Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Heikkonen, Eero (1971)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 3
  Esipuhe 11 Alkusanat 13 I Johdanto 15 1.1. Tutkimuksen lähtökohta 15 1.2. Tutkimuksen päämäärä 18 II Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen päävaiheet 20 2.1. Tutkimusmenetelmän yleispiirteet 20 2.2. Tutkimuksen päävaiheet 21 III Suomen asuntosektorin kehityksen ominaispiirteet vuosina 1860-1965 28 3.1. Asuntopalvelukset 28 3.2. Asuntokanta 37 3.3. Asuntotuotanto 52 IV Suomen asuntosektorin kehitykseen vuosina 1900-1965 vaikuttaneet tekijät 71 4.1. Suoritetut laskelmat 72 4.2. Symboliluettelo ja muuttujien mittayksiköt malleja estimoitaessa 73 4.3. Väestön määrä ja rakenne asuntosektorin kehitystä määräävinä tekijöinä 74 4.4. Kokonaistuotannon volyymi-indeksi asuntosektorin muutoksia selittävänä tekijänä 103 4.5. Asuntomuuttujien riippuvuutta sekä väestömuuttujista että kokonaistuotannon volyymi-indeksistä koskeva tarkastelu 124 V Lopputarkastelu 146 5.1. Suomen asuntosektorin eri osien kehityksen pääpiirteet vuosina 1860-1965 147 5.2. Asuntosektorin pitkän ajan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä 152 5.3. Lopuksi 160 Liite I. Aikasarjojen laskeminen 162 Liite II. Lasketut aikasarjat 198 Liite III. Asuntosektorin kehitystä kuvaavat laskelmat 237 Liite IV. Symboliluettelo 269 Lähdeluettelo 271 Contents 277 Summary 283 List of symbols 297
 • Forssell, Osmo (1979)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 10
  Esipuhe 9 Alkusanat 11 I Johdanto 13 11. Kaupan toiminnan kuvauskehikko 13 12. Tutkimustehtävän toteutus 18 II Piirteitä kaupan kehityksestä vuosina 1860-1900 22 21. Kaupan piirissä toimineiden henkilöiden lukumäärä 22 22. Kaupan arvonlisäyksen volyymi 25 III Kauppa vuosina 1900-1960 30 31. Arvonlisäyksen volyymi 31 311. Välitettyjen tavaralajitelmien muutokset 32 312. Kaupan yritysmuotojen muutokset 33 313. Sota-aikojen vaikutukset 35 32. Välitettyjen tavaroiden hinnat 36 33. Arvonlisäyksen koostumus 39 34. Työllisyys, keskimääräinen ansio ja tuottavuus 41 IV Kauppa kansantalouden osana 46 41. Kasvun kehitysvaiheet 46 42. Kasvun vaihtelut 50 V Kaupan kasvuun vaikuttaneet tekijät 59 51. Kaupan toimintamalli 59 52. Tavaroiden tarjonta 60 53. Tavaroiden kuljetus 62 54. Väestön lukumäärä ja keskittyminen 63 55. Väestön ostokyky 65 56. Kaupan palvelusten kysyntää selittävät mallit 65 VI Tiivistelmä 79 61. Kehityksen pääpiirteet 79 62. Kehitykseen vaikuttaneet tekijät 83 63. Päätelmiä 85 Lähdeluettelo 87 Liitteet 89 Summary 152
 • Peltonen, Matti Tapani (1983)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 11
  ALKUSANAT 9 I JOHDANTO 11 II TAVOITTEET JA MENETELMÄT 12 III LIIKENNEOLOJEN PÄÄPIIRTEET 1860-1913 16 III. 1. Johdanto 16 III. 2. Vesiliikenne 16 III. 3. Maantieliikenne 17 III. 4. Rautatieliikenne 18 III. 5. Tietoliikenne 19 III. 6. Liikenneväylät ja -verkot 19 IV AIKASARJOJEN MUODOSTAMINEN JA NIIDEN LÄHTEET 21 IV. 1. Rautatieliikenne 21 IV. 2. Raitiotieliikenne 24 IV. 3. Hevosliikenne 24 IV. 4. Vesiliikenne 25 IV. 5. Tietoliikenne 31 IV. 6. Liikenteen tuotannon volyymi-indeksin laskeminen 32 IV. 7. Arvioiden luotettavuudesta 34 V LIIKENTEEN KEHITYS 1860-1913 35 V. 1. Rakennemuutos 35 V. 2. Kasvu 36 V. 3. Liikenne kansantaloudessa 40 VI LIITETAULUKOT 43 VII LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 69 SUMMARY 73
 • Leppänen, Seppo (1973)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 5
  Esipuhe 9 Alkusanat 11 I Kehityksen yleispiirteet 13 1.1. Liikenteen asema kansantaloudessa 13 1.2. Tutkimustehtävä ja liikenteen käsite tässä tutkimuksessa 15 1.3. Tutkimuksen puutteista 17 1.4. Liikenteen sisäiset rakennemuutokset 17 1.5. Liikenteen volyymin kasvu vuosina 1900-1965 21 1.6. Liikenteen suhdannevaihteluista vuosina 1900-1965 26 1.7. Liikenteen kuljetussuorite 30 II Selvitys käytetyistä laskentamenetelmistä ja tietolähteistä 34 2.1. Yleistä 34 2.2. Käypähintaiset laskelmat 36 2.2.1. Rautatieliikenne 36 2.2.2. Autoliikenne 36 2.2.3. Vesiliikenne 39 2.2.4. Muu liikenne 45 2.2.5. Tietoliikenne 46 2.3. Liikenteen volyymi-indeksin laskeminen 47 2.3.1. Rautatieliikenne 47 2.3.2. Autoliikenne 49 2.3.3. Vesiliikenne 50 2.3.4. Muu liikenne 50 2.3.5. Tietoliikenne 51 2.3.6. Koko liikenne 52 III Ammattimaisen hevosliikenteen selvityksessä käytetyt lähteet ja laskentamenetelmät 53 3.1. Käytetyt lähteet 53 3.1.1. Ammattimainen hevosliikenne kaupungeissa ja taajaväkisissä yhdyskunnissa 53 3.1.2. Kyytilaitos 56 3.2. Käytetyt laskentamenetelmät 57 Taulukot 59 Lähdeluettelo 79 Liikennettä käsitteleviä muita julkaisuja 81 Summary 91
 • Kohi, Pertti (1977)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 8
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 I Tutkimuksen lähtökohta 11 1.1. Tutkimuksen tarkoitus 11 1.2. Maa- ja vesirakennustoiminnan käsite 11 1.3. Maa- ja vesirakennustoiminnan ominaispiirteet 12 II Maa- ja vesirakennustoiminta selvityskohteena 14 2.1. Käytettävissä olevien tietolähteiden luonne 14 2.2. Selvityskehikko 15 III Maa- ja vesirakennustoiminta Suomessa vuosina 1900-1960 17 3.1. Yleistä 17 3.2. Kehityspiirteet rakennustyypeittäin 17 3.2.1. Maatalouden maa- ja vesirakennukset 17 3.2.2. Metsätalouden maa- ja vesirakennukset 18 3.2.3. Teollisuuden maa- ja vesirakennukset 19 3.2.4. Liikenteen maa- ja vesirakennukset 19 3.2.5. Kunnallistekniikka 23 3.3. Maa- ja vesirakennustoiminnan kokonaiskehitys 24 3.3.1. Tuotannon volyymi 24 3.3.2. Työllisyys 28 IV Selvitys käytetyistä lähteistä ja laskentamenetelmistä 29 4.1.Tuotannon arvon selvittäminen rakennustyypeittäin 29 4.2.Hinta- ja volyymikehityksen selvittäminen 33 4.3.Välituotteet 34 4.4.Kansantuote-erä ja sen komponentit 35 Lähdeluettelo 36 Taulukot 39 Summary 51
 • Viita, Pentti (1965)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 1
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 Johdanto 11 Kehityksen yleispiirteet 15 Käytetty tilastoaineisto 20 Maataloustuotanto 1860-1960 24 Laskelmien yksityiskohtia 37 Liitteet 56 Lähdeaineistoa 77 Summary 80
 • Kunnas, Heikki J. (1973)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 4
  Esipuhe 9 Alkusanat 11 I Johdanto 13 II Metsätalouden ja metsätalouden tuotannon käsitteet 16 21. Metsätalouden määritteleminen 16 22. Metsätalouden tuotanto ja sen mittaaminen 21 III Metsätalouden tilipuitteet 29 31. SNA:n edellyttämä tarkastelutapa 29 32. Vaihtoehtoisia tilipuitteita 30 33. Laskelmissa käytetyt tilit 36 34. Määritettävät suureet 40 35. Norjan metsätalouden kansantulolaskenta 40 36. Ruotsin metsätalouden kansantulolaskenta 44 IV Tutkimuksessa käytetyt aineistot ja kansantulolaskennan edellyttämien aikasarjojen konstruointi 47 41. Aineistojen luonne 47 42. Aineistot ja niistä johdetut aikasarjat 47 V Metsätalouden kehitys 63 51. Metsätalouden tuotanto 63 52. Työpanos ja tuottavuus 82 53. Hinnat ja palkat 85 54. Tulot 95 55. Metsäntuotteiden käyttö 98 VI Tiivistelmä 100 Lähdeluettelo 104 Taulukot 107 Taulukkoluettelo 108 Summary 188
 • Hjerppe, Riitta (1988)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 13
  ESIPUHE 11 ALKUSANAT 13 1. LÄHTÖKOHTA 17 1.1. Kasvututkimuksen tausta 17 1.2. Mistä nykyaikainen talouden kasvu alkaa? 19 1.3. Tutkimuksen rakenne 20 2. METODOLOGIA JA LÄHTEET 23 2.1. Lähteistä tilinpidoksi 23 2.2. Arviointiongelmia 29 2.3. Uudet ja vanhat aikasarjat 32 3. BRUTTOKANSANTUOTTEEN KASVU 1860-1985 39 3.1. Liikkeelle jo ennen vuotta 1860 39 3.2. Kiihtyvä kasvu 1860-1985 40 3.2.1. Epävakaa kausi 1860-1890 44 3.2.2. Vakaampaan aikaan 1890-1913 45 3.2.3. Kasvu neljään prosenttiin 1920-1938 45 3.2.4. Kasvu huipentuu 1946-1974 46 3.2.5. Kasvu hidastuu 1974-1985 47 3.3. Elintasoeroa kurottu umpeen 48 3.4. Lamat ja kriisit 51 4. RAKENNEMUUTOS KUULUU KASVUUN 57 4.1. Rakennemuutoksen tekijät 57 4.1.1. Talouden rakenne 1860-luvulla 58 4.1.2. Hidas muutos autonomian aikana 60 4.1.3. Jyrkkiä vaihteluja toiseen maailmansotaan asti 61 4.1.4. Alkutuotannosta palveluihin 62 4.2. Suomi ja muut maat 63 4.3. Toimialojen kasvukontribuutiot 64 4.3.1. Maa- ja metsätalous 66 4.3.2. Teollisuus 71 4.3.3. Palvelut 75 5. VÄESTÖNKASVU: TYÖVOIMAA JA KULUTUSKYSYNTÄÄ 84 5.1. Työllisyys 87 5.2. Työttömyys? 90 5.3. Koulutustaso 91 6. TUOTTAVUUDEN MERKITYS KASVAA 95 7. YKSITYINEN KULUTUS NOUSEE - EI TAKAISKUITTA 101 7.1. Tie hyvinvointikulutukseen 104 8. JULKINEN SEKTORI JA KASVU 110 8.1. Kouluja ja rautateitä 110 8.2. Itsenäistyminen kasvattaa hallintokoneistoa 113 8.3. Hyvinvointivaltio rakentuu 116 8.4. Verot ja muut tulot 118 8.5. Muu julkinen tuotanto 119 9. INVESTOINTIASTE KOHOAA 122 9.1. Autonomian aika luo perustaa 122 9.2. Lisää koneita ja laitteita 124 9.3. Investoinneilla yhä suurempi merkitys 125 9.4. Investoinnit ja taloudellinen kasvu 127 10. ULKOMAANKAUPAN SUURI OSUUS 132 10.1. Kauppapoliittiset puitteet 132 10.2. Vienti- ja tuontiosuudet 134 10.3. Kaupan tasapaino ja vaihtosuhteen paraneminen 137 10.4. Viennin vaihtuvat markkinat 140 10.5. Tuonti kulutuksesta investointeihin 145 10.6. Vienti - kasvun käynnistäjä? 147 11. KOKONAISKYSYNTÄJAKOKONAISTARJONTA 153 12. TEOLLISTUMISKEHITYKSEN SÄÄNNÖNMUKAISUUKSIA 159 13. TIIVISTELMÄ 164
 • Heikkinen, Sakari; Hjerppe, Riitta (1986)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 12
  ALKUSANAT 7 1. JOHDANTO 9 1.1. Tutkimuskohde 9 1.2. Tutkimuksen tavoitteet 10 1.3. Käytetty toimialaluokitus 11 2. LÄHTEET 12 2.1. Teollisuustilasto ja sen alkuperäisaineisto 12 2.2. Käsityötilasto 14 2.3. Manufaktuurijohtokunnan kertomukset ja niiden alkuperäisaineisto 14 2.4. Vuorihallituksen kertomukset ja niiden alkuperäisaineisto 15 2.5. Väestötilasto ja henkikirjat 16 2.6. Lääninkanslioiden ja kaupunkien maistraattien arkistot 17 2.7. Yritysarkistot 18 2.8. Muut lähteet 19 3. LASKENTAMENETELMÄT 20 3.1. Työllisyys 20 3.2. Tuotannon bruttoarvo 21 3.3. Bruttokansantuote-erä 22 3.4. Palkkasumma 23 3.5. Tuotannon volyymi-indeksi 24 3.6. Tulosten luotettavuudesta 26 4. TEOLLISUUDEN JA TEOLLISEN KÄSITYÖN KEHITYSPIIRTEITÄ 29 4.1. Suomen teollistumisen eurooppalaista taustaa 29 4.2. Tuotannon kasvu 30 4.3. Rakennemuutokset 32 4.4. Teollisuudenalojen kehityspiirteitä 33 4.5. Kasvun vauhdittajia ja esteitä 43 4.6. Teollisuus, kansantalous, maailmantalous 51 LIITESELOSTE: LÄHTEET JA LASKENTARATKAISUT 55 1. Työllisyys 56 2. Tuotannon bruttoarvo 64 3. Bruttokansantuote-erä 69 4. Palkkasumma 76 5. Tuotannon volyymi-indeksi 81 6. Jako teollisuuteen ja teolliseen käsityöhön 84 LIITETAULUKOT 85 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 123 SUMMARY 128 KOODILUETTELO JA TOIMIALALUOKITUS CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES
 • Hjerppe, Reino; Hjerppe, Riitta; Mannermaa, Kauko; Niitamo, O. E.; Siltari, Kaarlo (1976)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 7
  Esipuhe 9 Alkusanat 11 I Johdanto 13 II Teollisuus 16 2.1. Teollisuuden käsite 16 2.2. Perusaineisto ja siihen liittyvät ongelmat 17 2.3. Tutkimuskehikko 24 2.4. Muuttujat ja laskentaratkaisut 25 2.5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ja käyttövoimaindeksit 35 2.6. Laskelmien luotettavuuden arviointia 37 2.7. Teollisuuden kasvun pääpiirteitä 39 III Teollinen käsityö 59 3.1. Teollisen käsityön sisältö 59 3.2. Perusaineisto ja sen käsittely 63 3.3. Tulosten luotettavuuden arviointia 73 3.4. Teollisen käsityön kehityspiirteistä 77 Lähdeluettelo 85 Liitetaulukot, taulukkoluettelo 88 Summary 208
 • Pihkala, Erkki (1969)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 2
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 Ulkomaankauppa ja kasvututkimus 11 Tilastoaineisto ja menetelmät 14 Viralliset ulkomaankauppatilastot vuosina 1860-1917 14 Arkistoaineisto 23 Tilastojen merkintätapa ja yhtenäistäminen 26 Volyymisarjat 29 Suomen ulkomaankaupan pääpiirteet vuosina 1860-1917 32 Tulli- ja valuuttapolitiikan pääpiirteet 32 Ulkomaankauppamme ja suhdanteet 34 Ulkomaankaupan rakenne 47 Maksutase 54 Sovellettu ryhmittely 55 Vienti 55 Tuonti 58 Liitetaulukot 63 1. Suomen ulkomaankauppa vuosina 1860-1918 63 2. Viennin arvo tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 66 3. Eräiden tavaroiden vientimäärät vuosina 1860-1917 92 4. Tuonnin arvo tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 98 5. Eräiden tavaroiden tuontimäärät vuosina 1860-1917 138 6. Viennin volyymi-indeksit tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 144 7. Tuonnin volyymi-indeksit tavararyhmittain vuosina 1860-1917 146 8. Vienti rautateitse 1.1.1870-30.6.1873 148 9. Tuonti rautateitse 1.1.1870-30.6.1873 149 Lähdeaineistoa ja kirjallisuutta 150 Summary 152
 • Oksanen, Heikki; Pihkala, Erkki (1975)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 6
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 Suomen ulkomaankaupan pääpiirteet vuosina 1917-1949 11 Valuuttapolitiikka 11 Ulkomaankauppapolitiikka 13 Ulkomaankaupan kehitys suhdanteiden valossa 16 Hintakehitys 19 Ulkomaankaupan rakenne ja jakautuma maittain 19 Sotakorvaukset vuosina 1944-1952 24 Tilastoaineisto ja -menetelmät 29 Yleistä 29 Sovellettu ryhmittely 30 Yksikköarvoindeksit 30 Arvotaulukot ja volyymi-indeksit 32 Sarjojen kytkeminen muihin tutkimuksiin 33 Vuosi 1917 33 Vuosi 1949 35 Taulukot 1. Suomen ulkomaankauppa vuosina 1917-1949 39 2. Viennin arvo tavararyhmittäin käypiin hintoihin vuosina 1917-1949 41 3. Viennin arvo tavararyhmittäin vuoden 1938 hintoihin vuosina 1917-1949 47 4. Viennin yksikköarvoindeksit tavararyhmittäin vuosina 1917-1949 53 5. Viennin yksikköarvoindeksien peittävyysprosentit eräinä vuosina 59 6. Viennin volyymi-indeksit tavararyhmittäin vuosina 1917-1949 63 7. Tuonnin arvo tavararyhmittäin käypiin hintoihin vuosina 1917-1949 69 8. Tuonnin arvo tavararyhmittäin vuoden 1938 hintoihin vuosina 1917-1949 81 9. Tuonnin yksikköarvoindeksit tavararyhmittäin vuosina 1917-1949 87 10. Tuonnin yksikköarvoindeksien peittävyysprosentit eräinä vuosina 99 11. Tuonnin volyymi-indeksit tavararyhmittäin vuosina 1917-1949 105 Lähdeaineistoa ja kirjallisuutta 110 Summary 111 The Finnish Foreign Trade 1860-1970, Main Statistics 116
 • Heikkonen, Eero (1977)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 9
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 I Johdanto 11 II Tutkimuksen tavoite 14 III Aikasarjojen laskeminen 15 3.1. Yleistä 15 3.2. Talorakennusinvestointeja kuvaavien lukujen laskeminen 16 3.2.1. Periaatteet 16 3.2.2. Volyymi- ja arvosarjojen laskeminen 16 3.2.3. Kustannustietojen laskeminen 19 3.3. Talorakennuskantaa kuvaavien lukujen laskeminen 20 3.3.1. Periaatteista 20 3.3.2. Laskennan suorittaminen 21 3.4. Muiden aikasarjojen laskeminen 22 IV Talorakennusinvestoinnit ja talorakennuskanta vuosina 1900-1970 24 Lähdeluettelo 38 Contents 41 Summary 42 Taulukot 1. Talorakennusinvestoinnit sekä rakennusten korjaukset ja kunnossapito 30 2. Talorakennuskannan jäännösarvo 34