Browsing by Subject "kirjanpito"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 28
 • Ji, Gang (2005)
  BOFIT Discussion Papers 14/2005
  This study investigates the economic consequences of cross-listing on the Chinese stock market.We argue that by adopting a higher disclosure standard through cross- listing firms voluntarily commit themselves to reducing information asymmetry.As a result, cross-listed firms are able to benefit from growth opportunities with less appropriated cash flow and lower cost of capital. The empirical evidence shows that cross-listed firms indeed command higher valuations than their non-cross-listed counterparts, after controlling for certain firm-specific attributes.This lends support to the corporate governance hypothesis of cross-listing on the Chinese stock market.The study also argues that an overall upgrading of accounting standards cannot substitute for the cross-listing mechanism. Keywords: corporate governance, listing, China
 • Vauhkonen, Jukka (2009)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  Regulations on the recognition of impairments are being thoroughly revamped. The reform will enhance the transparency of financial statement information and reduce the procyclicality of banks reported results.
 • Taipalus, Katja (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Regulatory projects generated by the financial market crisis focus on enhancement of market operations, reporting transparency and accounting reform.
 • Vauhkonen, Jukka (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Arvonalennusten kirjaussäännöksiä ollaan perinpohjaisesti uudistamassa. Toteutuessaan uudistukset parantavat pankkien tilinpäätöstietojen läpinäkyvyyttä ja vähentävät pankkien raportoitujen tulosten myötäsyklisyyttä
 • Francis, Bill; Hasan, Iftekhar; Wu, Qiang; Park, Jong Chool (2014)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 1/2014
  Published in Contemporary Accounting Research, Volume 32, Issue 3, September 2015: 1285–1318
  This paper investigates the effect of CFO gender on corporate financial reporting decision-making. Focusing on firms that experience changes of CFO from male to female, the paper compares the firms' degree of accounting conservatism between pre- and post-transition periods. We find that female CFOs are more conservative in their financial reporting. In addition, we find that the relation between CFO gender and conservatism varies with the levels of various firm risks such as litigation risk, default risk, systematic risk, and CFO specific risk such as job security risk. We further find that risk-aversion of female CFOs is associated with less equity-based compensation, lower firm risk, higher tangibility level, and lower dividend payout level. Overall, the study provides strong support for the notion that female CFOs are more risk averse than male CFOs, which leads female CFOs to adopt more conservative financial reporting policies. Keywords: Accounting Conservatism; Gender; CFO; Risk-Aversion. JEL Classification: M41; J16
 • Toivanen, Mervi (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Vuoden 2005 alussa tulivat voimaan listattuja yrityksiä koskevat kansainväliset kirjanpitostandardit (IFRS). Nämä säännöt koskevat myös suomalaisia listattuja talletuspankkeja. Uudistus on vaikuttanut pankkien tase- ja tuloslukuihin, mutta muutokset ovat siirtymistä koskevien tiedotteiden valossa maltillisia.
 • Heikel, Yngvar (1947)
  Publikationer utgivna av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. B 7
  INLEDNING Jämförelse med tidigare undersökningar 7 Materialet 10 Fördelning på industrigrupper 12 INDUSTRINS ALLMÄNNA UTVECKLING Allmänna ekonomiska betingelser 15 Exportindustrin 20 Hemmarnarknadsindustrin 22 UNDERSÖKNING AV BOKSLUTEN Sammandrag för samtliga undersökta bolag 39 Hela det investerade kapitalet eller balansens slutsumma 40 Arsförsäljning 46 Långfristiga placeringar 58 Kortfristiga placeringar 63 Lager 64 Värdepapper 76 Bankfordringar och kassa 78 Kontofordringar och växlar 79 Egna medel 81 Soliditeten 86 Främmande medel 89 Långfristiga skulder 91 Kortfristiga skulder 92 Förmögenhetsöverlåtelseskatt 96 Skattereservationer och skattefonder 98 Likviditeten 98 Nettovinst 101 Räntabiliteten 103 Skatter 110 Avskrivningar 116 SLUTORD 117 DIAGRAM Hela det investerade kapitalet i % av 1937' års hela investerade·kapital 43 Arsförsäljning i % av 1937 års försälJning 51 Arsförsäljning i % av egna medel 55 Lager i % av årsförsäljning : 73 Soliditeten. Egna medel i % av långfristiga plaeeringar 87 Lividiteten. Kortfristiga plaeeringar i % av kortfristiga skulder 100 Räntabiliteten. Nettovinst i % av egna medel 104 Netto·vinst i % av årsförsäljning 109 Skatter i % av 1937 års skatter 113.
 • Toivanen, Mervi (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The International Financial Reporting Standards (IFRS) for quoted companies entered into force at the beginning of 2005. These new regulations apply also to Finnish quoted deposit banks. The reform of financial reporting standards has had an impact on banks' income statements and balance sheets. Press releases concerning the transition show, however, that the reform has brought only moderte changes.
 • Suomen Pankki (1918)
 • Lassila, Jaakko (1960)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 23
  Sisällysluettelo: JOHDANTO 9 1. KANSANTALOUDEN TILINPIDON KEHITYSHISTORIASTA 13 2. KANSANTULOKÄSITTEISTÄ JA NIIDEN MITTAAMISESTA 18 2 1. Kansantulokäsitteet tarkasteltuina yrityksen tuotantotilin avulla 25 2 1 1. Suljettu talous ilman julkista valtaa 25 2 1 2. Avoin talous ilman julkista valtaa 28 2 1 3. Suljettu talous, jossa julkisen vallan toiminta otetaan huomioon 32 3. KANSANTALOUDEN KIRJANPITO 36 3 1. Talouden kiertokulku ja johdatus kansantalouden kirjanpitoon 36 3 2. Institutionaalinen ja funktionaalinen kirjanpito 38 3 3. Luokitus 43 3 3 1. Näkökohtia luokituksen. suorittamisesta 44 3 3 2. Taloustoimen käsitteestä ja taloustoimien luokituksesta 45 3 3 2 1. Taloustoimen. käsite 45 3 3 2 2. Taloustoimien luokitus havaittavien tuntomerkkien perusteella 47 3 3 2 3. Taloustoimien luokitus suoritettuna niiden taloudellisen merkityksen perusteella 49 3 3 3. Sektorijako-ongelma 51 4. ERILAISET KANSANTALOUDEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄT 53 4 1. Ns. stonelainen kansantalouden kirjanpitojärjestelmä 53 4 2. Norjalainen ekosirkjärjestelmä 63 4 3. Lindahl'in algebrallisten peruskäsitteiden järjestelmä 70 4 4. Panos-tuotostaulut 75 4 5. Rahoitusvirtakirjanpito 81 LÄHDELUETTELO 89
 • Suomen Pankki (1918)
 • Suomen Pankki (1918)
 • Suomen Pankki (1918)
 • Suomen Pankki (1918)
 • Junninen, Pentti (1995)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 33/1995
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä erilaisia vaikutuksia markkinahintaisen arvostuksen soveltamisella pankkien tilinpäätöksiin voi olla.Lisäksi pohditaan markkinahintaisen arvostuksen tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Tutkimus perustuu pääosin Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten tuloksiin sekä markkinahintaisen ja hankintahintaisen arvostuksen välillä käytyyn keskusteluun.Tutkumlksessa kartoitetaan markkinahintaisen arvostuksen nykytilaa Yhdysvalloissa FASB:in standardeihin No. 105, 107 ja 115 nojautuen.Markkinahintaisen arvostuksen taustaa ja teoriaa on saatu erityisesti kirjasta Modernizing the Financial System: Recommendations for Safer, More Competitive Banks sekä Morrisin ja Sellonin tutkimuksesta Market Value Accounting for Banks: Pros and Cons.Suomen tilannetta tarkastellaan erityisesti rahoitustarkastuksen määräysten avulla.Selvityksen tuloksia sovelletaan tutkimuksen loppuosassa pohdittaessa mahdollisuuksia suomalaisten luottolaitosten omaisuuserien markkinahintaiseen arvostukseen tilinpäätöksessä. Markkinahintaisen arvostuksen käytännön toteuttamisessa on monia ongelmia, kuten markkinahintojen estimointiin liittyvä subjektiivisuus.Markkina-arvoihin perustuvassa omaisuuserien arvostuksessa on kuitenkin myös monia etuja.Markkinahintainen arvostus esimerkiksi huomioi korkotason vaihteluiden vaikutukset oman pääoman arvoon toisin kuin hankintahintainen arvostus.Ulkoiset paineet pakottavat Suomen ottamaan kantaa markkinahintaiseen arvostukseen, sillä Euroopan Unionin jäsenet Tanska ja Iso-Britannia soveltavat jo osittaista markkinahintaista arvostusta.Lisäksi Ruotsi on viemässä lakiinsa mahdollisuutta arvostaa luovutettavaksi tarkoitettuja arvopapereita markkina-arvoihinsa.Arvopaperit olisi Suomessa järkevää asettaa eri luokkiin niiden käyttötarkoituksen mukaan (aktiivinen kaupankäynti / eräpäivään saakka pitäminen).Eri luokkien arvopapereiden kirjanpidolliset käsittelyt tilinpäätöksessä olisivat keskenään erilaisia.Luokkien välisille siirroille ja eräpäivään pidettäviksi tarkoitettujen arvopapereiden luokasta myynnille määrättäisiin vastaavanlaiset ehdot kuin Yhdysvalloissa.Siten luottolaitoksen mahdollisuudet tuloksen manipulointiin tilinpäätöksessä pienenisivät.