Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 154
 • Arala, Mika (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Toivanen, Mervi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Luototussuhteella tarkoitetaan asuntoluoton määrää suhteessa luoton vakuuksiin. Voimassa olevan lainsäädännön perusteella uuden asuntolainan luototussuhde saa olla enintään 90 prosenttia (ensiasuntojen kohdalla 95 prosenttia) vakuuksien käyvästä arvosta. Uusien asuntoluottojen keskimääräinen luototussuhde oli syys-joulukuussa 2016 lähes 70 prosenttia. Osalla lainoista on kuitenkin korkeat luototussuhteet. Nykyinen vakuusperusteinen lainakattosääntely on kierrettävissä ottamalla lisälainoiksi kulutusluottoja. Lainakatto ei myöskään estä suuria asuntolainoja ja asuntohintojen haitallista nousukierrettä. Tavoite kotitalouksien velkaantumisen hillinnästä ei siis toteudu parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Alhonsuo, Sampo (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Suomessa euroalueen alhaisimmat asuntolainakorot jo pitkään Suomi–Ruotsi: Ruotsissa selkeästi korkeammat asuntolainakorot Korkojen nousu ja ennätyksellinen velkaantuminen on huono yhdistelmä
 • Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
 • Kiviniemi, Arttu (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.8.2022
  Komissio julkaissut ehdotuksensa Basel III -uudistusten täytäntöönpanosta – ehdotuksessa uudistusten vaikutuksia lieventäviä ja viivästäviä huojennuksia ... 1 Uudistusten toteutus alkuperäisten Basel-standardien mukaisesti kasvattaisi suomalaispankkien pääomavaatimuksia noin 9 prosentilla ... 3 Komission täytäntöönpanoehdotuksen arvioidaan pienentävän uudistusten kokonaisvaikutusta selvästi – vaatimusten arvioidaan kasvavan vasta kaikkien siirtymäsäännösten päätyttyä ... 4 Uudistusten ei arvioida vaarantavan suomalaispankkien luotonmyöntökykyä ... 7
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 18.9.2019
  Vähimmäisomavaraisuusaste vähintään kolme prosenttia .. 1 Pysyvän varainhankinnan suhdeluku vähintään sata prosenttia .. 2 Kaupankäyntivaraston markkinariskille raportointivaatimus .. 2 Suurten asiakasriskien rajoitukset kiristyvät .. 2 Pilari 2 -lisäpääomavaatimusten asettamisehtoja selvennetään.. 2 Suhteellisuus, huojennuksia .. 2 G-SII-pankkien tappionkattamiskyvylle asetettuja vaatimuksia kiristetään .. 3 Makrovakausvälineisiin tarkennuksia .. 3 Työ jatkuu .. 3
 • Mustonen, Saara (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Pankkipalvelujen digitalisaatio muokkaa pankkien liiketoimintaa monella eri tavalla. Uudet finanssiteknologian innovaatiot voivat johtaa parempaan asiakaskokemukseen ja pidemmällä aikajänteellä myös kustannussäästöihin. Tällä hetkellä digitalisaatio kuitenkin nostaa pankkien kustannuksia, kun pankit joutuvat samanaikaisesti ylläpitämään olemassa olevaa liiketoimintaa ja reagoimaan toimialan muutokseen kehittämällä uusia jakelukanavia ja palveluita. Lisäksi digitalisaatio houkuttelee toimialalle uusia kilpailijoita sekä kasvattaa kyberturvallisuuden ja tietoturvan merkitystä. Näin pankkitoimialan digitalisaatio tuo mukanaan sekä uhkakuvia että mahdollisuuksia alan toimijoille.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2019
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2022
 • Juutinen, Anne-Mari (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Maatarkastus kestää noin kaksi vuotta, arviointiraportin käsittely helmikuussa 2019 Suomi viimeinen arvioitava Pohjoismaista Mikä FATF?
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2009)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2009
  Artikeln innehåller en sammanfattning av analysen Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn, som utkom i sin helhet på finska den 1 april 2009.
 • Toiviainen, Juhana (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 22.3.2019
  Vuoden viimeinen kvartaali oli finanssimarkkinoilla heikko ..1 Alkuvuoden kehitys finanssimarkkinoilla on ollut myönteinen ..3 Työeläkelaitosten vakavaraisuus heikkeni vuoden viimeisellä kvartaalilla ..4 Eläkesektorin sijoitusten tuotto oli negatiivinen ..5