Browsing by Subject "Target"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 34
 • Palva, Marianne; Rantalainen, Kristina; Wiksten, Hannu (1999)
  EURO & TALOUS 3
  Yhtenäisten eurorahamarkkinoiden edellytys on toimiva yhtenäinen maksu-järjestelmä.Niinpä EU-maiden väliseen rahaliikenteeseen on kehitetty kaksi järjestelmää, TARGET ja CCBM.TARGET-järjestelmän kautta rahalaitokset välittävät maksuja nopeasti ja turvallisesti koko euroalueelle.CCBM-järjestelmä taas varmistaa, että maksujen välitystä varten rahoituslaitoksilla on tarpeeksi vakuuksia ja likviditeettiä.Molemmat järjestelmät otettiin käyttöön vuoden 1999 alussa.Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, mutta järjestelmiä kehitetään edelleen yhteistyössä rahalaitosten kanssa.
 • Ripatti, Kirsi (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Maksaminen ja sitä tukevat järjestelmät ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävien innovaatioiden kautta.
 • Korhonen, Tapio; Kurri, Samu (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 6/2012
  1 Johdanto 3 2 Maksuliike euroalueella 4 3 Euromaiden keskinäiset maksutaseet 5 4 Maksuliiketilien asema keskuspankin toiminnassa 8 5 Euroalueen rahoituskriisin tuomat epätasapainot 10 6 Ovatko TARGET-saamiset ja velat ongelma? 11 7 Maksuliikkeen rajoittaminen ei ole mahdollista 13 Lisää aiheesta 14
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. A 108
  Financial integration is key to the European Union?s growth and competitive strategies ? part of the Lisbon Strategy ? which aims at raising the EU to be the most competitive economic area in the world.A European Commission report states that the growth and employment effects of broadening and deepening integration will be considerable.The effects will be seen in household and companies? access to both financing and other financial services at rates below those of today and from a broader and more reliable array of services. Financial integration has advanced varyingly, hastened by market forces, technological development and the euro.Authorities play a crucial role in both the promotion of integration and stability, the maintenance of confidence in financial market activities, improved consumer protection, prevention of criminal misuse of the financial system and promotion of competitiveness. Integration is most advanced in the European debt markets and in the wholesale market for short-term debt instruments.Development within the retail banking sector has been slower.Households and small and medium-sized companies are still modest users of crossborder financial services.Infrastructures already in place in financial markets, concerning large-value payments, operate effectively and reliably at the cross-border level.Systems handling small-value payments still must be improved in order to provide as rapid and reasonably-priced transfer of payments across international borders as now happens with domestic transfers. Cross-border securities clearing and settlement continues to be inefficient and expensive.However many EU-level fora are looking to solve the perceived shortcomings in access to cross-border financial services and trade. The European Commission has actively furthered financial market integration, as too the ECB and the ESCB, both of which have made efforts to influence the development of an internal market within the financial markets, leading to close cooperation between the European Commission, European Council and ESCB. Keywords: financial markets, integration, clearing and settlement systems, structural change, regulation and supervision, stability
 • (2000)
  Bank of Finland. Bulletin 74 ; 4
 • (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • (2000)
  Bank of Finland. Bulletin 74 ; 2
 • Koponen, Risto; Soramäki, Kimmo (1998)
  Suomen Pankki. E 14
  In this study three topics in particular are analysed.First, the adequacy of intraday credit limits in the existing and planned Finnish interbank funds transfers systems are studied.Secondly, the efficiency of two actual and two hypothetical payment settlement systems is analysed and, thirdly, the effects of optimization features such as queuing, payment splitting and netting of queued transfers are examined. The data used in the study consist of four days of actual payment data provided by the major banks operating in Finland and 100 days of generated data, where the order and number of daily payments is varied.The study is based on results generated by a payment systems simulator that was developed at the Bank of Finland.The simulator is capable of simulating a wide variety of hypothetical settlement and banking structures as well as various optimization features. The results show that the existing intraday credit limits of the Finnish banks will be sufficient in the settlement system to be used in Stage Three of Economic and Monetary Union.However, some queuing of payments is expected to take place if liquidity is not increased.Systems employing more real-time gross settlement were found to be more efficient in terms of speed of settlement and usage of liquidity per value of payments settled.An RTGS system operating with the same liquidity as an end-of-day net settlement system results in substantially faster settlement of payments. Optimization features enhanced the operation of the system significantly.Splitting of payments enhanced the circulation of liquidity in the system and prevented the formation of gridlocks, thus reducing settlement delay substantially.The main effect of the netting of queued transfers was that it solved gridlock situations during the day and thereby reduced settlement delay. Keywords: payment systems, clearing/settlement, liquidity, simulation, optimization methods
 • Andersén, Atso; Mörttinen, Leena (2001)
  EURO & TALOUS 1
  Rahoitusjärjestelmien riskit ovat kasvava huolenaihe rahoitusmarkkinoiden yhdentyessä kansainvälisesti.Toimialaliukumat ja tietotekniikan kehitys voivat entisestään lisätä järjestelmähäiriöiden mahdollisuutta.Sääntelyn ja valvonnan suurin haaste on pysyä rahoitusmarkkinoiden voimakkaan rakennekehityksen tasalla.
 • Ripatti, Kirsi (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Joulukuussa 2017 EKP:n neuvosto päätti käynnistää nykyisen TARGET2-järjestelmän ja Target2 Securities (T2S) -järjestelmän teknisesti yhdistävän ns. T2-T2S konsolidaatioprojektin ja yhteistä eurooppalaista vakuushallintajärjestelmää tavoittelevan ECMS-projektin toteutuksen. T2-T2S oli tarkoitus ottaa käyttöön marraskuussa 2021 ja ECMS vuotta myöhemmin marraskuussa 2022. Sitten tuli korona, joka painoi jarrua.
 • Saarinen, Veikko (1996)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 17/1996
  Maksujärjestelmät ovat osa talouden ja rahoitusmarkkinoiden perusrakennetta ja niihin luetaan kuuluviksi sekä maksuvälineet että erilaiset maksujen välitykseen tarvittavat järjestelmät. Maksujärjestelmät palvelevat monia eri tarkoituksia kuten kotitalouksien päivittäisten ostosten ja laskujen maksamista, yritysten maksuja, julkisen sektorin maksuliikennettä, pankkien välisiä maksuja sekä suomalaisten ja ulkomaalaisten välisiä maksutoimia.Maksujärjestelmissä käsitellään toisaalta suuria määriä pieniä maksuja, ja toisaalta erityistä turvallisuutta ja nopeutta vaativia suuria maksuja.Pieniä maksuja ovat yleensä kotitalouksien ja pienyritysten juoksevat maksut, suuria maksuja mm. pankkien ja teollisuusyritysten valuutta-, arvopaperi-, ja rahamarkkinakauppojen maksut sekä osa tavarakaupan maksuista.Tämä esitys painottuu ensisijaisesti Suomessa käytössä olevien maksuvälineiden sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien esittämiseen ja yleiskuvan antamiseen niistä.Erityistä painoa on annettu maksuvälineiden ja järjestelmien kehitystä kuvaaville tilastotiedoille ja niiden kuvioesitykselle kehitystrendien helppoa hahmottamista varten.Maksujärjestelmiin liittyviä riskejä ja riskienhallintamenetelmiä ei käsitellä. Maksujärjestelmien ytimen Suomessa muodostaa Suomen Pankin sekkitilijärjestelmä, joka täyttää ns.RTGS-järjestelmälle asetettavat vaatimukset.Niissä maksut suoritetaan yksitellen reaaliaikaisesti ja peruuttamattomasti sitä mukaa kuin ne syötetään järjestelmään.Näiden järjestelmien häiriötön toiminta on mm. rahapolitiikan harjoittamisen perusedellytys.Luotettavan ja tehokkaan maksujärjestelmän merkitys myös kilpailutekijänä on kasvanut talouksien kansainvälistymisen myötä.Maksujärjestelmiltä vaaditaan toimintavarmuuden ja turvallisuuden lisäksi nopeutta, kustannustehokkuutta ja yhteensopivuutta muiden maiden järjestelmien kanssa. Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta myös kytkennät EU:n maksu- ja arvopaperien selvitysjärjestelmiin ovat tulleet ajankohtaisiksi ja entistä tärkeämmiksi.Mikäli Suomi liittyy Euroopan rahaliittoon, Suomen Pankin RTGSjärjestelmä kytketään osaksi EU:n laajuista RTGS-järjestelmää TARGET:ia. Tällöin yhteiseen rahapolitiikkaan liittyvät maksut tullaan välittämään kyseisen järjestelmän kautta.Järjestelmää voidaan myös käyttää muiden maksujen välittämiseen.Lähinnä tulevat kysymykseen pankkien ja yritysten suuret aikakriittiset maksut. Avainsanat: maksujärjestelmät, selvitysjärjestelmät, maksuvälineet, Suomi, EU
 • Iivarinen, Timo (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  TARGET-maksut kasvavat edelleen. TARGET järjestelmän kehittämisestä käydään keskusteluja. Myös pankit ja pankkiyhdistykset käyvät keskenään keskusteluita maksujärjestelmien rakenteista yhdentyvässä Euroopassa.
 • Leinonen, Harry (1999)
  EURO & TALOUS 4
  Rahaliiton alkaminen ja maksuliikkeen nopeutuminen ovat tuoneet uusia haasteita pankkien maksujenvälityksessä tarvitsemansa likviditeetin hallinnalle.Pankkien on mitoitettava likviditeettinsä oikein, pidettävä se oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa saatavilla samalla kun ne pyrkivät minimoimaan siihen liittyviä kustannuksia.Maksujenvälitys- ja selvitysjärjestelmät tulevat kustannus- ja tehokkuussyistä ennen pitkää keskittymään suuriin, yhteisiin järjestelmiin ainakin euro-alueella, mahdollisesti maailmanlaajuisestikin.
 • Leinonen, Harry (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • Jyrkönen, Hanna (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The number of outgoing TARGET customer payments in Finland fell in spring 2004 to the level of 2001. Banks' all ATM services are transferred to the 'Otto.' ATM network at the end of the year.
 • (2001)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Helmikuu
  Maasta toiseen suoritettavien maksujen tehokas ja luotettava välitys euroalueella on ensiarvoisen tärkeää, jotta sisämarkkinat toimivat sujuvasti.Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaasta liikkumisesta saatava hyöty riippuu osittain rahan siirtämisen nopeudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista. Euron käyttöönotto täydensi sisämarkkinoita merkittävällä tavalla. Valuuttojen väliset rajat ovat hävinneet, ja euroalueella kaikkia maksuja voidaan pitää kotimaan maksuina.Tällä hetkellä TARGET- ja Euro 1 -järjestelmät tarjoavat tehokasta suurten maksujen välityspalvelua koko EU:n alueella, ja ne ovat edistäneet Euroopan rahamarkkinoiden integraatiota.Vuoden 2002 alusta eurosetelit ja -kolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella, joten niitä voidaan käyttää sekä kotimaan- että ulkomaanmaksuissa.Muissa kuin käteismaksuissa kotimaisten ja maasta toiseen suoritettavien pienten maksujen välityksen tehokkuudessa on kuitenkin vielä huomattavia eroja. Eurojärjestelmä on määritellyt tavoitteet maasta toiseen suoritettavien pienten maksujen välityksen tehokkuudelle.Nämä tavoitteet pitäisi saavuttaa viimeistään vuoteen 2002 mennessä. Eurojärjestelmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä pankkisektorin kanssa poistaakseen sellaiset maksujen välityksen esteet joiden on pankkisektorilla havaittu aiheuttavan tehottomuutta maasta toiseen suoritettavien pienten maksujen välityksessä euroalueella.Asiassa on edistytty, mutta eurojärjestelmän asettamia tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Eurojärjestelmä pyrkii tekemään voitavansa, jotta euroalueesta muodostuisi yhtenäinen maksualue.Eurojärjestelmä seuraa maasta toiseen suoritettavien pienten maksujen välityksen kehitystä ja arvioi tilannetta uudelleen vuoden 2002 alkupuolella.Euroalueen maksujärjestelmien häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ryhdytään tarvittaessa lisätoimiin.
 • Palva, Marianne; Rantalainen, Kristina; Wiksten, Hannu (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 3
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 107
  Sisällysluettelo: Luku 1: Heikki Koskenkylä Johdanto Luku 2: Esa Jokivuolle - Kari Korhonen Rahoitusmarkkinoiden integraation yleispiirteet Luku 3: Pertti Pylkkönen Arvopaperimarkkinoiden yhdentyminen Luku 4: Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen Euroopan pankki- ja vakuutustoiminnan yhdentyminen Luku 5: Kirsi Ripatti Pörssitoiminnan ja selvitysjärjestelmien yhdentyminen Luku 6: Heli Snellman Maksujärjestelmien yhdentyminen Luku 7: Heikki Koskenkylä - Jenni Koskinen Vakaus sekä sääntely ja valvonta
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 107
  Sisällysluettelo: Luku 1: Heikki Koskenkylä Johdanto Luku 2: Esa Jokivuolle - Kari Korhonen Rahoitusmarkkinoiden integraation yleispiirteet Luku 3: Pertti Pylkkönen Arvopaperimarkkinoiden yhdentyminen Luku 4: Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen Euroopan pankki- ja vakuutustoiminnan yhdentyminen Luku 5: Kirsi Ripatti Pörssitoiminnan ja selvitysjärjestelmien yhdentyminen Luku 6: Heli Snellman Maksujärjestelmien yhdentyminen Luku 7: Heikki Koskenkylä - Jenni Koskinen Vakaus sekä sääntely ja valvonta
 • Leinonen, Harry (2007)
  Suomen Pankki. E 39
  Chapter 1 Harry Leinonen Introduction 9 Chapter 2 Kimmo Soramäki - Walter Beyeler - Morten Bech - Rober Glass New approaches for payment system simulation research 15 Chapter 3 Fabien Renault - Jean-Baptiste Pecceu From PNS to TARGET2: the cost of FIFO in RTGS payment system 41 Chapter 4 Neville M. Arjani Examining the tradeoff between settlement delay and intraday liquidity in Canada's LVTS: a simulation approach 87 Chapter 5 Kei Imakubo - James J. McAndrews Funding levels for the new accounts in the BOJ-NET 123 Chapter 6 Ana Lasaosa - Merxe Tudela Risks and efficiency gains of a tiered structure in large-value payments: a simulation approach 149 Chapter 7 Stefan W Schmitz - Claus Puhr Risk concentration, network structure and contagion in the Austrian Real Time Interbank Settlement System 183 Chapter 8 Elisabeth Ledrut How can banks control their exposure to a failing participant? 227 Chapter 9 Darcey McVanel The impact of unanticipated defaults in Canada's Large Value Transfer System 253 Chapter 10 Matti Hellqvist - Heli Snellman Simulation of operational failures in equities settlement 283