Browsing by Author "Puntila, Markku"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Puntila, Markku (1965)
  Suomen Pankki. D 5
  Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat Iikvidien varojen aggregoituun kysyntään rahan keskeisten tehtävien suorittajina- Rahan keskeisiksi tehtäviksi katsotaan tällöin toimiminen maksujen suoritusvälineinä, talousyksiköiden tulevien ja suoritettavien maksujen aikajakaantuman erot mahdollistavina sekä tämän aikajakaantuman satunnaisvaihteluiden varalta pidettyinä varantoina- Tästä kysynnästä käytetään tutkimuksessa nimitystä likvidien varojen kysyntä.Tutkimuksen empiirisen osan tarkoituksena on kuvata yleisön likvidien varojen kehitystä Suomessa tutkimusajanjakson aikana ja kokeilla, missä määrin yksin esitettyyn likvidien varojen kysynnän partiaaliseen tarkasteluun perustuvin mallein voidaan selittää näiden varojen kehitystä.Samalla empiirisen tutkimuksen tulokset saattavat antaa viitteitä, paitsi kysyntähypoteesien edelleen kehittämistä, myös reaali- ja rahataloudellisten tapahtumien välisten, molemminpuolisten riippuvuussuhteiden tarkastelua varten.
 • Puntila, Markku (1972)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 46 ; 8 ; August
 • Puntila, Markku (1970)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 44 ; 1 ; January
 • Puntila, Markku (1970)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 44 ; 1 ; January
 • Puntila, Markku (1969)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 29
  Esipuhe 7 1. JOHDANTO 9 1. 1. Tutkimuksen tavoitteet 9 1. 2. Tutkimuksen puitteet 9 2. KESKUSPANKIN RAHOITUSVARANNOT 14 2. 1. Rahoitusvarantojen ryhmittely 14 2. 2. Liikkeessä oleva setelistö 16 2. 3. Keskuspankin nettosaatava ulkomailta 25 2. 4. Keskuspankin nettosaatava pankeilta 32 2. 5. Keskuspankin nettosaatava valtiolta 35 2. 6. Keskuspankin luotot yleisölle 37 2. 7. Keskuspankin taseen muut erät, netto 39 2. 8. Keskuspankin nettotaseen loppusumma 41 3. PANKKIEN RAHOITUSVARANNOT 42 3. 1. Rahoitusvarantojen ryhmittely 42 3. 2. Yleisön talletukset pankeissa 44 3. 2. 1. Yleisön käteistalletukset 44 3. 2. 2. Yleisön aikatalletukset 49 3. 2. 3. Yleisön kokonaistalletukset 54 3. 3. Pankkien nettovelka keskuspankille 57 3. 4. Pankkien nettovelka ulkomaille 60 3. 5. Pankkien luotot yleisölle 62 3. 6. Pankkien nettosaatava valtiolta 68 3. 7. Pankkien taseiden muut erät, netto 70 3. 8. Pankkien nettotaseen loppusumma 71 4. PANKKIJÄRJESTELMÄN RAIIOITUSVARANNOISTA KASVUPROSESSISSA 73 4. 1. Rahoitusvarantojen vaikutus kokonaisvaihdon arvon kasvuun 74 4. 2. Rahoitusvarantojen pitkän ajan kasvutasapaino 78 4. 3. Rahoitusvarantojen lyhyen ajan vaihtelut 85 4. 4. Yhteenveto 88 SYMBOLILUETTELO 90 LÄHDELUETTELO 92 LIITE 1. Rahoitusmarkkinoiden kireydestä 94 LIITE 2. Hintatason muutoksista 99 LIITE 3. Käytetyt perussarjat 101 LIITE 4. Selittävien muuttujien korrelaatiomatriisi 105 Contents 107 List of Symbols 109 Summary 111
 • Puntila, Markku (1972)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 46 ; 5 ; May
 • Puntila, Markku (1970)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 44 ; 11 ; November