Browsing by Subject "finanssiala"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Laine, Tatu (2018)
  Euro & talous 2/2018
  Luotettavat maksu- ja selvitysjärjestelmät ovat perusedellytys rahoitusvakaudelle ja taloudelliselle kasvulle. Mikäli ihmisten ja yritysten luottamus esimerkiksi maksujenvälityksen toimivuuteen ja tilitietojen oikeellisuuteen horjuu, yhteiskunnan sujuva toiminta häiriintyy nopeasti.
 • Laine, Tatu (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2018
  Reliable payment and settlement systems are basic requirements for maintaining financial stability and fostering economic activity. The smooth functioning of society would quickly become disrupted if businesses and households were to lose trust in payment services or the accuracy of bank account balances, for example.
 • Karhu, Anu (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Ilmastonmuutos kasvattaa finanssisektorin riskejä, minkä mittaamiseen, hallintaan ja hinnoitteluun tarvitaan uudenlaista tietoa. Kansainvälisen Network for Greening the Financial System (NGFS) -verkoston väliraportin mukaan tarvetta on ainakin tulevaisuuteen suuntautuvalle ja nykyistä hienojakoisemmalle tiedolle. Samalla tiedon tulisi olla luotettavampaa ja vertailukelpoisempaa, mikä tarkoittaa yhtenäisten kansainvälisten raportointistandardien, menetelmien ja tarkastusmekanismien luomista sekä parannuksia tietojen saatavuuteen. Yksi esimerkki yhtenäisten kansainvälisten standardien edistämisestä on IFRS-säätiön aloite perustaa kestävän kehityksen standardeja laativa komitea.
 • Alhonsuo, Sampo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Koronapandemian seurauksena reaalitalous ja finanssimarkkinat eri tilanteessa 1 - Suomen talous on taantumassa, mutta välttänyt pahimmat kehityskulut 2 - Finanssimarkkinoiden riskit ovat erittäin korkealla tasolla 3 - Tulevaa kehitystä finanssisektorin toimintaympäristössä leimaa poikkeuksellinen epävarmuus 4
 • Alhonsuo, Sampo; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Koronapandemiasta talouden taantumaan 1 Tukitoimien ja rokotusten saattelema elpyminen 4 Finanssimarkkinoilla optimismia 5 Suuria riskejä poikkeuksellisessa epävarmuudessa 9
 • Nykänen, Marja (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Vuonna 2015 Englannin keskuspankin silloinen pääjohtaja Mark Carney piti puheen, joka aktivoi finanssialan toimijoita, finanssivalvojia ja keskuspankkeja pohtimaan järjestelmällisesti ilmastonmuutokseen liittyviä rahoitusriskejä. Yksittäisten keskuspankkien tekemä työ johti parissa vuodessa keskuspankkien ja finanssivalvojien ilmastoverkoston Network for Greening the Financial System (NGFS) syntymiseen. Nykyään NGFS on yksi merkittävimmistä tämän teeman taustavoimista.
 • Nykänen, Marja (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Riskien arviointi, mallintaminen ja hinnoittelu ovat finanssialan yritysten ydintoimintaa. Riskien toteutumiseen liittyy aina epävarmuutta. Mitä pidemmällä aikavälillä riskit voivat toteutua, sitä vaikeampaa niitä on yksilöidä ja arvioida niiden vaikutuksia. Finanssialalla toimivat ovat tottuneet elämään tämän riskien arviointiin liittyvän epävarmuuden kanssa. Ilmastonmuutoksesta – sen vaikutuksista, sen ehkäisemisestä tai pahimmassa tapauksessa ehkäisemisen epäonnistumisesta – syntyvien riskien ja kustannusten arvioiminen on suuri haaste finanssisektorin toimijoille, myös keskuspankeille ja valvojille.
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2021)
  Johtokunta. 3 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2020. 4 Finanssimarkkinoiden tila. 7 Finanssivalvonnan vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen. 14 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta. 14 2 Laadukas ja tehokas. 21 3 Asiantunteva ja arvostettu. 24 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen. 25 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019. 26 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2021. 30
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 1/2020
  Finanssisektorin osalta ilmastopöhinä alkoi maaliskuussa 2018, kun komissio julkisti kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman. Tämän kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena ei ole sen enempää eikä vähempää kuin ohjata uutta yksityistä sijoitusrahaa 180 mrd. euroa vuodessa kestäviin kohteisiin (lue: hankkeisiin, jotka tukevat ilmastotoimia). Lisäksi, joskin hieman pienemmällä painolla, ilmastoriskit tullaan sisällyttämään finanssilaitosten riskienhallintaan ja näihin riskeihin liittyvää läpinäkyvyyttä tullaan merkittävästi parantamaan.
 • Alhonsuo, Sampo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Tämä teksti on kirjoitettu 13.3., jonka jälkeen viranomaiset Suomessa ja muissa maissa ovat julkistaneet uusia toimenpiteitä, joilla koronaviruksen taloudellista haittaa torjutaan.
  Koronavirus on uusi vakava ongelma maailmantaloudelle heikentäen myös finanssisektoria .. 1 Talouden kehitys jo valmiiksi herkkä ongelmien kärjistymiselle .. 2 Finanssimarkkinoiden hinnoittelu kertoo näkymien synkistymisestä ja uusien alempien arvostustasojen hakemisesta .. 2 Mikä auttaisi taloudessa ja finanssisektorilla? .. 3
 • Grym, Aleksi (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Finanssiala on äärimmäisen verkottunut kokonaisuus, jossa jokainen toimija on riippuvainen lukuisista muista toimijoista. Tämä kävi selvästi ilmi vuoden 2008 finanssikriisissä, jossa yksittäisen pankin, vakuutusyhtiön tai muun toimijan konkurssi, tai edes sen uhka, saattoi lamauttaa kokonaisen markkinan tai toimialan osan.
 • Nykänen, Marja (2019)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  Assessing, modelling and pricing of risks is among the core activities of financial sector companies. The realisation of risks is always subject to uncertainty: the longer the time horizon for risk realisation, the harder it is to identify the risks and estimate their impacts. Financial sector participants are used to living with this uncertainty. Assessing the risks and costs arising from climate change – its effects, mitigation and, in the worst case, failure to mitigate – presents a major challenge for financial sector participants. Central banks and supervisors are no exception in this respect.
 • Grym, Aleksi (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Pilvipalvelut ovat hajanainen nimitys suurelle joukolle palveluita, joissa käyttäjä voi hallita, säilyttää ja prosessoida dataa verkon yli. Pilvipalveluiden palvelumalli voi vaihdella omia konesaleja korvaavista infrastruktuuripalveluista yksittäisiin toimintoihin erikoistuneisiin ohjelmistopalveluihin. Pilvi-infrastruktuuri voi olla yksityinen, jaettu, julkinen tai näiden yhdistelmä (niin kutsuttu hybridimalli). Pankkitoimialalle on lisäksi olemassa erikoistuneita pilvipohjaisia ohjelmistopalveluita.
 • Manninen, Otso; Räsänen, Tatu (2020)
  Euro & talous. Analyysi
  Erilaiset skenaariomallit ovat osoittautumassa finanssisektorin ilmastoriskien mallintamisessa hyödyllisiksi työkaluiksi. Skenaariomallinnus mahdollistaa finanssialan toimijoiden riskien ja haavoittuvuuksien hahmottamisen erilaisten, tulevaisuudessa mahdollisten kehityskulkujen valossa. Yksi tällainen työkalu on laajan mallivalikoiman ja suuren määrän skenaarioita sisältävä NGFS:n mallikehikko. Yksi tämän mallikehikon merkittävimmistä eduista on siirtymäriskien ja fyysisten riskien samanaikainen huomioiminen.
 • Kiviniemi, Arttu; Arala, Mika; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen finanssisektorin pääriskeinä arvopaperimarkkinoiden riskihinnoittelun äkilliset muutokset ja pankkien luottoriskien realisoituminen 1 Suomen talous elpyy ripeästi 2 Talouskehityksen alasuuntaiset riskit edelleen koholla – kotitalouksien korkea velkaantuneisuus heikentää kriisinsietokykyä 5 Sijoittajille kuluva vuosi on ollut varsin suotuisa 7 Osakemarkkina on jatkanut tasaista nousua 7 Euroopassa korot pysyneet matalina 8
 • Heiskanen, Hanna (2018)
  Finanssivalvonta. Blogi 12.2.2018
  Finanssiala ei tunnetusti ole kevyesti säänneltyä. Sääntelyn tarkoituksena on suojata sekä asiakasta että turvata koko finanssimarkkinoiden vakautta. Finanssimarkkinoilla toimivat palveluntarjoajat tarvitsevat toiminnalleen sen luonteesta riippuen joko toimiluvan tai kevyemmän rekisteröinnin. Toimiluvan vaatimukset ja toimilupa- tai rekisteröintihakemuksen täyttäminen saattavat tuntua finanssimarkkinoille mielivän toimijan näkökulmasta ylivoimaisenkin raskailta. Hakuprosessissa kysytään tietoja mm. toiminnan yleisestä järjestämisestä, riskien hallinnasta, avainhenkilöiden taustoista ja toiminnan rahoittamisesta. Kaikella kysytyllä tiedolla on tarkoituksensa. Sen perusteella arvioidaan, pystyykö toimija suoriutumaan suunnitellusta toiminnasta, ovatko menettelytavat sopivia ja toteutuuko asiakkaan suoja. Finanssialalla hoidetaan tai käsitellään asiakkaiden varoja, ja sen takia tarkka sääntely ja toimilupavaatimukset ovat välttämättömiä. Viime vuosina on syntynyt toimintamalleja, joilla pyritään tukemaan uusien toimijoiden tulemista finanssialalle tarjoten heille erityistä neuvontaa ja kädestä pitäen tapahtuvaa opastusta toimilupaprosessin viidakossa. Eurooppalaisetkin valvojat ovat perustaneet innovaatiokeskuksia eli matalan kynnyksen yhteydenotto- ja neuvontapalveluja uusille toimijoille sekä regulatory sandboxeja eli valvojan hiekkalaatikoita.