Browsing by Subject "luottolaitokset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 54
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Financial Supervisory Authority in brief 2 Director General’s Review 4 Strategy 2017–2019 6 State of financial markets 7 Supervision responsive to changes in operating environment 10 Anti-money laundering 13 Regulation related to virtual currencies to be developed 14 Macroprudential measures were applied to strengthen the risk resilience of credit institutions and households 16 Board 18 Management Group 19 Appendices 20
 • Suomen Pankki; Finanssivalvonta (2017)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportin erillisraportti
  1 Yhteenveto 3 2 Asuntoluotonannon haavoittuvuudet ja järjestelmäriski 4 3 Miksi järjestelmäriskit puoltavat riskipainojen korottamista? 8 4 Suomalaisten luottolaitosten asuntolainojen riskipainot 14 5 Arvioita riskipainojen riittävyydestä kriisitilanteissa 16 Liite. Riskipainojen vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussuhteisiin ja -vaatimuksiin 19
 • Putkuri, Hanna (2020)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 122
  Suomen asuntomarkkinat ovat pysyneet tällä vuosituhannella vakaina ja välttyneet vakavilta, pitkäaikaisilta häiriöiltä. Asuntorahoituksen trendit ovat vuosina 2000–2020 kuitenkin osittain kasvattaneet kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyviä riskejä sekä rahoitusjärjestelmän että kansantalouden kannalta. Kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Uudet asuntolainat ovat suurentuneet, lainojen takaisinmaksuajat pidentyneet ja euriborkorkoihin sidotut lainat yleistyneet, mikä on kasvattanut kotitalouksien korkoriskiä. Lisäksi suuret taloyhtiölainat, niiden pitkät lyhennysvapaat ja vuokratontit ovat yleistyneet etenkin uusissa osakeasunnoissa ja muuttaneet asuntorahoituksen ja asumismenojen rakennetta. Korkotason lasku ja lainamarginaalien kaventuminen ovat pienentäneet luottolaitosten tuottoja. Haavoittuvuuksien kasvu edellyttää kotitalouksilta, sijoittajilta ja luottolaitoksilta taloudellisia puskureita riskien toteutumisen varalta. Asuntorahoituksessa on Suomessa samanaikaisesti monia vahvuuksia, jotka ovat tukeneet rahoituksen edullisuutta ja hyvää saatavuutta eri käyttötarkoituksiin. Rahoitusolojen keventyminen ja Suomessa toimivien luottolaitosten hyvä luottokelpoisuus ovat pitäneet asuntorahoittajien oman varainhankinnan ja niiden välittämän rahoituksen pitkään edullisena. Asuntorahoituksen saatavuus on parantunut pitkällä aikavälillä, ja uusien lainojen ehdot ovat keventyneet. Myös luottolaitosten välinen kilpailu asuntolaina-asiakkaista on osaltaan alentanut uusien asuntolainojen marginaaleja, jotka ovat kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen alhaisia. Asuntovelkaisten kotitalouksien velanhoitokyky on pysynyt pääosin hyvänä, eikä asuntorahoituksesta ole aiheutunut luottolaitoksille merkittäviä luottotappioita. Sekä lainanottajien että luottolaitosten riskinkantokykyä on viime vuosina vahvistettu ja luottolaitosten lainanantokykyä ylläpidetty makrovakauspolitiikan sekä muun sääntelyn ja valvonnan keinoin. Erot kotitalouksien velkaantuneisuudessa ja asuntojen hinnoissa ovat kasvaneet Suomen sisällä. Väestö, asuntorakentaminen ja asuntokauppa ovat kaupungistumisen myötä painottuneet yhä enemmän pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Asuntovelat ovat suurimmat ja kasvaneet eniten pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, missä asunnot ovat kysytympiä ja kalliimpia kuin muualla Suomessa. Asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen alkoi voimistua vuoden 2009 taantuman jälkeen. Asuntojen reaalihinnat nousivat 2010-luvulla vain suurimmissa kaupungeissa ja pääosin laskivat muualla. Viime vuosina runsas uudisrakentaminen kasvukeskuksissa on osaltaan hillinnyt asuntojen hintojen kysyntävetoista nousua. Myös korjausrakentamisen tarve on lisääntynyt asuntokannan ikääntyessä. Asuntokauppa ja asuntorakentaminen ovat alttiita suhdannevaihteluille. Globaali finanssikriisi ja koronakriisi vähensivät asuntokauppaa tilapäisesti myös kasvukeskuksissa.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 18.9.2019
  Vähimmäisomavaraisuusaste vähintään kolme prosenttia .. 1 Pysyvän varainhankinnan suhdeluku vähintään sata prosenttia .. 2 Kaupankäyntivaraston markkinariskille raportointivaatimus .. 2 Suurten asiakasriskien rajoitukset kiristyvät .. 2 Pilari 2 -lisäpääomavaatimusten asettamisehtoja selvennetään.. 2 Suhteellisuus, huojennuksia .. 2 G-SII-pankkien tappionkattamiskyvylle asetettuja vaatimuksia kiristetään .. 3 Makrovakausvälineisiin tarkennuksia .. 3 Työ jatkuu .. 3
 • Ollila, Esko (1998)
  Bank of Finland. Bulletin 72 ; 3 ; March
 • Ollila, Esko (1998)
  MARKKA & TALOUS 1
 • Topi, Jukka (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Euroopan tasolla rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kehittäminen on viime aikoina pitkälti perustunut Euroopan rahoitusmarkkinoiden integrointiin tähtäävän, EU:n komission vuonna 1999 hyväksymän Financial Services Action Planin (FSAP) toteuttamiseen. Tavoitteena on saada toimintaohjelma toteutettua vuoteen 2005 mennessä. FSAP-ohjelman noin neljästäkymmenestä toimenpiteestä runsaat puolet oli huhtikuussa 2002 toteutettu
 • Kauste, Ilsa (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 3/2020
  Ilsa kauste pohtii pohtii blogissaan EBAn raportin pohjalta monimuotoisuuden toteutumista luottolaitoksissa ja sijoituspalveluyhtiöissä.
 • Pylkkönen, Pertti (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Finnish mortgage banks are stepping up their operations. The market for covered bonds continues to grow rapidly in Europe.
 • Pauli, Ralf; Bingham, T.R.G. (1983)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 57 ; 8 ; August
 • Sepp, Urmas (1995)
  IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 2/1995
 • Laakso, Jyrki (1995)
  Bank of Finland. Bulletin 69 ; 5 ; May
 • Santala, Ilpo (1972)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 46 ; 2 ; February
 • Ilaskivi, Raimo (1971)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 45 ; 12 ; December
 • Böök, Einar (1927)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 7 ; 5 ; May
 • Pylkkönen, Pertti (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suomalaisten kiinnitysluottopankkien toiminta on elpymässä. Katettujen jvk-lainojen markkinoiden vahva kasvu jatkuu Euroopassa.
 • Tissari, Päivi (2000)
  EURO & TALOUS 3
  Rahapoliittisia operaatioita toteuttavat eurojärjestelmässä kansalliset keskuspankit EKP:n neuvoston tekemien strategisten linjausten ja EKP:n johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Muiden euroalueen kansallisten keskuspankkien tapaan Suomen Pankki on vastuussa operaatioiden sujumisesta moitteettomasti oman maansa eli Suomessa sijaitsevien luottolaitosten Osalta.
 • Suomen Pankki; Finanssivalvonta (2015)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportin erillisraportti
  Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Muuttuva lisäpääomavaatimus vahvistaa luottolaitosten riskinsietokykyä 4 1.2 Luottokanta/BKT-suhteen trendipoikkeama ensisijaisena riskimittarina 4 1.3 Päätöksenteko perustuu ohjattuun harkintaan 5 2 Luottokannan määrittely 6 2.1 Ensisijainen riskimittari lasketaan Suomessa käyttäen laajaa luottokantaa 6 2.2 Laajan luottokantakäsitteen käyttö perusteltua monesta syystä 7 2.3 Myös muita luotonannon riskimittareita tarvitaan 7 3 Eri luottokantamääritelmien mukaiset riskimittarit Suomen aineistolla 9 3.1 Luottokanta eri määritelmiä käyttäen 9 3.2 Luottokanta/BKT-suhde eri määritelmiä käyttäen 10 3.3 Luottokanta/BKT-suhteen trendipoikkeama eri määritelmiä käyttäen 10 4 Tilastorevisioiden vaikutus ensisijaisen riskimittariin 11 4.1 Tilastoja tarkistetaan takautuvasti 11 4.2 Suurimmat revisiot koskeneet yritysten luottokantaa 11 4.3 Revisioilla takautuvasti suuri vaikutus ensisijaisen riskimittarin arvoon 12
 • Lehto, Eero (1984)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 57/1984
  SISISÄLLYS 1 JOHDANTO 7 2 RAHOITUKSEN MÄÄRIEN KEHITYS ERI MARKKINOILLA 8 2.1 Rahoituslaitokset ja valtio • 8 2.1.1 Luotonanto yleisölle 8 2.1.2 Talletuspankkien rahoituksen lähteet 10 2.1.3 Joukkovelkakirjalainat ja muut rahoituksen lähteet 12 2.2 Hallinnollisten markkinoiden ulkopuoliset rahoitusvirrat 14 2.2.1 Yleisösektorin myöntämät luotot 15 2.2.2 Yleisösektorille myönnetty rahoitus 17 3 RAHOITUSMARKKINOI'DEN KORKOJÄRJESTELMÄ 22 3.1 Korkojärjestelmän yleiset piirteet 22 3.2 Hallinnolliset korot 27 3.2.1 Talletuspankkien anto- ja ottolainauskorot 27 3.2.2 Kotimaisten obligaatioiden korot 30 3.2.3 Muiden luottolaitosten antolainauskorot 33 3.3 Kotimaiset vapaan koronmuodostuksen markkinat 34 3.4 Ulkomaisten korkojen yhteys kotimaisiin korkoihin 37 3.4.1 Suomen rahoitusmarkkinoilla vallinneiden korkojen taso kansainvälisessä vertailussa 3.4.2 Ulkomaisen ja kotimaisen korkotason välisen eron merkitys talouden tasapainolle LÄHDELUETTELO LIITE Marginaalikorko suljetussa taloudessa LI ITEKUVIOT
 • Groschup, Torsten (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Finanssivalvonta tutki kulutusluottojen luottoriskitasoa .. 1 Joillakin toimijoilla on Finanssivalvonnan arvion mukaan liian korkea riskinottohalu .. 1 Finanssivalvonta edellyttää puutteiden korjaamista .. 2