Browsing by Author "Taskinen, Sinikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Haaramo, Virpi; Ladvelin, Jaana; Taskinen, Sinikka (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Alhonsuo, Sampo; Granlund, Peik; Kiviniemi, Arttu; Mattinen, Olli; Taskinen, Sinikka; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Koskinen, Kimmo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Topi, Jukka; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2018)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2018
  1 Esipuhe..5 2 Yhteenveto..8 3 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat..10 3.1 Kokonaisluoton liittyvät vakausuhkat..10 3.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat..14 4 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus..20 Liiteartikkeli 1. Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta (G-SII/B) ja muut rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja näiden lisäpääomavaatimukset vuonna 2018..23 Liiteartikkeli 2. Suomalaisille luottolaitoksille uusi pääomavaatimus..29
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Björklund, Nina; Jantunen, Lauri; Mattinen, Olli; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Topi, Jukka; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2017)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2017
  1 Esipuhe 5 2 Yhteenveto 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 14 5 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 21 Liiteartikkeli 1. Uusien asuntolainojen ehdoista 23 Liiteartikkeli 2. Luottolaitoslakiin säännökset järjestelmäriskipuskurista 27 Liiteartikkeli 3. Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset 29
 • Helenius, Jyri; Mattinen, Olli; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Suihko, Jaana; Halme, Tomi; Virkkunen, Juhana (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on säilynyt vahvana. Myös pankkisektorin tehokkuus on hyvällä tasolla. Suomen talouden käänne antaa hyvät edellytykset pankkisektorin tuloksentekokyvyn säilymiselle lähitulevaisuudessa. Sitä rasittavat kuitenkin digitalisaatiokehityksen takia tehtävät investoinnit, jotka ovat välttämättömiä digitaalisen toimintaympäristön kehit-tyessä kiihtyvällä tahdilla. Näillä investoinneilla tehostetaan toimintaa ja kehitetään palveluja, joilla muun muassa vastataan teknologiayritysten haasteeseen pankkitoimialalle.
 • Helenius, Jyri; Taskinen, Sinikka; Uusi-Äijö, Harriet; Aro, Helena; Mattinen, Olli; Järvenpää, Maija; Virkkunen, Juhana; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Suomen pankkisektorin tulos heikkeni hieman vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vakavaraisuus oli vahva ja parani edelleen. Pankkisektorin tuloksentekokykyä rasittaa edelleen matala korkotaso. Digitalisaation aiheuttama haaste pankkien tuotoille on konkretisoitumassa uuden maksupalveludirektiivin tultua voimaan. Uusi direktiivi avaa pankkien maksuliikenneliiketoiminnan lähitulevaisuudessa aivan uudenalaiselle kilpailulle.
 • Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 18.9.2019
  Heikkenevä taloussuhdanne ja matalan korkotason ympäristö varjostavat Suomen pankkisektorin näkymiä – kotitalouksien korkea velkaantuneisuus voi voimistaa shokkeja .. 3 Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät mutta pysyivät edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempina .. 4 Ylimääräisten pääomapuskurien laskutrendi jatkui.. 6 Suomen pankkisektorin omavaraisuusaste hieman eurooppalaista keskitasoa parempi – tulevan vähimmäisvaatimuksen arvioidaan kasvattavan pääomavaateita maltillisesti .. 7 Pankkitoiminnan pääomavaatimusten kasvu heikensi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdetta .. 8 Heikentyneet tuotot ja alkuvuoteen ajoittuvat kulut söivät kannattavuutta – pankkien kannattavuusnäkymät melko optimistisia riskikyselyn mukaan .. 9 Korkokate muodostaa edelleen puolet sektorin tuotoista .. 10 Pankkisektorin taseen rakenteessa ei muutoksia alkuvuonna .. 11 Suomen pankkisektorin tehokkuus hieman eurooppalaista keskitasoa parempi – pankkisektorin ulkopuolinen kilpailu lisääntyy .. 12 Kotitalouksien velkaantumisaste kääntyi uudelleen nousuun alkuvuonna 2019 .. 13 Toimintaympäristön kohonneet riskit eivät ole vielä vaikuttaneet ongelmalainojen määrään .. 14 Järjestämättömien luottojen määrissä ja muutoksissa huomattavia eroja eri sektorien ja toimialojen välillä .. 16 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit kasvaneet .. 17 Luotonantostandardien odotetaan pääsääntöisesti pysyvän ennallaan – asuntoluottojen ehdoissa havaittavissa merkkejä löystymisestä .. 17 Likviditeettireservien laatu hyvä .. 17 Pysyvän varainhankinnan vaatimuksen (NSFR) soveltaminen alkaa kesäkuussa 2021 .. 18 Riippuvuus markkinavarainhankinnasta Suomen pankkisektorilla EU-alueen korkeimpia – markkinavarainhankinnan merkityksen odotetaan korostuvan entisestään .. 18 Katetut joukkolainat kasvattavat taseen sitoutuneisuutta ja lisäävät pankkien ja asuntomarkkinoiden kytkeytyneisyyttä .. 20 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus kaikista pääomavaateista maltillinen .. 21 Korkoriski muissa valuutoissa merkittävä .. 21 Kuvioliite .. 23
 • Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 22.3.2019
  Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät Nordean kotipaikan siirron myötä – vakavaraisuus kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi ..2 Vertailukelpoisen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde vahvistui ..4 Pankkisektorin omat varat ylittävät vakavaraisuusvaatimukset selvästi – pankkikohtaiset erot kuitenkin suuria ..5 Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen ..6 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuus heikentyi hieman ..7 Korkokate merkittävin tuottoerä – sijoitustoiminnan nettotuotot heiluttavat tulosta ..8 Pankkisektorin tase kasvoi merkittävästi – painopiste luotoissa ..10 Nordean kotipaikan muutos nosti yritysten järjestämättömiä saamisia suhteessa luottokantaan ..11 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit kasvaneet viime vuosina ..13 Pankkisektorin maksuvalmius parani, LCR selvästi yli EU-alueen keskiarvon ..13 Riippuvuus markkinavarainhankinnasta kasvoi entisestään – erityisesti lyhytaikaisen varainhankinnan osuus kasvoi ..14 Kaupankäyntitoiminta moninkertaistunut, mutta markkinariskien vaikutus pankkien vakavaraisuuteen edelleen rajallinen ..16 Rahoitustaseen korkoriski on kasvanut, pankkikohtaiset erot ovat suuria johtuen osittain erilaisista laskentaoletuksista ..17 Kuvioliite ..19
 • Kiviniemi, Arttu; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo; Seitz, Deni (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.3.2022
  Pankkisektorilla vuosi 2021 oli vakaa – riskitasot nousseet merkittävästi 2 Pankkisektorin vakavaraisuus pysyi vahvana 2 Suomalaispankeilla edelleen runsaasti pääomia vaatimuksiin nähden – liikkumavara MRELvaatimuksiin nähden pienempi etenkin suurilla pankeilla 3 Järjestämättömät saamiset laskeneet edelleen – kotitalouksien velkaantumisaste ennätystasolla 5 Luottoriskeissä eroja eri toimialojen välillä 8 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit edelleen kasvaneet 9 Pankkisektorin positiivinen tuottokehitys vahvisti liiketulosta 10 Tuloslaskelman kaikki päätuottoerät nousivat – erityisen vahvaa oli palkkiotuottojen nousu 12 Suomen pankkisektorin kannattavuus eurooppalaista keskitasoa parempi 13 Suomalaispankkien maksuvalmius edelleen hyvä, vaikka likviditeettireservit supistuivatkin vuoden jälkipuoliskolla 14 Talletusten kasvu ja edullinen keskuspankkirahoitus ovat vähentäneet joukkovelkakirjarahoituksen tarvetta 15 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus yhä maltillinen 17 Rahoitustaseen korkoriskissä ei mainittavia muutoksia 18
 • Mattinen, Olli; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo; Seitz, Deni (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
  Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät hieman mutta säilyivät edelleen vahvoina 2 Pankeilla edelleen runsaasti pääomia vaatimuksiin nähden 3 Yritysluotoissa järjestämättömät saamiset vähentyneet edelleen, kotitalousluotoissa lasku tasaantunut 3 Kotitalouksien velkaantuminen ja korkojen nousu huolena 6 Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset luottoriskeihin monelta osin vielä epäselviä 7 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit edelleen kasvaneet 8 Pankkisektorin liiketulos pienentyi edellisvuodesta 8 Arvonalentumiset pysyivät maltillisina – suurin osa luottotappioista katettiin aiemmin tehdyistä varauksista 11 Suomen pankkisektorin kannattavuus heikkeni alkuvuonna – toinen neljännes ensimmäistä vahvempi 11 Maksuvalmiuden ja varainhankinnan seuranta korostuu epävarmassa markkinassa 12 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus yhä maltillinen 16 Korkotason nousu näkyy rahoitustaseen korkoriskimittareissa 17
 • Aarnio, Tommi; Groschup, Torsten; Kaakinen, Aleksi; Mattinen, Olli; Risku, Marjo; Taskinen, Sinikka (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde vahvistui toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta 2 Pankkisektorin luotonmyöntökyky säilyi hyvänä 3 Voitonjakosuosituksella vahvistettiin pankkien tappionsietokykyä ja lievennettiin epävarmuutta 4 Pankkitoiminnan pääomavaatimusten lasku vahvisti myös rahoitus- ja vakuutusryhmien vakavaraisuutta 4 Peruspankkitoiminnan tuotot pysyivät vakaina – sijoitustoiminnan nettotuotot heiluttavat tulosta 4 Pienentyneet kulut paransivat pankkisektorin liiketulosta – taustalla vertailuvuoden suuret kulukirjaukset 6 Merkittävimmät arvonalentumiskirjaukset ajoittuivat vuoden ensimmäiselle puoliskolle 6 Kannattavuuden tunnusluvut kohenivat loppuvuotta kohden 7 Järjestämättömissä kotitalousluotoissa on nähtävissä kasvua – yritysluotoissa järjestämättömät pysyneet samalla tasolla 8 Täydentävät luottokannan laatumittarit indikoivat luottoriskien maltillisesta noususta myös yritysluotoissa 10 Talletusten ja keskuspankkirahoituksen kasvu ovat tukeneet kotimaisen pankkisektorin maksuvalmiutta 13 Yleisötalletusten kasvu on pysähtynyt viimeisellä neljänneksellä – Suomen pankkisektorin riippuvuus markkinavarainhankinnasta edelleen Euroopan korkeimpia 14 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus kasvanut mutta yhä vähäinen 16 Rahoitustaseen korkoriski hieman vähentynyt 16
 • Helenius, Jyri; Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo; Halme, Tomi; Mattinen, Olli (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Suomen luottolaitossektori yksi Euroopan keskittyneimmistä Digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos näkyvät pankkien strategioissa Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus vahva Suomen pankkisektorin vakavaraisuus selvästi eurooppalaista keskitasoa vahvempi Pankkisektorin vakavaraisuuden merkittävä heikkeneminen edellyttäisi poikkeuksellisen suuria muutoksia pankkien kannattavuudessa tai riskeissä Finanssivalvonnan asettamalla asuntoluottojen riskipainolattialla vähäiset välittömät vakavaraisuusvaikutukset IFRS 9 -standardin välitön vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen marginaalinen Luottolaitostoiminnan kasvaneet pääomavaatimukset heikensivät rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuutta Hyvä tuottokehitys kompensoi kasvaneita kuluja Korkokate edelleen merkittävin tulonlähde Suomalaiset pankit ovat keskimäärin eurooppalaisia pankkeja tehokkaampia Maksupalvelutuottojen osuus kokonaistuotoista vaihtelee suuresti Kotitaloussektorin järjestämättömien saamisten osuuden nousu tasaantunut Pankkisektorin lyhyen ajan maksuvalmius hyvällä tasolla Riippuvuus markkinaehtoisesta varainhankinnasta EU:n suurimpia Markkinariskin pääomavaatimusten merkitys laskenut; nyt lähellä eurooppalaista keskitasoa Pankkien sijoitukset riskipitoisiin velkakirjoihin pysyneet vähäisinä Suomalaispankeilla ei merkittäviä valuuttariskejä Pankkisektorin osakeriskit kokonaisuudessaan vähäiset Korkojen nousulla myönteinen vaikutus pankkien korkokatteeseen
 • Kiviniemi, Arttu; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen pankkisektorin tappionsieto- ja luotonmyöntökyky pysynyt vahvana 2 Kaikki suomalaispankit täyttävät kesäkuussa voimaan astuneen vähimmäisomavaraisuusastevaatimuksen 3 Suomalaispankkien ongelmaluotot pysyneet maltillisella tasolla 4 Luottoriskit kohonneet pandemiasta eniten kärsineillä palvelutoimialoilla – näiden toimialojen osuus pankkien yritysluotoista kuitenkin pieni 6 Kiinteistösektoriluottojen laatu pysynyt vakaana 8 Suomen pankkisektorin kriisinsietokyky eurooppalaista keskitasoa vahvempi 11 Pankkisektorin liiketulos vahvistui arvonalentumisten laskun ja tuottojen kasvun siivittämänä 13 Tuotot kasvoivat laaja-alaisesti 13 Suomen pankkisektorin kannattavuus pysynyt pandemian aikana eurooppalaista keskitasoa vahvempana 15 Suomalaispankkien maksuvalmiusasema pysynyt vahvana 17 Talletusten ja keskuspankkirahoituksen kasvu pienentänyt joukkovelkakirjarahoituksen tarvetta 19 Kaikki suomalaispankit täyttävät kesäkuussa voimaan astuneen pysyvän varainhankinnan vaatimuksen 20 Suomalaispankkien markkinariskit maltillisella tasolla 20