Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 58
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2001
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi – syyskuussa 2001 - Taulukko: Tuloslaskelman pääeriä ja tunnuslukuja Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.9.2001 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Kuva: Rahastoyhtiöiden markkinaosuuksia 30.9.2001 Baltian maiden pankkien ja valvonnan tila Selvitys uudistettavan vakavaraisuuskehikon vaikutuksista julkaistu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta käytännössä - Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä -käsite Pankkien ja Automatian eurovalmistelut ovat edenneet aikataulussa Sijoituspalveluja tarjoavien yritysten menettelytapoja halutaan yhdenmukaistaa Euroopassa - Yhdenmukaisen sääntelyn tarve Euroopassa Tapahtumakatsaus - Nimitys Rahoitustarkastuksessa - Tutkintapyyntöjä poliisille - Rahoitustarkastuksen kehotus arvopaperinvälittäjälle - Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote vuonna 2002
 • Rahoitustarkastus (2006)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2006
  Rahoitussektorin kannattavuus hyvä, mutta riski tulosten vaihtelulle on kasvanut Talouskasvu hidastuu lähitulevaisuudessa Luottojen kysyntä jatkui voimakkaana Pankkitoiminta ja lisäpalvelujen kauppa kannattivat yhä paremmin Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi heikkenemisestään huolimatta vahvana Luottokannan laatu hyvä, mutta asuntovelallisten riskit kasvavat Talletuspankkien likviditeettiriskit pienenivät Talletuspankkien yhteenlaskettu
 • Rahoitustarkastus (2002)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/2002
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-joulukuussa 2001 - Taulukko 1. Suomalaisten pankkien tuloslaskelman pääerät 2001 - Taulukko 2. Pankkikonsernien vakavaraisuustiedot Pankkikonsernien markkinaosuudet Arvopaperilautakunta Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston yhteyteen ratkomaan palvelujentarjoajien ja asiakkaiden välisiä riitoja - Pankkialan asiakasneuvontatoimisto ja arvopaperilautakunta Pankit ja Automatia siirtyivät euroon ilman suuria ongelmia; Kolikoiden laskemisessa oli viivästyksiä Pankkien EBA-clearingin riskit vähäisiä - Maksuja on nettoutettu EBA-clearing-järjestelmässä jo 1980-luvulta Uudet listayhtiöt täyttivät tiedonantovelvollisuutensa kohtuullisesti - Säännöllinen tiedonantovelvollisuus IMF julkaisi arvion Suomen rahoitussektorin tilasta Tapahtumakatsaus - Rata allekirjoitti valvontapöytäkirjan Viron Finantsinspektsioonin kanssa - Yksityiset osakeyhtiöt arvopaperimarkkinalain piiriin - Rata antoi kolme huomautusta välittäjille - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2002)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2002
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2002 - Pankkikonsernien tuloslaskelmaa ja vakavaraisuutta koskevat yhteenvetotaulukot Online-kaupankäynti on tuonut sijoittajalle uusia mahdollisuuksia, mutta myös lisää vastuuta - Online-välitys Myös online-kaupankäynnissä asiakas pitää tunnistaa - Palvelun tarjoajan yleinen tiedonantovelvollisuus sähköisessä palveluntarjonnassa tulossa lakiin Havaintoja tietotekniikan ulkoistamisen valvontakäynneiltä - Toimintojen ulkoistaminen Luottolaitokset kertovat vuosikertomuksissaan suppeasti toiminnan riskinotosta, mutta laajemmin riskienhallinnasta - Luottoriski, markkinariski ja operatiivinen riski CESR hyväksyi yhteiset säännöt osakkeiden stabilisaatiolle ja allokaatiolle - Kaksi vuotta harmonisointityötä Ecofin-neuvosto hyväksyi finanssiryhmittymien valvontaa koskevan direktiivin Tapahtumakatsaus - IOSCO laati sopimuksen avunannosta, yhteistyöstä ja tietojen vaihdosta - Uusi yksikkö Rahoitustarkastukseen - Tutkintapyyntöjä poliisille - Pankki- ja maksupalveluiden tarjontaan liittyvä lakihanke - Rahanpesun ja rahoituksen vastaiseen toimintaan tähtääviä hankkeita - FATF julkaisi uusia ohjeita - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2002)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2002
  Pankkisektorin kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-syyskuussa Kotitalouksien luotonotto jatkuu vilkkaana Listayhtiön tiedonantovelvollisuuden valvonnasta ja valvonnan ulottuvuudesta Listayhtiöiden taloudellisen informaation valvontaa yhdenmukaistetaan Euroopassa - Taloudellisen informaation valvonnan kehittäminen osa komission tilinpäätösstrategiaa - Mitä on listayhtiöiden taloudellinen informaatio? Listayhtiöiden myöhässä saapuneet sisäpiiri-ilmoitukset - Kenen pitää tehdä sisäpiiri-ilmoitus? Rata selvitti pro forma -informaation käyttöä listayhtiöiden tilinpäätöstiedotteissa ja osavuosikatsauksissa Riskit edelleen alhaisella tasolla, mutta jonkin verran korkeammat kuin yrityssektorilla keskimäärin Arvopaperilautakunnan ratkaisuja Tapahtumakatsaus - Rahoitustarkastus uudistaa määräyskokoelmansa - Baselin pankkivalvontakomitea selvittää uudistettavan vakavaraisuusvaatimuksen vaikutuksia - Vakavaraisuusuudistuksen tavoitteena kannustaa riskienhallintajärjestelmien kehittämiseen - Ehdotuksia EU:n rahoitussääntelyn ja -valvonnan tehostamiseksi - Tutkintapyyntöjä poliisille - Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote vuonna 2003
 • Rahoitustarkastus (2000)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/2000
  Suomalaisten pankkien kannattavuus vuonna 1999 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsenien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.12.1999 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Tehokas omistajavalvonta Rahoitustarkastuksen valvonnassa olevissa yhteisöissä Rata selvitti pankkien strategisia valmiuksia Pörssiyhtiöiden tilinpäätösten kansainvälinen vertailukelpoisuus Vakavaraisuussääntelyn uudistamistyö etenee EU:ssa ja Baselin pankkivalvonnassa Tapahtumakatsaus - Nimitys Rahoitustarkastuksessa - Muutoksia luottolaitososastolla - Rahastoesitteiden teematarkastus - Tutkintapyyntöjä poliisille - Seuraava Rata tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2000)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2000
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.3.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Rata panostaa eurooppalaiseen viranomaisyhteistyöhön Valvontapöytäkirjoihin perustuva kansainvälinen viranomaisyhteistyö - Maat, joiden kanssa Ratalla on valvontapöytäkirjat Ratalta useita lainsäädäntöaloitteita valtiovarainministeriölle Tapahtumakatsaus - Rata kumoaa kuusi ohjettaan 1.7.2000 - Arvo-osuusrekisterien keskittäminen Arvopaperikeskukseen testivaiheessa - Tutkintapyyntöjä poliisille - Tarjoaako yhtiö X luvanvaraisia sijoituspalveluja? - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (1999)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/1999
  Mitä tarkoittaa markkinaehtoisuus rahoitusmarkkinoiden valvonnan tavoitteena? Markkinoiden tehokkuus markkinaehtoisuusnäkökulmasta Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 1999 Taulukko: Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus, 31.3.1999 Pankkikonsernien markkinaosuudet säilyivät lähes entisellään vuoden 1999 ensimmäisellä neljänneksellä Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Taulukko: Talletukset Pörssien kansainvälistyminen on haaste valvontaviranomaisille Mikä on Eurex? Tapahtumakatsaus Rata korostaa yritysten johdon roolia vuosituhannen vaihteeseen varautumisessa Ratan ja keskusrikospoliisin yhteinen koulutuspäivä Sisäpiiritutkimukset Rauman ja Valmetin osakkeilla käydyistä kaupoista on lopetettu Ohje arvopaperien markkinoinnista uudistettu Rahoitustarkastuksen uusia julkaisuja
 • Rahoitustarkastus (1998)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/1998
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-syyskuussa 1998 Taulukko: Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelman pääerät vuosina 1993 - 30.9.1998 Pankkien luotonantokilpailu Kuva 1. Pankkien korkomarginaali Kuva 2. Markkaluottojen keskikorot Pankkien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset Suomessa, 30.9.1998 Taulukko: Saamisten ja talletusten markkinaosuudet Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Taulukko: Talletukset Luottolaitoksen hallintohenkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden arvioiminen Ketkä ovat hallintohenkilöitä sopivuus- ja luotettavuusarvioinneissa? Kannanotto asiakkaan tunnistamisesta Markkinaosapuolet tehostavat osakekauppojen selvitystä Uudistettu ohje sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista voimaan 1.1.1999
 • Rahoitustarkastus (1998)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/1998
  Sisäpiiritiedon väärinkäyttö Ratan tutkimuksen kohteena Kuka on ilmoitusvelvollinen, kuka sisäpiiriläinen? Rata toivoo viranomaisille parempaa pääsyä hallintarekistereiden tietoihin Suomeen perustetaan sijoittajien korvausrahasto Pankkitukea saaneiden yhteisöjen luottotappiot vähenivät vuonna 1997 huomattavasti Taulukko 1: Pankkitukea saaneiden yhteisöjen luottotappiot 1991 – 1997 Taulukko 2: Luottotappiot toimialoittain 1991 – 1997 Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-kesäkuussa 1998 Taulukko: Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelmien pääerät vuosina 1993 - 30.6.1998 Tapahtumakatsaus - Nimitys rahoitustarkastuksessa - Rata asetti asiamiehen sijoittajien korvausrahastoon - Epäilyt johdannaismarkkinarikoksesta ja sisäpiiritiedon väärinkäytöstä on annettu poliisille esitutkintaan - Verohallituksella ei oikeutta saada salassapidettäviä tietoja Ratalta - Panttilainaamojen yleisistä sopimusehdoista ja palveluhinnastosta on laadittu sopimusmallit - Pankkien tulisi sopia keskenään yhteisistä menettelytavoista asiakkuutta siirrettäessä - Osakemerkinnät ja myynnit internetissä
 • Rahoitustarkastus (1999)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/1999
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus vuoden 1999 ensimmäisellä puoliskolla Taulukko: Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus, 30.6.1999 Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset, 30.6.1999 Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Taulukko: Talletukset Rata tutkitutti viranomaiskuvansa: Toiminta parantunut, avoimuutta toivotaan vielä lisää Rata tekee syksyn kuluessa vuosi 2000 -valvontakäyntejä keskeisiin valvottaviinsa Rata selvitti pankkien asuntolainakannan kasvua Tapahtumakatsaus Kannanotto luottolaitosten markkinoinnista Ohjeet riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta arvopaperikeskukselle ja arvopaperipörsseille Rata esittää sijoitusneuvontatoiminnan saattamista nykyistä kattavammin valvonnan ja sääntelyn piiriin Rata esittää VM:lle Stude Oy:n toimiluvan peruuttamista Epäilyt sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja arvopaperimarkkinarikoksesta annettu poliisille esitutkintaan Rata osallistuu Sijoitus-Invest 99 -messuille Julkaisusarjassa ilmestynyt
 • Rahoitustarkastus (1999)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/1999
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-syyskuussa 1999 Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk. Pankkikonsernien luotonanto ja talletukset 30.9.1999 Taulukot: Pankkikonsernien luotonanto ja talletukset 30.9.1999 Kannanotto sijoitusrahastojen palkkiorakenteiden selkeyteen Rata kehottaa rekisterinpitäjiä muistuttamaan ilmoitusvelvollisia ilmoitusvelvollisuuden asianmukaisesta täyttämisestä Rata alkaa julkistaa valvontatoimenpiteitään Uusi julkisuuslaki ja Ratan toiminta Ratan toimintasuunnitelma ja sääntelysuunnitelma 2000 Tapahtumakatsaus Rata ei valvo unit link -tuotteita Ratan selvitys Meritanordbanken -konsernin sisäisen valvonnan puutteista valmistunut Rata uudisti sisäpiirimääräykset Poliisille vuonna 1999 esitutkintaan annetut sisäpiiritiedon väärinkäyttöepäilyt Tarjous- ja listalleottoesitteissä käytettävä kieli Yksityishenkilö takaajana esite on ilmestynyt Julkaisusarjassa ilmestynyt Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote vuonna 2000
 • Rahoitustarkastus (1998)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/1998
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus vuonna 1997 Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelman pääerät vuosina 1993 - 1997 Pankkien kiinteistöomistukset tuottavat vielä huonosti Rahanpesun tehokas torjunta edellyttää valvottavien henkilöstön jatkuvaa koulutusta ja asianmukaista sisäistä ohjeistusta Asiakkaan tunteminen Rata ja vakuutusvalvonta kehittävät yhteistyötään myös valvontapöytäkirjan pohjalta Ratan edustajat mukana Pankkiasiakkaiden neuvontatoimistossa
 • Rahoitustarkastus (1998)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/1998
  Sisäisen valvontajärjestelmän merkitys kasvamassa ja vaatimukset täsmentymässä Mitä on sisäinen valvonta? Lainmuutoksia Rahoitustarkastuksen budjetti vuodelle 1998
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/2001
  Kotivaltiovalvonnan lähtökohdista ja ongelmista Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus vuonna 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi – kesäkuussa 2001 Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.12.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Taulukko: Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet koko maksutulosta 1.1.-31.12.2000 - Taulukko: Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan 31.12.2000 Jälkikäteisarvioita matalakorkoisten pankkitalletusten veroetuuden poistamisen vaikutuksista - Taulukko: Tietoja kotitalouksien markka- ja eurotalletuksista Kotimaan maksujärjestelmien tarkastuksilla arvioitiin mm. pankkien riskienhallintaa - Maksujen välitys on täysin konekielistä Arvopaperiselvitystoiminta parantunut, mutta toimenpiteitä edellytetään yhä - Selvitysaste toimintavarmuuden keskeinen mittari - IOSCOlta ja G10-mailta uusi kansainvälinen standardisetti Tapahtumakatsaus - Baselin pankkivalvontakomitealta ja EU:n komissiolta uudet ehdotukset vakavaraisuuskehikoksi - ehdotukset lausunnolla - Komissiolta esitys kansainvälisiä tilinpäätössuosituksia koskevaksi asetukseksi - Ratalta tulossa Rahoituspalvelut tietoverkoissa -kannanotto - Rahanpesun yhteistyöfoorumi FATF julkaisi kolme raporttia - Baselin pankkivalvontakomitean raportteja - Tutkintapyyntö poliisille - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2000)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2000
  Suomalaisten pankkien kannattavuus tammi-kesäkuussa 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.6.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Pankkitukea saaneiden yhteisöjen luottotappiot 26 mrd. markkaa vuosina 1991-1999 - Julkinen pankkituki 40 mrd. markkaa - Viimeinen selvitys luottotappioista Pankkipalveluiden tarjoaminen Internetissä riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden näkökulmasta - Mitä tarkoitetaan verkkopankkipalveluilla? Peruspankkitoiminnan ja verkkopankkitoiminnan tuotekohtainen vertailu - Euroopan komissiolta tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille; Pörssiyhtiöiden laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS-suosituksia noudattaen viimeistään vuodesta 2005 alkaen FATF julkisti 15 maata, joiden rahanpesun vastaiset toimenpiteet eivät ole riittäviä; Rata ja VVV kehottavat valvottaviaan varovaisuuteen - Mikä on FATF? Tapahtumakatsaus - Nimitys Rahoitustarkastuksessa - Kansainvälisten finanssipakotteiden noudattamisen valvonta Ratan valvomissa yhteisöissä - Internet voi olla osakeanneissa ja -myynneissä ainoa merkintäkanava - Euroopan komissiolta suositus pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksessä rahoitusinstrumenteista annettavista lisätiedoista - Epäily kurssin vääristämisestä annettu poliisille esitutkintaan - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2001
  Kansainvälisten standardien soveltaminen rahoitusmarkkinoiden valvonnassa - Keskeisimmät standardeja asettaneet elimet - Standardien laajuus ja luonne vaihtelee - Keskeisimmät finanssimarkkinoiden toimintaan ja valvontaan liittyvät kansainväliset suositukset Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2001 - Taulukko: Tuloslaskelman pääeriä ja tunnuslukuja Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.3.2001 - Taulukko: Saamiset yleisöltä julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Taulukko: Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan 31.3.2001 Valuuttakaupan selvitysriski supistunut pankeissa selvästi, mutta sitä tulee supistaa edelleen - Mikä on pankin valuuttakaupan selvitysriski? Sisäinen valvonta Ratan tarkastusten painoalueena Baselin pankkivalvontakomitealta keskustelupaperi valvojan ja tilintarkastajan suhteesta Tapahtumakatsaus - Tilinpäätössäännöstöt muuttumassa - FESCOon uusia työryhmiä valmistelemaan IAS-standardien käyttöönottoa ja noudattamisen valvontaa - Luottolaitokset noudattavat hyvin Ratan kirjanpito- ja tilinpäätösmääräyksiä, ohjeiden ja suositusten noudattamisessa toivomisen varaa - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa tiedote
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2001
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-kesäkuussa 2001 - Taulukko: Tuloslaskelman pääeriä ja tunnuslukuja Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.6.2001 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Taulukko: Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan 30.6.2001 Rata haluaa parantaa pro forma -tietojen vertailtavuutta - Pro forma -tiedot eivät sellaisenaan anna todellista kuvaa yrityksestä Pankeilla riittävä käsitys verkkopankkiriskeistään, mutta riskien arviointia tulisi vielä kehittää - Internetiä koskevat samat lait ja viranomaismääräykset kuin muutakin pankkitoimintaa Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskeva lakiesitys valmistunut Baselin komitea selvitti uusien vakavaraisuusehdotusten vaikutuksia suomalaisten pankkien toimintaan - Uusi vakavaraisuusehdotus uudelleen lausunnolle vuoden 2002 alussa Pankkien ja Automatian valmistautuminen euroon on sujunut aikataulussa Tapahtumakatsaus - Virheellisessä rahayksikössä tapahtuvat maksut euroon siirryttäessä - Valvottavat voivat ulkoistaa myös keskeisiä ydintoimintojaan - FATF päivitti luetteloaan ns. yhteistyöhaluttomista valtioista - FATF - Kaksi tutkintapyyntöä poliisille - Listayhtiön tiedonantovelvollisuudesta - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (1999)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/1999
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus vuonna 1998 -Taulukko: Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelman pääerät Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset, 31.12.1998 -Taulukko: Saamisten yleisöltä ja julkisyhteisöiltä -Taulukko: Talletukset Ratan toiminta vuonna 1999 -Taulukko: Rahoitustarkastuksen budjetti vuodelle 1999 Ratan sääntelyn painoalueita vuonna 1999 EU ja Baselin pankkivalvontakomitea uudistamassa vakavaraisuussääntelyä -Nykyinen vakavaraisuussääntely Rata tarkasti välittäjien osakeanneissa ja -myynneissä noudattamia menettelytapoja Tapahtumakatsaus -Valvottavan yhteisön toimintojen ulkoistaminen -Itävallan nimettömistä säästötileistä varoitus -Raportti rahanpesun trendeistä julkaistu -Pankkitukea saanneilla yhteisöillä luottotappioiden peruutuksia ja palautuksia enemmän kuin uusia tappioita
 • Rahoitustarkastus (2002)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2002
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-kesäkuussa 2002 - Taulukko 1. Suomalaisten pankkien tuloslaskelman pääerät tammi-kesäkuussa 2002 - Taulukko 2. Pankkikonsernien vakavaraisuustiedot Rahastosijoittamisen palkkiot - Mistä tietoa sijoitusrahaston palkkioista? Talletussuojarahasto turvaa asiakkaiden talletukset 25 228 euroon saakka - Talletussuojarahasto Esitysluonnos uudeksi laiksi Rahoitustarkastuksesta lausuntokierroksella Rahoitustarkastuksen toimivaltuuksia halutaan laajentaa ja hallintoa kehittää - Ratan esitysluonnoksesta antama lausunto Sähköisten palvelujen kehittyminen tuo haasteita rahoitusmarkkinoille - Mitä on sähköinen raha? - Luottolaitoslain soveltamisala laajenemassa ns. maksuliikeyhteisöihin Pörssiyhtiön tilinpäätös kansainvälistyy – kansallinen näkökulma kirjanpitoon poistuu - Tällä hetkellä voimassa olevat IAS-standardit Rata selvitti pankkien sisäisen valvonnan toimivuutta ja operatiivisten riskien hallinnan tasoa - AIB:n tapaus Tapahtumakatsaus - Työryhmä selvittämään keskenään kilpailevien säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden sääntelyä - Vakavaraisuusuudistuksen vaikutusten arviointia koskeva selvitys - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote