Browsing by Subject "keskustelualoitteet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Hilpinen, Jorma (1982)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 4/1982
  Suomen Pankin kansantalouden osastolla on vuosina 1979 - 1980 rakennettu makrotalouden tilastoihin perustuva laskentajärjestelmä, jota käytetään suhdanne-ennusteen iteroinnissa. Laskentajärjestelmä sitoo ennustettavia ilmiöitä kuvaavat tilastot toisiinsa, sisältää niiden identiteetit ja laskusäännöt, laskee analyysin tarvitsemia tunnuslukuja ja tuottaa taulukoita. Suomen Pankissa on pitkä ennustetraditio. Nykyisen organisaation puitteissa kansantalouden osastolla on tehty ennusteita vuodesta 1972 lähtien. Suhdanteiden seuranta, ennusteiden tuottaminen ja talouspoliittisten päätösten valmistelutyöhön osallistuminen ovat osaston päätehtävät. Ennustetyössä on mukana osaston koko tutkijavahvuus - vajaat 20 henkilöä. Ennusteita tehdään säännönmukaisesti kaksi kertaa vuodessa, talvella ja alkysyksystä, ja prosessi kestää noin puolitoista kuukautta. Ennusteen aikahorisontti käsittää nykyään kuluvan ja kaksi seuraavaa vuotta. Ennusteen laajuutta kuvannee parhaiten laskentajärjestelmän muuttujamäärä, joka on yli 1 200.
 • Tyrväinen, Timo; Pyyhtiä, Ilmo (1977)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 1/1977
  Hintojen nousuvauhti on Suomessa yleensä ollut jonkinverran keskimääräistä kansainvälistä nousuvauhtia nopeampi (kuvio 1). Poikkeuksen muodostivat vuodet 1969 - 1971, jolloin vuoden 1967 devalvaation jälkeen harjoitetun vakauttamispolitiikan vaikutukset näkyivät suhteellisessa hintakehityksessä. Inflaatioherkkyyden syinä on nähty mm. talouden suuri avoimuus sekä tuotantorakenteen ja viennin yksipuolisuus, jotka mahdollistivat ulkomaisen inflaation siirtymisen täysimääräisenä Suomeen. Elinkeinoittaiset tuottavuuserot yhdessä täyskompensaatioajatteluun pohjautuvan palkkapolitiikan ja maataloustulopolitiikan kanssa ovat olleet omiaan voimistamaan ulkoisten inflaatiosysäysten vaikutuksia. Ulkosyntyisten kustannuspaineiden ohella hintojen nousualttiutta ovat lisänneet suhteellisen voimakkaaksi muodostuneet ylikysyntätilanteet, joita kysynnän sääntelypolitiikka ei ole pystynyt eliminoimaan.
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Lahtinen, Juhani (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 8/1975
  Seuraavassa esitetään suhdannemallilla tehdyn ennustelaskelman tuloksia vuosille 1974 - 1980. Lisäksi vertaillaan näitä tuloksia KT:n keskipitkän aikavälin ennusteeseen ja pyritään selvittämään ennusteiden eroja. Liiteosassa esitetään myös malliennustetta täydentävä kevään 1975 tulopoliittisia tarkistusneuvotteluja koskeva finanssipoliittinen lisälaskelma .
 • Huomo, Ahti; Korkman, Sixteen (1979)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 1/1980
  Kysymyksiä siitä kuinka aktiivista rahapolitiikka on ollut ja mihin tavoitteeseen se on pyrkinyt on Suomessa selvitetty varsin vähän. Eräs ilmeinen syy tähän on rahapolitiikan arviointiin liittyvät vaikeudet. Ongelmia aiheuttavat tässä yhteydessä mm. seuraavat seikat: Ensinnäkin harjoitetun rahapolitiikan luonnehdinta on vaikea tehtävä. Tämä johtuu siitä, että laajasti käytetyt luonnehdinnat "kireä" ja "keveä" ovat käsitteellisesti moniselitteisiä, ja siitä että kireysasteen mittaaminen on vaikeaa. Lisäksi kulloinkin vallitseva kireysaste heijastaa keskuspankista välittömästi riippumatonta kehitystä yhtä lailla kuin keskuspankin toimenpiteitäkin. Toiseksi rahapolitiikkaa suppeassa mielessä olisi tarkasteltava osana laajempaa kokonaisuutta. Varsinainen rahapolitiikkahan edustaa vain osaa keskuspankin politiikkaa, jota vuorostaan voidaan tarkastella osana koko valtiovallan harjoittamaa talouspolitiikkaa. Kolmanneksi ongelmana ovat relevanttien vaikutusväylien heikko tuntemus sekä harjoitetussa politiikassa heijastuvat viiveet ja ennustevirheet.
 • Hämäläinen, Timo (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 9/1975
  KOTIMAISEN JA ULKOMAI SEN INFLAATION, VALUUTTAKU RSSIEN SEKÄ KYSYNTÄPAINEEN VAIKUTUS SUOMEN TUONTI- JA VIENTIHINTOIHIN ..... 1 1 • Mallin muodostaminen ... 1 2. Estimointitulokset ... 4 2.1. Valmiiden tavaroiden tuonnin yksikköarvo ... 5 2.2. Koko tuonnin yksikköarvo ... 7 2.3. Koko tavaraviennin yksikköarvo ... 11 3. Loppupäätelmiä ... 12
 • Hämäläinen, Timo (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 10/1975
  Leading-indikaattoreihin pohjautuvassa tarkastelussa eritellään seuraavassa kaksi tapausta: 1) samaa asiaa kuvaavien indeksien väliset suhteet, josta seuraavassa tutkitaan kansainvälisten raaka-aineiden hintojen ja raaka-aineiden tuonnin yksikköarvoindeksin sekä viennin ja tuonnin hinta- ja yksikköarvoindeksien välistä suhdetta, ja 2) raaka-aineiden hintojen välittymistä valmiiden tavaroiden hintoihin, josta seuraavassa tutkitaan raaka-aineiden ja valmiiden tavaroiden tuonnin yksikköarvoindeksien välistä suhdetta.