Browsing by Subject "luottoriskit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2021
  New instruments are needed to rein in household debt 3 Debt-to-income cap and maturity limits necessary to curb financial stability risks 6 Nordic housing market showing strength, but not without risks 25 New mortgage-borrowers have an increasing amount of debt relative to income 36 A debt-to-income cap would dampen economic fluctuations 48 Imposing a loan-to-value limit on housing company loans would only affect a share of construction finance 53 Separating buy-to-let mortgages from other housing loans provides a clearer look into household debt 61 Moderate growth in Finnish companies’ non-performing loans 65 New stress-testing framework to assess the capital adequacy of Finnish banks 75 Pandemic continues to cast a shadow over the outlook for European banks’ credit risks 81
 • Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
 • Saukkonen, Erja (1995)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 30/1995
  This paper is a study of default risk on Finnish government debt. The objectives of the study are to estimate the size of the default risk and to shed some light to the causes of default risk, using simple regression runs.To estimate the Finnish government default risk premium, we measured the interest rate differential on Finnish government DEM- and USD-denominated bonds compared to respectively German and US government bonds over the period October 1991 February 1995.For the sake of comparison, we also measured the interest rate differential between Finnish government FIM-denominated bonds and German government bonds.Our results indicate that for the period studied the default risk premium on the Finnish government foreign-currency denominated debt was quite small, but by no means trivial and clearly not constant.The default risk premium on DEM-denominated debt was a small fraction of the differential for FIM-denominated debt.Our results provide strong evidence that the default risk premium was mainly determined by the level and growth rate of government debt and was not related to the general economic indicators (GDP and current account).
 • Suomen Pankki (2021)
  Euro & talous 1/2021
  Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä 3 Velkakatto ja asuntolainojen pituusrajoitus tarvitaan patoamaan rahoitusvakausriskejä 5 Pohjoismaiset asuntomarkkinat vahvassa vedossa, mutta eivät ilman riskejä 24 Uusilla asuntolainanottajilla yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin 35 Velkakatto vaimentaisi talouden heilahteluja 47 Taloyhtiölainojen enimmäisluotto-osuus vaikuttaisi vain osaan rakentamisen rahoituksesta 51 Sijoitusasuntolainojen erittely asuntolainoista tarkentaa kuvaa kotitalouksien velkaantumisesta 58 Suomalaisten yritysten ongelmaluottojen määrä on kasvanut maltillisesti 63 Uusi stressitestikehikko suomalaisten pankkien vakavaraisuuden arviointiin 72 Pandemia varjostaa edelleen Euroopan pankkien luottoriskinäkymiä 78
 • Kiviniemi, Arttu (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Pandemia rasittanut eri yritystoimialoja eri tavoin – myös näkymissä huomattavia eroja toimialojen välillä 2 Pandemian negatiiviset työmarkkinavaikutukset ja velkaantuneisuuden kasvu heikentäneet kotitalouksien häiriönsietokykyä 4 Tukitoimet kohdentuneet erityisesti pandemiasta pahiten kärsineille toimialoille – näillä toimialoilla luottoriskit kohonneet keskimääräistä voimakkaammin 5 Osa koronakriisin vaikutuksista realisoitunee vasta viiveellä – kiinteistösektorin kehityksellä merkittävä vaikutus pankkien luottoriskeihin 8 Suomalaispankeilla hyvät edellytykset tukea talouden tervettä ja kestävää jälleenrakennusta 10
 • Groschup, Torsten (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Finanssivalvonta tutki kulutusluottojen luottoriskitasoa .. 1 Joillakin toimijoilla on Finanssivalvonnan arvion mukaan liian korkea riskinottohalu .. 1 Finanssivalvonta edellyttää puutteiden korjaamista .. 2
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2021)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2021
  Keskustelutilaisuus kestävyysraportoinnista – IFRS Foundationin puheenjohtaja Erkki Liikanen kertoi globaalin kestävyysraportointisääntelyn käynnistämisestä 1 Sijoitusaiheinen keskustelu sosiaalisessa mediassa 4 IFRS-valvojat tekivät selvitykset luottoriskejä koskevista liitetiedoista rahoituslaitosten tilinpäätöksissä 6 Tarkastusvaliokuntien rooli ja toimintatavat Euroopan komission konsultaation ja tilintarkastusvalvojien arvioinnin kohteena 10
 • de Neumann, Niina (2021)
  Finanssivalvonta. Blogi 9/2021
  Pankit tunnistavat ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnan tarpeen. Lähes kaikki pankit tunnistavat, että ilmasto- ja ympäristöriskit vaikuttavat pankkien riskiprofiileihin nopeastikin seuraavien 3–5 vuoden aikana. Toimintasuunnitelmien osalta laatu vaihtelee vielä paljon. Osalla pankeista on jo selviä välitavoitteita, joiden avulla edetä kohti parempaa ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaa. Pankeilta tarvitaan kuitenkin konkreettisia tavoitteita. Esimerkiksi datan eli tiedon saatavuudessa on vielä tekemistä. Riskienhallinnan kannalta on tärkeää olla prosesseja muun muassa ilmasto- ja ympäristöriskien tunnistamiseen ja mittaamiseen, jotka mahdollistavat suunnitelmien toteutumisen.
 • Rahoitustarkastus (2004)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/2004
  Listayhtiöiden osavuosikatsauksissa perusasiat kunnossa – sijoittajille olennaisissa aihealueissa vielä parantamisen varaa Rata muistutti pankkeja huolellisista menettelytavoista asiakkaan tunnistamisessa Euroopan pankkivalvojien komiteasta valvontaviranomaisten avainfoorumi Luottoriskien hallinta -standardi valmistumassa Arvopaperilautakunnan ratkaisuja Tapahtumakatsaus
 • Kiviniemi, Arttu; Arala, Mika; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen finanssisektorin pääriskeinä arvopaperimarkkinoiden riskihinnoittelun äkilliset muutokset ja pankkien luottoriskien realisoituminen 1 Suomen talous elpyy ripeästi 2 Talouskehityksen alasuuntaiset riskit edelleen koholla – kotitalouksien korkea velkaantuneisuus heikentää kriisinsietokykyä 5 Sijoittajille kuluva vuosi on ollut varsin suotuisa 7 Osakemarkkina on jatkanut tasaista nousua 7 Euroopassa korot pysyneet matalina 8
 • Kiviniemi, Arttu; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen pankkisektorin tappionsieto- ja luotonmyöntökyky pysynyt vahvana 2 Kaikki suomalaispankit täyttävät kesäkuussa voimaan astuneen vähimmäisomavaraisuusastevaatimuksen 3 Suomalaispankkien ongelmaluotot pysyneet maltillisella tasolla 4 Luottoriskit kohonneet pandemiasta eniten kärsineillä palvelutoimialoilla – näiden toimialojen osuus pankkien yritysluotoista kuitenkin pieni 6 Kiinteistösektoriluottojen laatu pysynyt vakaana 8 Suomen pankkisektorin kriisinsietokyky eurooppalaista keskitasoa vahvempi 11 Pankkisektorin liiketulos vahvistui arvonalentumisten laskun ja tuottojen kasvun siivittämänä 13 Tuotot kasvoivat laaja-alaisesti 13 Suomen pankkisektorin kannattavuus pysynyt pandemian aikana eurooppalaista keskitasoa vahvempana 15 Suomalaispankkien maksuvalmiusasema pysynyt vahvana 17 Talletusten ja keskuspankkirahoituksen kasvu pienentänyt joukkovelkakirjarahoituksen tarvetta 19 Kaikki suomalaispankit täyttävät kesäkuussa voimaan astuneen pysyvän varainhankinnan vaatimuksen 20 Suomalaispankkien markkinariskit maltillisella tasolla 20
 • Suomen Pankki (2008)
  1/2008
  "Pääkirjoitus Luottorajoitukset, talouden sokit ja asuntojen hintakehitys: näkökohtia limittäisten sukupolvien mallista Analyysi pankkien likviditeettinäkymien, luottoriskien valvonnan ja talletuspakojen välisestä suhteesta Venäjän ja Kiinan taloudellinen integraatio"