määräyksiä kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä sekä tulevan Euroopan keskuspankin toimintaa. Lisäksi kuvataan jäsenmaiden talouksien lähentymistä toisen vaiheen aikana sekä pohditaan, millaista Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien rahapolitiikka mahdollisesti on kolmannen vaiheen aikana.
 • Peisa, Paavo (1988)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 26/1988
  Firm growth is analysed using panel data for a sample of Finnish firms over the period 1978 - 1985. The paper focuses on the relationship between firm characteristics and growth, paying attention to both latent and measured characteristics. Estimation results indicate that small firms grew significantly faster than large firms during the sample period. Small businesses expanded during the first years of the sample period, whereas later on there were no differences in performance between different size groups.
 • Peisa, Paavo (1987)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 61 ; 1 ; January
 • Peisa, Paavo (1986)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 60 ; 2 ; February
 • Peisa, Paavo (1985)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 59 ; 2 ; February
 • Peisa, Paavo; Vehmas, Maritta (1998)
  MARKKA & TALOUS 2
 • Peisa, Paavo; Solttila, Heikki (1992)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 21/1992
  Yritysten tilinpäätös- ja luottotiedoista koostuvan aineiston mukaan järjestämättömiä luottoja on eniten pienillä, vahvasti velkaantuneilla ja yleensäkin taloudeltaan heikoilla yrityksillä. Erityisen runsaasti maksuvaikeuksia on ollut rahoitussuhteensa vuoden 1986 jälkeen aloittaneilla yrityksillä. Näiden yritysten järjestämättömät velat ovat kuitenkin vähentyneet vakuuksien realisointien ja konkurssien takia. Suurten ja aikaisemmin liiketaloudellisesti terveellä pohjalla toimineiden yritysten järjestämättömät velat yleistyivät hieman tarkastelujakson lokakuu 1991 – toukokuu 1992 aikana. Rahoituslaitokset suuntasivat luotonantonsa rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn loputtua uusille asiakasryhmille ja tutuissa asiakasryhmissä aikaisempaa riskipitoisemmille yrityksille. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen synnytti luottojen ylitarjontatilanteen, kun pankit ryhtyivät pidäkkeettä kilpailemaan markkinaosuuksista. Noususuhdanteen jälkeen pankit ajautuivat asiakkaidensa myötä kriisiin, jonka olisi voinut estää vain varallisuusarvojen pysyvä inflaatio ja taloudellisen kasvun jatkuminen entisellään.
 • Peisa, Paavo (1995)
  MARKKA & TALOUS 4/1995
 • Peisa, Paavo (2002)
  EURO & TALOUS 1
  Euroopan rahoitusmarkkinat ovat edelleen hajanaiset ja toimivat etupäässäkansallisesti.Euron käyttöönoton myötänäköpiiriin on kuitenkin tullut täysin realistinen mahdollisuus päästä Euroopan laajuisiin, hyvin toimiviin rahoitusmarkkinoihin. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää jäsenmailta ja yhteisön elimiltä tiivistä yhteistyötä.
 • Peisa, Paavo; Takala, Kari (1992)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 15/1992
  Tässä tutkimuksessa selvitetään aikasarjatarkastelun avulla Suomen kokonaistuotannon häiriöiden voimakkuutta ja pysyvyyttä. Bruttokansantuotteen kehitystä vuosina 1860-1991 tarkastellaan rakennemalleilla, joissa aikasarja hajoitetaan trendiksi, suhdannekomponentiksi ja virhetermiksi. Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan lähinnä trendin ominaisuuksia. Tulosten mukaan kokonaistuotanto käyttäytyy keskipitkällä aikavälillä likimain kuten vakiovauhdilla kasvava satunnaiskulku. Häiriöiden vaikutukset tuotannon tasoon jäävät pysyviksi, mutta odotettu kasvuvauhti ei muutu. Pitkää aikaväliä koskevat tulokset jäävät tämän analyysin perusteella monilta osin avoimiksi. Jos odotettu kasvuvauhti mallitetaan satunnaiskuluksi, kokonaistuotannon voidaan olettaa tulevaisuudessa jatkavan kasvuaan keskimäärin noin 2 1/2 prosentin vuosivauhdilla, eli selvästi aikaisempaa hitaammin. Diagnostiikan perusteella ennustetta ei voida kuitenkaan pitää erityisen luotettavana. Toisaalta bruttokansantuotteen kehitystä saattaa pitkällä aikavälillä dominoida lähes deterministinen trendi, jota aika-ajoin toistuvat voimakkaat negatiiviset shokit kuten nälkävuodet, sodat ja muut kriisit ovat häirinneet. Jos kasvutrendi on deterministinen, tuotanto kasvaa tämänhetkisen kriisin päätyttyä keskimääräistä nopeammin ja talous palaa ajan myötä aikaisemmalle kasvu-uralleen, joskin palautuminen kestää tutkimuksen tulosten mukaan lähes 10 vuotta.
 • Peisa, Paavo; Suvanto, Antti (1999)
  EURO & TALOUS 3
  Taloudellisessa integraatiossa saavutettu edistys, etenkin sisämarkkinat ja talous- ja rahaliitto, on luonut hyvät edellytykset jäsenmaiden talouksien kohentumiselle.Näiden edellytyksien hyödyntäminen ja talouksien heikkouksien korjaaminen ovat EU-maiden talouspolitiikan keskeisiä tehtäviä.Näistä tehtävistä on kukin jäsenvaltio itse vastuussa.Jäsenvaltiot voivat kuitenkin onnistua tehtävässään täysimääräisesti vain sovittamalla kansallisia politiikkojansa yhteen.
 • Peisa, Paavo (1989)
  Bank of Finland. Bulletin 63 ; 6-7 ; June-July
 • Peisa, Paavo (1994)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 9/1994
  Selvityksessä tarkastellaan toimiala-aineistoa käyttäen työn tuottavuuden riippuvuutta pääomasta ja tuotannon mittakaavasta. Kasvulaskelmien yksinkertainen tuotantofunktio selittää hyvin toimialojen keskimääräisen tuottavuuden kasvun koko tarkastelujakson 1960–91 aikana, mutta huonosti sekä tarkasteltujen osajaksojen 1960–73 ja 1973–91 että eri toimialojen poikkeamat keskimääräisestä kasvusta. Pääoman estimoitu rajatuottavuus oli varsinkin jälkimmäisen osajakson aikana selvästi kasvulaskelmissa oletettua alhaisempi.
 • Peisa, Paavo; Pulli, Markku (1988)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 2/1988
  Artikkelissa tarkastellaan aluksi voittoa maksimoivan yrityksen tilinpäätöskäyttäytymistä yksinkertaisen mallitarkastelun avulla. Erityistä huontiota kiinnitetään yritysten tuloverotuksen proportionaalisuudesta poikkeaviin piirteisiin. Empiirinen analyysi keskittyy oikaistun tuloksen ja kirjanpidon tuloksen väliseen yhteyteen. Havaintoaineistonakäytetään yrityskohtaisia tilinpäätöstietoja vuosilta 1979 - 85. Analyysivälineenäkäytetään vaihtuvakertoimista regressiomallia. Tulosten mukaan kuluvarasto riittää useimmissa yrityksissä jokseenkin täydelliseen tuloksentasaukseen. Kriittisen tilinpäätöksen todennäköisyys oli keskimäärin 14%. Tarkastelujakson aikana kriittiset tilinpäätökset yleistyivät jonkinverran.