Browsing by Author "Suomen Pankin Kansantalouden osasto"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 24
 • James, Ian (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 11/1975
  In recent years there has been renewed interest in the use of monetary policy as a stabilization tool. While there has been much dispute as to the role that monetary policy should play in economic stabilization, it has become increasingly popular for academic economists, especially in North America, to view open market operations, i.e., the buying and selling of government securities, as the sine-qua-non of monetary control. Thus open market operations, through the control they exert on the money supply, are seen as the most efficient means by which the monetary authorities can affect the general level of liquidity in the economy and, therefore, as the principal tool in using monetary policy as an aid to achieving economic stability .
 • Hämäläinen, Timo (1976)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 5/1976
  The purpose of cyclical adjustment of the current account is to estimate the underlying position of the account. The concept of the underlying position of the balance of payments, namely adjustment of current and capital account for temporary influences, is important for the assessment of medium-term adjustment and balance of payment policy.
 • Hilpinen, Jorma (1982)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 4/1982
  Suomen Pankin kansantalouden osastolla on vuosina 1979 - 1980 rakennettu makrotalouden tilastoihin perustuva laskentajärjestelmä, jota käytetään suhdanne-ennusteen iteroinnissa. Laskentajärjestelmä sitoo ennustettavia ilmiöitä kuvaavat tilastot toisiinsa, sisältää niiden identiteetit ja laskusäännöt, laskee analyysin tarvitsemia tunnuslukuja ja tuottaa taulukoita. Suomen Pankissa on pitkä ennustetraditio. Nykyisen organisaation puitteissa kansantalouden osastolla on tehty ennusteita vuodesta 1972 lähtien. Suhdanteiden seuranta, ennusteiden tuottaminen ja talouspoliittisten päätösten valmistelutyöhön osallistuminen ovat osaston päätehtävät. Ennustetyössä on mukana osaston koko tutkijavahvuus - vajaat 20 henkilöä. Ennusteita tehdään säännönmukaisesti kaksi kertaa vuodessa, talvella ja alkysyksystä, ja prosessi kestää noin puolitoista kuukautta. Ennusteen aikahorisontti käsittää nykyään kuluvan ja kaksi seuraavaa vuotta. Ennusteen laajuutta kuvannee parhaiten laskentajärjestelmän muuttujamäärä, joka on yli 1 200.
 • Hämäläinen, Sirkka (1976)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 10/1976
  Suomen kansantaloudelle on koko sodan jälkeisen ajan ollut ominaista melkoinen suhdanneherkkyys. Kokonaistuotannon kasvuvauhdin vaihtelut - tosin myös kasvuvauhdin taso sinänsä - ovat olleet selvästi suuremmat kuin keskimäärin läntisissä teollisuusmaissa ja suuremmat kuin yhdessäkään muussa pohjoismaassa (kuvio).Jyrkkiin suhdannevaihteluihin on oleellisesti liittynyt korkeainflaatio, suuret hintojenvaihtelut sekä kärjistyneet ulkoiset tasapainottomuudet.
 • Tyrväinen, Timo; Pyyhtiä, Ilmo (1977)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 1/1977
  Hintojen nousuvauhti on Suomessa yleensä ollut jonkinverran keskimääräistä kansainvälistä nousuvauhtia nopeampi (kuvio 1). Poikkeuksen muodostivat vuodet 1969 - 1971, jolloin vuoden 1967 devalvaation jälkeen harjoitetun vakauttamispolitiikan vaikutukset näkyivät suhteellisessa hintakehityksessä. Inflaatioherkkyyden syinä on nähty mm. talouden suuri avoimuus sekä tuotantorakenteen ja viennin yksipuolisuus, jotka mahdollistivat ulkomaisen inflaation siirtymisen täysimääräisenä Suomeen. Elinkeinoittaiset tuottavuuserot yhdessä täyskompensaatioajatteluun pohjautuvan palkkapolitiikan ja maataloustulopolitiikan kanssa ovat olleet omiaan voimistamaan ulkoisten inflaatiosysäysten vaikutuksia. Ulkosyntyisten kustannuspaineiden ohella hintojen nousualttiutta ovat lisänneet suhteellisen voimakkaaksi muodostuneet ylikysyntätilanteet, joita kysynnän sääntelypolitiikka ei ole pystynyt eliminoimaan.
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Lahtinen, Juhani (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 8/1975
  Seuraavassa esitetään suhdannemallilla tehdyn ennustelaskelman tuloksia vuosille 1974 - 1980. Lisäksi vertaillaan näitä tuloksia KT:n keskipitkän aikavälin ennusteeseen ja pyritään selvittämään ennusteiden eroja. Liiteosassa esitetään myös malliennustetta täydentävä kevään 1975 tulopoliittisia tarkistusneuvotteluja koskeva finanssipoliittinen lisälaskelma .
 • Huomo, Ahti; Korkman, Sixteen (1979)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 1/1980
  Kysymyksiä siitä kuinka aktiivista rahapolitiikka on ollut ja mihin tavoitteeseen se on pyrkinyt on Suomessa selvitetty varsin vähän. Eräs ilmeinen syy tähän on rahapolitiikan arviointiin liittyvät vaikeudet. Ongelmia aiheuttavat tässä yhteydessä mm. seuraavat seikat: Ensinnäkin harjoitetun rahapolitiikan luonnehdinta on vaikea tehtävä. Tämä johtuu siitä, että laajasti käytetyt luonnehdinnat "kireä" ja "keveä" ovat käsitteellisesti moniselitteisiä, ja siitä että kireysasteen mittaaminen on vaikeaa. Lisäksi kulloinkin vallitseva kireysaste heijastaa keskuspankista välittömästi riippumatonta kehitystä yhtä lailla kuin keskuspankin toimenpiteitäkin. Toiseksi rahapolitiikkaa suppeassa mielessä olisi tarkasteltava osana laajempaa kokonaisuutta. Varsinainen rahapolitiikkahan edustaa vain osaa keskuspankin politiikkaa, jota vuorostaan voidaan tarkastella osana koko valtiovallan harjoittamaa talouspolitiikkaa. Kolmanneksi ongelmana ovat relevanttien vaikutusväylien heikko tuntemus sekä harjoitetussa politiikassa heijastuvat viiveet ja ennustevirheet.
 • Hämäläinen, Timo (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 9/1975
  KOTIMAISEN JA ULKOMAI SEN INFLAATION, VALUUTTAKU RSSIEN SEKÄ KYSYNTÄPAINEEN VAIKUTUS SUOMEN TUONTI- JA VIENTIHINTOIHIN ..... 1 1 • Mallin muodostaminen ... 1 2. Estimointitulokset ... 4 2.1. Valmiiden tavaroiden tuonnin yksikköarvo ... 5 2.2. Koko tuonnin yksikköarvo ... 7 2.3. Koko tavaraviennin yksikköarvo ... 11 3. Loppupäätelmiä ... 12
 • Hämäläinen, Timo (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 10/1975
  Leading-indikaattoreihin pohjautuvassa tarkastelussa eritellään seuraavassa kaksi tapausta: 1) samaa asiaa kuvaavien indeksien väliset suhteet, josta seuraavassa tutkitaan kansainvälisten raaka-aineiden hintojen ja raaka-aineiden tuonnin yksikköarvoindeksin sekä viennin ja tuonnin hinta- ja yksikköarvoindeksien välistä suhdetta, ja 2) raaka-aineiden hintojen välittymistä valmiiden tavaroiden hintoihin, josta seuraavassa tutkitaan raaka-aineiden ja valmiiden tavaroiden tuonnin yksikköarvoindeksien välistä suhdetta.
 • Taivalaho, Timo (1980)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 3/1980
  1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT .... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT ... 4 2.1. Käytettävät muuttujat... 4 2.2. Toimialajako... 7 2.3. Menetelmät .... 8 3. ESTIMOINTITULOKSET... 10 3.1. Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuus... 10 3.2. Puutavarateollisuus ... 15 3.3. Paperiteollisuus .... 21 3.4. Kemian teollisuus .... 27 3.5. Metallien perusteollisuus 32 3.6. Metallituote- ja koneteollisuus 36 4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 43 LIITE 1 Kysyntä- ja hintamuuttujien painorakenteet 46 LIITE 2 Kirjallisuusluettelo 47
 • Hämäläinen, Timo (1979)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 9/1979
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lyhytaikaisiin pääomaliikkeisiin vaikuttavia tekijöitä ja pyrkiä mittaamaan näiden vaikutuksia kvantitatiivisesti. Kvantitatiivisen tarkastelun taustalla on pyrkimys lyhytaikaisten pääomaliikkeiden ennustettavuuden parantamiseen vuosiaineistona ja myös neljännesvuosiaineistona esitettäviä suhdanne-ennusteita silmälläpitäen ja toisaalta vuoden sisäisen kansantalouden nettorahoituskehityksen kannalta. Edelleen pyrkimyksenä on edesauttaa Suomen Pankin kansantalouden osaston ennustemenetelmäkehikon laatimista ottamalla huomioon tämän edellyttämä kansantalouden disaggregointi.
 • Pohjola, Immo (1973)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 4/1975
  Rahamäärän mielekkyys reaalitalouden kehityksen osoittimena riippuu siitä, onko rahamäärä viranomaisten kontrolloitavissa ja onko rahamäärällä itsenäistä ennustearvoa muun taloudellisen kehityksen suhteen. Toisin sanoen olisi kyettävä osoittamaan, kuinka viranomaiset määräävät rahan tarjontaa ja mitä kanavia pitkin rahamäärä vaikuttaa taloudenpitäjien päätöksentekoon.
 • Hämäläinen, Timo (1981)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 2/1981
  Kaupan ja pääomanliikkeiden vapautuminen ovat johtaneet kansantalouksien kasvavaan keskinäiseen riippuvuuteen. Tämä heijastuu myös harjoitettavassa talouspolitiikassa. Jos jossakin maassa pyritään rahapolitiikan kiristämisen avulla kotimaisten inflaatiopaineiden hillintään, lisääntyy pääomantuonti ja rahapolitiikan vaikutus "vuotaa" ulkomaille. Pääomanliikkeiden kautta tapahtuva vuoto vaikeuttaa itsenäisen rahapolitiikan harjoittamista. Tämän raportin tarkoituksena on lähinnä periaatteellisella tasolla selvittää, missä määrin pääomanliikkeet vaikuttavat rahapolitiikan tehokkuuteen. Aluksi tarkastellaan aiheeseen liittyvää makroteoreettista kirjallisuutta ja ongelmaa valaistaan yksinkertaisten graafisten tarkastelujen avulla. Edelleen raportissa selvitetään termiinimarkkinoiden toimintaa ja vaikutuksia pääomanliikkeisiin sekä rahapolitiikan ja termiinimarkkirioiden kytkentää. Lisäksi raportissa pyritään rahapolitiikan ns. vuodon kvantifioimiseen Suomen taloudessa referoimalla tehtyjä empiirisiä tutkimuksia ekä esittämällä eräitä omia tutkimustuloksia. Raportti on jatkoa tekijän aikaisemmille pääomanliikkeitä ja rahapolitiikkaa käsitteleville selvityksille.
 • Korhonen, Tapio (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 16/1975
  Oheinen selvitys on lyhennetty versio siitä paperista, joka alkuaan kirjoitettiin rahatalouden toimistossa suoritetun rahoitustilinpitoaineiston kokoamisen yhteydessä vuosina 1973-74. Vaikka esitystapa siinä onkin rahoitustilinpidon kokoamista kuvaava, paperilla lienee yleisempääkin merkitystä nimenomaan Suomessa julkaistavien rahoitustilastojen esittelijänä. Samalla siinä tarkastellaan Suomen rahoitusmarkkinoiden instituutioita ja niiden välisiä yhteyksiä. Suuren osan siitä muodostavat ne arviot ja johtopäätökset, joihin tultiin yritettäessä sovittaa hajanaiset, eri tarkoituksia varten laaditut rahoitustilastot yhtenäisiä periaatteita noudattavaksi rhoitustilinpidoksi. Selvitys käsittelee paitsi eri tilastojen kattavuutta, vertailukelpoisuutta ja yhteensopivuutta, myös aikasarjojen jatkuvuutta. On selvää, että tämän kokoinen selvitys voi keskittyä vain pääkohtiin. Kansantalouden osastolla käytettävän rahoitustilinpidon varsinaiset laskentaohjeet sisältyvät eri paperiin.
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Lahtinen, Simo (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion papers 5/1975
  Tässä muistiossa esitetään näkökohtia suhdannemallin koekäytöstä lähimmän vuoden aikana Kansantalouden osaston ennustekäytännön yhteydessä. Koska suhdannemalli perustuu olennaisesti ATK:n hyväksikäyttöön, sivutaan tässä samalla ATK:n käytön tehostamista Kansantalouden osaston työssä. Muistion liiteosassa esitetään alustava esimerkki mallin ennustekäytöstä.
 • Luoma, Pekka; Pyyhtiä, Ilmo (1982)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 5/1982
  Suomen Pankin ekonomistiosastojen edustajat tekivät tutustumismatkan Saksan liittotasavallan keskeisiin taloudellisiin laitoksiin 14. - 18.12.1981. Matkan tarkoituksena oli tutustua Saksan liittotasavallan taloudelliseen tilanteeseen ja erityisesti kokonaistaloudellisiin ennuste-, seuranta- ja analyysimenetelmiin sekä talouspolitiikan suunnitteluun. Lisäksi tarkoituksena oli saada kokonaiskuva talouspoliittisen päätöksenteon rakenteesta liittotasavallassa ja eri viranomaisten ja laitosten roolista siinä. Tärkeä tehtävä oli myös luoda suhteet eräisiin keskeisimpiin ennusteyksiköihin mm. KT-osaston kansainvälisen talouden ennusteiden laadinassa tarvittavan aineiston saannin helpottamiseksi.
 • Sehm, Monica (1980)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 2/1980
  Tämä esitys muodostaa ensimmäisen osan Suomen Pankin kansantalouden osaston kausivaihteluprojektin raportista. Tässä osassa käsitellään kausivaihtelupuhdistuksen eri vaiheissa käytettyjä menetelmiä. Seuraavissa osissa esitetään eri sarjaryhmissä saatujen empiiristen kokeilujen tulokset.
 • Pyyhtiä, Ilmo (1979)
  Suomen pankin osastot. Keskustelualoitteita 10/1979
  Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on analysoida Suomen Pankin teollisuuden investointisuunnitelmia ja toteutuneita investointeja koskevan tiedustelun käyttökelpoisuutta teollisuuden investointien ennakoinnissa. Investointitiedustelun tuloksia käytetään säännöllisesti Suomen Pankin kansantalouden osaston ja muiden maan suhdannetutkimuslaitosten ennustetyössä. Tiedustelua on suoritettu säännöllisesti kahdesti vuodessa nykyisessä laajuudessaan vuodesta 1963 lähtien, joten nyt alkaa olla saatavissa riittävän pitkät aikasarjat teollisuuden investointisuunnitelmista niiden toteutumisen tutkimiseen.
 • Arimo, Antero; Hirvonen, Juhani (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 7/1975
  This monograph consists of four parts . First, the model will be described briefly. In the second part, the data used and the estimation of the model will be examined, the ADP system will also be described in this context. The third part deals with the use of the model in short-term simulation and forecasting. Finally a tentative experiment with the use of the model in medium-term (1974 - 1980) forecasting and fiscal policy simulation will be reported .
 • Kretzmer, Peter (1980)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 4/1980
  This paper reports some preliminary findings of an analysis of the price behaviour of Finland's raw material imports. The main purpose is to study the lags with which world market prices are transmitted into Finnish foreign trade prices as well as the impact of exchange rate fluctuations. In addition, the significance of reweighting world market prices to correspond to the structure of Finnish trade is examined.