Browsing by Subject "clearing"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Laurila, Juhani (1995)
  Suomen Pankki. A 94
  Suomen Pankki toimi Suomen ja Neuvostoliiton clearingtilien pitäjänä valtion lukuun koko sodan jälkeisen ajan vuoden 1990 loppuun.Ulkomaankaupan toimintaympäristön muuttuminen 1970-luvulta lähtien johti clearingmaksuliikenteen hoitamisessa ja clearingtiliehtojen noudattamisessa ongelmiin, joiden takia Suomen Pankki joutui puuttumaan alun perin ajateltua aktiivisemmin clearingin hoitoon.Tutkimuksessa selvitellään niitä syitä, joiden vuoksi keinot idänkaupan epätasapainon sekä maksu- ja rahoitusongelmien ratkaisemiseen eivät olleet riittäviä.Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan Suomen ja Neuvostoliiton välistä clearingjärjestelmää muihin vastaaviin kahden- ja monenkeskisiin maksujärjestelmiin. Kokemukset Suomen ja Neuvostoliiton välisestä clearingistä tukevat käsitystä, että valtioiden väliset clearingmaksujärjestelmät hyödyttävät kauppaa vain tiukasti sovellettuina lähinnä sellaisissa oloissa, joissa pankkipalvelut sekä mahdollisuudet kahden- tai monenkeskiseen, vaihdettavilla valuutoilla käytävään kauppaan ovat rajoitetut tai puuttuvat.Clearingmaksujärjestelmän toimivuus edellyttää, että sitä käytetään lähinnä juoksevien maksujen, muttei luottojen, kanavointiin. Julkaisu sisältää runsaasti tietoa clearingin historiasta, toimintamekanismeista ja menettelytavoista, joten se sopii perus- ja lähdeteokseksi.
 • Suomen Pankki (1993)
  Suomen Pankki. A 88
  Foreword 5 Payment Systems: Overview and Prospects 9 Ralf Pauli Cash 21 Seppo Eriksson - Tom Kokkola Banks' Payment Systems 59 Markku Hirvonen - Maija Keskinen - Eero Kostamo - Vuokko Pitkänen - Juhani Saarento - Timo Ylitalo The Bank of Finland Interbank Funds Transfer System and Payment Clearing 109 Marianne Palva Intemational Payments 121 Jyrki Aarnio - Mervi Arponen - Jorma Hilpinen - Leena Karlsson - Markku Kemppainen - Lea Latva-Pukkila - Hannu Lohikoski - Risto Savolainen - Olavi Setälä - Hannu Wiksten Clearing and Settlement of Securities Transactions: Description, Regulation and Intemational Recommendations 161 Maritta Vehmas Book-Entry Securities System and Clearing and Settlement of Book-Entry Transactions 177 Liisa Jauri Clearing and Settlement of Money Market Transactions at the Helsinki Money Market Center 187 Erkki Vehkamäki Trading, Clearing and Settlement on the Helsinki Stock Exchange 199 Juha Kaiponen Standardized Derivatlves: Trading and Clearing Jan Forsbom - Timo Laitinen New Payment Systems and the Central Bank Harri Hasko - Harri Lahdenperä - Ossi Leppänen - Antti Suvanto Literature on Payment Systems
 • Piipponen, Kaarina (2010)
  BOFIT Online 2/2010
  Tämän vuoden päättyessä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä kun Suomen ja Neuvostoliiton välinen tavaranvaihto- ja maksusopimus umpeutui ja aina sodan jälkeisestä kaudesta lähtien käytössä ollut, kahdenvälisiin kauppakiintiöihin perustunut clearingmaksujärjestelmä jäi pois käytöstä. Maksuissa siirryttiin vaihdettavien valuuttojen käyttöön, eikä viranomaisten enää ole ollut tarpeen puuttua viennin määriin taikka kotimaisuusasteeseen. Suomen ja Neuvostoliiton väliset taloudelliset suhteet olivat joutuneet kohtaamaan uusia haasteita 1980-luvun loppupuolelta lähtien Neuvostoliitossa käynnistettyjen yritystoiminnan ja ulkomaankaupan rakennemuutosten vuoksi. Vuoden 1991 joulukuu toi sitten mukanaan Neuvostoliiton hajoamisen ja uuden Venäjän ajautumisen velkaongelmiin ja ulkomaisten velkojen lainanhoidon keskeytymiseen. Samaan aikaan lamaan painuvassa Suomessa seurattiin huolestuneena yritysten, pankkien ja valtion vastuulla olevien entiseltä Neuvostoliitolta periytyvien velkasaatavaerien kehitystä. Tiedotusvälineissä on aina silloin tällöin vilahtanut aiheeseen liittyviä uutisia. Tämän selvityksen tarkoituksena on kuvailla sitä, millä tavoin Suomen ja Neuvostoliiton välinen clearingjärjestelmän purkaminen ja erilaisten velkaerien selvittäminen tapahtui. Taustaksi järjestelyn purkamiselle on alussa lyhyt clearingjärjestelmän kuvaus, jotta asiaa ennestään tuntemattomille selkiytyisi se, mitä lähdettiin purkamaan ja millaisesta järjestelystä jäi saatavia perittäväksi. Selvityksen liitteenä on luettelo sopimuksista, joihin tekstissä viitataan, sekä eräitä keskeisiä Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppaa selittäviä kuvioita. Asiasanat: clearingkauppa, maksujärjestelmä, julkinen velka, Neuvostoliitto, Suomi
 • Hirvensalo, Inkeri (1979)
  Suomen Pankki. A 49
  1.JOHDANTO 9 2.KAHDENVÄLISTEN MAKSUSOPIMUSTEN JA CLEARING-MAKSUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ 11 2.1.Clearing-järjestelmän käyttöön johtaneet syyt 11 2.2.Clearing-maksujärjestelyihin kohdistettu kritiikki 13 2.3.Suomen ja sosialistimaiden väliset maksusopimukset 15 2.4.Bilateralismi ja maksusopimukset 18 3.SUOMEN JA SNTL:N VÄLINEN CLEARING-MAKSUJÄRJESTELMÄ SNTL:N ULKOMAANKAUPPAJÄRJESTELMÄSSÄ 20 3.1.SNTL:n ulkomaankaupan maksujärjestelmät sekä kauppaa ja maksuliikettä hoitavat organisaatiot 20 3.2.SNTL:n ja Suomen välistä kauppaa sekä maksuliikettä hoitavat neuvostoliittolaiset organisaatiot 21 3.2.1.SNTL:n ulkomaankauppaministeriö 23 3.2.2.Ulkomaisten taloussuhteiden valtionkomitea GKES 27 3.2.3.SNTL:n valtiovarainministeriö 28 3.2.4.SNTL:n valtionpankki 29 3.2.5.SNTL:n ulkomaankauppapankki 30 3.3.SEV-kaupan maksuliike ja rahoitus 36 3.4.SNTL:n viranomaisten suhtautuminen Suomen ja SNTL:n väliseen clearing-maksujärjestelmään 40 3.4.1.Clearing-järjestelmään liittyvät rahoituskysymykset 40 3.4.2.Kaupan ja maksuliikkeen tasapaino 44 3.5.SNTL:n ulkomaankaupan ja maksujärjestelmien kehitys erityisesti Suomen kanssa käytävän kaupan kannalta 47 4. SUOMEN JA SNTL:N VÄLISEN CLEARING-MAKSUJÄRJESTELMÄN PÄÄPIIRTEET 51 4.1.Kaupan ja maksujen tasapainomekanismi 51 4.2.Suomen ja SNTL:n välisen sidotun maksusopimuksen pääpiirteet 55 4.2.1.Kompensaatiosopimukset 57 4.2.2.Keskitetty maksuliike 58 4.2.3.Vapaasti vaihdettavien valuuttojen käyttö 58 4.2.4.Vastuu clearing-tileistä ja niiden kautta kulkevat maksut 59 4.2.5.Tilivaluutta ja kurssimäärittely 61 4.2.6.Clearing-tilin korko 64 4.2.7.Alkuperäkysymys ja sidottujen valuuttojen arvostus 64 4.2.8.Luottoraja 66 4.2.9.Kolmikantasopimukset 67 4.3.Tavaratoimitusten maksuajat 68 4.4.Maksujen kulku käytännössä 71 5. SUOMEN JA SNTL:N VÄLISEN KAUPAN JA MAKSULIIKKEEN KEHITYS SEKÄ MAKSUTASEEN KOOSTUMUS VUOSINA 1961 - 1977 72 5.1.Kauppatase 72 5.1.1.Kaupan tavararakenne 75 5.1.2.Kaupan kasvu ja vaihtelut 77 5.2.Vaihtotase 81 5.3.Pääomatase 87 5.4.Vapaavaluuttamaksut ja viennin länsivaluuttaosuus 89 5.5.Clearing-tilisaldo ja luottorajat 92 6. CLEARING-TILISAATAVAN JA KOTIMAAN RAHAMARKKINOIDEN VÄLISET YHTEYDET 95 6.1.Clearing-tilisaatavan ja sidotun valuuttavarannon luonne 95 6.2.Clearing-tilisaldon yhteydet kotimaisiin rahamarkkinoihin 98 6.3.Clearing-saatavan tai -velan merkitys ja kustannukset muuhun maitten väliseen luototukseen verrattuna 99 6.4.Clearing-tilisaldon kehityksen ennakointi 101 7. YHTEENVETO 103 LÄHDELUETTELO 105 SUMMARY 109
 • Hirvensalo, Inkeri (1978)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 8/1978
  Clearing- maksujärjestelmästä luopuminen Suomen ja Neuvostoliiton välisessä maksuliikkeessä on 1960-luvun jälkipuoliskolta lähtien ollut keskustelun kohteena .Ehdotukset järjestelmän muuttamiseksi ovat viime vuosina tulleet SNTL:n taholta. Virallisia keskusteluja asiasta käytiin ensimmäistä kertaa vuosien 1976 - 1980 runkosopimuksesta neuvoteltaessa. Tätä ennen asiasta kuitenkin keskusteltiin viranomaisten kesken jo vuosina 1969 -1970 vuosien 1971 - 1975 runkosopimusta valmisteltaessa. Suomen kanta on tähän asti ollut se, ettei järjestelmää ole syytä lähteä muuttamaan, ellei puolin ja toisin voida olla täysin vakuuttuneita muutoksen kaupankäyntiä edistävistä vaikutuksista. Tämän lähtökohdan myös Neuvostoliitto on hyväksynyt. Vuosien 1976 -1980 runkosopimuksesta neuvoteltaessa maitten välinen maksujärjestelmä päätettiin säilyttää entisellään vuoteen 1980 saakka, "elleivät osapuolet sitä ennen toisin päätä".
 • Peltoniemi, Teemu (2020)
  Euro & talous 4/2020
  Suomen Pankki ylläpitää ja kehittää yhteistä eurooppalaista rahoitusmarkkinainfrastruktuuria ja toimii järjestelmien asiantuntijakeskuksena suomalaisille ja pohjoismaisille pankeille. Suomen Pankki toimii rahoitusmarkkinoilla myös useissa eri operatiivisissa rooleissa, jotka liittyvät mm. Suomen Pankin oman valuuttavarannon hoitamiseen ja rahapolitiikan luotto-operaatioiden toteuttamiseen.
 • Korpinen, Kasperi (2020)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  I had barely joined the Bank of Finland simulator team and was analyzing the potential changes on liquidity needs of merging the Finnish equity and bond settlement systems, when the 2008 financial crisis hit. As an immediate reaction, we were asked by our management to analyze the liquidity and credit risks associated with possible failures of foreign brokerage firms active in the Finnish market. Using our simulator, we ran stress tests for the Finnish securities settlement system and found out that, luckily, the liquidity needs were relatively low, partly due to the high reciprocity of the trades and associated cash flows. Even though the Bank of Finland simulator was originally created for payment system analysis, this is a good example of versatile use cases of the simulation tool.
 • Peltoniemi, Teemu (2020)
  Bank of Finland. Bulletin 4/2020
  The Bank of Finland maintains and develops the common European financial market infrastructure and is a centre of expertise in systems for Finnish and Nordic banks. It also has several different operational roles on the financial markets, for example connected with the management of its own foreign exchange reserves and monetary policy credit operations.