Browsing by Subject "johdannaiset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 34
 • Goderis, Benedikt; Marsh, Ian W.; Castello, Judit Vall; Wagner, Wolf (2007)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 4/2007
  One of the most important recent innovations in financial markets has been the development of credit derivative products that allow banks to more actively manage their credit portfolios than ever before.We analyse the effect that access to these markets has had on the lending behaviour of a sample of banks, using a sample of banks that have not accessed these markets as a control group.We find that banks that adopt advanced credit risk management techniques (proxied by the issuance of at least one collateralized loan obligation) experience a permanent increase in their target loan levels of around 50%.Partial adjustment to this target, however, means that the impact on actual loan levels is spread over several years.Our findings confirm the general efficiency-enhancing implications of new risk management techniques in a world with frictions suggested in the theoretical literature. Keywords: credit derivatives, bank loans, moral hazard JEL classification numbers: G20, G21, G28
 • Haajanen, Jyrki; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  CDS markets related to governments exposures have recently faced heavy criticism. Criticism of derivatives markets is understandable following the financial crisis, but demands for restrictions, or prohibitions, on trading in certain products require thorough analysis.
 • Haajanen, Jyrki; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Valtion riskeihin kohdistuvat CDS-markkinat ovat joutuneet viime aikoina ankaran arvostelun kohteeksi. Kriittinen suhtautuminen johdannaismarkkinoihin on rahoituskriisin jälkeen ymmärrettävää, mutta vaatimukset joidenkin yksittäisten tuotteiden kaupankäynnin rajoittamisesta tai jopa kieltämisestä edellyttävät huolellista analysointia.
 • Kariluoto, Jarmo (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Turnover in the global foreign exchange and derivatives markets increased considerably in 2001 2004. The amounts outstanding of global derivatives contracts also grew substantially with the increase in trading. Finland's share of the global market remained small.
 • Myller, Marko (2009)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  A new entity will be introduced into the value chain of Nordic securities trading the central counterparty (CCP), located between the stock exchange and the central securities depository. A solution is also being sought for a reliable credit derivative infrastructure.
 • Taipalus, Katja (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Rapid growth of credit derivatives poses a challenge to market infrastructure.
 • Pylkkönen, Pertti (1994)
  Bank of Finland. Bulletin 68 ; 4 ; April
 • Malkamäki, Markku (1999)
  EURO & TALOUS 4
  Arvo paperimarkkinoiden rakenteet muuttuvat merkittävästi tekniikan kehityksen myötä.Tietotekniikan laaja hyödyntäminen, rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen ja yhteisen rahan käyttöönotto Euroopassa ovat parantaneet arvopaperimarkkinoiden tehokkuutta ja likvidiyttä sekä antaneet rahalaitoksille mahdollisuuden hyödyntää skaalaetuja toiminnassaan.
 • Malkamäki, Markku (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • Pesola, Jarmo (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Techniques for packaging and transferring credit risk, ie credit derivatives instruments, have increased as a result of innovations, and the trading volumes of credit derivatives have grown robustly. Growth in volume has been particularly strong in recent years.
 • Jokivuolle, Esa; Koskinen, Yrjö (1990)
  Bank of Finland. Bulletin 64 ; 4 ; April
 • Kuussaari, Harri (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The average daily turnover in the global foreign exchange market in April 2010 was nearly USD 4.0 trillion. In Finland, the average daily FX turnover was ca USD 31 billion. Global daily turnover was 20% higher than in April 2007. In Finland, growth has been considerably more robust, with a nearly fourfold increase in average daily turnover on April 2007. Activity in the global OTC derivatives markets continue to increase, whereas in Finland turnover has declined since 2007.
 • Ahokas, Matti; Kuussaari, Harri; Virolainen, Kimmo (1996)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 21/1996
  Johdannaisinstrumenttien merkitys keskuspankin näkökulmasta perustuu niiden vaikutuksiin yleistaloudelliseen toimintaan ja ennen muuta rahoitusjärjestelmän vakauteen ja rahapolitiikan välittymiseen.Kansainvälisen järjestelypankin BIS:in koordinoiman keskuspankkikyselyn tulosten mukaan johdannaisinstrumenttien maailmanlaajuinen kanta oli huomattavasti aikaisempia arvioita suurempi.OTC- ja pörssijohdannaissopimusten nimellisarvoinen kanta oli huhtikuussa 1995 55 716 miljardia dollaria (noin 256 000 miljardia markkaa).Suurista nimellisarvoista huolimatta maailmanlaajuinen OTC-sopimusten nimellistä jälleenhankintakustannusta kuvaava bruttomarkkina-arvo oli vain noin 2 205 mrd.USD, mikä on alle 5 % nimellisarvosta. OTC-markkinat ovat merkittävin kauppapaikka johdannaisinstrumenteille, varsinkin Suomessa. Johdannaismarkkina-aktiviteetti keskittyy pääasiassa valuutta- ja korkojohdannaisiin.Termiini- ja swap-sopimukset olivat selvästi yleisimpiä instrumentteja kaikilla markkinoilla. Johdannaismarkkinoiden toiminta on erittäin kansainvälistä; yli puolessa OTC-sopimuksista vastapuolena oli ulkomainen osapuoli. Suomessa ulkomaisten vastapuolien osuus oli keskimääräistä suurempi.Johdannaismarkkinat ovat keskittyneitä välittäjien kesken.Markkinoiden keskittyneisyys ei ole kuitenkaan johtanut hintariskien keskittymiseen välittäjille, vaan riskit on pääsääntöisesti siirretty eteenpäin toisille loppukäyttäjille. Avainsanat: johdannaismarkkinat, OTC-johdannaiset, hintariskin välittyminen
 • Hein, Eelis (1994)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 22/1994
  Selvityksessä luodaan katsaus johdannaisinstrumenttien peruskäsitteistöön ja kansainväliseen kehitykseen sekä kartoitetaan Suomen johdannaismarkkinoiden toimintaa ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä. Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla johdannaisinstrumenttien käyttö on lisääntynyt huomattavasti 10 viime vuoden aikana.Kasvua on tukenut sijoitustoiminnan kansainvälistyminen, käyttäjäkunnan laajentuminen ja arvopaperistamisen lisääntyminen.Suurista kaupankäyntimääristä ja epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta johdannaismarkkinat ovat toistaiseksi toimineet ilman vakavia häiriöitä.Viranomaiset ovat kuitenkin maailmanlaajuisesti yksimielisiä siitä, että johdannaismarkkinoiden valvontaa on kehitettävä ja suunniteltava toimintatapoja mahdollisten kriisien varalta. Suomen johdannaismarkkinoiden kehitys on seurannut kansainvälistä suuntaa.Moniin muihin maihin verrattuna Suomen johdannaismarkkinat tosin ovat huomattavan pienet, myös suhteutettuna talouden kokoon. Valtaosa Suomen johdannaismarkkinoiden instrumenteista on markkinoiden hyvin tuntemia tuotteita, joiden riskit hallitaan melko hyvin.Yli 90 % johdannaiskaupoista tehdään kahdenkeskisin sopimuksin niin kutsuttuina OTC-kauppoina.Johdannaispörssien osuus on jäänyt vielä toistaiseksi pieneksi.OTC-kauppa on Suomessa keskittynyt harvojen suurten pankkien käsiin.Suomalaisille pankeille johdannaissopimuksista aiheutuneet riskit näyttävät tällä hetkellä kuitenkin olevan varsin kohtuullisia.Suurimmat riskit pankeille aiheutuvat edelleen perinteisestä rahoituksenvälityksestä. Tulevaisuudessa kaupankäyntivolyymit Suomen johdannaismarkkinoilla mitä todennäköisimmin kasvavat entisestään ja markkinoille tulee yhä monimutkaisempia johdannaisinstrumentteja.Markkinoiden rakenteellisen kehityksen seuraaminen on tärkeää johdannaiskaupan aiheuttamien riskien ennakoimiseksi.Suomen Pankki ja rahoitustarkastus osallistuvat aktiivisesti Suomen muiden viranomaisten kanssa kansainvälisten yhteistyöelinten työskentelyyn johdannaismarkkinoiden valvonnan tehostamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi.Tärkeimpiä viranomaistyön painopistealueita tällä hetkellä on sopia OTC-johdannaissopimusten keskitetystä selvittämisestä ja nettoutusjärjestelyistä, yhdenmukaistaa johdannaissopimusten kirjanpitokäytäntö ja parantaa tilinpäätösinformaatiota.
 • Kariluoto, Jarmo (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Maailman valuutta- ja johdannaismarkkinoiden vaihto kasvoi tuntuvasti kolmivuotisperiodilla 2001 - 2004. Myös maailmanlaajuiset johdannaissopimuskannat nousivat reippaasti kauppojen vilkastumisen myötä. Suomen osuus maailmanlaajuisista markkinoista pysyi vähäisenä.
 • Melolinna, Marko; Kariluoto, Jarmo (2000)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 1/2000
 • Myller, Marko (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Arvopaperikaupan arvoketjussa Pohjois-maissa aloittaa uusi toimija - keskusvastapuoli kiilaa pörssin ja arvopaperikeskuksen väliin. Myös luottojohdannaisten luotettavalle infrastruktuurille haetaan ratkaisua.
 • Myller, Marko; Pylkkönen, Pertti (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Keskusvastapuolien linkittyminen ristiin on Euroopassa vasta alkumetreillä. Useammat toimijat ovat aloittamassa keväällä keskusvastapuolipalveluiden tarjoamisen Helsingin pörssille. OTC-johdannaisten siirtämistä keskusvastapuoliselvitykseen on valmisteltu pitkin vuotta.
 • (2000)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus toukokuu
  Korkojen aikarakenne ja korkojohdannaisten hinnat antavat keskuspankille arvokasta tietoa moniin makrotalouden perusmuuttujiin liittyvistä markkinoiden odotuksista.Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten korollisiin arvopapereihin perustuvien rahoitusvaateiden hintoja voidaan hyödyntää tiedon saamiseksi tulevaa talouskehitystä ja inflaatiota sekä lyhyiden korkojen muutoksia koskevista markkinoiden odotuksista.Sen lisäksi, että rahoitusvaateiden hinnat kertovat markkinoiden odotuksista, ne myös antavat arvokasta tietoa siitä, miten epävarmoja markkinat ovat tulevasta kehityksestä.Vaikka tällaiset rahoitusmarkkinoita kuvaavat indikaattorit eivät korvaakaan keskuspankin omia itsenäisiä arvioita ja ennusteita, niiden välittämä tieto on tärkeää rahapolitiikan kannalta, koska se antaa mahdollisuuden tarkistaa keskuspankin omaa arviota hintavakautta uhkaavista riskeistä ja auttaa siten määrittämään tarkoituksenmukaiset rahapoliittiset toimet näiden riskien ehkäisemiseksi.
 • Jalasjoki, Pirkka (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n mukaan rahoituslaitosten tekemien ei-listattujen eli OTC-johdannaissopimusten yhteenlaskettu nimellinen pääoma oli kesäkuun 2016 lopussa yli 544 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria.