Browsing by Subject "keskustelualoitteita"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-15 of 15
 • Hickok, Susan (1977)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 4/1977
  Presented here is a survey of Finland's export market shares development from 1960 until 1975. It's purpose is to serve as part of a broader analysis of Finland's export competitiveness. Specifically, here Finland's foreign trade performance is analysed in terms of the changes in its yearly export market shares. The development of these shares and some suggestions as to the factors affecting Finland's competitiveness are given. However, conclusions about which factors determine any specific change in competitiveness (such as relative production costs or changes in production capacity) must be approached very cautiously as many factors are always in action at any given time.
 • Hämäläinen, Timo (1976)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 5/1976
  The purpose of cyclical adjustment of the current account is to estimate the underlying position of the account. The concept of the underlying position of the balance of payments, namely adjustment of current and capital account for temporary influences, is important for the assessment of medium-term adjustment and balance of payment policy.
 • Hämäläinen, Sirkka (1976)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 10/1976
  Suomen kansantaloudelle on koko sodan jälkeisen ajan ollut ominaista melkoinen suhdanneherkkyys. Kokonaistuotannon kasvuvauhdin vaihtelut - tosin myös kasvuvauhdin taso sinänsä - ovat olleet selvästi suuremmat kuin keskimäärin läntisissä teollisuusmaissa ja suuremmat kuin yhdessäkään muussa pohjoismaassa (kuvio).Jyrkkiin suhdannevaihteluihin on oleellisesti liittynyt korkeainflaatio, suuret hintojenvaihtelut sekä kärjistyneet ulkoiset tasapainottomuudet.
 • Arimo, Antero; Pohjola, Immo (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 13/1975
  I JOHDANTO ..... 1 II IS - LM KEHIKKO . . . . . 7 III ERÄITÄ JULKISEN TALOUDEN VAIKUTUSTEN MITTAUSTAPOJA 16 3 .1. Kerroinanalyysi . . . . . 16 3.2. Budjettierotus . . . . . 32 3.3. Täystyöllisyysylijäämä .... 25 3,4. Valtiontalouden vaikutusten käytännön tarkas telumahdollisuudet ...... 29 IV VALTIONTALOUDEN VAIKUTUSTEN KVALITATIIVISTA TARKASTELUA ....... 33 4.1. Kotitaloudet ...... 33 4.2. Yritykset ..... 42 4.3. Kunnat ........ 46 4.4. Valtio ...... 50 4.5. Rahoitusmarkkinat ...... 57
 • Taivalaho, Timo (1980)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 3/1980
  1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT .... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT ... 4 2.1. Käytettävät muuttujat... 4 2.2. Toimialajako... 7 2.3. Menetelmät .... 8 3. ESTIMOINTITULOKSET... 10 3.1. Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuus... 10 3.2. Puutavarateollisuus ... 15 3.3. Paperiteollisuus .... 21 3.4. Kemian teollisuus .... 27 3.5. Metallien perusteollisuus 32 3.6. Metallituote- ja koneteollisuus 36 4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 43 LIITE 1 Kysyntä- ja hintamuuttujien painorakenteet 46 LIITE 2 Kirjallisuusluettelo 47
 • Åkerholm, Johnny (1976)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 2/1976
  I INLEDNING 1 II MODELLEN 4 2. 1. Allmänt 4 2. 2. Bruttonationalproduktens deflator 16 2. 3. Priset på de inhemska efterfråge -komponenterna 17 III ESTIMERING AV MODELLERNA 20 3.1. Allmänt 20 3.2. Bruttonationalproduktens deflator 24 3.3. Priset på de inhemska efterfrågekomponenterna 30 IV OM MODELLERNAS ANVÄNDBARHET 39 BILAGA I: ESTIMERINGSRESULTAT 42 BILAGA II: LÖNEGLIDNINGEN 48 BILAGA III: TABELLER 57 Symbolförteckning 61 Litteraturförteckning 64
 • Hämäläinen, Timo (1979)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 5/1979
  The purpose of this essay is to explain inflation and output using a disaggregated model in which both classical or Marshallian price adjustment and Keynesian price rigidity are present in the goods market. The model can also be used in an open economy context employing the distinction between traded and non-traded goods.
 • Hämäläinen, Timo (1981)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 2/1981
  Kaupan ja pääomanliikkeiden vapautuminen ovat johtaneet kansantalouksien kasvavaan keskinäiseen riippuvuuteen. Tämä heijastuu myös harjoitettavassa talouspolitiikassa. Jos jossakin maassa pyritään rahapolitiikan kiristämisen avulla kotimaisten inflaatiopaineiden hillintään, lisääntyy pääomantuonti ja rahapolitiikan vaikutus "vuotaa" ulkomaille. Pääomanliikkeiden kautta tapahtuva vuoto vaikeuttaa itsenäisen rahapolitiikan harjoittamista. Tämän raportin tarkoituksena on lähinnä periaatteellisella tasolla selvittää, missä määrin pääomanliikkeet vaikuttavat rahapolitiikan tehokkuuteen. Aluksi tarkastellaan aiheeseen liittyvää makroteoreettista kirjallisuutta ja ongelmaa valaistaan yksinkertaisten graafisten tarkastelujen avulla. Edelleen raportissa selvitetään termiinimarkkinoiden toimintaa ja vaikutuksia pääomanliikkeisiin sekä rahapolitiikan ja termiinimarkkirioiden kytkentää. Lisäksi raportissa pyritään rahapolitiikan ns. vuodon kvantifioimiseen Suomen taloudessa referoimalla tehtyjä empiirisiä tutkimuksia ekä esittämällä eräitä omia tutkimustuloksia. Raportti on jatkoa tekijän aikaisemmille pääomanliikkeitä ja rahapolitiikkaa käsitteleville selvityksille.
 • Korhonen, Tapio (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 16/1975
  Oheinen selvitys on lyhennetty versio siitä paperista, joka alkuaan kirjoitettiin rahatalouden toimistossa suoritetun rahoitustilinpitoaineiston kokoamisen yhteydessä vuosina 1973-74. Vaikka esitystapa siinä onkin rahoitustilinpidon kokoamista kuvaava, paperilla lienee yleisempääkin merkitystä nimenomaan Suomessa julkaistavien rahoitustilastojen esittelijänä. Samalla siinä tarkastellaan Suomen rahoitusmarkkinoiden instituutioita ja niiden välisiä yhteyksiä. Suuren osan siitä muodostavat ne arviot ja johtopäätökset, joihin tultiin yritettäessä sovittaa hajanaiset, eri tarkoituksia varten laaditut rahoitustilastot yhtenäisiä periaatteita noudattavaksi rhoitustilinpidoksi. Selvitys käsittelee paitsi eri tilastojen kattavuutta, vertailukelpoisuutta ja yhteensopivuutta, myös aikasarjojen jatkuvuutta. On selvää, että tämän kokoinen selvitys voi keskittyä vain pääkohtiin. Kansantalouden osastolla käytettävän rahoitustilinpidon varsinaiset laskentaohjeet sisältyvät eri paperiin.
 • Luoma, Pekka; Pyyhtiä, Ilmo (1982)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 5/1982
  Suomen Pankin ekonomistiosastojen edustajat tekivät tutustumismatkan Saksan liittotasavallan keskeisiin taloudellisiin laitoksiin 14. - 18.12.1981. Matkan tarkoituksena oli tutustua Saksan liittotasavallan taloudelliseen tilanteeseen ja erityisesti kokonaistaloudellisiin ennuste-, seuranta- ja analyysimenetelmiin sekä talouspolitiikan suunnitteluun. Lisäksi tarkoituksena oli saada kokonaiskuva talouspoliittisen päätöksenteon rakenteesta liittotasavallassa ja eri viranomaisten ja laitosten roolista siinä. Tärkeä tehtävä oli myös luoda suhteet eräisiin keskeisimpiin ennusteyksiköihin mm. KT-osaston kansainvälisen talouden ennusteiden laadinassa tarvittavan aineiston saannin helpottamiseksi.
 • Sehm, Monica (1980)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 2/1980
  Tämä esitys muodostaa ensimmäisen osan Suomen Pankin kansantalouden osaston kausivaihteluprojektin raportista. Tässä osassa käsitellään kausivaihtelupuhdistuksen eri vaiheissa käytettyjä menetelmiä. Seuraavissa osissa esitetään eri sarjaryhmissä saatujen empiiristen kokeilujen tulokset.
 • Pyyhtiä, Ilmo (1979)
  Suomen pankin osastot. Keskustelualoitteita 10/1979
  Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on analysoida Suomen Pankin teollisuuden investointisuunnitelmia ja toteutuneita investointeja koskevan tiedustelun käyttökelpoisuutta teollisuuden investointien ennakoinnissa. Investointitiedustelun tuloksia käytetään säännöllisesti Suomen Pankin kansantalouden osaston ja muiden maan suhdannetutkimuslaitosten ennustetyössä. Tiedustelua on suoritettu säännöllisesti kahdesti vuodessa nykyisessä laajuudessaan vuodesta 1963 lähtien, joten nyt alkaa olla saatavissa riittävän pitkät aikasarjat teollisuuden investointisuunnitelmista niiden toteutumisen tutkimiseen.
 • Korkman, Sixten (1979)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 3/1979
  I JOHDANTO II VIENTI III TUONTI II I.1 Koko tuonti III.2. Kulutustavaroiden tuonti 111.3. Investointitavaroiden tuonti III.4. Raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden tuonti III.5. Yhteenveto tuontiyhtälöistä IV JOITAKIN ESIMERKKILASKELMIA ULKOMAANKAUPAN JA KOKONAISTUOTANNON SUHTEESTA IV.1. Kotimaisen kysynnän lisäyksen tuonti- ja tuotantovaikutuksista IV.2. Talouspolitiikan "ulkoisesta pelivarasta " ja "täystyöllisyysalijäämästä" IV.3. Hintamuutoksen substituutiovaikutuksista V JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
 • Kostiainen, Seppo; Pohjola, Immo (1976)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 9/1976
  Valtiontalouden kokonaistaloudellisia vaikutuksia on Suomessa tarkasteltu varsin vähän ja tällöinkin on rajoituttu huoltotase-eriin ja niiden kerrannaisvaikutusten selvittelyyn. Valtiontalouden rahoitusmarkkinaoperaatiot ovat etenkin 1970- luvulla olleet huomattavia, minkä vuoksi kuva valtiontalouden kokonaisvaikutuksista jää vaillinaiseksi ilman rahoitusliiketoimien mukaan ottoa. Valtiohan on huomattava lainanantaja ja -ottaja ja lisäksi sillä täytyy olla nopeasti käyttöön saatavia rahoitusvarantoja, jotta sen tulojen ja menojen eriaikaisesta ajoittumisesta syntyvä kausiluontoinen rahoitustarve saadaan tyydytettyä.
 • Pesola, Jarmo (1982)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 10/1982
  Käsillä oleva tutkimus on raportti yrityssektorin varastoinvestointitutkimusprojektista Suomen Pankin kansantalouden osastolla 15.1. - 31.8.1982. Projektin tavoitteeksi asetettiin neljännesvuosiaineistoon perustuvan varastoinvestointien ennustemallin muodostaminen. Erityistä huomiota oli lisäksi määrä kiinnittää rahoitustekijöiden varastokäyttäytymisvaikutukseen. Mallia on tarkoitus käyttää apuvälineenä kansantalouden osaston suhdanne-ennusteissa.