Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Taipalus, Katja; Korhonen, Kari; Pylkkönen, Pertti (2003)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 104
  Julkaisun tarkoituksena on lisätä tietoa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla nopeasti yleistyneestä arvopaperistamisesta. Aluksi selvitetään arvopaperistamistoiminnan lähtökohtia, sen perusrakenteita sekä erilaisten arvopaperistamistapojen eroja pääpiirteissään.Samalla pohditaan myös arvopaperistamistoiminnan motiiveja lähinnä pankkien ja yritysten näkökulmasta.Lisäksi arvioidaan arvopaperistamisen vaikutuksia rahoituksen saatavuuteen ja rahoitusmarkkinoihin.Julkaisussa pyritään arvioimaan myös arvopaperistamiseen liittyviä mahdollisia ongelmia.Lisäksi tarkastellaan arvopaperistamista Suomessa sekä arvopaperistamisen mahdollisia esteitä maassamme ja esitellään suomalaisten pankkien ja sijoittajien näkökulmia arvopaperistamiseen. Viranomaisten kiinnostus arvopaperistamiseen on lisääntynyt, koska arvopaperistaminen on uudistanut rahoitusmarkkinoita sekä tuonut markkinoille uusia riskienhallintamenetelmiä ja keinoja jakaa riskejä uudelleen.Keskuspankkien näkökulmasta on hyödyllistä pyrkiä arvioimaan arvopaperistamisen vaikutuksia erityisesti rahapolitiikan välittymisen näkökulmasta sekä sitä, mitä mahdollisuuksia arvopaperistaminen luo vakuuskäytännön kehittämiseksi. Julkaisussa esitellään myös arvopaperistamista koskevaa sääntelyä ja pyritään arvioimaan tarvetta sääntelyn kehittämiseen.Pankkien vakavaraisuussääntely on uudistumassa, ja uusissa vakavaraisuusvaatimuksissa otettaneen käyttöön esimerkiksi arvopaperistettuja eriä koskevia säännöksiä.Julkaisussa arvioidaan tulevien vakavaraisuussäännösten vaikutuksia mm. pankkien tase-erien arvopaperistamiseen. Julkaisun lopussa luodaan katsaus arvopaperistamisen kehittymiseen, tehtyihin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin sekä muihin toimiin, joihin eräissä maissa on ryhdytty arvopaperistamisen edistämiseksi. Asiasanat: arvopaperistaminen, riskienhallinta, sääntely, vakavaraisuuskohtelu
 • Iivarinen, Timo; Leinonen, Harry; Lukka, Matti; Saarinen, Veikko (2003)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 103
  Tässä julkaisussa tarkastellaan aluksi maksujärjestelmien sääntelyä, valvontaa ja riskienhallintaa sekä riskianalyysiä yleisellä tasolla.Sen jälkeen esitellään maksujärjestelmien kansainvälistä valvontaa ja sääntelyä painottaen Kansainvälisen järjestelypankin (BIS), Euroopan keskuspankin (EKP) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) sekä kansallisten elimien roolia.Kansallisten maksujärjestelmien valvontaa ja sääntelyä tarkastellaan Suomen näkökulmasta.Maksujärjestelmäriskien hahmottamiseksi esitetään kirjoittajien käsitys keskeisistä maksujärjestelmäriskeistä sekä niiden luokittelusta ja arvioinnista. Esitetyn järjestelmäkohtaisen riskiluokittelun ja -kehikon perusteella voidaan systemaattisesti tarkastella erityyppisiin maksujärjestelmiin ja -välineisiin liittyviä riskejä erikseen ja kokonaisuutena.Riskikehikkoa käyttäen julkaisussa esitetään arvio suomalaisten järjestelmien riskeistä.Lisäksi esitetään tuotekohtainen riskimalli.Sitä voidaan käyttää esimerkiksi pankeissa arvioitaessa yksittäisten maksujenvälitystuotteiden riskejä ja niiden merkittävyyttä.Malli on kehitetty yhteistyössä pankkien ja viranomaisten kesken. Julkaisussa esitellään keinoja, joilla riskejä voidaan poistaa tai supistaa, sekä kerrotaan, miten riskejä on vähennetty suomalaisissa maksujärjestelmissä.Siinä kuvaillaan myös riskinäkökulmasta pankkien väliset maksujärjestelmät Suomessa sekä suomalaisten pankkien liittymät kansainvälisiin maksujärjestelmiin.EKP:n ja IMF:n arviointien mukaan suomalaiset maksujärjestelmät täyttävät kansainväliset standardit ja järjestelmien riskit ovat vähäiset. Maksujenvälityksen tuleviin kehitysnäkymiin luodaan julkaisun lopussa yleiskatsaus.Keskeisiä muutostrendejä ovat globaalistuminen, elektronisoituminen ja järjestelmien integroituminen. Asiasanat: maksujärjestelmät, maksuliike, sääntely, valvonta, riskit
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 107
  Sisällysluettelo: Luku 1: Heikki Koskenkylä Johdanto Luku 2: Esa Jokivuolle - Kari Korhonen Rahoitusmarkkinoiden integraation yleispiirteet Luku 3: Pertti Pylkkönen Arvopaperimarkkinoiden yhdentyminen Luku 4: Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen Euroopan pankki- ja vakuutustoiminnan yhdentyminen Luku 5: Kirsi Ripatti Pörssitoiminnan ja selvitysjärjestelmien yhdentyminen Luku 6: Heli Snellman Maksujärjestelmien yhdentyminen Luku 7: Heikki Koskenkylä - Jenni Koskinen Vakaus sekä sääntely ja valvonta
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 107
  Sisällysluettelo: Luku 1: Heikki Koskenkylä Johdanto Luku 2: Esa Jokivuolle - Kari Korhonen Rahoitusmarkkinoiden integraation yleispiirteet Luku 3: Pertti Pylkkönen Arvopaperimarkkinoiden yhdentyminen Luku 4: Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen Euroopan pankki- ja vakuutustoiminnan yhdentyminen Luku 5: Kirsi Ripatti Pörssitoiminnan ja selvitysjärjestelmien yhdentyminen Luku 6: Heli Snellman Maksujärjestelmien yhdentyminen Luku 7: Heikki Koskenkylä - Jenni Koskinen Vakaus sekä sääntely ja valvonta
 • Pikkarainen, Pentti; Suvanto, Antti (Edita Prima, 2006)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 109
  Luku 1 Jarmo Kontulainen, Antti Suvanto Rahapolitiikan teoria ja EKP:n rahapolitiikka 13 Luku 2 Pentti Pikkarainen, Tuomas Välimäki Eurojärjestelmän toiminta raha- ja valuuttamarkkinoilla 41 Luku 3 Urpo Levo, Kari Takala Rahahuolto Suomessa ja euroalueella 67 Luku 4 Leena Mörttinen, Kimmo Virolainen Suomen ja euroalueen rahoitusmarkkinat 95 Luku 5 Harry Leinonen Euroopan maksu- ja selvitysjärjestelmät muutosten kourissa 117 Luku 6 Kaarlo Jännäri, Jukka Vesala Rahoitusvalvonta Suomessa ja Euroopan unionissa 139
 • Koskenkylä, Heikki (2002)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 102
  Luku 1 Leena Mörttinen - Kimmo Virolainen Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet 11 Luku 2 Eija Salavirta - Katja Taipalus - Jukka Topi - Esa Jokivuolle - Kirsi Ripatti Raha- ja pääomamarkkinat 35 Luku 3 Sampo Alhonsuo - Jarmo Pesola - Pertti Pylkkönen - Raoul Berglund - Timo Laakso - Hely Salomaa Rahoituksen välitys ja rahoitus- sekä vakuutuslaitokset 119 Luku 4 Heli Paunonen - Timo Iivarinen - Kari Kemppainen - Jenni Koskinen Maksujärjestelmät ja -välineet 215 Luku 5 Hannu Karppinen - Katri Nuotio - Jarkko Karjalainen Rahoitusmarkkinalainsäädäntö 267 Luku 6 Kimmo Virolainen - Kirsi Ripatti - Tommi Orpana Rahoitusmarkkinoiden valvonta 301 Luku 7 Juhani Turunen - Hely Salomaa Vakuutuslainsäädäntö ja -valvonta 347