Browsing by Author "Suomen Pankki ; Kansantalousosasto"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-18 of 18
 • Björkstén, Nils; Kim, Byung-Yeon (2000)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 3/2000
  We apply cointegration techniques to monthly euro/dollar exchange rate data from 1990-1999.The evidence suggests the existence of a stable relationship between the exchange rates, price levels and interest rates.This relationship between the dollar and the euro is used to forecast developments in 2000, and the forecast is compared with observed data.Results suggest that the euro exchange rate has in recent months been deviating from the cointegration relationship.This suggests that a structural break may have occurred during the current year.
 • Mikkonen, Katri (2002)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 2/2002
  The study examines the incentives of two monopoly labour unions for international cooperation under floating exchange rates and in a monetary union.The framework consists of a two-country model of international spillovers, where the impact through the real exchange rate is of central importance.The labour unions care about real wages and employment but not about inflation.The main results of the model are: 1) Irrespective of the monetary regime, cooperation is always beneficial for the labour unions; however, the non-cooperative solution is the one-shot game Nash equilibrium. 2) At a given level of employment, inflation is higher in the monetary union than in the floating rate regime. 3) In a floating rate regime, cooperation is more advantageous in case of an accommodative than a conservative central banker.In a monetary union, such an unambiguous result does not emerge.And finally 4) in a repeated game, the highest discount rate to maintain cooperation is very high and is not dependent on the monetary regime. Key words: monetary policy, labour unions, EMU
 • Virta, Heli (2002)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 1/2002
  The work has two objectives.First, it presents the theories that compete to explain Japan's sluggish economic development in the 1990s.The discussion aims at finding the most influential theories and at drawing conclusions on their validity during the decade-long economic stagnation.The second objective is discussing the liquidity trap, or more broadly the zero interest trap, in the context of Japan.The work compares the traditional definition with a more up-to-date version of the trap and treats the different methods of escaping from the zero interest rate trap.The explanations for the stagnant 1990s are analysed through a literary survey.The liquidity trap discussion is likewise based on various sources, although Krugman's models are given a central role.In accordance with Krugman's liquidity trap theory based on a negative equilibrium real interest rate, Japanese real interest rates are studied through structural time series models.The means of escaping from the trap are discussed first theoretically and then from the viewpoint of the Bank of Japan.The results indicate that the significance of the competing theories has varied during the 1990s.Demand related issues are found crucial, as unwinding of the capital overhang, liquidity trap, credit crunch, mistaken macroeconomic policy and external shocks have decreased aggregate demand.Particularly, the structural time series analysis implies that the equilibrium real interest rate may have been negative at times during the late 1990s.As to escaping from the liquidity trap, inducing inflation expectations and depreciating the domestic currency are found efficient in theory.However, the nature of the Japanese economy might restrict their effectiveness in practise. The ability of the Bank of Japan to affect private sector expectations is repeatedly revealed crucial.Key words: Japanese economy, economic stagnation, liquidity trap, real interest rates
 • Kaadu, Hannes (2004)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 1/2004
  Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin laskentamenetelmiä on muutettu merkittävästi 1990-luvulla tehtyjen mittausharhoja koskevien selvitysten perusteella.Muutosten yhteisvaikutukseksi on arvioitu jopa yli puolen prosentin lasku mitatussa vuosi- inflaatiovauhdissa.Indeksimenetelmää koskevien muutosten ohella yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut ns. hedonisen menetelmän käytön laajentaminen tuotteiden laadullisten muutosten mittaamisessa.Menetelmää sovelletaan nykyään noin viiteen prosenttiin kaikista kuluttajahintaindeksiin sisällytettävistä tuotteista.Tässä työpaperissa esitellään Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksiin tehtyjä muutoksia ja havainnollistetaan hedonisen menetelmän käyttöä sekä vaikutuksia kuluttajahintainflaation mittaamiseen.Asiasanat: Yhdysvallat, kuluttajahintaindeksi, hedoninen menetelmä
 • Korhonen, Tapio (2001)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 3/2001
  Selvityksessä käydään läpi pääpiirteittäin Suomen raha- ja valuuttapolitiikka 1990-luvulla rahaliittoon valmistauduttaessa. Runsaassa kymmenessä vuodessa Suomen raha- ja valuuttamarkkinat muuttuivat merkittävästi.Säännöstelyn jäänteet poistettiin ja Suomeen luotiin markkinapohjainen rahoitusjärjestelmä. Liberalisointiin liittyi vuosikymmenen alussa suuria vaikeuksia, erityisesti vakava talous- ja pankkikriisi.Samalla Suomen rahoitusjärjestelmä kuitenkin kehittyi voimakkaasti ja kansainvälistyi.Valuuttapolitiikassa sovellettiin lähes kaikkia valuuttakurssijärjestelmiä.Valuuttakoriin perustunut markan kiinteä kurssi murtui vuosikymmenen alussa, ja vuonna 1993 kelluvan kurssin oloissa omaksuttiin inflaatiotavoitteeseen perustuva rahapolitiikan strategia.Vuoden 1995 alusta Suomi liittyi Euroopan unioniin, ja lokakuussa 1996 markka kiinnitettiin EU:n valuuttakurssimekanismiin ERMiin.Talouskriisiä seurannut rahoitus- ja hintatasapainon paraneminen myötävaikutti siihen, että sopeutuminen euroalueen yhteiseen rahaan ja rahapolitiikkaan vuoden 1999 alusta sujui ilman merkittäviä ongelmia. Asiasanat: rahapolitiikka, valuuttapolitiikka, EMU, euro, rahapolitiikan välineet
 • Pyyhtiä, Ilmo (2001)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 2/2001
 • Virta, Heli (2003)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita; Bank of Finland. Economics department. Working papers 1/2003
  The paper discusses density forecasting in general and the Bank of Finland's short-term density forecast for inflation in particular. An additional topic of interest is incorporating subjective judgement into the forecast distribution.In general, estimating an entire distribution for the future values of a variable should be aimed at.Another goal should be a systematic method for taking subjective assessments into account.As to projecting future inflation, the Bank of England and Sveriges Riksbank have been forerunners in making and publishing subjectively adjusted density forecasts.Particularly the presentation in the form of a fan chart has attracted attention.Better documentation and the ease of use imply that the Riksbank method is preferable for the Bank of Finland use, while the need for some modifications arises from differences in the forecasting exercises.The discussion on the properties of the NIPE forecast, for which the density distribution and the fan chart are compiled, implicates in addition that the Riksbank model is suitable.Key words: inflation forecast, density forecasting, subjective judgement, fan chart
 • Fromlet, Pia (2004)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 2/2004
 • Mikkonen, Katri (2003)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 3/2003
  35 tunnin työviikko on 1990-luvun suurin työvoimapoliittinen toimi Ranskassa.Tässä työpaperissa esitellään työaikauudistuksen käytännön toteutusta sekä käydään läpi selvityksiä, joita on tehty uudistuksen vaikutuksista työllisyyteen, valtiontalouteen ja tuotantoon.Hyvin karkea arvio on, että työllisyys on lisääntynyt noin 300 000 työpaikalla.Tähän lisäykseen on eniten vaikuttanut palkkojen maltillinen kehitys ja tuotannon joustavuuden kasvu, jotka on saatu aikaan työajan lyhentämisen toteuttamisen huolellisella suunnittelulla ja tukien saamisen ehdollistamisella. Joustavuus ja tuotannon uudelleenjärjestelyt ovat myös estäneet potentiaalisen tuotannon alenemisen ja työn tarjonnan kutistumisen. Toimenpiteen kustannus valtiontaloudelle on kuitenkin ollut huomattava. Asiasanat: Ranska, talouspolitiikka, työaika
 • Melolinna, Marko (2003)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 2/2003
  Tässä paperissa tarkastellaan USA:n asuntoluottoyhtiöiden, eli Freddie Macin ja Fannie Maen, historiaa, toimintaympäristöä ja niiden toimintaan liittyviä riskejä.Yhtiöt ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti, ja huolimatta suotuisasta tu-loskehityksestä niiden toimintaan liittyvät riskit ovat samalla nousseet koko kan-santalouden kannalta merkittäviksi.Myös yhtiöiden arvopaperistamien asuntolai-nojen jälkimarkkinat ovat kasvaneet jo niin suuriksi, että niillä saattaa olla vaiku-tusta USA:n valtion joukkovelkakirjamarkkinoihin.Yhtiöt altistuvat toiminnas-saan korko-, luotto- ja operationaaliselle riskille.Näistä luotto- ja operationaali-sella riskillä on toistaiseksi ollut vähäinen merkitys.Korkoriskin hallintaan sen sijaan liittyy suurempia epävarmuustekijöitä erityisesti siksi, että yhtiöt tekevät korkotason muutoksilta suojautuakseen suuria määriä osittain hyvin monimutkai-sia johdannaissopimuksia.Yhtiöt ovat kuitenkin toistaiseksi hallinneet riskinsä pääosin ongelmitta.Niiden pääomapohja on viime vuosien tuloskehityksen an-siosta myös suhteellisen vahva, ja yhtiöiden ajautuminen selvitystilaan vaatisi to-dennäköisesti samanaikaisia merkittäviä häiriöitä sekä korkomarkkinoilla että yh-tiöiden käyttämillä johdannaismarkkinoilla.Tällaisten häiriöiden vaikutukset saattaisivat kuitenkin olla koko USA:n kansantalouden kannalta huomattavat, minkä vuoksi paine yhtiöiden valvonnan tehostamiseen ja pääomavaatimuksen kasvattamiseen tulee todennäköisesti lisääntymään.Asiasanat: USA, luottolaitokset, riskit
 • Eckstein, Taina (2001)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 1/2001