Browsing by Author "Putkuri, Hanna"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 125
 • Putkuri, Hanna (2018)
  Euro & talous 2/2018
  Asuntojen hintaerot etenkin pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä ovat kasvaneet 2010-luvulla. Asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen näkyy huomattavina eroina myös kotitalouksien asuntovelkojen koossa. Asuntovelat ovat suuria, ja ne ovat kasvaneet sekä euromääräisesti että suhteessa tuloihin etenkin kasvukeskuksissa, missä asunnot ovat kalliimpia ja kysytympiä kuin muualla maassa. Rahoitusvakauden kannalta on vaarallista, jos asuntojen hinnat nousevat ja asuntolainat kasvavat yhtä aikaa liikaa.
 • Putkuri, Hanna (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Kolmisen vuotta sitten, marraskuussa 2016, Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti Suomea asuntomarkkinoihin liittyvistä keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksista – erityisesti kotitalouksien suuresta ja kasvavasta velkaantuneisuudesta. Varoitus on yhä aiheellinen. Komitea suosittelee nyt muun muassa, että Finanssivalvonnan johtokunnalle annetaan lainsäädännössä nykyistä enemmän keinoja torjua kotitalouksien velkaantumisesta aiheutuvia riskejä.
 • Putkuri, Hanna (2022)
  Euro & talous. Blogi
  Euroopan järjestelmäriskikomitean tuoreen raportin (11.2.2022) mukaan asuntomarkkinoiden haavoittuvuudet ovat viime vuosina kasvaneet useimmissa Euroopan maissa. Komitea valvoo rahoitusjärjestelmän vakautta ja pyrkii ehkäisemään riskejä, jotka toteutuessaan voisivat vaarantaa vakauden ja vaikuttaa talouteen pitkään erittäin haitallisesti.
 • Putkuri, Hanna (2020)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 122
  Suomen asuntomarkkinat ovat pysyneet tällä vuosituhannella vakaina ja välttyneet vakavilta, pitkäaikaisilta häiriöiltä. Asuntorahoituksen trendit ovat vuosina 2000–2020 kuitenkin osittain kasvattaneet kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyviä riskejä sekä rahoitusjärjestelmän että kansantalouden kannalta. Kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Uudet asuntolainat ovat suurentuneet, lainojen takaisinmaksuajat pidentyneet ja euriborkorkoihin sidotut lainat yleistyneet, mikä on kasvattanut kotitalouksien korkoriskiä. Lisäksi suuret taloyhtiölainat, niiden pitkät lyhennysvapaat ja vuokratontit ovat yleistyneet etenkin uusissa osakeasunnoissa ja muuttaneet asuntorahoituksen ja asumismenojen rakennetta. Korkotason lasku ja lainamarginaalien kaventuminen ovat pienentäneet luottolaitosten tuottoja. Haavoittuvuuksien kasvu edellyttää kotitalouksilta, sijoittajilta ja luottolaitoksilta taloudellisia puskureita riskien toteutumisen varalta. Asuntorahoituksessa on Suomessa samanaikaisesti monia vahvuuksia, jotka ovat tukeneet rahoituksen edullisuutta ja hyvää saatavuutta eri käyttötarkoituksiin. Rahoitusolojen keventyminen ja Suomessa toimivien luottolaitosten hyvä luottokelpoisuus ovat pitäneet asuntorahoittajien oman varainhankinnan ja niiden välittämän rahoituksen pitkään edullisena. Asuntorahoituksen saatavuus on parantunut pitkällä aikavälillä, ja uusien lainojen ehdot ovat keventyneet. Myös luottolaitosten välinen kilpailu asuntolaina-asiakkaista on osaltaan alentanut uusien asuntolainojen marginaaleja, jotka ovat kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen alhaisia. Asuntovelkaisten kotitalouksien velanhoitokyky on pysynyt pääosin hyvänä, eikä asuntorahoituksesta ole aiheutunut luottolaitoksille merkittäviä luottotappioita. Sekä lainanottajien että luottolaitosten riskinkantokykyä on viime vuosina vahvistettu ja luottolaitosten lainanantokykyä ylläpidetty makrovakauspolitiikan sekä muun sääntelyn ja valvonnan keinoin. Erot kotitalouksien velkaantuneisuudessa ja asuntojen hinnoissa ovat kasvaneet Suomen sisällä. Väestö, asuntorakentaminen ja asuntokauppa ovat kaupungistumisen myötä painottuneet yhä enemmän pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Asuntovelat ovat suurimmat ja kasvaneet eniten pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, missä asunnot ovat kysytympiä ja kalliimpia kuin muualla Suomessa. Asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen alkoi voimistua vuoden 2009 taantuman jälkeen. Asuntojen reaalihinnat nousivat 2010-luvulla vain suurimmissa kaupungeissa ja pääosin laskivat muualla. Viime vuosina runsas uudisrakentaminen kasvukeskuksissa on osaltaan hillinnyt asuntojen hintojen kysyntävetoista nousua. Myös korjausrakentamisen tarve on lisääntynyt asuntokannan ikääntyessä. Asuntokauppa ja asuntorakentaminen ovat alttiita suhdannevaihteluille. Globaali finanssikriisi ja koronakriisi vähensivät asuntokauppaa tilapäisesti myös kasvukeskuksissa.
 • Putkuri, Hanna; Koskinen, Kimmo (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Rahalaitosten asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rahalaitokset myöntävät asuntoyhteisöille sekä vapaarahoitteisia että valtion takaamia tai tukemia lainoja. Valtion suoraan asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta sitä vastoin supistuu vähitellen, kun uusia aravalainoja ei enää myönnetä.
 • Putkuri, Hanna (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Toukokuussa Euroopan unioniin liittyneiden Baltian maiden rahoitusjärjestelmät ovat hyvin pankkikeskeiset. Vanhoihin jäsenmaihin verrattuna rahoituksen välitys on vielä suhteellisen kehittymätöntä ja viime vuosien voimakkaasta kasvusta huolimatta maiden pankkisektorit ovat yhä pienet suhteessa talouksien kokoon. Pääomamarkkinat ovat kehityksensä alkuvaiheessa ja niiden merkitys rahoituksen hankinnassa on vielä vähäinen
 • Koskinen, Kimmo; Putkuri, Hanna (2013)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The fatal link between banks and their home countries has become increasingly closer, particularly in the crisis countries in the euro area. The amount of domestic sovereign debt securities held by the crisis countries' banks has increased significantly, as the role of banks in funding their home countries' debt has been emphasised.
 • Putkuri, Hanna (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The pre-tax profits on Finnish banking operations for January March deteriorated on the previous quarter and on the year-earlier period. Credit and deposits grew robustly, whereas demand for other banking products weakened.
 • Putkuri, Hanna (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  In January-February, share prices continued the rising trend that began in spring 2003, in both Finland and the international markets, but growth came to a halt in early March. In the euro area in particular, share market liquidity has improved markedly since the start of the year.
 • Putkuri, Hanna (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The stock of corporate credit relative to GDP has remained on the same level for the past five years. The role of banks as the most important lenders to non-financial corporations has increased, at the expense of other financial and insurance corporations and employee pension insurers.
 • Putkuri, Hanna (2003)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 15/2003
  Since 1 January 1999 the ECB has conducted a single monetary policy in the euro area, but the mechanisms by which and the extent to which monetary shocks are transmitted into prices and real economic activity may vary from country to country.This paper investigates how and to what extent the impact of monetary policy depends on national features of financial systems.The main interest is in examining whether the bank lending channel of monetary policy results in asymmetric loan supply reactions on the aggregate level across countries. The variety of transmission mechanisms suggests that the potency of monetary policy may depend on several country-specific factors.On the basis of descriptive analysis, the present Member States seem to differ considerably in terms of their financial systems.The econometric analysis using aggregate data on a panel of twelve countries supports the view that some of these differences may lead to cross-country asymmetries in responses to the common monetary policy.In particular, a larger size and a lower degree of capitalisation of a banking sector are found to strengthen the bank lending channel on the aggregate level. Key words: EMU, monetary transmission, bank lending channel, panel data analysis
 • Putkuri, Hanna; Pylkkönen, Pertti (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The Finnish credit market has always been highly bank-centred. In recent years, deposit banks' share of domestic financial intermediation has increased still further.
 • Putkuri, Hanna (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Diverging economic developments and funding conditions within the euro area are reflected in substantial cross-country differences in the euro area retail and housing loan markets. In the crisis countries, lending to households is contracting, house prices are falling and interest rates on new housing loans are higher than in the euro area on average.
 • Kemppainen, Kari; Putkuri, Hanna (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Developments in international regulation and supervision call for many changes in Finnish legislation. The national implementation of financial directives is currently being prepared in several working groups.
 • Putkuri, Hanna (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Talouskehityksen ja rahoitusolojen eriytyminen euroalueen sisällä näkyy merkittävinä maiden välisinä eroina myös euroalueen vähittäislaina- ja asuntomarkkinoilla. Kriisimaissa luotonanto kotitalouksille supistuu, asuntojen hinnat laskevat ja uusien asuntolainojen korot ovat korkeammat kuin euroalueella keskimäärin.
 • Freystätter, Hanna; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2013)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  Countercyclical macroprudential policy is to be strengthened in the euro area. The European Central Bank will be assuming new macroprudential powers, as single banking supervision commences in autumn 2014 and the countercyclical buffer requirement is due to be introduced in all euro area countries no later than the beginning of 2016. Even so, a significant part of euro area macroprudential policy will continue in the future to be the responsibility of national authorities. In the operating environment of the single monetary policy, euro area Member States will be able to support their own and the area s economic stability and to improve the financial system s resilience to crises through pursuing robust national macroprudential policies.
 • Putkuri, Hanna (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The financial systems of the Baltic States that joined the European Union in May are very bank-centred. In comparison to the old Member States, financial intermediation in these countries remains so far comparatively less developed, and despite strong growth in recent years, their banking sectors are still small relative to the size of the economy. Capital markets are at an early stage of development and their role in financial inter-mediation is still rather small.
 • Freystätter, Hanna; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2013)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Vastasyklistä makrovakauspolitiikkaa vahvistetaan euroalueella: Euroopan keskuspankki on saamassa uusia makrovakausvaltuuksia yhteisen pankkivalvonnan käynnistyessä syksyllä 2014 ja vastasyklinen pääomavaatimus on käytettävissä kaikissa euroalueen maissa viimeistään vuodesta 2016 alkaen. Merkittävä osa euroalueen makrovakauspolitiikasta on kuitenkin tulevaisuudessakin kansallisten viranomaisten vastuulla. Yhteisen rahapolitiikan toimintaympäristössä alueen maat voivat vahvalla kansallisella makrovakauspolitiikalla tukea oman sekä euroalueen talouden vakautta ja parantaa rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä.
 • Putkuri, Hanna (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  In Finland, the use of Euribor rates as reference rates for new housing loans has been widespread since the start of 2009. Compared to the rest of the euro area, the portion of floating-rate housing loans is high and the average interest rate on housing loans is low.
 • Putkuri, Hanna (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  Banks operating in Finland have thus far suffered less from the financial crisis than banks in other European countries and the United States. In January September 2008, growth in net interest income counterbalanced the decrease in other income. Results were weakened by rising expenses and loan losses. Profitability remained fairly good but has begun to decline.